Z á p i s

ZK č.  1/2012

 

 

Z jarní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 30.3.2012 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia

 

Přítomni:        předsedové, nebo zástupci všech 17ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)

 

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek a dále ji řídil dle následujícího programu:        

 

Program:        1.         Volba návrhové komise, volba mandátové komise

2.                  Zpráva mandátové komise

3.                  Výsledek hospodaření MSS v roce 2011

4.                  Zpráva předsedy RK MSS                            

5.                  Návrh rozpočtu na rok 2012

6.                  Zemské závody MSS 2012 – zabezpečení přepravy, cena za holuba

7.                  Soutěže MSS 2012 – propozice a ocenění

8.                  Kontrolní činnost v roce 2012

9.                  Informace k Celostátní výstavě 2013

10.              Organizační záležitosti - různé

11.              Přijetí usnesení jarní Zemské konference MSS CHPH

12.              Ukončení konference

 

1.   Volba návrhové komise, mandátové komise a volební komise

-     Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti: Josef Palíšek, ing.Rostislav Krpal a Jan Lukáš.

-     Do mandátové komise byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti:

      Antonín Polívka, Zdeněk Jochman a František Strachota

-     Do volební komise byli navrženi a konferencí schváleni:

      ing.Jaroslav Novotný, MVDr.Martin Polášek a ing.Oldřich Planka

 

2.   Zpráva mandátové komise

-     Zprávu přednesl Antonín Polívka. Seznámil přítomné s novým volebním systémem, delegát má k dispozici při hlasování počet hlasů odpovídající počtu členů OS dle klíče 1:50. Na každých započatých 50 členů 1 hlas.

-     Konstatoval, že je přítomno všech 17 předsedů, či jejich zástupců, kteří dohromady mají 49 hlasů.

-     Jelikož je konference i volební, tak při volbě mají předsedové dohromady 46 hlasů, protože se při volbách nepočítají hlasy členů do 18-ti let.

 

3.   Výsledek hospodaření MSS v roce 2011

-          Zprávu přednesl pokladník MSS Ing. Václav Švec a její kompletní znění je přílohou tohoto zápisu

-          Výsledek hospodaření MSS za rok 2011 byl konferencí jednohlasně schválen

 

4.   Zpráva předsedy RK MSS

-     Zprávu přednesl předseda RK MSS Ing. Miroslav Brož, Ph.D.

-     Kompletní zpráva je přílohou tohoto zápisu

-     Ing. Miroslav Brož, Ph.D poté odstoupil z funkce předsedy RK MSS z vážných osobních důvodů. Jako nástupce navrhl Lubomíra Bechu na jehož kandidatuře se RK shodla.

-     Volební komise seznámila s návrhem přítomné delegáty, konference odsouhlasila, že volba proběhne aklamací a následně zvolila novým předsedou RK MSS Lubomíra Bechu.

      Výsledek hlasování: Pro: 44, Proti: 0, Zdržel: 2

 

5.   Návrh rozpočtu na rok 2012

-     Návrh rozpočtu na rok 2012 přednesl pokladník Ing. Václav Švec

-     Rozpočet na rok 2012 je navržen jako vyrovnaný a byl konferencí jednohlasně odsouhlasen

-     Rozpočet je přílohou tohoto zápisu

 

6.   Zemské závody 2012 – přeprava, cena za holuba

-     Přepravu na ZZ Cheb – Katovický memoriál si zajišťují jednotlivá OS samostatně.

-     MVDr. Martin Polášek přednesl konečné počty nahlášených holubů na ZZ Oostende a Nordhorn:

      Oostende 3451 holubů, Nordhorn 6489 holubů.

