Z á p i s

ZK č.  1/2013

 

 

Z jarní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 12.4.2013 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia

 

Přítomni:        předsedové, nebo zástupci všech 16ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)

Omluven:       ŘV- Ing. Jaroslav Novotný

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek a dále ji řídil dle následujícího programu:        

 

Program:        1.         Volba návrhové komise, volba mandátové komise

2.                  Zpráva mandátové komise

3.                  Úvodní slovo předsedy MSS CHPH

4.                  Výsledek hospodaření MSS CHPH v roce 2012                             

5.                  Zpráva předsedy RK MSS CHPH

6.                  Návrh rozpočtu na rok 2012

7.                  Zemské závody MSS 2013 - organizace a přeprava

8.                  Zemské soutěže MSS 2013 - propozice a ocenění

9.                  Kontrolní činnost v roce 2013

10.              Evropská výstava 2014 v Brně

11.              Organizační záležitosti

12.              Přijetí usnesení jarní Zemské konference MSS CHPH

 

1.   Volba návrhové komise a mandátové komise

-     Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti: Jindřich Swaczyna, František Hradil, Zdeněk Jochman.

-     Do mandátové komise byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti:

      Ing.Robert Halfar, Ing.Rostislav Krpal, Jan Lukáš

 

2.   Zpráva mandátové komise

-     Zprávu přednesl Ing. Robert Halfar. Seznámil přítomné s volebním systémem.

-     Konstatoval, že je přítomno všech 16 předsedů či jejich zástupců, kteří mají dohromady 47 hlasů a pro schválení nadpoloviční většinou je třeba 24 hlasů.

 

3.   Úvodní slovo předsedy MSS

-          Předseda MSS RSDr.Zdeněk Uherek ve svém úvodním slově mimo jiné přednesl úkoly, které nás v letošním roce čekají. Zásadním úkolem je plnohodnotné zabezpečení přepravy na ZZ Oostende a Bad Bentheim a zejména jeho ekonomická část. Nastínil přítomným zástupcům OS, jak si ŘV MSS tuto otázku představuje.

-          Uvedl, že se nezadržitelně blíží doba, kdy budou nutné kooperace mezi širšími celky i na tratích od 500 km tak, aby přeprava byla ekonomická a sportovní výsledky konkurenceschopné. Dr.Uherek uvedl, že špičkové koeficienty lze dosáhnout pouze tehdy, pokud budeme pouštět větší počet holubů z jednoho místa. První vlaštovkou je velká kooperace pásem Jih a Střed na závodech 700 km a příslib prohloubení této kooperace na závody 500 km v dalších letech.

-          Obšírněji se zabýval kategorií Standard a také výsledky, které Standardní holubi dosahují v celosvětové konkurenci. Uvedl, že Standard v ČR dnes nemá takovou kvalitu jako u jiných členských států a bohužel v současné době není možno vybrat konkurenceschopnou kolekci.

-          Zastavil se také u příprav na pořádání Evropské výstavy 2014 v Brně. Tato výstava by měla být svátkem všech členů ČMS. Zdůraznil, že je nutné, aby se na přípravách podílela co možná největší skupina chovatelů. Velkou podporou a pomocí bude i to, že se členové ČMS zúčastní v co největším počtu jako návštěvníci.

-          Závěrem uvedl, že rok 2013 je rokem volebním. Prezidium svazu již schválilo volební směrnice od nejnižších článků až po ty nejvyšší. Připravované volby budou klást na nové funkcionáře nemalé úkoly, proto je nutné, aby volby probíhaly zodpovědně a nově zvolení funkcionáři byli takoví, kteří svou funkci budou brát jako službu pro nás ostatní.

 

 

 

4.   Výsledek hospodaření MSS v roce 2012

-          Zprávu přednesl pokladník MSS Ing. Václav Švec a její kompletní znění je přílohou tohoto zápisu

-          Výsledek hospodaření MSS za rok 2012 byl konferencí odsouhlasen.

 

5.   Zpráva předsedy RK MSS

-     Zprávu přednesl předseda RK MSS Lubomír Becha.

-     Kompletní zpráva je přílohou tohoto zápisu.

 

6.   Návrh rozpočtu na rok 2013

-     Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesl pokladník Ing. Václav Švec.

