Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  

- komise posuzovatelů –

 

Z á p i s se schůze a školení posuzovatelů – Dolní Němčí 3.-4. října 2014

 

Přítomni : RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Václav Kasal,Vladislav Novák, JUDr. Pavel Opatrný, Ing. Rudolf Hrubý, Břetislav Vańhara, Pavel Pocedič,  Ing. Jaromír Výtisk, Daniel Hrbáč, Miroslav Medal, Ing. Sta-nislav Sadil, Luboš Veselý,  Ing. Ladislav Vojtěšek, František Ištvánek,  Josef Gajdoš, Josef Konopka, Jaroslav Pěrka , Jaroslav Kadlček, Jan Jonáš, Ing. František Herc, Karel Mareš, Bohumil Probošt, Jiří Kadlečík, Ladislav Hanuš, Oldřich Rubeš, Karel Šulák, Miroslav Uherek, Miroslav Šimek, Ivan Ingr, Vladimír ‚Čevela.

Čekatelé : Martin Ležal (Klub standard).

Hosté : SR :Lubomír Valíček, Ing. Peter Chytil, Peter Jakubčák a Alojz Šimura

Ing.František Hajdůch – starosta Dolní Němčí.

 

Omluveni: Mgr. Jiří Albrecht, Oldřich Pecha, Pavel Florián (čekatel).

 

Program : 1)  Zpráva o výsledcích sboru posuzovatelů, hodnocení CV a SEV Brno

                   2)  Informace o práci slovenského sboru posuzovatelů

                    3)  Praktické posuzování

                    4)  Rozbor, vyhodnocení   

                    5)  Propozice CV 20141 Lysá nad Labem a výběr posuzovatelů pro CV 2014

                    6)  Diskuze, různé, závěr.

Jednání schůze bylo rozvrženo do dvou dnů, hlavním tématem bylo vyhodnocení optimálního bodovacího lístku a bodování jednotlivých partií dle tohoto  vzoru, sjednocení názorů na bodování jednotlivých partií, bodování drobných a hrubých vad..

 

1.      Přivítání, seznámení s programem,organizací a rozvrhem školení, z důvodů nepřítomnosti předsedy (pozdní příjezd) provedl dr. Uherek. Přivítal přítomné, kolegy ze SR a starostu Dolního Němčí, omluvil prezidenta Ing. Novotného (zahraniční pobyt).  Starosta Ing. Hajdůch přivítal přítomné a seznámil s činností a rozvojem obce od posledního školení tj. 2012.

2.      V další části p. Lubomír Valíček  předseda sboru posuzovatelů SR, seznámil přítomné s prací slo-venského sboru, výběru posuzovatelů pro vrcholové výstavy a výstavním řádem SR. Dá se říci, že naše dokumenty jsou v obsahu totožné.Slovenský svaz nemá posuzovatelskou komisi, má pouze předsedu, který je členem prezidia a eviduje 20 nejkvalitnějších posuzovatelů, které na posuzování CV a mezinárodních výstav určuje prezidium slovenského svazu. Pokud některý z dvacítky ukončí činnost, nebo se nějak proviní je vyřazen a doplní se další. Na letošní CV delegují 5 posuzovatelů na standard holubi, pět na holubice a tři na holoubata (nová kategorie).

3.      Řízení schůze převzal P. Opatrný. Byla zvolena návrhová komise ve složení Ing. Rudolf Hrubý, Josef Konopka a Miroslav Medal. Následovala minuta tich za zemřelé kolegy pp. Františka Prchala, Zdeňka Musela a Vl.Řeháka.                                                                                        V další části P. Opatrný informoval o činnosti komise. Výbor komise pracoval ve složení pp. dr. Opatrný, Ing. Kasal, Novák, Vaňhara a Ing. Hrubý.Provedl kontrolu usnesení z minulé schůze. Nebyl splněn úkol aktualizace posuzovatelského sboru. Vedoucí pásem nezaslali potřebné podkla-dy.V Čechách se pásma po úmrtí Fr. Prachala sníží na dvě.  Vedoucí středisek provedou do CV Lysá n/Lab.  t.j. 12.12.2014. Výtisk nových posuzovatelských lístků bude přednesen prezidiu stejně tak jako stanovení kategorie standard pro CV jako kategorii povinnou, tak aby nedocházelo ke snižování počtu vystavovaných holubů v této kategorii. Dále byl přečten zápis z prezidia ze dne 16.9.2014. Ing. Sadil vystoupil s kritikou bodu 5. tohoto zápisu kde v odstavci 5/2 je konstatováno, že členové prezidia konstatovali, že ustavující konference proběhla v rozporu s platnými předpisy. Klub proto není schválenou organizační složkou svazu. K tomu bylo podáno vysvětlení, že ustavující schůze klubu se uskutečnila již na jaře letošního roku a v zápise prezidia  z 11.3.2014 je v bodě 7. tento klub ustanoven. Zde došlo z důvodů nezkušenosti funkcionářů klubu k záměně názvu schůze výborové za schůzi ustavující. Zhodnocení výsledků celostátní výstavy Brno 2014. Organizace, zabezpečení posuzovatelů bezchybné, dostatek času na hodnocení holubů, klid ve výstavním prostoru, Tomu také odpovídaly výsledky, kdy bylo skutečně vybráno to nejlepší a došlo k velké shodě posuzovatelů. Potěšujícím jevem je to, že v této kategorii se stále častěji objevují holubi našich posuzovatelů. Zejména vítězství holubice Vl. Nováka, 4. místo Ing. Hrubého, ale i kvalita holubů dalších posuzovatelů Ládi Hanuše, Ing. Výtiska, dr. Opatrného. Vyhodnocení středoevropské výstavy provedli Ing. Kasal a L. Valíček, kteří se posuzování zúčastnili.Velká nejednotnost a přístup  zahraničních posuzovatelů k bodo-vání, nekázeň v prostoru bodování, účast zahraničních funkcionářů na ploše atd.  Stejně tak mezinárodní školení nebylo provedeno na úrovni na jakou jsme zvyklí u nás i na Slovensku. Přes všechny tyto nedostatky byla pro nás výstava velikým úspěchem neboť po dlouhých letech se nám podařilo zvítězit.

