Z á p i s

ZK č.  1/2014

 

 

Z jarní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 28.3.2014 v 17.00 hod v Olomouci, hotel „Hesperia

 

Přítomni:       předsedové nebo zástupci všech 17ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)

 

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek a dále ji řídil dle následujícího programu:      

 

Program:       1.         Volba návrhové komise, volba mandátové komise

2.            Úvodní slovo předsedy MSS CHPH

3.            Výsledek hospodaření MSS CHPH za rok 2013                            

4.            Zpráva předsedy RK MSS CHPH

5.            Návrh rozpočtu na rok 2014

6.            Zemské závody MSS 2014 - organizace, přeprava a cena

7.            Zemské soutěže MSS 2014 - propozice a ocenění

8.            Kontrolní činnost v roce 2014

9.            Organizační záležitosti

10.          Přijetí usnesení jarní Zemské konference MSS CHPH

 

1.   Volba návrhové komise a mandátové komise

-     Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti: Ing. Václav Švec, Ing. Oldřich Planka, Jan Lukáš.

-     Do mandátové komise byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti:

      Lubomír Kubáček, Zdeněk Jochman, František Maj

-     tajemník MSS MVDr. Polášek informoval, že je přítomno všech 17 předsedů nebo jejich zástupců, kteří mají dohromady 48 hlasů a pro schválení nadpoloviční většinou je třeba 25 hlasů.

 

2.   Úvodní slovo předsedy MSS

-          Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek se ve svém úvodním slově mimo jiné zamyslel nad budoucností poštovního holubářství, která nás v nejbližší době čeká a zejména zdůraznil, jakým směrem by se měla formovat naše zájmová činnost.

-          Uvedl, že v současné době se někteří ambiciózní členové snaží nerespektovat usnesení vyšších orgánů, nechtějí se řídit našimi platnými dokumenty a to jen proto, že se snaží prosazovat své osobní ambice nad zájmy většiny. Dr. Uherek uvedl, že jedině poctivá práce nás funkcionářů, opřená o naše svazové dokumenty, povede k tomu, že naše práce bude veřejností respektována.

-          Dále se obšírněji zamyslel nad způsobem provádění některých kontrol. Tuto otázku předseda otevírá a upozorňuje na nedostatky již od roku 2010. Kontroly musí být prováděny takovým způsobem, aby potvrdily nebo vyvrátily jakékoli pochybnosti, ale zejména tak, aby tyto pochybnosti nevytvářely. Dr. Uherek zdůraznil, že ŘV MSS byl a je vždy nápomocen jakékoli OS při zajištění správnosti kontrol. Nicméně základní kontrolní činnost musí být erudovaně řízena jednotlivými OS. Dobrou zprávou je, že od letošního roku budou navíc pracovat profesionální kontroloři, kteří budou na základě určení provádět kontrolní činnost na holubnících předních chovatelů.

-          Dr. Uherek dále uvedl, že již v roce 2012 poukazoval na nutnost vytvoření nového výpočetního programu. V současné době jsou již podniknuty kroky k získání takového programu.

-          Závěrem popřál všem přítomným úspěšnou a klidnou sezonu 2014 a práci v přátelské, klidné a nikdy ne falešné atmosféře.

 

3.   Výsledek hospodaření MSS v roce 2013

-          Zprávu přednesl pokladník MSS Ing. Václav Švec a její kompletní znění je přílohou tohoto zápisu

-          Výsledek hospodaření MSS za rok 2013 byl konferencí odsouhlasen.

 

4.   Zpráva předsedy RK MSS

-     Zprávu přednesl předseda RK MSS František Zeman. Zpráva byla konferencí odsouhlasena a je v kompletním znění přílohou tohoto zápisu.

 

5.   Návrh rozpočtu na rok 2014

-     Návrh rozpočtu na rok 2014 přednesl pokladník Ing. Václav Švec.

-     Rozpočet byl poté konferencí jednohlasně schválen a je v kompletním znění přílohou tohoto zápisu.