-     Po přednesení návrhu vystoupil Ing. Halfar s otázkou, ve které části rozpočtu se počítá s případným dorovnáním nákladů dopravci. Předseda MSS Dr. Uherek odpověděl, že tato částka je zahrnuta v položce "rezerva" a bude vyplacena pouze při průkazném doložení zvýšených nákladů.

-     Rozpočet byl poté konferencí jednohlasně schválen a je v kompletním znění přílohou tohoto zápisu.

 

7.   Zemské závody MSS 2013 - organizace a přeprava

ZZ Cheb – Katovický memoriál

-     Přepravu si zajišťují jednotlivá OS samostatně

-     Hlavním startérem je v nepřítomnosti Ing. Novotného MVDr.Martin Polášek

-     ŘV MSS rozhodl, že i z tohoto zemského závodu proběhne hlášení prvních dolétlých holubů na koordinátory pásem, kteří je přenesou do dvou hodin na MVDr. Martina Poláška tak, aby bylo možno předběžné výsledky do večera umístit na webové stránky svazu.

ZZ Oostende

-     Dle rozhodnutí ŘV MSS bude přepravu na ZZ Oostende kompletně zajišťovat OS Uh.Hradiště. Nahlášeno je 3343 holubů a cena je pevně stanovena na 29,- Kč/holub. V případě výrazného navýšení nákladů na přepravu bylo konferencí odsouhlaseno, že rozdíly v ceně za holuba budou doplaceny z financí MSS.

-     V letošním roce dojde k optimalizaci svozu. V OS bude max. jedno svozové místo a ty OS,  které mají nahlášen malý počet holubů, budou sloučeny do jiných OS a bude jim hrazena přeprava holubů do určeného svozového místa. Svozový plán vypracuje ŘV MSS.

-     Hlavním startérem je Ing. Jaroslav Novotný

-     Hlášení prvních dolétlých holubů bude provedeno do 30ti minut od doletu na koordinátory OS, kteří je do 1 hodiny přenesou na Ing. Novotného. Za kontrolu doletu prvních holubů zodpovídají OS !         

ZZ Bad Bentheim

-     Zástupci pásma Sever vzhledem k počtu nahlášených holubů souhlasili s variantou, že svoz proběhne pouze ve dvou přepravních prostředcích.

-     Pásmo Sever a OS Uničov a Haná přepraví OS Haná-Olomouc (nahlášeno 2725 holubů).

-     Pásma Jih, Západ a OS Zlín přepraví OS Hodonín (3597 holubů).

-     Cena za holuba je pevně stanovena na 26,- Kč/holub. V případě výrazného navýšení nákladů na přepravu bylo konferencí odsouhlaseno, že rozdíly v ceně za holuba budou doplaceny z financí MSS.

-     Hlavním startérem je Ing. Jaroslav Novotný

-     Hlášení prvních dolétlých holubů bude provedeno do 30ti minut od doletu na koordinátory OS, kteří je do 1 hodiny přenesou na Ing. Novotného. Za kontrolu doletu prvních holubů zodpovídají OS !

-     Přepravci ZZ v roce 2013 garantují, že boxy i kamiony budou čisté a budou rozvezeny v dostatečném předstihu do svozových míst. Přepravci také zajišťují papír do boxů a krmivo na celou dobu přepravy.

 

8.   Soutěže MSS 2013 – propozice a ocenění

-     Propozice soutěží MSS 2013 zůstávají beze změn a jsou na webových stránkách ČMSCHPH www.postovniholub.cz

-     ŘV MSS apeluje na jednotlivé předsedy OS, aby seznámili své členy s těmito propozicemi.

-     Na webových stránkách svazu budou vyvěšeny i propozice pásmových soutěží. Pásma zašlou propozice svých soutěží na emailovou adresu výcvikáře MSS nejpozději do 1.5.2013

-     Ocenění soutěží pro rok 2013 je shodné s loňským rokem a je vyvěšeno na web.stránkách svazu.

-     Ing. Ivan navrhl, aby ocenění pro Bad Bentheim bylo shodné s oceněním na Oostende. Tento návrh nebyl přijat. (výsledek hlasování Pro 13, Proti 25, Zdržel se 9)

-     Konference ale odsouhlasila navýšení počtu oceněných v ZZ jednotlivců. (pro 46, proti 1, zdržel se 1).

