Z á p i s

ZK č.  2/2013

 

Z podzimní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 29.listopadu 2013 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“.

 

Přítomni:            předsedové, nebo zástupci všech 16ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina) 

Omluven:            ing.Václav Ranocha - člen RKMSS

 

Konferenci zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu:      

 

Program:          1.         Volba návrhové a volební komise                                   

                          2.         Úvodní slovo předsedy MSSCHPH

                          3.         Zpráva mandátové komise, organizace voleb

                          4.         Zpráva předsedy revizní komise MSS

                          5.         Zpráva pokladníka MSS

                          6.            Projednání žádosti OS Svitavy o zařazení do MSS

                          7.            Informace výcvikáře MSS

                          8.         Návrh zemských soutěží a závodů v roce 2014, složení pásem v MSS

                          9.            Zhodnocení kontrolní činnosti v roce 2013

                        10.            Volby a oznámení výsledků voleb předsedy MSS, členů ŘV MSS, členů RK

                                    MSS a předsedy RK na období 2014-2016. Návrh kandidátů na prezidenta

                                    ČMSCHPH a členů prezidia ČMSCHPH

11.            Evropská výstava - informace, příprava

12.            Diskuse - návrhy delegátů

                        13.            Návrh usnesení Zemské konference

                        14.             Závěr konference

 

Konferenci zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle uvedeného programu, který byl konferencí jednohlasně schválen. V úvodu požádal účastníky konference o minutu ticha za chovatele, kteří v letošním roce navždy opustili naše řady.

 

1. Volba návrhové komise a volební komise

-    Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti:

      Ing. Václav Švec, Jan Lukáš a František Hradil

-       Do volební komise byli navrženi a schváleni delegáti: Antonín Polívka, Ing. Miroslav Ivan

a Jindřich Swaczyna

-       Předsedou volební komise byl zvolen Antonín Polívka

 

2.  Úvodní slovo předsedy MSS

-     Předseda MSS RSDr.Zdeněk Uherek se ve svém úvodním slově zaměřil zejména na zhodnocení práce ŘV v celém volebním období. Zastavil se jmenovitě u každého člena ŘVMSS a bez vyjímky velmi kladně hodnotil jejich práci v ŘVMSS a za tuto práci jim poděkoval. Konstatoval, že odstupující ŘV pracoval intenzivně, ale vždy v klidné atmosféře, rozhodoval bez osobních ambicí a vždy v souladu s našimi stanovami. Dr. Uherek také poděkoval za práci všem členům RK MSS.  Z práce ŘV vyzdvihl zejména splnění úkolu vybudovat reprezentativní výstavní fundus, který bude sloužit nejen MSS, ale i při organizaci CV a Evropské výstavy v Brně. ŘV MSS ve svém volebním období řešil také celou řadu nejen disciplinárních přestupků, ale i osobních konfliktů v některých OS. Dr.Uherek uvedl, že je velmi rád, že většinu těchto konfliktů dokázal ŘV MSS urovnat. Zdůraznil ovšem, že problém mezilidských vztahů je třeba řešit již na úrovni ZO.  Dále předseda MSS ve svém úvodním slově apeloval na to, aby nově zvolení funkcionáři na všech úrovních pracovali ku prospěchu poštovního holubářství a nepodléhali tlakům k prosazování účelových návrhů, které vedou vždy ke zvýhodnění jednotlivce. Tímto funkčním obdobím končí i dlouholetý funkcionář MSS pan Antonín Polívka, který již nekandiduje. Dr. Uherek mu za jeho dlouholetou intenzivní práci v ŘV jménem všech členů poděkoval. Na začátku roku 2014 nás čeká organizace a zajištění Evropské výstavy v Brně. Organizační tým již intenzivně pracuje na jejím bezproblémovém zajištění a předseda MSS požádal přítomné o to, aby informovali, že organizační výbor přivítá jakoukoli pomoc od našich členů při přípravě této jedinečné akce. Závěrem své řeči představil největší úkoly, které na nás čekají v budoucnu. Nový ŘV MSS je bude muset zvládnout a proto by nově zvolené funkcionáře měla zdobit solidnost, zkušenosti a výsledky z předcházejících funkcí. Dr.Uherek popřál všem v příštím volebním období hodně úspěchů a vyslovil přání, aby vítězem dnešních voleb nebyli jednotlivci, ale aby vítězem byli všichni naši členové.