-     Zajištění přepravy na ZZ Oostende a ZZ Nordhorn řešil ŘV MSS na svém posledním zasedání Přepravu na ZZ Oostende bude kompletně zajišťovat OS Uh.Hradiště (3451 holubů), přepravu na ZZ Nordhorn zajistí OS Haná-Olomouc pro pásmo Sever a pro OS Haná a Uničov (2751 holubů). Pro pásma Jih, Západ a pro OS Zlín zajistí přepravu OS Hodonín (3738 holubů)

-     ŘV MSS přednesl konferenci ceny za holuba na jednotlivé závody:

      ZZ Oostende 29,- Kč/holub a ZZ Nordhorn 26,- Kč/holub

-     Konference tyto ceny jednohlasně odsouhlasila s tím, že jsou závazné. V případě výrazného navýšení nákladů na přepravu bylo konferencí odsouhlaseno, že rozdíly v ceně za holuba budou doplaceny z financí MSS.

-     předseda MSS upozornil na rozhodnutí ŘV MSS (viz.zápis 1/2012), že platby za nahlášené holuby budou přepravcům uhrazeny nejpozději do 30.5.2012 !

-     Jelikož ne všechna OS nahlásila svozová místa na závod Oostende, je nutné, aby tak učinila nejpozději do 10.4.2012, včetně GPS souřadnic a kontaktních osob.

 

7.   Soutěže MSS 2012 – propozice a ocenění

-     Propozice soutěží MSS 2012 zůstávají beze změn a jsou na webových stránkách ČMSCHPH www.postovniholub.cz

-     Výcvikář MSS Ing. Novotný apeluje na jednotlivé předsedy OS, aby seznámili své členy s těmito propozicemi.

-     Na webových stránkách svazu budou vyvěšeny i propozice pásmových soutěží. Propozice zatím zaslala pouze pásma Střed a Západ. Pásma Sever a Jih zašlou propozice svých soutěží na emailovou adresu výcvikáře MSS nejpozději do 10.4.2012

-     V ocenění soutěží pro rok 2012 rovněž nedochází ke změnám.

-     Ing. Novotný přednesl žádost prezidenta SZCHPH o možnosti společného vypuštění ZZ Cheb s několika slovenskými OZ (max. 5 kamionů). Konference o této možnosti hlasovala a žádost zamítla. ZZ Cheb bude odstartován pouze jako celomoravský.

      Výsledek hlasování: 19 pro žádost, 24 proti žádosti, 6 zdržel

-     Mistrovství chovatelů do 18-ti let: Každé OS nahlásí jmenovitě své chovatele do 18-ti let na výcvikáře MSS Ing. Novotného do 30.8.2012

-     FCI Mistrovství světa na Slovensku: Předsedové OS zajistí, aby vylosovaní chovatelé nahlásili do 10.4.2012 Ing. Novotnému, zda dodají holoubata pro tuto soutěž. Seznam vylosovaných účastníku je vyvěšen na webových stránkách svazu.

      Holoubata budou soustředěna u ing.Novotného. Termín dodání do 20.4.2012 do 18ti hod.

 

8.   Kontrolní činnost v roce 2012

-     Antonín Polívka informoval o kontrolní činnosti v roce 2011. Bylo provedeno celkem 228 kontrol v jednotlivých OS. Z toho: Haná-Olomouc 32, Beskyd 24, Třinec 23, Uničov 19, U.Hradiště 17, Brno 15, Hodonín 15, Zlín 14, Karviná-Ostrava 12, J.Morava 11, Valašsko 10, Vysočina 9,    Hlučín 8, Opava 7, Znojmo 6, B.Karpaty 6, Brno-venkov 0

      Mezioblastní kontroly splnily všechny OS.

-     Antonín Polívka uvedl, že pro rok 2012 je navržen stejný model kontrol s tím, že důraz by měl být na kontroly v zasazovacích střediscích. Každé OS bude mít za povinnost provést jednu mezioblastní kontrolu. Plán těchto kontrol je přílohou zápisu.

-     Antonín Polívka dále upozornil, že je nutné používat jen předepsané formuláře a vyplňovat veškeré údaje týkající se dané kontroly. Formuláře odeslat do 10ti dnů od kontroly na adresu:

      Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno

-     V roce 2012 budou probíhat nově i dopingové kontroly (viz. zápis z prezidia 3/2012). Kontroloři pro MSS jsou určeni MVDr. Polášek a MVDr. Janča

 

9.  Informace k Celostátní výstavě 2013

-     Antonín Polívka navrhl konferenci, aby pověřila vedením organizačního týmu RSDr. Zdeňka Uherka. Konference tento návrh jednohlasně schválila.