-     Pro získání financí na toto ocenění každé OS získá od svého mistra z roku 2012 (nebo jiného špičkového chovatele) holoubě, které daruje do internetové aukce. Výtěžek z aukce pak bude ŘV MSS rozdělen na ocenění jednotlivců ZZ. Chovatele, který daruje holoubata nahlásí jednotlivá OS do 31.5.2013 na adresu tajemníka MSS. Tento návrh konference odsouhlasila jednohlasně.

-     Mistrovství chovatelů do 18-ti let: Každé OS nahlásí jmenovitě své chovatele do 18-ti let na výcvikáře MSS Ing. Novotného do 30.8.2013

 

9.   Kontrolní činnost v roce 2013

-     Antonín Polívka uvedl, že pro rok 2013 nebude ŘV MSS určovat minimální množství kontrol v rámci OS, apeluje ale, aby byl kladen důraz na kontroly v zasazovacích střediscích.

-     Každé OS bude mít za povinnost provést také jednu mezioblastní kontrolu. Plán těchto kontrol je přílohou zápisu.

      ŘV MSS  může nad rámec určených mezioblastních kontrol nařídit jednotlivým OS mimořádnou kontrolu. Tyto kontroly budou hrazeny z financí MSS.

-     Antonín Polívka dále upozornil, že je nutné používat jen předepsané formuláře a vyplňovat veškeré údaje týkající se dané kontroly. Formuláře odeslat do 10ti dnů od kontroly na adresu: Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno

-     V roce 2013 budou pokračovat i dopingové kontroly.

 

10.  Evropská výstava 2014 v Brně

-     Antonín Polívka přednesl informace, týkající se příprav Evropské výstavy, která se uskuteční 29.1.- 2.2.2014 v Brně.

-     Ing. Planka vznesl dotaz, odkud budou hrazeny náklady na pořádání Evropské výstavy. Za ŘV MSS odpověděl Antonín Polívka, že tato záležitost je v pravomoci prezidia ČMS a finance na pořádání Evropské výstavy nebudou čerpány z pokladny MSS.

 

11.  Organizační záležitosti

-     Ing. Planka kritizoval výsledek rozhodnutí ŘV MSS, kdy příspěvek na CV 2013 zaslaly pouze OS Opava, Hodonín,  Karviná-Ostrava a Uh. Hradiště, ostatní OS tento příspěvek nezaslaly.

-     Cyril Drápal navrhl, aby při ZZ Oostende a Bad Bentheim bylo v každém OS vytvořeno pouze jedno zasazovací středisko, kde proběhne nasazování holubů. Konference tento návrh odsouhlasila. (Výsledek hlasování Pro 26, Proti 16, Zdržel se 5)

-     MVDr. Polášek informoval předsedy o nutnosti vyžadování veterinárních potvrzení o vakcinaci holubů proti Paramyxo od jednotlivých chovatelů. Bez tohoto potvrzení, které je signováno veterinárním lékařem nemůže být chovatel připuštěn k nasazování na závody.

      Tiskopis "Veterinární potvrzení" bude vyvěšen na webových stránkách ČMS.

-     MVDr. Polášek informoval, že OS stále neplní nařízení o zasílání zápisů z oblastních konferencí na adresu tajemníka MSS. Zápisy nezasílají tato OS: Hlučín, Uničov, Haná-Olomouc, Valašsko, J.Morava, Znojmo, Vysočina a Brno-venkov.

      ŘV MSS trvá na dodržování tohoto nařízení a výše jmenované OS zašlou zápisy z konferencí dodatečně a nejpozději do 1.5.2013

     

12.  Přijetí usnesení

-     Usnesení z Jarní konference přednesl za návrhovou komisi Jindřich Swaczyna. Konference usnesení jednohlasně přijala a jeho znění je v kompletní podobě přílohou tohoto zápisu.          

                                                          

 

V Olomouci dne 12.4.2013

Zapsal: M.Polášek     

                                                                                                                           RSDr.Zdeněk Uherek

                                                                                                                           Předseda MSS CHPH

 

 Přílohy:          1.) Usnesení

2.) Výsledek hospodaření za rok 2012

3.) Rozpočet na rok 2013

4.) Kontrola závodního provozu 2013

5.) Zpráva předsedy RK MSS

 

Příloha č.1

 

U S N E S E N Í

 

     z jarní zemské konference  MSS CHPH  konané dne 12.4.2013 v Olomouci

 

A.     Zvolila:

1.      návrhovou komisi:  Jindřich Swaczyna, František Hradil, Zdeněk Jochman

2.      mandátovou komisi: Ing.Robert Halfar, Ing.Rostislav Krpal, Jan Lukáš

 