      Úvodní slovo doplnil ing.Novotný, který poděkoval za práci předsedovi MSS RSDr. Zdeňkovi Uherkovi. Ing.Novotný řekl, že předseda MSS Dr.Uherek byl a je velkou osobností, která byla na jednáních výboru vždy stmelujícím prvkem a svou práci vykonával svědomitě, precizně  a daleko nad rámec svých povinností, kdy předvedl obrovské nasazení zejména při organizaci svozu ZZ Oostende.

 

3. Zpráva mandátové komise, organizace voleb

-       Antonín Polívka seznámil účastníky, že je přítomno všech 16 zástupců OS, kteří mají dle členské základny svých OS celkem 47 hlasů dle klíče 1:50 = 1 hlas. Nadpoloviční většina je 24 hlasů

-       Antonín Polívka dále seznámil přítomné se způsobem voleb dle platných stanov ČMS CHPH a představil jednotlivé kandidáty na předsedu MSS, ŘV MSS a  RK MSS. Pro volby mají zástupci dohromady k dispozici 46 hlasů, protože se nemohou započítat hlasy členů do 18ti let.

-       Volby proběhnou dvoukolově, kdy v prvním kole bude volen předseda MSS a ve druhém kole členové ŘV MSS a členové RK MSS

-       Na návrh volební komise rozhodla zemská konference, že volby budou tajné. (42 pro, 5 zdržel, 0 proti)

     

4.   Zpráva předsedy RK MSS

-     předseda RK MSS Lubomír Becha uvedl, že kompletní zpráva bude přednesena až na jarní Zemské konferenci.  

 

5.   Zpráva pokladníka MSS

-          Zprávu přednesl pokladník MSS Ing. Václav Švec a její kompletní znění je přílohou tohoto zápisu

 

6.   Projednání žádosti OS Svitavy o zařazení do MSS

-      Ing.Novotný přednesl žádost OS Svitavy a zdůvodnil stanovisko a doporučení ŘV MSS k přijetí OS Svitavy do MSS.

-      Konference odsouhlasila zařazení OS Svitavy do MSS. Výsledek hlasování: 44 pro / 3 proti

 

7.   Informace výcvikáře MSS

-     výcvikář MSS ing.Novotný rozdal předsedům protokoly o vypuštění a konstatoval, že tyto protokoly jsou v drtivé většině bez výrazných chyb a že přišly protokoly ze všech závodů.

-     Dále zhodnotil jednotlivé závody MSS 2013. Oostende bylo v letošním roce opět velmi těžké, s několikadenním průběhem a se ztrátami závodníků. Ing.Novotný ukázal přítomným delegátům výtah z průběhu počasí v pátek a v sobotu a také předpověď na další dny, díky které nebyla jiná možná volba času startu a že pouze souhra nešťastných okolností ovlivnila negativně průběh závodu.

      Závod Bad Bentheim byl závodem tvrdším díky extrémnímu počasí, kdy teploty dosahovaly 35°C a vál JV vítr, nicméně tento závod dopadl vcelku dobře. Ing.Novotný uvedl, že o zkrácení závodu zainteresovaní funkcionáři neuvažovali.

 

8.   Návrh zemských soutěží a závodů 2014, složení pásem

-     Ing.Novotný přednesl návrh ŘV na pořádání závodů a mistrovství MSS 2014. ŘV MSS navrhuje zachování stávajícího systému MMDT, kdy 2 závody jsou celomoravské a 2 závody pásmové. Závod Cheb KM navrhuje ŘV i nadále jako mezinárodní. Závod Oostende navrhuje ŘV se startem ranním, avšak s přihlédnutím k aktuálnímu počasí.

