Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  

- komise posuzovatelů -

 

Z á p i s

ze zasedání komise posuzovatelů, školení posuzovatelů a zkoušek čekatelů konané dne 17.10.2009 ve Lhotě pod Libčany.

 

Program : 1) Zahájení

                 2) Vystoupení zástupců ČMS

                 3) Volba návrhové komise

                 4) Kontrola usnesení z poslední schůze posuzovatelů

                 5) Vyhodnocení posuzování CV 2009

                 6) Propozice CV 2010, navržení posuzovatelů a zapisovatelů na CV 2010

                 7) Praktické posuzování

                 8) Různé

                 9) Usnesení, závěr.

 

Přítomni : (bez titulů, dle prezenční listiny) pp. Opatrný, Novák, Výtisk, Sedlák, Veselý, Syrovátko, Vojtěch, Janeček, Sadil, Prchal, Herzig, Jonáš, Tokar, Trinkl, Knytl, Hrbáč, Vaňhara, Konopka, Horák a čekatelé pp. Foret, Janků, Moravec a Šulák.

Omluveni : Kasal, Pecha, Gajdoš, Uherek, Kadlček, Rubeš, Herc, Mareš, Vacek, Vacek, Fiala, Konopčík.

 

1.       Řízením schůze byl výborem pověřen př. Novák, který jednání zahájil a přivítal přítomné..

2.       Po schválení programu přivítal zástupce  ČMS prezidenta Ing. Jaroslava Novotného a tajemníka p. Antonína Polívku. Ing. Novotný přednesl informace ze zasedání FCI ve směru našeho působení na mezinárodní scéně, současný trend chovu a výstav standardních PH (bez splněných limitů), sjednocení posuzování, školení pro posuzovatele olympiád, výběr posuzovatelů (užší kádr), nutnost jazykových schopností a nutnost „prodávání“ výsledků práce posuzovatelů formou publikování, seznámení s chovatelskými akcemi, které budou nyní realizovány (CV, středoevropská, Dortmund a další akce a možnosti zahraniční spolupráce). FCI počítá do budoucna i s výměnou posuzovatelů. Příklad těchto iniciativ Německo, které je ve špici současného chovatelského dění.

Tajemník p. Polívka přednesl představy prezidia na další činnost posuzovatelského sboru, návrhy rozvoje :

-          Vytvoření užšího kádru cca 20 posuzovatelů pro CV a mezinárodní výstavy (prezidium bude garantovat jejich činnost),

-          navázat mezinárodní spolupráci, zejména se SR a jejími posuz. špičkami

-          jazyková vybavenost, zaměřit se na výchovu z řad mladých posuzovatelů

-          organizování výstav standardů bez limitu, přizpůsobení se zahraničním výstavám, obohacení chovatelské činnosti s cílem zvyšování členské základny.

Po zodpovězení dotazů a diskusi bylo toto jednání ukončeno a zástupcům ČMS poděkováno za účast a podporu činnosti posuzovatelského sboru.

3.       Do návrhové komise byli jednohlasně zvoleni pp. Jonáš, Konopka a Veselý.

4.       Úkoly z usnesení poslední schůze byly splněny.

5.       Vyhodnocení CV 2009 provedl P. Opatrný. Bylo konstatováno, že žádný z posuzovatelů nevybočil z průměrných hodnot, ale tento rozbor je pouze rozborem matematickým, zůstane zachován, ale každý posuzovatel  musí určit své vítěze výstavy.

6.       S propozicemi CV 2010 seznámil přítomné V. Novák. Vzhledem k časnému bodování a možnými komplikacemi s dopravou většina posuzovatelů z Moravy odmítla tuto příležitost. Následně na návrhy vedoucích pásem i přítomných posuzovatelů byli navrženi a budou předloženi ke schválení prezidiu pp. Zdeněk Horák – Haná, Lubomír Veselý – Pardubice, Stanislav Trinkl – Pardubice, Jan Jonáš – Praha, Vladislav Novák – Plzeň a náhradník Bohuslav Sedlák – Pardubice. Výstavnímu výboru CV sbor posuzovatelů navrhuje, jako zapisovatele, čekatele na posuzovatele pp. Vacka, Foreta, Šuláka, Moravce a posuzovatele Knytla.

7.       Praktického posuzování se zúčastnili  všichni navržení posuzovatelé a následně bylo provedeno vyhodnocení  a rozbor  jejich bodování dle jednotlivých partií. Pro příště je nutné přivést holuby více bodově rozdílné včetně vysokého standardu.

8.       Různé - diskuse k:

-          Současný způsob provádění výstav a jejich posuzování, u některých chovatelů i v některých regionech podceňování a znevažování standardu jako měřítka kvality holuba. Současný trend vystavování standardních, nenalítaných holubů. V letošním roce mezi vánočními svátky (zřejmě 26.12.) se uskuteční ve Lhotě pod Libčany výstava těchto standardů, bude vybrána kolekce 20 kusů a na zasedání prezidia projednána možnost jejich vystavení, jako ukázkové kolekce, na CV 2010.

-          Současný stav posuzovatelské základny, účast posuzovatelů na školeních, výstavách, minimální kontakty v průběhu roku, naprostá absence publikování, vyhodnocování výstav. Každý posuzovatel, který posuzuje CV výstavu by měl buď sám, nebo všichni společně napsat zprávu o průběhu, ale hlavně o holubech, které posuzovali, včetně jejich výkonů.

-          Požadavek  prezidia na posuzovatele schopného zúčastňování se mezinárodních akcí. V současném kádru posuzovatelů, zejména k jazykovým znalostem, nemáme žádného reprezentanta a proto je nutné se zaměřit a více pracovat s mladými posuzovateli a čekateli. Projednán byl návrh na užší kádr posuzovatelů pro CV. Přítomní navrhli z pléna pp. Novák, Herzig, Opatrný, Pecha, Kasal,Konopčík, Vacek st., Jonáš, Sedlkák, Veselý, Trinkl, Sadil, Vaňhara, Výtisk, Konopka, Vojtěšek L., Horák, Uherek, Hrbáč. Na školení nebyli zástupci Moravy střed a jih a proto tento výběr bude ještě upřesněn. Tento užší výběr by byl každé čtyři roky přehodnocován a průběžně doplňován.

9.       Usnesení :

Schůze posuzovatelů

a)       Bere na vědomí :

- informaci zástupců prezidia ČMS k další činnosti posuzovatelského sboru , přednesené návrhy budou tvořit základ další činnosti

- splnění usnesení z minulé schůze, včetně vyhodnocení posuzování

b)       Schvaluje :

-konání výstavy standardních holubů ve Lhotě pod Libčany v prosinci 2009 a výběr ukázkové kolekce pro CV v Lysé nad Labem

- nominaci posuzovatelů pro CV 2010 : pp. Novák – Plzeň, Jonáš – Praha, Horák – Haná,  Veselý – Pardubice Trinkl – Pardubice, náhradník Sedlák – Pardubice

- cestou vedení ČMS navázat bližší spolupráci se sborem posuzovatelů SR.

- širší kádr pro posuzování CV ve složení viz shora.

c) Ukládá : - předsedovi : předložit nominaci posuzovatelů ke schválení prezidiu

                                         projednat s pořadatelem CV možnost výstavy ukázkové kolekce standard

                                         projednat na prezidiu spolupráci se Slovenským svazem posuzovatelů včetně finanční podpory.

 

V Selibově dne 26. října 2009 

 

Zapsal : dr. Opatrný