-     RSDr. Zdeněk Uherek poděkoval za důvěru a doporučil konferenci, aby uložila ŘV MSS zabezpečit organizaci CV 2013  v Hluku a oslovit chovatele, kteří budou tvořit organizační tým. Zdůraznil také, že organizační část výstavy je v Hluku tradičně na vysoké úrovni, ale je nutné zabezpečit a zlepšit zejména společenskou úroveň této akce.

 

10.  Organizační záležitosti

-     Rozhodnutí o nákupu klecí. Ing. Novotný informoval, že ŘV převzal výběrové řízení SZCHPH a rozhodl, že klece zajistí p. Seliga za cenu 14€ za komplet 3 klecí. Dodatečně ale zaslal nabídku Ing. Matuška na dodání klecí za 12€ za komplet 3 klecí, včetně dopravy.

      Konference hlasovala o nabídce Ing. Matušky, zrušila rozhodnutí ŘV MSS a rozhodla, že přijímá nabídku Ing. Matušky na dodání klecí v ceně 12€ za komplet 3 klecí.

      Výsledek hlasování: Pro: 46, Zdržel: 3

      Na výrobu 100 ks podstavců pod klece bylo ŘVMSS vypsáno výběrové řízení. Nabídky mohou zájemci zasílat do 30.4.2012 na adresu tajemníka MSS. Rozměry 185x32 cm, výška 130 cm.

-     Antonín Polívka informoval, že jsou stále k dispozici volné svazové kroužky na rok 2012. Zájemci se obrátí přímo na tajemníka ČMSCHPH p.Polívku. Dále pan Polívka požádal předsedy OS, aby počty kroužků na rok 2013 nahlásili na jeho adresu co nejdříve.

-     Předseda OS J. Morava podal žádost o zařazení OS J. Morava do pásma Jih. Dle zápisu ZK 2/2011 se měli zástupci dohodnout na složení pásem do konce roku 2011. Konference proto schválila složení pásem v nezměněné podobě.

      Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Zdržel: 15

      Nicméně, k tomuto bodu se vedla obšírná diskuse a konference uložila ŘV MSS přehodnotit složení pásem pro rok 2013

-     Předseda OS Haná-Olomouc František Hradil navrhl, aby byla do budoucna do podmínek přepravy ZZ MMDT zahrnuta podmínka, aby boxy obsahovaly i rošty.

-     Zemská konference uložila předsedům OS MSSCHPH zasílat zápisy z oblastních konferencí do 15 dnů od jejího konání na adresu tajemníka MSS.

-     ŘV MSS se ústy Ing. Novotného dotázal zástupců OS z pásma Sever, zda zabezpečili výpočet výsledků ve svých OS tak, jak jim bylo uloženo ŘV (viz.zápis 6/2011). Zástupci OS z pásma Sever informovali, že ve výpočetním programu p. Olejáka byly provedeny změny, které by měly odstranit chyby vyskytující se ve výpočtu soutěží a pro rok 2012 budou nadále používat tento program k výpočtu svých výsledků a soutěží.

      Konference proto odsouhlasila, že v souladu s bodem 3.3. Propozic výkonnostních soutěží pokud použije jakákoli OS nesprávný výpočetní postup, či zašle chybné údaje číselných hodnot pro seřazování výkonnostních soutěží, bude okamžitě vyřazena.

      Výsledek hlasování: Pro 34, Proti 15, Zdržel 0

-     ŘV MSS informoval o schválených žádostech o vydávání společných výsledků:

      OS Hodonín+OS J.Morava, OS B.Karpaty+OZ Trenčín, OS Třinec+OS Karviná-Ostrava,

      OS Brno+OS Brno-venkov

 

11.  Přijetí usnesení

-     Usnesení z Jarní konference přednesl za návrhovou komisi Josef Palíšek. Konference usnesení jednohlasně přijala a jeho znění je v kompletní podobě přílohou tohoto zápisu.       