       ŘV MSS navrhuje následující termíny a závody MSS v roce 2014:

       -    8.6. ZZ Cheb-Katowický memoriál, 14.6. pásmový závod 1, 28.6. pásmový závod 2,

            12.7. ZZ Oostende a 26.7. ZZ Bad Bentheim

-      Na toto téma se rozvinula velká diskuse, ve které návrh ŘV podpořilo pásmo Západ, ale zástupci pásma Sever podali protinávrh, aby ZZ Oostende byl v termínu 26.7. a závod B.Bentheim v termínu 28.6. Ing.Novotný za ŘV MSS navrhl v případě Oostende jako posledního závodu, aby byl Bad Bentheim jako 3 závod sezony.

-      Po ukončení diskuse se hlasovalo o těchto bodech:

       -    ZZ Oostende jako třetí závod sezony: pro 12 / proti 35 / zdržel 0, návrh nebyl přijat.

       -    ZZ Oostende jako čtvrtý závod sezony: pro 30 / proti 12 / zdržel 5, návrh přijat.

       -    ZZ Oostende s ranním startem: pro 42 / proti 3 / zdržel 2, návrh přijat.

       -    ZZ B.Bentheim jako třetí závod sezony: pro 14 / proti 33 / zdržel 0, návrh nebyl přijat

       -    ZZ B.Bentheim jako druhý závod sezony: pro 33 / proti 14 / zdržel 0, návrh přijat

-       Cheb KM s mezinárodní účastí: odsouhlasen jednohlasně

-     Konference rozhodla o následujícím programu závodů MSS 2014:

       -      8.6.     ZZ Cheb-Katowický memoriál s mezinárodní účastí

       -    14.6.     pásmový závod 1

       -    28.6.     ZZ Bad Bentheim

       -    12.7.     pásmový závod 2

       -    26.7.     ZZ Ostende s ranním startem dle počasí

-      Složení pásem v roce 2014:

       -     Ing.Novotný za ŘV navrhl, aby nově přijaté OS Svitavy bylo zařazeno do pásma Západ a OS      Jižní Morava bylo zařazeno do pásma Jih. Tento návrh následně přítomným delegátům      zdůvodnil.

       -    O tomto návrhu bylo hlasováno, pro 44 / proti 3 / zdržel 0 a návrh byl přijat.

                       

9.   Zhodnocení kontrolní činnosti v roce 2013

-      Zhodnocení kontroly provedl p. Antonín Polívka a je v kompletním znění přílohou tohoto zápisu.

 

10. Volba předsedy MSS, členů ŘV MSS, členů RK MSS a předsedy RK MSS

-      Volba předsedy MSS:

       -     kandidáty na předsedu MSS byli: RSDr. Zdeněk Uherek a Aleš Truhlář

       -    bylo odevzdáno všech 16 platných hlasovacích lístků a předsedou MSS CHPH pro období      2014-2016 byl zvolen RSDr. Zdeněk Uherek počtem 33 hlasů

       -    nebyl zvolen Aleš Truhlář, který obdržel 13 hlasů, avšak využil svého práva a dále kandidoval      do ŘV MSS.

-      Volba členů ŘV MSS:

       -      kandidáty do ŘV MSS byli: Ing.Oldřich Planka, Marek Skrbek, Dagmar Bortlová, František Maj,

              František Hradil, MVDr.Martin Polášek, Ing.Jaroslav Novotný, Jan Lukáš, Miroslav Uherek,

            Zdeněk Jochman, Ing.Václav Švec a Aleš Truhlář

       -    Bylo odevzdáno všech 16 platných hlasovacích lístků a do ŘV MSS pro období 2014-2016 byli

            zvoleni:     Ing.Václav Švec             (44 hlasů)

                             MVDr.Martin Polášek     (44 hlasů)     

                             Ing.Jaroslav Novotný     (43 hlasů)

                             Marek Skrbek         (27 hlasů)

                             Aleš Truhlář              (27 hlasů)

                             František Hradil      (22 hlasů)

            náhradník:     Ing.Oldřich Planka           (19 hlasů)

       -    Do ŘV nebyli zvoleni: Miroslav Uherek (13hl.), Jan Lukáš (13hl.),Dagmar Bortlová (11hl.),

                                  Zdeněk Jochman (7hl.) a František Maj (0hl.)