B.     Schvaluje:

1.      Výsledek hospodaření MSS za r. 2012 (příl. č.2)

2.      Zprávu revizní komise MSS (příl.č.5)

3.      Rozpočet pro r.2013 (příl.č.3)

4.      Cenu za holuba na ZZ Oostende 29,- Kč a na ZZ Bad Bentheim 26,- Kč.

5.      V případě navýšení nákladů na přepravu ZZ doplatit přepravci částku z financí MSS

6.      Navýšení počtu oceněných jednotlivců v ZZ.

7.      Vytvoření pouze jednoho zasazovacího střediska v každém OS na ZZ Oostende a Bad Bentheim.

 

C.     Bere na vědomí:

1.      Zprávu předsedy MSS

2.      Zprávu mandátové komise      

3.      Vypouštěcí místa zemských závodů 2013                   

4.      Zabezpečení přepravy zemských závodů 2013

5.      Soutěže MSS 2013, včetně propozic a ocenění

6.      Informace k Evropské výstavě 2014 v Brně

 

D.    Ukládá předsedům OS:

1.      Zabezpečit kontrolní činnost v r. 2013 v souladu se závodním řádem a se zaměřením na kontrolu v ZS.

2.      Do 31.5.2013 zajistit holoubě od svého mistra, nebo jiného špičkového chovatele do internetové aukce, jejíž výtěžek bude použit na ocenění jednotlivců ZZ.

Jméno chovatele nahlásit na adresu tajemníka MSS. MVDr.Martina Poláška.

3.      Zasílat zápisy z konferencí OS e-mailovou poštou na tajemníka MSS MVDr. Martina Poláška.

4.      Jmenovitě nahlásit chovatele do 18-ti let na adresu výcvikáře MSS Ing.Jaroslava Novotného do 30.8.2013

 

E.     Ukládá ŘV MSS:

1.      Rozpracovat diskusní příspěvky Jarní konference MSS

 

                                      

 

 

                                                              Návrhová komise: Jindřich Swaczyna

                                                                                            František Hradil

                                                                                            Zdeněk Jochman

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2

 

Zpráva  o  hospodaření  MSS  CHPH  za  rok  2012

 

                                                                                                  plán                           skutečnost

Počáteční stav k 1.1. 2012

          Běžný účet u ČSOB                                                                                                6 503,- Kč

          Spořící účet u ČSOB                                                                                           500 734,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                          507 237,-

 

P Ř Í J M Y                                                                         

          Rodové kroužky 2013                                                   135 000,- Kč                 130 941,- Kč

          Úrok účtu                                                                          3 000,- Kč                     5 648,- Kč

          Pokuty za neprovedené mezioblastní kontroly                                                           2 000,- Kč

          Vrácení platby z pokladny ČMS – CV 2011                                                         50 000,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         C e l k e m                                                                     138.000,- Kč                 188 589,- Kč          

         

V Ý D A J E

          Ocenění závodů a soutěží sezóny 2012 – poháry              29 000,- Kč                   30 000,- Kč            

          Finanční ocenění závodů a soutěží sezóna 2012                36 000,- Kč                   31 000.- Kč  

          Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2012                10 000,- Kč                     8 636,- Kč

          Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení                25 000,- Kč                   24 644,- Kč

          Cestovné ŘV, RK a kontroly závodů                               30 000,- Kč                   15 416,- Kč

          Poštovné – poštovní známky, obálky                                  1 000,- Kč                        300,- Kč

          Příspěvek na telefon, internet                                              5 000,- Kč                     4 028,- Kč

          Poplatky za vedení účtu                                                     2 000,- Kč                     1 566,- Kč          

          Dotace na školení posuzovatelů                                                                               5 000,- Kč

          Příspěvek na dopravu ZZ Oostende                                                                        9 700,- Kč

          Úhrada do pokladny ČMS za nákup výstavních klecí                                             18 000,- Kč

          Výstavní mobiliář – klece, stojany, závěsy, krmítka                                               257 614,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                    138 000,- Kč                 405 904,- Kč

 

Konečný stav k 31.12. 2012

          Běžný účet u ČSOB                                                                                                8 652,- Kč

          Spořící účet u ČSOB                                                                                           281 270,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                          289 922,- Kč

         

 

Příjem za rodové kroužky od OS  458 290,- Kč (130 940 x 3,50) byl poukázán do pokladny ČMS.

