Z á p i s

ZK č.  2/2012

 

 

Z podzimní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 2.11.2012 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia

 

Přítomni:        předsedové, nebo pověření zástupci 15ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)

Nepřítomni:   předseda (zástupce) OS Uničov

Omluveni:      předseda (zástupce) OS Brno-venkov

 

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek a dále ji řídil dle následujícího programu:        

 

Program:        1.         Volba mandátové a návrhové komise

2.                  Informace předsedy MSS

3.                  Vyhodnocení závodní sezony a zemských závodů 2012               

4.                  Vyhodnocení kontrolní činnosti v roce 2012

5.                  Informace pokladníka MSS o stavu finančních prostředků

6.                  Program zemských závodů 2013

7.                  Složení pásem v roce 2013

8.                  Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů

9.                  Zemská výstava 2012 a Celostátní výstava 2013 -  informace

10.              Diskuse - různé

11.              Přijetí usnesení podzimní Zemské konference MSS CHPH

12.              Ukončení konference

 

1.   Volba návrhové komise, volba mandátové komise

-     Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti: ing.Robert Halfar, Jindřich Swaczyna, Josef Baránek.

-     Do mandátové komise byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti:

      ing.Václav Švec, ing.Karel Vašíček, J.Fridrich

      Ing.Vašíček následně přednesl zprávu mandátové komise. Konstatoval, že je přítomno 15 předsedů, či jejich zástupců a dohromady mají 45 hlasů. Pro nadpoloviční většinu je potřeba 23 hlasů.

 

2.   Informace předsedy MSS CHPH o činnosti v roce 2012

-          Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek přednesl velmi obsáhlé, ale věcné zhodnocení letošního roku.

-          V úvodu své zprávy zkontroloval splnění usnesení z předešlé zemské konference a upozornil na plnění usnesení v bodě - zasílání zápisů z oblastních konferencí na adresu tajemníka MSS. Toto usnesení není některými OS plněno.

-          Dále se zaměřil zejména na práci ve výborech na nižších stupních (OS a ZO). Zvláště aktivní činnost práce a kontrol ve výborech ZO je dle předsedy nutno v mnoha ohledech zlepšit.

-          Obšírně  se zaměřil na kontrolní činnost na všech úrovních. Zdůraznil nutnost provádění kontrol u špičkových chovatelů, a to na všechny závody sezony a opakovaně i v průběhu několika let. Vyzdvihl profesionální přístup Lubomíra Kubáčka ke kontrolám a členům kontroly na jeho holubníku a konstatoval, že kontroly u tohoto chovatele potvrdily dosažené výsledky. Stejným způsobem by měli ke kontrolám přistupovat i ostatní kontrolovaní chovatelé, ale v některých případech tomu tak není. Kontroly nepovažují za potvrzení svých špičkových výsledků, ale za něco, co je obtěžuje.

-          Kladně hodnotil organizaci a zajištění přepravy zemského závodu Ostende.

-          Kritizoval časté a někdy zbytečné změny vypouštěcích míst a časů startů v průběhu sezony v OS.

-          Apeloval na předsedy OS, aby své interní problémy řešili ve svých oblastech a nepřenášeli je alibisticky na ŘV MSS.

-          Dále reagoval na snižující se počet závodících chovatelů v některých OS a na nutnost začlenění těchto OS do širších celků. Konkrétně OS Bílé Karpaty a OS Brno venkov.

-          Vyzval předsedy OS k aktivní spolupráci při zabezpečení Celostátní výstavy 2013 v Hluku, jejíž pořadatelem je Moravskoslezské sdružení, zejména pokud se týká kvalitního zajištění tomboly na společenském večírku.

-          Informoval o zajištění výstavního fundusu v majetku Moravskoslezského sdružení, 600 kusů klecí, dřevěné stojany pod klece, 270 m plátna, 1200 kusů krmítek.

-          Zásadním úkolem výborů OS musí být snaha o snižování nákladů chovatelů na závodní činnost, zejména kooperacemi v přepravě.  Jestli chceme udržet stávající chovatelskou základnu, je to z  ekonomického pohledu převážné části chovatelů  nezbytně nutné. 

-          Informace předsedy MSS Dr.Uherka byly inspirující pro činnost oblastních sdružení, a proto konference přijala usnesení rozdiskutovat a zapracovat body tohoto projevu do programu na svých oblastních konferencích.