 

6.   Zemské závody MSS 2014 - organizace, přeprava a cena

-     Ing. Jaroslav Novotný přednesl a zdůvodnil rozhodnutí ŘV o přepravě na ZZ. Zdůraznil, že ŘV nastavil kritéria pro přepravu v souladu se ZŘ a v souladu s požadavky členů MSS.

-     ZZ Cheb – Katovický memoriál

      -     Přepravu si zajišťují jednotlivá OS samostatně

      -     Hlavním startérem závodu je Ing. Jaroslav Novotný

      -     I v letošním roce bude závod pořádán jako mezinárodní s účastí slovenských chovatelů.

      -     Na základě připomínek ke kapacitě startovního místa pro tak velký počet holubů

            ŘV MSS uvažuje o možnosti využití vhodnějšího startovacího místa, které bude svou plochou

            zcela vyhovovat startu závodu s mezinárodní účastí.

-     ZZ Oostende

      -     Dle rozhodnutí ŘV MSS bude přepravu na ZZ Oostende kompletně zajišťovat OS Hodonín.

       -    Cena za holuba je pevně stanovena na 29,- Kč za holuba.

      -     Předseda OS Hodonín František Strachota podrobně představil přepravní prostředek,

            informoval o systému a způsobu napájení a krmení.

      -     Stejně jako v loňském roce bude v OS max. jedno svozové místo a ty OS, které mají nahlášen

            malý počet holubů, budou sloučeny do jiných OS a bude jim hrazena přeprava holubů do

            určeného svozového místa v ceně 4,-Kč/km. Svozový plán, včetně plánu krmení a napájení     vypracuje přepravce a v dostatečném předstihu jej zašle na příslušná OS.

      -     Hlavním startérem závodu je Ing. Jaroslav Novotný

      -     Hlášení prvních doletěných holubů bude provedeno do 30ti minut od doletu na koordinátory

            OS, kteří je do 1 hodiny přenesou na Ing. Novotného. Za kontrolu doletu prvních holubů       zodpovídají OS !         

-     ZZ Bad Bentheim

      -     ŘV MSS pro přepravu na ZZ B.Bentheim vybral přepravce OS Haná-Olomouc a OS Hodonín.

      -     Pásmo Sever a OS Uničov a Haná přepraví OS Haná-Olomouc

      -     Pásma Jih, Západ a OS Zlín a OZ Senica přepraví OS Hodonín

      -     Cena za holuba je pevně stanovena na 23,- Kč/holub pro přepravce OS Haná a 24,-Kč/holub

            pro přepravce OS Hodonín. I tentokráte předsedové OS Haná a OS Hodonín představili

            podrobně své přepravní prostředky, včetně systému a způsobu krmení a napájení.

      -     Svozové plány vypracují přepravci a v dostatečném předstihu společně s plánem krmení a       napájení je zašlou na předsedy jednotlivých OS

      -     Hlavním startérem je Ing. Jaroslav Novotný

      -     Hlášení prvních doletěných holubů bude provedeno do 30ti minut od doletu na koordinátory

             OS, kteří je do 1 hodiny přenesou na Ing. Novotného. Za kontrolu doletu prvních holubů      zodpovídají OS !

-     Přepravci ZZ v roce 2014 garantují, že boxy i kamiony budou čisté, a boxy budou rozvezeny v dostatečném předstihu do svozových míst. Přepravci také zajišťují papír do boxů a krmivo na celou dobu přepravy.

-     Konference navržený způsob přepravy jednohlasně odsouhlasila.

-     Předseda OS Zlín Aleš Truhlář navrhl, aby byla z průběhu přepravy a průběhu napájení a krmení

      pořízena fotodokumentace nebo videodokumentace, která bude uveřejněna na webových stránkách. Toto konference odsouhlasila. Výsledek hlasování: Pro:45, Proti:0, Zdržel:3

 

7.   Soutěže MSS 2014 – propozice a ocenění

-     Ing. Novotný přednesl přítomným propozice soutěží MSS 2014 včetně změn, které schválil ŘVMSS (viz.zápis ŘV 1/2014). Kompletní propozice jsou na webových stránkách ČMSCHPH www.postovniholub.cz

-     ŘV MSS upozorňuje jednotlivé předsedy OS, aby seznámili své členy s těmito propozicemi.