 

4.      Dalším, hlavním, bodem programu (školení) byl rozbor jednotlivých partií provedený vybranými lektory. Jako lektoři působili za SR. pp. Ing. Peter Chytil a Alojz Šimura, za ČR Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák a dr. Opatrný. Tento bod programu byl rozvržen do dvou dnů. V úvodu lektoři rozebrali historii, vývoj standardu v zahraničí i u nás. Poté bylo předneseno znění standar-du jednotlivých partií a jejich rozbor, včetně požadovaného i nedostatků (chyb), nejprve verbálně pak prakticky na připravených holubech. Zde měli všichni přítomní posuzovatelé možnost sdělit své názory na jednotlivé partie či detaily a vzájemně je konfrontovat tak, aby došlo ke sjednocení názoru na bodování. Díky dobré přípravě, rétorice Ing. Chytila, odborné fundovanosti Ing. Kasala, který zde uplatnil dlouholeté poznatky z výzkumu, měření a porovnávání jednotlivých partií holubů na mnoha CV myslím, že mohu konstatovat, že tato forma školení byla na velmi vysoké úrovni.

 

5.      V dalším bodu jednání Vl. Novák seznámil přítomné s výstavními propozicemi CV Lysá nad Labem ve dnech 12.-13.12.2014. Výběr posuzovatelů pro CV : posuzovat bude 10 posuzovatelů, posuzován bude standard H + HE + nová kategorie holoubat. Dále byl proveden výběr posuzovatelů v počtu 11, které doporučíme prezidiu a to provede konečný výběr. Navrženi jsou  Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Břetislav Vaňhara, Daniel Hrbáč, Karel Šulák, Uherek Miroslav, Luboš Veselý, Jaroslav Kadlček, Jan Jonáš, Ing. Stanislav Sadil a Karel Mareš.

6.      Posledním bodem programu byla diskuze a různé.                                                                    V úvodu byl přečten dopis , diskuzní příspěvek, ke standardu Mgr. Jiřího Albrechta, který se nemohl školení zúčastnit.V příspěvku, pečlivě připraveném, byla rovněž citace standardu  jednotlivých partií, rozbor bodovacích lístků, jejich optimalizace, názory na posuzování. Všechny tyto otázky byly předmětem i další diskuze přítomných. Komise řeší  všechny jeho připomínky a bude se jimi nadále zabývat. V závěru Mgr. Albrecht slíbil, že vypracuje soubor s názvem Standard. P. Josef Konopka diskutoval k úrovni dnešního školení, velice kladné hodnocení. Dále přednesl názor , že i když dr. Uherek je členem prezidia, měli by naše školení zavítat i jiní členové prezidia. Dále diskutoval k nevyřešené otázce náhrad pro posuzovatele při dojíždění na bodování výstav, provedl srovnání s polským svazem. Jsou případy, že nedostanou od pořadatelů výstav ani příspěvek na benzin nebo alespoň na svačinu.V diskuzi vystoupila řada dalších posuzovatelů  pp. Kasal, Novák, Uherek, Medal, Jonáš, Mareš, Vaňhara, Kadlečík, Herc, Hrubý, Sadil a další, včetně slovenských kolegů.. Podnětný příspěvek přednesl Vl. Novák - nejen odbornost, ale i vystupování, chování jednotlivců na chovatelských akcích je předpokladem kladného hodnocení jak od chovatelů tak i od  veřejnosti.V dalších příspěvcích odeznělo kladné hodnocení školení, jak organizačního zajištění, tak i programu, odborná fundovanost vystupujících. Návrh do programu zařazovat veterinární přednášky, zak jako tomu bývalo v minulosti.

7.      Návrhová komise přednesla návrh usnesení ze školení posuzovatelů ČR, konaném ve dnech 3- 4.12.2014 v Dolním Němčí :

Sbor posuzovatelů :                                                                                                               Schvaluje : - zprávu předsedy o plnění úkolů z minulého školení

                   – návrhovou komisi ve složení Ing. Rudolf Hrubý, Miroslav Medal a Josef Konopka

                   –posuzovatele pro CV Lysá nad L. 2014 v počtu 10+1 (dle textu zápisu)

8.      Bere na vědomí : - rozšíření kategorie standard o „holoubata Krása“ H + He při splnění limitu       min. 3 závody a 300 km                                                                                                                           - změnu bodovací tabulky dle FCI – zprávu z jednání prezidia  ze 16.9.2014                   Doporučuje : znovu projednat otázku ustanovení Klubu standard bez limitu – podmínky nutné, zda nová ustavující schůze nebo platí zápis z 11.3.2014                                                           Ukládá :předsedovi komise : - projednat na prezidiu výtisk bodovacích lístků a jejich distribuci

 – projednat na prezidiu nezastupitelnost standardních holubů v kolekcích OS

– projednat s předsedou českého sdružení navržení Františka Prchala za četného člena

- do CV Lysá 2014 zpracovat rozbor aktivních posuzovatelů za posledních 5 let, včetně    odpo-      suzovaných CV – přepracovat seznam posuzovatelů dle podkladů vedoucích pásem, kteří je předloží rovněž při CV Lysá. 

Dolní Němčí 4. 10. 20014

 Zapsal : dr. Pavel Opatrný