 

3.   Vyhodnocení závodní sezony 2012

-     Zprávu přednesl ing. Jaroslav Novotný

-     Rozdal delegátům obálky s vypouštěcími protokoly obsahující připomínky k závodům.

-     Informoval, že je nutné řešit problém neodesílání protokolů z místa startu v zahraničí.

-     Konstatoval, že závady uvedené v zápise ŘV 3/12 byly odstraněny.

-     Zhodnotil závodní sezonu 2012. Toto zhodnocení je uvedeno v zápise ŘV 3/12.

-     Při hodnocení zemského závodu Cheb -Kat.mem. vyslovil osobní nesouhlas se startem zvlášť, bez slovenských OZ. Apeloval na delegáty, aby byl v dalších letech, vzhledem k významu tohoto závodu, společný start se slovenskými chovateli umožněn.          

-     Zaměřil se na vydávání výsledků, které nesplňují min.počty nasazovaných holubů a chovatelů. Informoval, že se bude zabývat touto problematikou sportovní komise a tyto výsledky by neměly být započítávány do oblastních mistrovství. Upozornil, že současná legislativa neumožňuje takovéto výsledky vydat.

 

4.   Vyhodnocení kontrolní činnosti v roce 2012

-     Zprávu přednesl Antonín Polívka a je v kompletním znění přílohou tohoto zápisu.

 

5.   Informace pokladníka o stavu finančních prostředků

-     Zprávu přednesl pokladník MSS ing. Václav Švec a je přílohou tohoto zápisu

 

6.   Program zemských závodů a složení pásem v roce 2013

-     ŘV MSS navrhl v MMDT dva závody společné a dva závody v pásmech, tedy stejný model jako v letošním roce. Konference tento model odsouhlasila. (Pro 32, Proti 8, Zdržel 5).

-     ŘV MSS navrhl, aby prvním společným závodem bylo Oostende v nezměněné podobě, tedy se startem tak, aby byl  závod dvoudenní. Konference návrh odsouhlasila jednohlasně.

      Ing.Halfar navrhl, aby byl závod Oostende odstartován nejdříve v 11 hodin. Návrh nebyl odsouhlasen (Pro 20, Proti 20, Zdržel 5) a o čase startu rozhodne startovací komise.

-     ŘV MSS navrhl, aby druhým společným závodem byl Bad Bendheim (u Nordhornu) který bude

      odstartován v ranních hodinách. Konference návrh odsouhlasila (Pro 30, Proti 15, Zdržel 0).

-     Konference odsouhlasila zemský závod Cheb Katowický memoriál a zrušila omezení, aby byl závod pouze zemský. V roce 2013 bude Cheb-KM závodem mezinárodním

      (Pro 42, Proti 0, Zdržel 3).

-     Do startovací komise byli navrženi a schváleni: ing.Jaroslav Novotný, RSDr.Zdeněk Uherek, Marek Skrbek (Pro 42, Proti 0, Zdržel 3)

-     Konference odsouhlasila, že startovací komise má právo v nutných případech při krajně nepříznivém počasí změnit místo startu          (Pro 42, Proti 3, Zdržel 0).

-     Termíny závodů byly navrženy a schváleny následovně:

              9.6.2013        Cheb-Kat.memoriál

            15.6.2013        1. závod v pásmu

            28.6.2013        Oostende

            13.7.2013        2. Závod v pásmu

            27.7.2013        Nordhorn

-     ŘV MSS navrhl, aby složení pásem pro rok 2013 zůstalo v nezměněné podobě. Předseda OS J.Morava Zdeněk Jochman požádal o změnu a zařazení OS Jižní Morava do pásma Jih. Jelikož nedošlo k dohodě mezi dotčenými OS nebyl tento návrh přijat.

-     Konference odsouhlasila pro rok 2013 složení pásem v nezměněné podobě

      (Pro 40,Proti 2, Zdržel 3)            

 

7.   Návrhy na změny ve svazových dokumentech

-     Konference schválila předložit celostátní konferenci tyto návrhy:

-     Určit pravidla pro zveřejňování neoficiálních výsledků (připraví do celostátní konference sportovní komise)

-     Zapracovat doping do Závodního řádu jako oficiální přílohu

-     Omezení počtu chovatelů závodících z jedné souřadnice

-     Doplnit § 18 o větu „holubi vyřazení ze závodu (při vyřazení holuba, chovatele nebo ZS) nesnižují počet holubů na závod původně zasazených“.

-     Změnu ZŘ § 17 odst 2. "V rámci OS je tvorba pásem v pravomoci konference OS."