-     Na webových stránkách svazu budou vyvěšeny i propozice pásmových soutěží. Pásma zašlou propozice svých soutěží na emailovou adresu výcvikáře MSS nejpozději do 1.5.2013

-     Ing. Novotný dále představil Ocenění ZZ a soutěží MSS pro rok 2014, které schválil ŘV MSS

      (viz zápis ŘV 1/2014). Ocenění je v kompletním znění přílohou tohoto zápisu.

-     Mistrovství chovatelů do 25-ti let: Každé OS nahlásí jmenovitě své chovatele do 25-ti let na výcvikáře MSS Ing. Novotného do 31.8.2014

-     Intermistrovství: propozice jsou vyvěšeny na webových stránkách svazu. Předsedové jednotlivých OS zašlou sumarizaci zájemců a platbu 70,-Kč za chovatele nejpozději do

      25.4.2014 na pokladníka MSS Ing. Václava Švece. Přihlašovací formulář je přílohou tohoto zápisu.

 

8.   Kontrolní činnost v roce 2014

-     Ing. Jaroslav Novotný přednesl rozhodnutí ŘV, že pro rok 2014 bude stanoveno minimální množství kontrol v rámci OS na 10 kontrol. Kontroly budou provedeny na holubnících předních chovatelů a v jednotlivých zasazovacích střediscích. ŘV MSS apeluje na OS, aby byl kladen důraz zejména na kontroly v zasazovacích střediscích.

-     Každé OS bude mít za povinnost provést také jednu mezioblastní kontrolu. Plán těchto kontrol je přílohou zápisu.

-     Předseda MSS Dr. Uherek uvedl, že nad rámec určených mezioblastních kontrol může ŘV MSS nařídit jednotlivým OS mimořádnou kontrolu. Tyto kontroly by měli vykonávat profesionální kontroloři a budou hrazeny z financí MSS částkou 350,-Kč za kontrolu + náhrada cestovného 4,-Kč/km.  ŘV MSS proto vyzývá jednotlivá OS, aby své profesionální kontrolory nahlásili do 30.4.2014 na adresu výcvikáře MSS Ing. Novotného.

-     ŘV MSS upozorňuje na nutnost používat jen předepsané formuláře a vyplňovat veškeré údaje týkající se dané kontroly. Formuláře odeslat do 10ti dnů od kontroly na adresu:

      Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno

-     V roce 2014 budou pokračovat také dopingové kontroly.

-     Konference jednohlasně schválila Kontrolní činnost pro rok 2014

 

9.  Organizační záležitosti

-     Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek přednesl konferenci rezignaci člena ŘV MSS Františka Hradila na funkci v ŘV MSS. František Hradil sdělil konferenci, že jednal unáhleně a odstoupení z funkce by rád vzal zpět. Konference hlasovala o přijetí rezignace Františka Hradila, kterou neodsouhlasila a František Hradil nadále zůstává členem ŘV MSS.

      Výsledek hlasování: Pro:0,Proti:45, Zdržel:3

-     Stížnost ZO Blatec:

      -     ŘV MSS přednesl konferenci stížnost ZO Blatec, které bylo konferencí OS Haná-Olomouc

            zrušeno zasazovací středisko a členové ZO Blatec byli zařazeni do různých ZS v OS

            Haná-Olomouc.(viz zápisy ŘV MSS 1/2014 a 2/2014).

      -     Ing. Novotný za ŘV MSS uvedl, že ŘV MSS bere na vědomí rozhodnutí konference OS Haná-Olomouc o zrušení ZS v Blatci, ale dle ZŘ je nepřípustné, aby byli členové ZO zařazeni do         různých a nejvzdálenějších ZS v OS Haná.

      -     ŘV MSS na svém mimořádném zasedání konstatoval, že jednání konference OS Haná-Olomouc opět není v souladu se závodním řádem a OS Haná-Olomouc musí zařadit ZO Blatec             jako celek do nejbližšího a nejvhodnějšího ZS.

      -     Své vysvětlení k celé situaci přednesl i předseda OS Haná-Olomouc František Hradil.