                                                          

 

 

 

V Olomouci dne 30.3.2012

Zapsal: M.Polášek     

                                                                                                                           RSDr.Zdeněk Uherek

                                                                                                                           Předseda MSS CHPH

 

 Přílohy:          1.) Usnesení

2.) Výsledek hospodaření za rok 2011

3.) Rozpočet na rok 2012

4.) Kontrola závodního provozu 2012

5.) Zpráva předsedy RK MSS

 

 

 

 

 

 

příloha č.1

 

U S N E S E N Í

 

     z jarní zemské konference  MSS CHPH  konané dne 30.3.2012 v Olomouci

 

A.     Zvolila:

1.      návrhovou komisi:  Josef Palíšek, ing. Rostislav Krpal, Jan Lukáš

2.      volební komisi: MVDr. Martin Polášek,  ing. Oldřich Planka, ing. Jaroslav Novotný

3.      mandátovou komisi: Antonín Polívka, Zdeněk Jochman, František Strachota

 

B.     Schvaluje:

1.      výsledek hospodaření MSS za r. 2011 (příl. č.2)

2.      zprávu revizní komise MSS za r. 2011 (příl.č.5)

3.      Rozpočet pro r.2012 jako vyrovnaný (příl.č.3)

4.      Jako dodavatele výstavních klecí  ing. Matušku

5.      Vyřadit tu OS, která dle bodu 3.3. Propozic výkonnostních soutěží použije nesprávný výpočetní postup či zašle chybné údaje číselných hodnot pro seřazování výkonnostních soutěží

6.      Cenu za holuba na ZZ Oostende 29,- Kč a na ZZ Nordhorn 26,- Kč.

7.      V případě navýšení nákladů na přepravu ZZ doplatit přepravci částku z financí MSS

8.      Složení pásem MSS pro rok 2012 v nezměněné podobě

 

C.     Zamítá:

1.      Účast slovenských chovatelů při závodě MSS Cheb-Katovický memoriál

 

D.    Bere na vědomí:

1.      Zprávu mandátové komise      

2.      Vypouštěcí místa zemských závodů 2012                   

3.      Zabezpečení přepravy zemských závodů 2012

4.      Soutěže MSS 2012, včetně propozic a ocenění

5.      Výsledky kontrolní činnosti jednotlivých OS za r. 2011

6.      Informace k Celostátní výstavě 2013 v Hluku

7.      Termín 30.4.2012 pro dodání nabídek na zhotovení podstavců pro výstavní klece

8.      Vydávání společných výsledků OS dle zápisu

 

E.     Přijala:

1.      Odstoupení Ing. Miroslava Brože, Ph.D z funkce předsedy RK MSS

 

F.      Zvolila:

1.      Předsedou RK MSS Lubomíra Bechu

 

G.    Pověřuje:

1.      RSDr. Zdeňka Uherka přípravou organizačního týmu Celostátní výstavy 2013

2.      ŘV MSS úpravou smluvených cen za přepravu závodů MSS v případě velkého zdražení cen za PHM

 

H.    Ukládá předsedům OS:

1.      zabezpečit kontrolní činnost v r. 2012 v souladu se závodním řádem a se zaměřením na kontrolu v ZS

2.      do 10.4.2012 nahlásit svozová místa na zemský závod Oostende

3.      do 10.4.2012 zaslat propozice pásem sever a jih (splněno střed a západ)

4.      Zabezpečit zaslání holoubat vybraných chovatelů pro MS na Slovensku do 20.4.2012 do 18 hod.k  Ing. Novotnému

5.      Nahlásit do 10.4. zda vybraní chovatelé dodají holoubata pro MS na Slovensku

6.      Zasílat zápisy z konferencí OS e-mailovou poštou na tajemníka MSS MVDr. Martina Poláška

 

I.       Ukládá ŘV MSS:

1.      Připravit do Podzimní konference MSS přepravní podmínky závodů MSS (rošty)

2.      Zabezpečit organizační podmínky  Celostátní výstavy 2013 v Hluku, včetně organizačního týmu

3.      Přehodnotit složení pásem MSS pro následující roky

4.      Rozpracovat diskusní příspěvky Jarní konference MSS

 