-     Upřesnění ZŘ § 6 odst.2 "Zahájení zasazování je přípustné pouze za přítomnosti nejméně 5 ti účastníků závodu jako fyzických osob, přičemž tento počet musí být zachován po celou dobu zasazování."  Povolit možnost: Pokud se současně a ve stejném čase nasazuje na dva závody stačí přítomnost 5 ti účastníků bez ohledu na který závod nasazují.

-     Konference neschválila předložený návrh na změnu omezení počtu mistrů při dvojzávodech.

 

8.   Moravská zemská výstava 2012 a Celostátní výstava 2013 - informace

-     Moravská zemská výstava proběhne dne 24.11.2012 ve Šternberku, pořadatelem je ZO CHPH Old Šternberk. Propozice výstavy jsou již rozeslány na předsedy všech OS.

-     Informaci o průběhu příprav celostátní výstavy přednesl předseda MSS Dr.Uherek. Informoval o změně v kolekci OS, kdy bude nově tvořena 10ti soutěžními holuby a dvěma nesoutěžními H a He v kategorii výkon za život. Za MSS bude také vystaveno 24 kusů v kategorii Standard bez splněných podmínek, které budou vybrány na školení posuzovatelů v Dolním Němčí.

      Dr.Uherek pozval všechny na Celostátní výstavu a upozornil na lákadla, mezi které patří např. Galavečer s 10ti nejúspěšnějšími chovateli ČR, velkou tombolu, soutěž o budníky, sedačky a donáškové koše a přímou dražbu od nejúspěšnějších chovatelů ČR současnosti.

 

9.   Diskuse

-     Předseda MSS RSDr.Uherek informoval o mírném navýšení ceny za klece, které dodává Ing.Matuška.

-     Ing.Brož za RK vyzdvihl zprávu předsedy MSS RSDr.Zdeňka Uherka a důležité body uvede RK do své zprávy na jarní zemské konferenci.

 

10.  Přijetí usnesení

-     Usnesení z konference přednesl za návrhovou komisi ing.Halfar.

-     Konference usnesení přijala jednohlasně a je v kompletním znění přílohou zápisu.

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 2.11.2012

Zapsal: M.Polášek

           

                                                                                                                           RSDr.Zdeněk Uherek

                                                                                                                           Předseda MSS CHPH

 

 

 Přílohy:          1.) Usnesení

2.) Informace pokladníka o stavu finančních prostředků

3.) Vyhodnocení kontrolní činnosti  v roce 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1

 

U S N E S E N Í

 

     z podzimní zemské konference  MSS CHPH  konané dne 2.11.2012 v Olomouci

 

A.     Bere na vědomí:

 

1.      Informaci předsedy MSS RSDr.Zdeňka Uherka o činnosti v r.2012.

2.      Informaci pokladníka MSS Ing.Václava Švece o stavu finančních prostředků ke dni 31.10.2012.

3.      Informaci výcvikáře MSS Ing.Jaroslava Novotného o průběhu a hodnocení závodní činnosti.

1.      Zprávu Antonína Polívky o zhodnocení provedených kontrol v r.2012.

2.      Informace o konání celostátní a  zemské výstavy

 

B.     Schvaluje:

 

1.      Program zemské konference, návrhovou komisi ve složení : ing.Halfar, J. Swaczyna, J.Baránek a mandátovou komisi ve složení: J.Fridrich, ing.Vašíček, ing.Švec

2.      Zemský závod Cheb-Katowický memoriál jako mezinárodní v termínu 9.6.2013

3.      V rámci MMDT dva společné závody Oostende v termínu 28.6.2013 a Bad Bendheim v termínu 27.7.2013 a dva závody v pásmech v termínech 15.6.2013 a 13.7.2013

4.      Složení pásem pro rok 2013 v nezměněné podobě

5.      Návrhy na změny ve svazových dokumentech

                        -          Určit pravidla pro zveřejňování neoficiálních výsledků

                        -          Zapracovat doping do Závodního řádu jako oficiální přílohu

                        -          Omezit počet chovatelů závodících z jedné souřadnice

                        -          Doplnit § 18 o větu „holubi vyřazení ze závodu (při vyřazení holuba, chovatele                                   nebo ZS) nesnižují počet holubů na závod původně zasazených“.