-      Volba RK MSS:

       -     Kandidáty do RK MSS byli: Lubomír Becha, Jiří Zvoníček, František Zeman

       -    Bylo odevzdáno všech 16 platných hlasovacích lístků a do RK MSS pro období 2014-2016 byli

            zvoleni:      Jiří Zvoníček      (44 hlasů)

                             Lubomír Becha     (39 hlasů)

                             František Zeman     (37 hlasů)     

-      Volba předsedy RK MSS:

       volební komise navrhla, aby kandidátem na předsedu RK MSS byl František Zeman a aby volba proběhla aklamací. Zemská konference zvolila za předsedu RK MSS Františka Zemana a to jednohlasně.                                 

-       Volba kandidáta na prezidenta ČMSCHPH: Zemská konference jednohlasně schválila jako kandidáta na prezidenta ČMSCHPH  Ing.Jaroslava Novotného

-       Volba zástupců do  prezidia ČMSCHPH: Zemská konference jednohlasně odsouhlasila, že 5 členů MSS zastupujících MSS CHPH v prezidiu bude určeno podle počtu získaných hlasů a členové prezidia ČMSCHPH pro období 2014-2016 budou: RSDr. Zdeněk Uherek, Ing.Václav Švec, MVDr.Martin Polášek, Marek Skrbek a Aleš Truhlář. Náhradníkem je František Hradil.

-       Volba kandidátů do ÚRK: Zemská konference jednohlasně schválila jako kandidáty do ÚRK ČMSCHPH Františka Zemana a  Lubomíra Bechu a jako náhradníka Jiřího Zvoníčka.

-          Nově zvolený předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek poděkoval za důvěru, kterou dostal od delegátů ZK MSS a řekl, že doufá, že nově zvolený výbor MSS naváže na výbor minulý a bude pracovat stejně svědomitě a efektivně.

 

 

 

11.   Evropská výstava - informace

-     Ing. Novotný uvedl, že každý zástupce OS obdržel balíček, ve kterém jsou montážní lístky pro dovoz holubů na přejímku Celostátní a Evropské výstavy a vysvětlil způsob, jakým bude probíhat vstup na výstaviště v době přejímky. Součásti balíčku jsou i dvě vstupenky na závěrečný galavečer Evropské výstavy. Tyto vstupenky předají předsedové OS svým členům dle svého uvážení.

-     Ing. Novotný dále informoval přítomné o průběhu příprav Evropské výstavy.

 

12.  Diskuse - návrhy delegátů

-     Ing. Novotný představil přítomným delegátům moravské holuby, kteří jsou kandidáty na reprezentaci ČMS na Evropské výstavě a vyzval, aby nahlásili, zda holubi jsou naživu a k dispozici pro Evropskou výstavu.

-     Ing. Novotný informoval, že na základě přijetí OS Svitavy musí být upraveny propozice na: jednoroční soutěže všech členů OS sdružených v MSS. O zařazení nových členů mimo území Moravy a Slezska do soutěží MSS rozhoduje ŘV MSS. Tímto bylo odpovězeno i na dotaz Ing.Planky, zda mohou být zahraniční chovatelé účastnící se mistrovství OS na území Moravy a Slezska zařazeni do soutěží MSS.