      -     Zemská konference dává za pravdu ŘV MSS a rozhodla, že OS Haná-Olomouc nepostupovala

            v případu začlenění ZO Blatec do ZS v souladu se závodním řádem a nařizuje OS Haná-

            Olomouc, aby zařadila ZO Blatec se všemi jejími členy do nejbližšího a nejvhodnějšího ZS.

            Hlasování: Pro 43,Proti:0,Zdržel:5

-           MVDr. Polášek informoval předsedy, že kroužky na rok 2015 mají povinnost objednat do 31.3.2014

-           MVDr. Polášek dále informoval, že školení vedoucích zasazovacích středisek zakončené testem musí být provedeno do 30.4.2014 a zápis o provedeném školení, včetně výsledků testů musí být zaslán do 30.4.2014 na adresu tajemníka ČMS Antonína Polívku. Test je ke stažení na webových stránkách svazu.

-           ŘV MSS obdržel a schválil následující žádosti o vydávání společných výsledků:

      -     OS Zlín+OS U.Hradiště: 14.6. Mayen, 28.6. B.Bentheim, 12.7. Mayen, 26.7. Ostende,

            27.7. Rottendorf

      -     OS Brno+OS Brno-venkov: všechny závody sezony 2014

      -     OS Haná+OS Uničov: 27.7. Wertheim

      -     OS Třinec+OS Karviná-Ostrava+OS Beskyd: 24.5. Chomutov, 1.6. Helmstedt, 12.6. Cheb,

            14.6. Mayen, 29.6. Gotha, 28.6. B.Bentheim, 29.6. Gotha, 6.7. Chomutov, 12.7. Mayen,

            19.7. Plzeň, 26.7. Ostende

      -     OS Karviná-Ostrava+OS Třinec: 22.6. Chomutov

      -     OS KAO+OS Třinec+OS Hlučín+OS Beskyd: 26.7. Bamberg

      -     OS Opava+OS Beskyd+OS Hlučín+OS KAO: 14.9. Praha-Dubeč holoubata

      -     OS Hodonín+OS J.Morava: 1.6. Wertheim, 20.7. Wertheim

      -     pásma Sever+Střed+Jih+Senica: 14.6. Mayen, 12.7. Mayen

-     Ing.Novotný upozornil předsedy OS, že je nutné potvrdit účast vybraných chovatelů do Mistrovství světa mladých holubů.

-     Lubomír Kubáček navrhl, aby se v příštích letech uspořádal ZZ i na vzdálenosti okolo 500 km.

-     Aleš Truhlář upozornil předsedy OS, aby komerční závod holoubat Cheb zařadili do svých závodních plánů. Jinak nemohou být použity koeficienty pro soutěže jednotlivců.

-     František Hradil navrhl, aby se od roku 2015 rozšířil závod Oostende a byl uskutečněn společně

      s Českým sdružením.

     

10.  Přijetí usnesení

-     Usnesení z Jarní konference přednesl za návrhovou komisi Ing. Václav Švec. Konference usnesení jednohlasně přijala a jeho znění je v kompletní podobě přílohou tohoto zápisu.       

                                                          

 

V Olomouci dne 28.3.2014

Zapsal: M.Polášek    

                                                                                                                           RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                           Předseda MSS CHPH

 

 

 

 Přílohy:         1.) Usnesení

2.) Výsledek hospodaření za rok 2013

3.) Rozpočet na rok 2014

4.) Zpráva předsedy RK MSS

5.) Kontrola závodního provozu 2014

6.) Ocenění ZZ a soutěží 2014

7.) Formulář pro nahlášení zájemců o Intermistrovství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1

 

 

     U S N E S E N Í  z jarní zemské konference MSS CHPH konané 28.3.2014 v Olomouci

 

Zemská konference schvaluje:

- mandátovou a návrhovou komisi 

- zprávu o výsledku hospodaření MSS za rok 2013

- zprávu předsedy revizní komise

- rozpočet MSS na rok 2014

- organizaci zemských závodů včetně určení přepravců, plnění boxů a cen za přepravu

- plán kontrolní činnosti při závodech poštovních holubů v roce 2014

 