                                     

 

                                                              Návrhová komise: Josef Palíšek

                                                                                            Jan Lukáš

                                                                                            ing. Rostislav Krpal

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2

 

Zpráva  o  hospodaření  MSS  CHPH  za  rok  2011

 

                                                                                                  plán                           skutečnost

Počáteční stav k 1.1. 2011

          Účet u ČSOB                                                                                                     454 026,- Kč

          Pokladna                                                                                                               18 572,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                          472 598,- Kč

 

P Ř Í J M Y                                                                         

          Rodové kroužky 2012                                                   145 000,- Kč                 131 951,- Kč

          Úrok účtu                                                                          1 000,- Kč                     4 343,- Kč

          Doplatky z roku 2010 (kroužky, gum. Inter.záv.)                       0,- Kč                   38 050,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Zůstatek účastnického poplatku z Interzávodů 2010                                               43 502,- Kč

          Zůstatek z Celostátní výstavy 2011 v Hluku                                                         130 380,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         C e l k e m                                                                     146.000,- Kč                 348 226,- Kč          

         

V Ý D A J E

          Ocenění závodů a soutěží sezóny 2011 – poháry              29 000,- Kč                   28 751,- Kč            

          Finanční ocenění závodů a soutěží sezóna 2011                36 000,- Kč                   31 000.- Kč  

          Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2011                  9 000,- Kč                     9 655,- Kč

          Tisk výsledků závodů a soutěží MSS 2011                       10 000,- Kč                           -

          Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení                25 000,- Kč                   22 288,- Kč

          Cestovné ŘV, RK a kontroly závodů                               20 000,- Kč                   22 914,- Kč

          Poštovné – poštovní známky, obálky                                  2 000,- Kč                        274,- Kč

          Příspěvek na telefon                                                           8 000,- Kč                     5 292,- Kč

          Poplatky za vedení účtu                                                     2 000,- Kč                     1 563,- Kč          

Neplánované výdaje                                                          5 000,- Kč                     6 250,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          OS CHPH byl vrácen přeplatek za kroužky a gumičky z roku 2010                      185 600,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                    146 000,- Kč                 313 587,- Kč

 

Konečný stav k 31.12. 2011

          Běžný účet u ČSOB                                                                                                6 503,- Kč

          Spořící účet u ČSOB                                                                                           500 734,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                          507 237,- Kč

 

 

 

Příjem za rodové kroužky od OS  461 825,- Kč (131 950 x 3,50) byl poukázán do pokladny ČMS.

Příjem za závodní gumičky od OS  93 800,- Kč (134 000 x 0,70) byl poukázán do pokladny ČMS.

           

             

10.1. 2012                                                                            Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                                pokladník MSS CHPH

 

 

 

Příloha č.3

 

Rozpočet MSS CHPH na rok 2012

 

 

P Ř Í J M Y:

 

                   Rodové kroužky 2013                                                            135 000,- Kč

                   Úrok z účtu                                                                                 3 000,- Kč

                   ---------------------------------------------------------------------------------------

                   C e l k e m                                                                              138 000,- Kč

 

 

V Ý D A J E:

                   Ocenění závodů a soutěží sezóny 2012 - poháry                        29 000,- Kč

                   Finanční ocenění závodů a soutěží sezóny 2012                          36 000,- Kč

                   Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2012                          10 000,- Kč

                   Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení                          25 000,- Kč

                   Cestovné ŘV, RK a kontroly závodů                                         30 000,- Kč

                   Poštovné – poštovné známky, obálky                                          1 000,- Kč

                   Příspěvek na telefon, internet                                                       5 000,- Kč

                   Poplatky za vedení účtu                                                               2 000,- Kč

                   ---------------------------------------------------------------------------------------

                   C e l k e m                                                                              138 000,- Kč

 

Rozpočet MSS CHPH na rok 2012 je navržen jako vyrovnaný

 

Zůstatek z Celostátní výstavy 2011 v Hluku 180 380,- Kč

Příjem za rodové kroužky od OS  472 500,- Kč (135 000 x 3,50) bude poukázán do pokladny ČMS.