-     Předseda OS Brno Ing.Vašíček vystoupil s návrhem, aby pro letošní rok neplatilo rozhodnutí, že při ZZ Oostende a Bad Bentheim musí být v každém OS vytvořeno pouze jedno zasazovací středisko, kde proběhne nasazování holubů. Ing.Novotný odpověděl, že toto rozhodnutí platilo pouze pro rok 2013 a organizace zasazovacích míst je v kompetenci OS a pořadatele závodu.

-      Ing.Novotný se jménem ŘV MSS důrazně ohradil proti výroku v zápise z konference OS Opava, týkající se rozhodnutí ŘV (viz zápis ŘV 3/2013 bod 3b). Ing.Novotný znovu zdůraznil, že každé OS má svou právní subjektivitu a je zodpovědné za svou ekonomickou činnost a nadřazené orgány za ně nemohou přebírat jakoukoli odpovědnost.

-     MVDr. Michael Polášek ještě jednou poděkoval panu Antonínu Polívkovi za dlouholetou práci a popřál mu hodně zdraví. K tomuto přání se následně připojili všichni přítomní.

  

 13.  Návrh usnesení

-     Návrh přednesl Ing.Václav Švec, usnesení bylo jednohlasně schváleno a je přílohou tohoto zápisu.

 

 

 

 

V Olomouci dne 29.11.2013

 

 

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                                                                       

 

 

                                                                                                              RSDr.Zdeněk Uherek

                                                                                                              předseda MSS CHPH

  

 

 

 Přílohy:            1.)Usnesení

2.)Zpráva pokladníka

3.)Zpráva o kontrolní činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- příloha č.1 ---

 

U S N E S E N Í  z podzimní zemské konference MSS CHPH konané 29.11.2013 v Olomouci

 

Zemská konference schvaluje:

- volební a návrhovou komisi ve složení

  Antonín Polívka, Ing. Miroslav Ivan, Jindřich Swaczyna

- návrhovou komisi ve složení

  Ing. Václav Švec, Jan Lukáš, František Hradil

- zprávu pokladníka o stavu finančních prostředků k 29.11.2013

- zprávu předsedy revizní komise

- přijetí OS CHPH Svitavy do MSS CHPH

- data a místa vypuštění Zemských závodů MSS 2014

    8.6. 2014  ZZ Cheb Katovický memoriál

  28.6. 2014  ZZ Bad Bentheim

  26.7. 2014  ZZ Oostende s ranním startem

- začlenění OS Jižní Morava do pásma JIH a začlenění OS Svitavy do pásma ZÁPAD

 

Zemská konference zvolila na funkční období 2014 – 2016:

- předsedou MSS CHPH RSDr. Zdeňka Uherka

- šestičlenný řídící výbor MSS CHPH:                                 pět členů ŘV MSS do Prezidia svazu

   MVDr. Martin Polášek                        RSDr. Zdeněk Uherek

   Ing. Václav Švec                        MVDr. Martin Polášek

   Ing. Jaroslav Novotný                        Ing. Václav Švec

   Marek Skrbek                        Marek Skrbek

   Aleš Truhlář                        Aleš Truhlář

   František Hradil                        náhradník František Hradil

   náhradník Ing. Oldřich Planka

- předsedou revizní komise MSS CHPH Františka Zemana

- dva členy revizní komise MSS CHPH                        dva členy a náhradníka Ústřední revizní komise

   Lubomír Becha                        František Zeman

   Jiří Zvoníček                        Lubomír Becha

                        náhradník  Jiří Zvoníček

- kandidátem MSS CHPH na prezidenta svazu Ing. Jaroslava Novotného 

 

Zemská konference bere na vědomí:

- úvodní slovo předsedy MSS CHPH

- informaci výcvikáře MSS CHPH

- zprávu o kontrolní činnosti OS CHPH v roce 2013

- informaci o Evropské výstavě 2014 v Brně

 

Zemská konference ukládá předsedům OS CHPH:

- ověřit, zda žijí holubi, kteří jsou kandidáty do kolekce ČR na Evropskou výstavu a nahlásit 

  zjištěné skutečnosti Ing. Jaroslavu Novotnému

 

Návrhová komise: Ing. Václav Švec, Jan Lukáš, František Hradil

 

 

 

 

 

 

 

 

--- příloha č.2 ---

 

   Zpráva  o  stavu  finančních  prostředků  MSS CHPH  k 29.11.2013

 

                                  skutečnost

Počáteční stav k 1.1. 2013

          Běžný účet u ČSOB                 8 652,- Kč

          Spořící účet u ČSOB             281 270,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                 289 922,- Kč

 

P Ř Í J M Y   

          Rodové kroužky 2014             127 021,- Kč

          Zůstatek z Celostátní výstavy 2013 v Hluku           139 450,- Kč

          Úrok účtu                     1 672,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         C e l k e m                 268 143,- Kč         

         

V Ý D A J E

          Ocenění zemských závodů a soutěží 2013 – poháry                         30 000,- Kč

          Finanční ocenění zemských závodů a soutěží 2013                     22 000,- Kč

          Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2013                            10 223,- Kč

          CV Hluk 2013 – odvod do pokladny ČMS CHPH                30 000,- Kč

          CV galavečer – pronájem Hlucké tvrze                   3 500,- Kč

          Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení                     12 639,- Kč

          Cestovné ŘV, RK                         10 424,- Kč

Dorovnání nákladů na dopravu ZZ Oostende                     10 000,- Kč

Zhotovení popisů klecí na Zemské výstavy MSS                  7 500,- Kč

          Poštovné                               388,- Kč

Poplatky za vedení účtu                     1 275,- Kč

Ostatní                  1 290,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                      139 239,- Kč

 

Konečný stav k 29.11. 2013

          Běžný účet u ČSOB               16 015,- Kč

          Spořící účet u ČSOB             402 811,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                 418 826,- Kč

 

 

 

             

29.11. 2013                                                                          Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                                pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- příloha č.3 ---

 

    Vyhodnocení prováděných kontrol OS v roce 2013.

 

Můžu s potěšením konstatovat, že v letošním roce se kontrolní činnost  v závodní sezoně 2013 opět zlepšila.

 

-         Celkem bylo provedeno 205 kontrol z toho nadpoloviční většina v zasazovacích střediscích, tak jak bylo doporučeno na jarní zemské konferenci.

 

-         Všechny OS provedly nadoblastní kontrolu v závodech dlouhých tratí, celkem bylo provedeno 17 kontrol. OS Uherské Hradiště provedlo kontroly 2.

 

-         V podstatě lze OS rozdělit do 3 skupin pokud jde o četnost kontrol.

 

-         První skupina jsou OS, které provedly 18 a více kontrol. Jsou to, OS Zlín 24 kontrol, OS Uherské Hradiště 23 kontrol, OS Haná 20 kontrol, OS Karviná 19 kontrol a OS Uničov 18 kontrol..

 

-         Druhá skupiny jsou OS, které provedly 10 až 15 kontrol. Jsou to, OS Třinec, OS Hlučín, OS Opava, OS Beskydy, OS Valašsko, OS Brno, OS Hodonín, OS Znojmo, OS Vysočina. OS Brno venkov je mimo tuto kategorii vzhledem k tomu, že má pouze jednu ZO a ta provedla 5 kontrol.

 

-         Třetí skupina a to je naštěstí pouze 1 OS Jižní Morava, která provedla pouze 3 kontroly.V tomto případě musím vyslovit naprostou nespokojenost se zajištěním provádění kontrol v tomto OS v roce 2013.

 

-         Opět se potvrdilo, že je bezpodmínečně nutné tyto kontroly v průběhu závodní sezony v OS provádět. Nejen, že upozornily na nedodržování ZŘ v několika zasazovacích střediscích, ale v OS Znojmo odhalily i podvod..

 

 

     

      Olomouc 29.11.2013

      Polívka A.