Zemská konference bere na vědomí:

- úvodní slovo předsedy MSS CHPH

- propozice zemských soutěží a závodů vyhlášených ŘV MSS a jejich ocenění v roce 2014

- informaci o Intermistrovství 2014

- návrh činnosti profesionálních kontrolorů

 

Zemská konference ukládá předsedům OS CHPH:

- provést školení vedoucích zasazovacích středisek zakončené testem a zápis o provedeném 

   školení zaslat tajemníkovi svazu do 30.4.2014

- provádění kontrol závodní činnosti dle schváleného rozpisu

- seznam chovatelů přihlášených do Intermistrovství 2014 a poplatek 70,- Kč za každého

   přihlášeného chovatele zaslat pokladníkovi MSS do 25.4.2014

- zaslat jména profesionálních kontrolorů z jednotlivých OS

 

Zemská konference dále ukládá:

- přepravcům zemských závodů zdokumentovat péči o holuby během přepravy a starty na video

- OS Haná začlenit všechny chovatele ZO Blatec do nejbližšího a nejvhodnějšího zasazovacího  

  střediska

 

 

Návrhová komise: Ing. Oldřich Planka, Jan Lukáš, Ing. Václav Švec,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2

 

Zpráva  o  hospodaření  MSS  CHPH  za  rok  2013

 

                                                                                                  plán                            skutečnost

Počáteční stav k 1.1. 2013

          Běžný účet u ČSOB                                                                                               8 652,- Kč

          Spořící účet u ČSOB                                                                                         281 270,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                          289 922,- Kč

 

P Ř Í J M Y                                                                         

          Rodové kroužky 2014                                                 130 000,- Kč                 127 021,- Kč

          Úrok účtu                                                                         5 000,- Kč                     1 884,- Kč

          Zůstatek z CV 2013                                                     139 450,- Kč                 139 450,- Kč

          Vrácení úhrady za nákup klecí od ČMS CHPH                                                  18 000,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         C e l k e m                                                                    274 450,- Kč                 286 355,- Kč          

         

V Ý D A J E

          Ocenění závodů a soutěží sezóny 2013 – poháry          30 000,- Kč                   30 000,- Kč            

          Finanční ocenění závodů a soutěží sezóna 2013            20 000,- Kč                   22 000.- Kč  

          Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2013            10 000,- Kč                   10 223,- Kč

          Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení             26 000,- Kč                   20 709,- Kč

          Cestovné ŘV, RK a kontroly závodů                            30 000,- Kč                   13 274,- Kč

          Poštovné – poštovní známky, obálky                              1 000,- Kč                        388,- Kč

          Příspěvek na telefon, internet                                          5 000,- Kč                     3 241,- Kč

          Poplatky za vedení účtu                                                   2 000,- Kč                     1 524,- Kč          

          Odvod do pokladny ČMS z CV 2013                                                                30 000,- Kč

          Rezerva                                                                          25 000,- Kč

          Příspěvek na dopravu ZZ Oostende                                                                    10 000,- Kč

          Úhrada do pokladny ČMS za nákup výstavních klecí                                                 18 000,- Kč

          Nadpisy klecí – inventář pro zemské výstavy MSS                                              7 500,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                    149 000,- Kč                 166 859,- Kč

 

Konečný stav k 31.12. 2013

          Běžný účet u ČSOB                                                                                              6 399,- Kč

          Spořící účet u ČSOB                                                                                         403 019,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                          409 418,- Kč

         

 

Příjem za rodové kroužky od OS  444 570,- Kč (127 020 x 3,50) byl poukázán do pokladny ČMS.

Příjem za závodní gumičky od OS 159 600,- Kč (133 000 x 1,20) byl poukázán do pokladny ČMS.