Příjem za závodní gumičky od OS  77 000,- Kč (110 000 x 0,70) bude poukázán do pokladny ČMS.

                  

 

                                                                                       Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                           pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.4

 

 

 

Kontrola závodní činnosti MSS CHPH pro r. 2012

 

 

Kontrolní činnost v rámci závodu MSS – DT 2012

 

  1. Zajistí jednotlivá OS v rámci své působnosti u chovatelů s výbornými výsledky a ve střediscích.
  2. Zajistí jednotlivá OS bezprostředně po doletu prvních holubů ze Zemských závodů MSS.
  3. Zajistí jednotlivá OS mimo vlastní OS – mezioblastní kontroly. Kontrola se zaměří na kontrolu chovatele, kontrolu holubníku v návaznosti na termín konaného závodu a kontroly při nasazování.
  4. Termíny a závody určené k mezioblastní kontrole:

 

                                   Závod            :                                  OS – kontrolující:

            16. 6.              závod v pásmu                     TŘ, UN, JM, BV, HL

            29. 6.              Oostende                              KaO, HA, UH, BM

            14. 7.              závod v pásmu                     OP, ZL, HO, VY

            28. 7.              Nordhorn                               BE, BK, VA, ZN

 

  1. Protokoly z kontrol zasílat hned po provedení na adresu

Polívka Antonín, Obecká 34, 628 00 Brno

 

 

                                                                                  Vypracoval:   ing. Jaroslav Novotný

 

 

 

 

 

Příloha č.5

Zpráva

revizní komise MSS CHPH na jarní konferenci, konané dne 30. 3. 2012 v Olomouci

  

Vážení pánové,

 

dnešní zpráva logicky navazuje na zprávu RK MSS přednesenou na jarní konferenci 1. 4. 2011 a moji informaci z 27. 10. 2011 na podzimní konferenci.

 

     Zpráva se skládá z těchto základních bodů:

 

1)  Kontrola usnesení z jarní a podzimní konference

2)  Zpráva o revizi hospodaření za rok 2011

3)  Informace o činnosti RK MSS

4)  Spolupráce s ŘV MSS

5)  Dodržování základních dokumentů Svazu

6)  Řešení stížnosti na úrovni RK MSS

7)  Systémové kontroly základní činnosti - závodů

8)  Změna předsedy RK MSS

9)  Závěr

 

ad 1)  Kontrola usnesení z jarní a podzimní konference

Všichni předsedové OS mají dnes potvrdit splnění úkolu o zpřesnění souřadnic doletových míst.

 

ad 2)  Zpráva o revizi hospodaření za rok 2011

Revize hospodaření byla provedena na schůzi RK MSS dne 21. 2. 2012 v Holešově, neboť finanční uzávěrka je nyní k 31. 12. běžného roku.

 

celkové příjmy:      217 846,- Kč

celkové výdaje:      127 987,- Kč

 

stav k 31. 12. 2010:

Účet u ČSOB:      454 026,- Kč

Pokladna:               18 572,- Kč            

celkem:                472 598,- Kč

 

stav na účtech k 31. 12. 2011:

Běžný účet u ČSOB:        6 503,- Kč

Spořící účet u ČSOB:   500 734,- Kč

celkem:                         507 237,- Kč

 

  V průběhu roku 2012 je nutno zajistit klece a další vybavení pro výstavy tak, jak bylo rozhodnuto na schůzi ŘV MSS dne 21. 2. 2012. Na základě tohoto vyúčtování budou uskutečněny převody finančních prostředků mezi ČMS CHPH a MSS CHPH nejpozději do 31. 12. 2012. 

  RK MSS po provedené kontrole mohla konstatovat, že všechny kontrolované doklady byly v pořádku a pokladna je vedena přehledně a kvalifikovaně, za což patří na dnešní konferenci poděkování Ing. Václavu Švecovi.