Příjem za závodní gumičky od OS  93 800,- Kč (134 000 x 0,70) byl poukázán do pokladny ČMS.

Příjem finančního příspěvku na Galavečer CV 2013 od OS Opava 1 000,- Kč, předán pořadatelům.

             

 

 

20.1. 2013                                                                            Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                                pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

Příloha č.3

 

Rozpočet  MSS  CHPH  na  rok  2013

 

 

P Ř Í J M Y:

 

                   Rodové kroužky 2014                                                            130 000,- Kč

                   Úrok z účtu                                                                                 5 000,- Kč

                   Zůstatek z CV 2013                                                                139 450,- Kč

                   ---------------------------------------------------------------------------------------

                   C e l k e m                                                                              274 450,- Kč

 

V Ý D A J E:

                   Ocenění závodů a soutěží sezóny 2013 - poháry                        30 000,- Kč

                   Finanční ocenění závodů a soutěží sezóny 2013                          20 000,- Kč

                   Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2013                          10 000,- Kč

                   Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení                          26 000,- Kč

                   Cestovné ŘV, RK a kontroly závodů                                         30 000,- Kč

                   Poštovné – poštovné známky, obálky                                          1 000,- Kč

                   Příspěvek na telefon, internet                                                       5 000,- Kč

                   Poplatky za vedení účtu                                                               2 000,- Kč

                   Rezerva                                                                                    25 000,- Kč

                   ---------------------------------------------------------------------------------------

                   C e l k e m                                                                              149 000,- Kč

 

 

VYÚČTOVÁNÍ  CV 2011 a CV 2013:

                   Zůstatek z CV 2011                                                                180 380,- Kč

                   Zůstatek z CV 2013                                                                139 450,- Kč

                   Nákup výstavního mobiliáře                                               - 257 614,- Kč

                   Úhrada do pokladny ČS za nákup výstavních klecí                  - 18 000,- Kč

                   Odvod do pokladny ČMS CHPH z CV 2013                         - 30 000,- Kč

                   ---------------------------------------------------------------------------------------

                   Zůstatek z CV použitelný pro další činnost MSS                        14 216,- Kč

 

 

 

Příjem za rodové kroužky od OS  455 000,- Kč (130 000 x 3,50) bude poukázán do pokladny ČMS.

Příjem za závodní gumičky od OS  114 000,- Kč (95 000 x 1,20) bude poukázán do pokladny ČMS.

                  

 

                                                                                       Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                           pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

 

 

Příloha č.4

 

 

 

Kontrola závodní činnosti MSS CHPH pro r. 2013

 

 

Kontrolní činnost v rámci závodu MSS – DT 2013

 

  1. Zajistí jednotlivá OS v rámci své působnosti u chovatelů s výbornými výsledky a v zasazovacích střediscích.
  2. Zajistí jednotlivá OS bezprostředně po hlášení doletu prvních holubů ze Zemských závodů MSS.
  3. Zajistí jednotlivá OS mimo vlastní OS – mezioblastní kontroly. Kontrola se zaměří na kontrolu chovatele, kontrolu holubníku v návaznosti na termín konaného závodu a kontroly při nasazování.
  4. Termíny a závody určené k mezioblastní kontrole:

 

                                   Závod            :                                  OS – kontrolující:

            15. 6.              závod v pásmu                     TŘ, UN, JM, HL

            28. 6.              Oostende                              KaO, HA, UH, BM

            13. 7.              závod v pásmu                     OP, ZL, HO, VY

            27. 7.              Bad Bentheim                      BE, VA, ZN, BV

 

  1. Protokoly z kontrol zasílat ihned po provedení na adresu

Polívka Antonín, Obecká 34, 628 00 Brno

 

 

                                                                                  Vypracoval:   Antonín Polívka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.5

 

Zpráva Revizní komise o kontrole pokladní knihy a pokladních dokladů MSS CHPH.

 

  RK MSS ve složení Lubomír Becha,  ing. Miroslav Brož a ing. Václav  Ranocha  provedla  dne  19.3.2013  revizi hospodaření za období  od 1.1.2012 do 31.12.2012.

  Členové  RK MSS provedli kontrolu některých položek  z pokladní knihy a nebyly shledány žádné závady. Komise se shodla na tom, že pokladna je vedena přehledně a zodpovědně. Za to patří ing. Švecovi poděkování.