           

             

 

 

12.1. 2014                                                                            Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                                pokladník MSS CHPH

 

 

 

Příloha č.3

 

                    Rozpočet  MSS  CHPH  na  rok  2014

 

 

 

P Ř Í J M Y:

 

                   Rodové kroužky 2015                                                           125 000,- Kč

                   Úrok z účtu                                                                                2 000,- Kč

                   Poplatek pořadatele zem. výstavy – popisky klecí                    1 000,- Kč

                   ---------------------------------------------------------------------------------------

                   C e l k e m                                                                             128 000,- Kč

 

 

V Ý D A J E:

                   Ocenění závodů a soutěží sezóny 2014 - poháry                    20 000,- Kč

                   Finanční ocenění závodů a soutěží sezóny 2014                     37 000,- Kč

                   Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2014                      10 000,- Kč

                   Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení                      20 000,- Kč

                   Cestovné ŘV, RK a kontroly závodů                                     24 000,- Kč

                   Poštovné – poštovné známky, obálky                                          500,- Kč

                   Příspěvek na telefon, internet                                                    5 000,- Kč

                   Poplatky za vedení účtu                                                            1 500,- Kč

                   Rezerva                                                                                    10 000,- Kč

                   ---------------------------------------------------------------------------------------

                   C e l k e m                                                                             128 000,- Kč

 

 

Příjem za rodové kroužky od OS  437 500,- Kč (125 000 x 3,50) bude poukázán do pokladny ČMS.

Příjem za závodní gumičky od OS  154 000,- Kč (110 000 x 1,40) bude poukázán do pokladny ČMS.

                  

 

                                                                                       Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                           pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.4

 

Zpráva předsedy revizní komise o stavu hospodaření a revizi účtů MSS CHPH za rok 2013

 

Revize účtů a kontrola hospodaření proběhla  dne 5.3.2014 v Moravanech u Brna ,které se zůčastnili

Za RK   Zeman František, Becha Luboš

Za kontrolovaný subjekt pokladník ŘV MSS CHPH ing. Švec Václav

 

RK provedla kontrolu zaměřenou na následující oblasti vedení účetnictví a hospodaření od 1.1.2013 do 31.12.2013

1)Kontrola číselných hodnot příjmových a výdajových dokladů s porovnáním se zápisy v pokladní knize

2)Kontrola účelnosti vynaložených nákladových položek pro MSS CHPH

3)Kontrolu jednotlivých součtových položek na straně výdajů a příjmů zapsané v pokladní knize

 

Ad1) Kontrola hodnot na příjmových a výdajových dokladech – veškeré uvedené hodnoty na dokladech  se shodovaly se zápisy v pokladní knize,

Ad2)Byla provedena kontrola účelnosti použití nákladových položek , RK konstatuje že veškeré nákladové položky byly vynaloženy účelně ve prospěch MSS CHPH.

Ad3)RK provedla kontrolu součtů v pokladní knize a konstatuje ,že veškeré součtové úkony byly provedeny správně.

 

 

Bylo vycházeno z následujícího počátečního stavu k 1.1.2013

Běžný účet u ČSOB   stav       8 632 Kč

Spořící účet u ČSOB stav    281 270 Kč

Pokladna                                         0 Kč

Celkem                                 289 922 Kč

 

 

Konečný stav ke dni 31.12.2013

 Běžný účet u ČSOB   stav       6 399 Kč

Spořící účet u ČSOB stav     403 019 Kč

Pokladna                                         0 Kč

Celkem                                   409 418 Kč

 

Závěrem konstatuje RK ,že nebylo shledáno ve vedení účetnictví žádných pochybení.

Detailnější  rozpis hospodaření je uveden ve zprávě pokladníka  o výsledku hospodaření MSS za rok 2013 se kterou RK souhlasí.

 

 RK se zabývala i kontrolou usnesení poslední konference MSS CHPH ze dne  29.11. 2013 a konstatuje ,že úkoly stanovené  konferencí  v souvislosti s chystanou EV byly splněny, a  jiné úkoly  nebyly v usnesení přijaty.

Výhled práce revizní komise MSS CHPH v nadcházející závodní sezoně 2014.vidí komise především v zajištění vlastní  kontrolní činnosti výsledků  podezřelých z možného zkreslování či podvádění. RK v souladu s kontrolní činností ŘV MSS CHPH  předpokládá  účast na těchto kontrolách s přijetím konkrétních  úkolů pro kontroly provedené RK.