  Rozpočet pro rok 2012 byl sestaven jako vyrovnaný.

 

ad 3)  Informace o činnosti RK MSS

  K dnešnímu dni byly uskutečněny dvě schůze RK MSS a to 9. 4. 2011 a 21. 2. 2012. Zápisy z těchto schůzí mají k dispozici členové RK MSS a tajemník MSS p. MVDr. Martin Polášek.

  Operativní řešení problémů probíhalo buď telefonicky nebo e-mailem, popř. osobně v průběhu celého tohoto období.

 

ad 4)  Spolupráce s ŘV MSS

  Spolupráce s ŘV MSS byla zajišťována především přes předsedu RK, který se téměř pravidelně (mimo jednu omluvenou neúčast) aktivně zúčastňoval schůzí ŘV MSS. Byly řešeny naše připomínky a zároveň jsme se vyjadřovali k dalším problémům. Spolupráci i práci ŘV hodnotíme jako velmi dobrou.

 

ad 5)  Dodržování základních dokumentů Svazu

  Tuto oblast považujeme ve své činnosti za stěžejní, neboť patří mezi základní povinnosti revizních komisí na všech úrovních. Byla řada nedostatků, na které jsme upozornili a prosadili jejich dodržování. Z našeho pohledu se většinou jedná o neznalost základních dokumentů Svazu a proto by bylo nutné, aby všichni funkcionáři na všech úrovních věnovali této oblasti zvýšenou pozornost.

 

ad 6)  Řešení stížnosti na úrovni RK MSS

  Stížnost p. T. Leikepa z OS Znojmo byla vyřešena na ŘV MSS dne 9. 8. 2011 (viz zápis).

Doporučujeme všem chovatelům, aby se svými připomínkami a stížnostmi v prvé řadě obrátili na příslušný výbor (ZO, OS) s žádostí o projednání a teprve v případě neuspokojivého řešení se obrátili na vyšší složky Svazu (ŘV, RK MSS).

 

ad 7)  Systémové kontroly základní činnosti - závodů

  Na loňské jarní konferenci jsme na tento problém v naší zprávě upozornili v bodě 4. V usnesení z této konference bylo rozhodnuto o jejich realizaci. Podobně je doporučeno v usnesení ze svazové konference dne 11. 2. 2012 v těchto kontrolách dále pokračovat přes ŘV zemských sdružení. Doporučujeme všem funkcionářům OS a ZO znovu si přečíst paragraf 19 Závodního řádu.

   Někdy slyšíme připomínky některých chovatelů a funkcionářů, že se jedná o obtěžování kontrolovaných chovatelů. Dle našeho názoru jde naopak o potvrzení těchto mimořádných výsledků a zamezení pomluvám.

  Pro zvýšení úrovně kontrol navrhujeme zřídit profesionální kontroly. Tento náš návrh jsem předložil na ŘV MSS dne 8. 2. 2011, kde nebyl přijat a proto jej znovu předkládáme na dnešní konferenci. Dále bude nutno kontroly z řad chovatelů řádně proškolit, aby prováděli kontroly na patřičné úrovni.

 

ad 8)  Návrh změny předsedy RK MSS

  Z vážných osobních důvodů odstupuji na dnešní zemské konferenci z funkce předsedy RK MSS. Na základě mého návrhu tuto záležitost projednala RK MSS dne 21. 2. 2012 na své schůzi a po diskusi zvolila jednohlasně kandidátem na nového předsedu RK MSS p. Lubomíra Bechu. Žádám Vás, delegáty dnešní konference, o jeho podporu a potvrzení do této funkce.

 

ad 9)  Závěr

  V závěru naší zprávy bych Vám rád poděkoval za maximální důvěru k mé osobě při volbě na podzimní konferenci v roce 2010, přičemž předpokládám, že většinu z vás jsem nezklamal a chci dále pokračovat v práci jako člen RK MSS.

 

Krmelíně                                                                                       Ing. Miroslav Brož, Ph.D.   

dne 28. 3. 2012                                                                                 předseda RK MSS CHPH