                        -          Změnu ZŘ § 17 odst 2. "V rámci OS je tvorba pásem v pravomoci oblastní                                         konference"                                      

                        -          Povolit možnost: Pokud se současně a ve stejném čase nasazuje na dva závody                                        stačí přítomnost 5 ti účastníků bez ohledu na který závod nasazují

 

C.     Ukládá:

 

1.      Jednotlivým OS zasílat zápisy z oblastních konferencí na adresu tajemníka MSS

2.      Předsedům OS rozdiskutovat zásadní body z úvodní řeči předsedy MSS a zapracovat závěry do sezony 2013.

 

                                         

 

 

                                                                                      Návrhová komise: ing.Robert Halfar

                                                                                                                    Jindřich Swaczyna

                                                                                                                    Josef Baránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2

 

Zpráva  o  stavu  finančních  prostředků  MSS CHPH  k 31.10.2012

 

                                                                                                                           skutečnost

Počáteční stav k 1.1. 2012

          Běžný účet u ČSOB                                                                                       6 503,- Kč

          Spořící účet u ČSOB                                                                                 500 734,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                 507 237,- Kč

 

P Ř Í J M Y                                                                         

          Rodové kroužky 2013                                                                               130 941,- Kč

          Úrok účtu                                                                                                      5 297,- Kč

          Zůstatek z Celostátní výstavy 2011 v Hluku                                                  50 000,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         C e l k e m                                                                                                 186 238,- Kč        

         

V Ý D A J E

          Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2012                                              8 636,- Kč

          Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení                                            16 365,- Kč

          Cestovné ŘV, RK a kontroly závodů                                                           14 536,- Kč

          Příspěvek na telefon                                                                                          500,- Kč

Příspěvek na dopravu ZZ Oostende                                                               9 700,- Kč

Příspěvek na školení posuzovatelů                                                                  5 000,- Kč

Poplatky za vedení účtu                                                                                 1 281,- Kč

Mobiliář MSS CHPH pro celostátní výstavy

- výstavní klece                                                                                            67 218,- Kč

- podstavce pod výstavní klece                                                                  138 000,- Kč

- suchý zip                                                                                                     2 766,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                 264 002,- Kč

 

Konečný stav k 31.10. 2012

          Běžný účet u ČSOB                                                                                     48 528,- Kč

          Spořící účet u ČSOB                                                                                 380 945,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                 429 473,- Kč

 

 

 

Příjem za rodové kroužky od OS  458 290,- Kč (130 940 x 3,50) byl poukázán do pokladny ČMS.

Příjem za závodní gumičky od OS  93 800,- Kč (134 000 x 0,70) byl poukázán do pokladny ČMS.

                                                                                                                          

             

31.10. 2012                                                                          Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                                pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3

 

Vyhodnocení kontrolní činnosti v roce 2012

 

Kontroly prováděné Oblastními sdruženími v letošním roce:

 

Haná                           24                                                       Karviná                       13

Hodonín                      24                                                       Opava                         12

Třinec                         20                                                       Vysočina                     9

Zlín                              20                                                       Hlučín                         8

Uničov                        19                                                       Beskydy                      5

Uh.Hradiště                19                                                       B.Karpaty                   5

Valašsko                     15                                                       Brno-venkov               3

Brno                            14                                                       J.Morava                     3

Znojmo                       13

 

Mezioblastní kontroly neprovedly OS Jižní Morava, Hodonín a Znojmo. ŘV MSS jim udělil pokutu ve výši 1000,- Kč, která měla být uhrazena do 15.9.2012

 

Pokud bych hodnotil OS podle počtu provedených kontrol, tak OS Haná, Hodonín, Třinec, Zlín, Uničov a Uh.Hradiště provedly kontroly na výbornou.

 

OS Valašsko, Brno, Znojmo, Karviná a Opava, tak i tam můžeme být spokojeni.

 

Ale nespokojeni se zajištěním provádění kontrol jsme v OS Vysočina, Hlučín, Beskydy, Bílé Karpaty, Brno venkov a Jižní Morava.

 

Že provádění kontrol má svůj význam, ukázala kontrola v OS Brno při zemském závodě Ostende. Holub chovatele Jana Rudoleckého, pokud by jeho dolet nebyl kontrolován, tak by se stal suverénním vítězem tohoto závodu. Nakonec se ukázalo, že je to podvod a chovatel byl v disciplinárním řízení potrestán.

 

Kontroly jsou především preventivním opatřením k zajištění dodržování Závodního řádu. Represivní opatření nastává, až když se zjistí jeho porušení. Takto by se mělo pokračovat i v roce 2013.

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Antonín Polívka