  Ke dni 31. 12. 2012 byl  členy  RK MSS zjištěn stav financí následovně.

Počáteční stav k 1.1.2012 na účtech MSS:                                507 237,--                                                                                  

Příjmy v r. 2012:                                                                       188 589,--

Výdaje v r. 2012:                                                                      405 904,--

Konečný  stav  k 31.12.2012 na účtech MSS:               289 922,--

  Celková podrobná zpráva je součástí tohoto zápisu.

  V příloze je rovněž plán rozpočtu  na r. 2013, který je plánován jako přebytkový.

 

Návrh doplnění zprávy RK MSS o stanovisko ke zprávě předsedy Dr. Zdenka Uherka na podzimní konferenci MSS

  Zpráva předsedy byla velmi obsáhlá a kritická k některým oblastem naší činnosti.

  Kritika práce výborů OS a ZO je v mnoha případech velmi oprávněná, neboť zde probíhá většina naší činnosti. Formální výkon funkcí je často běžný a řada funkcionářů sleduje pouze osobní cíle bez ohledu na členskou základnu. 

  Hlasování na konferencích je mnohdy formální, neboť někteří delegáti mají pocit, že hlasují za sebe, nikoliv za celou OS. Proto hlasují tak, jak jim to osobně vyhovuje.

  Jako zásadní se nám jeví kontroly ve všech oblastech závodní činnosti. Největší zodpovědnost leží na ZO a OS. Při současném trendu úbytku chovatelů je snaha vytvářet další členy z řad rodinných příslušníků, což mnohdy negarantuje řádnou kontrolu především u nasazování holubů. Taktéž kontroly doletů nejsou vždy na kvalitní úrovni a navíc jsou obtížně zajišťovány ze strany výborů OS a ZO, především předsedů.  Proto jsme jako RK MSS i URK ČMS znovu navrhli zajištění profesionálních kontrolorů,  kteří by fungovali ku příkladu u zemských řídících výborů (případně pásem) a řešili kontroly při nejvýznamnějších závodech a u špičkových chovatelů v rámci OS. Tím by vysoce zkvalitnili úroveň kontrol, přičemž systém kontrol realizovaných OS a ZO musí zůstat zachován a zajišťován na lepší úrovni.

  Bez systematické a řádné kontroly se neobnoví důvěra většiny chovatelů k některým výsledkům. Přitom příklady špičkových chovatelů, kteří si uvědomují, že řádná kontrola předejde možným zpochybňováním výsledků, jsou uváděny ve zprávě předsedy MSS. Tím více je třeba se kriticky dívat na chovatele, kteří kontroly mnohdy odmítají, což je v rozporu nejen se slušnými mravy, ale především se závodním řádem.

  V poslední době se také objevuje nový trend řešení stížností  některých členů  a to: obcházet  výbory ZO a OS a žádat vyřešení  svých stížností  vyššími orgány svazu, např. řídícím výborem MSS CHPH.  Máme za to,  že ZO a OS sami nejlépe mohou posoudit  problémy a vyvodit závěry,  hlavně pokud se to týká mezilidských vztahů a dobrého soužití.

   Závěrem bych chtěl popřát  funkcionářům klid k práci a nám všem  úspěšnou sezonu v klidném a férovém holubářském ovzduší.

 

 

                                                                                              za RK MSS CHPH

předseda    Lubomír  Becha

 

Ve Vedrovicích  11.4.2013

 

 

 

 

 

 

Potvrzení o vakcinaci

proti Newcastelské chorobě -  Paramyxoviróze  holubů

 

 

 

Jméno a příjmení chovatele: ……………………………………………………………….....

 

 

Adresa: …………………………………………………………………………………………

 

 

Použitá vakcína: ……………………………………………………………………………….

 

 

Počet zavakcinovaných holubů: ………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------

   Datum vystavení                                                   -------------------------------------------------        

                                                                                   Razítko a podpis veterinárního lékaře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrzení o vakcinaci

proti Newcastelské chorobě -  Paramyxoviróze  holubů

 

 

 

Základní organizace: …………………………………………………………………………

Jméno chovatele

Adresa

Počet holubů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá vakcína: ……………………………………………………………………………….

 

 

----------------------------

   Datum vystavení                                                   -------------------------------------------------        

                                                                                   Razítko a podpis veterinárního lékaře