 

V Moravanech u Brna   5.3.2014                                   Zeman František

                                                                                     Předseda RK MSS

 Příloha č.5

 

 

Kontrolní činnost v rámci závodu MSS – DT 2014

 

  1. Zajistí jednotlivá OS minimálně 10 kontrol v rámci své působnosti u chovatelů s výbornými výsledky a zejména v zasazovacích střediscích.
  2. Zajistí jednotlivá OS bezprostředně po hlášení doletu prvních holubů ze Zemských závodů MSS.
  3. Zajistí jednotlivá OS mimo vlastní OS – mezioblastní kontroly. Kontrola se zaměří na kontrolu chovatele, kontrolu holubníku v návaznosti na termín konaného závodu a kontroly při nasazování.
  4. Termíny a závody určené k mezioblastní kontrole:

 

                                   Závod            :                                  OS – kontrolující:

            14. 6.              závod v pásmu                    BE, VA, ZN, BV

            28. 6.              Bad Bentheim                     TŘ, UN, JM, HL

            12. 7.              závod v pásmu                    KaO, HA, UH, BM

            26. 7.              Oostende                              OP, ZL, HO, VY

 

  1. Protokoly z kontrol zasílat ihned po provedení na adresu

Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno

 

 

 

 

 

 

                                                                                  MVDr.Martin Polášek

                                                                                  tajemník MSS CHPH

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.6

 

Ocenění soutěží pořádaných Moravskoslezským sdružením v roce 2014.

 

Generální mistrovství Moravy 2014

1. až 3.                        místo    pohár

4. až 10.          místo   diplom A3

 

Mistrovství Moravy krátkých a středních tratí 2014

1. až 3.                        místo   pohár

4. až 10.          místo   diplom A3

 

ESO holub

1. až 3.                        místo   pohár

 

Mistrovství Moravy dlouhých tratí 2014  

1. až 3.                        místo   pohár

4. až 10           místo   diplom A3

 

ESO holub

1. až 3.                        místo   pohár

 

Mistrovství Moravy mladých chovatelů 2014

1. až 3.                        místo   pohár

4. až 5.                        místo   diplom A3

 

Zemský závod Ostende 2014

Jednotlivci

1.                     cena     pohár   + 5.000,- Kč   + 5.000,- Kč z aukce

2.                     cena     pohár   + 3.000,- Kč

3.                     cena     pohár   + 2.000,- Kč

 

Holubice

1.                     cena     pohár   + 1.000,- Kč

2. až 3.                        cena     pohár

 

Série prvních 3 holubů

1.                     místo   pohár   + 1.000,- Kč

 

ESO Ostende

1. až 3.                        místo   pohár

 

Super ESO Ostende

1. až 3.                        místo   pohár

 

Zemský závod Bandheim 2014

Jednotlivci

1.                     cena     pohár   + 5.000,- Kč   + 5.000,- Kč z aukce

2.                     cena     pohár   + 3.000,- Kč

3.                     cena     pohár   + 2.000,- Kč

Holubice

1.                     cena     pohár   + 1.000,- Kč

2. až 3.            cena     pohár

 

Série prvních 3 holubů

1.                     místo   pohár   + 1.000,- Kč

Zemský závod Cheb 2014 – Katovický memoriál

Jednotlivci

1.                     cena     pohár   + 5.000,- Kč

2.                     cena     pohár   + 3.000,- Kč

3.                     cena     pohár   + 2.000,- Kč

 

Holubice

1.                     cena     pohár   + 1.000,- Kč

2. až 3.                        cena     pohár

 

Ročák

1.                     cena     pohár   + 1.000,- Kč  

 

Série prvních 3 holubů

1.                     místo   pohár   + 1.000,- Kč

 

 

Celkové ocenění 2014:

Finanční ocenění 37.000,- Kč

Počet pohárů 46 v částce 19.000,- Kč

Počet diplomů A3 celkem 23 v ceně 1.000,- Kč

možné finanční navýšení z aukce na ZZ Oostende a Bad Bentheim

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.7

 

Seznam chovatelů přihlášených do Intermistrovství 2014

OS

 

Poč.

Jméno a příjmení

ZO CHPH

poznámka

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

 

Datum:

Zpracoval: