Z á p i s

ZK č.  2/2011

 

 

Z podzimní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 27.10.2011 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia

 

Přítomni:        předsedové, nebo zástupci všech 17ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)

Omluveni:      ŘV: Jindřich Swaczyna, František Strachota, Antonín Polívka

 

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek a dále ji řídil dle následujícího programu:        

 

Program:        1.         Volba návrhové komise

2.                  Informace předsedy MSS o činnosti v roce 2011

3.                  Zhodnocení závodní sezony 2011               

4.                  Informace pokladníka MSS o stavu finančních prostředků

5.                  Návrh soutěží MSS 2012 a program MMDT 2012

6.                  Složení výsledkových pásem v r.2012

7.                  Návrhy na změny ve svazových dokumentech

8.                  Moravská zemská výstava 2011 - Komořany

9.                  Celostátní výstava, Středoevropská výstava

10.              Diskuse - různé

11.              Přijetí usnesení podzimní Zemské konference MSS CHPH

12.              Ukončení konference

 

1.   Volba návrhové komise, volba mandátové komise

-     Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti: ing. Oldřich Planka, Cyril Drápal a Zdeněk Adamík.

 

2.   Informace předsedy MSS CHPH o činnosti v roce 2011

-          Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek se ve svém hodnocení závodní sezony zaměřil zejména na technické zabezpečení zemských závodů, které hodnotil velmi pozitivně. Nicméně upozornil na nutnost poučení se z letošních problémů s délkou a složitostí svozu na zemské závody.

-          Přednesl doporučení ŘV, aby závod Cheb-Katowický memoriál byl pořádán pouze v podmínkách MSS, vzhledem k optimalizaci počtu holubů a roztříštěnosti doletových pásem.

-          Konstatoval, že v letošním roce došlo k posunu zejména v provádění startů, optimalizaci vypouštěcích míst, ale zdůraznil, že je třeba ještě odstranit některé nedostatky v určení přesných míst doletů, které nemají některá OS zcela dořešeny (přeměření souřadnic dle aplikace na webu www.mapy.cz

-          Dále reagoval na kritiku posuzování při CV a upozornil, že všechny bodovací lístky byly předány v pořádku předsedům jednotlivých OS.

-          Seznámil přítomné, že ŘV doporučuje prezidiu, aby se při bodování kateg. Standard upustilo od zapisovatelů a aby bylo zavedeno samostatné zapisování posuzovatelem s pomocí pultíku.

-          Také požádal o podporu a osvětu při zavádění výstavní kategorie Standard bez limitu, protože tato myšlenka by mohla vést ke zlepšení posuzovatelské úrovně a zejména k širšímu chovatelskému vyžití.

-          V závěru svého vystoupení s potěšením konstatoval, že v poslední době jsou konference sice náročné, ale vedeny velmi korektně, bez vzájemných osočování a ataků.

 

3.   Zhodnocení závodní sezony 2011

-     Zprávu přednesl ing. Jaroslav Novotný

-     Cheb KM – v letošním roce pořádán jako internacionální. Start byl proveden po dohodě se všemi koordinátory včetně slovenských kolegů. Závod neproběhl ideálně.

      Kapacita místa startu nebyla sice překročena a start se povedl, ale bylo by vhodnější do dalších let nepokračovat v pořádání závodu jako internacionální. I časový rozsah startu v takovém množství je velmi omezen a snižuje tak možnost co nejlepšího vypuštění.

-     Oostende – závod velmi vydařený ve všech ohledech. Bohužel opět nenahlášeni dva holubi z první desítky v celkovém pořadí. Tuto činnost je nutno zlepšit a jednotlivá OS více apelovat na své chovatele na nutnost hlášení prvních holubů z důvodů kontroly doletu.

-     Brusel – z 15ti startů závodu Brusel v historii MMDT byl tento ročník prvním, kdy nevyšlo počasí. Odložení startu na druhý den bylo kolektivním rozhodnutím a v dané situaci bylo správné. Předpověď v okamžiku startu slibovala zlepšení počasí v průběhu závodu, ale situace byla nakonec zcela odlišná a závod nedopadl dobře.

-     Kontrolní činnost byla prováděna tak, jak uložila Zemská konference. Kladně je hodnocena zejména kontrolní činnost v OS Haná. Konkrétní poznatky budou, vzhledem k hospitalizaci p.Polívky předloženy na jarní zemské konferenci.

-     Soutěže MSS v r. 2011 byly vypočítány dobře, bez zásadních nedostatků. Je ovšem třeba zajistit korektnější výpočet OS pásma Sever. Propozice jsou na vysoké úrovni a není třeba je do dalších let měnit. Jednotlivá OS však musí zlepšit výběry v Mistrovství mladých chovatelů, více se na tuto soutěž soustředit a zlepšit propagaci.

-     Ing. Novotný přednesl návrh ŘV netisknout výsledky MSS závodů. Tento návrh konference jednohlasně schválila.

 

4.   Informace pokladníka o stavu finančních prostředků

-     Zprávu přednesl pokladník MSS ing. Václav Švec a je přílohou tohoto zápisu

 

5.   Návrh soutěží v roce 2012 a program MMDT 2012

-     Konference jednohlasně odsouhlasila propozice zemských soutěží, které zůstávají v nezměněné podobě.

-     Konference odsouhlasila zemský závod Cheb Katowický memoriál, který se poletí pouze v rámci MSS. Výsledek hlasování: pro 47, proti 3

-     ŘV MSS navrhl v MMDT dva závody společné a dva závody v pásmech. Konference tento model odsouhlasila jednohlasně.

-     ŘV MSS navrhl, aby prvním společným závodem bylo Oostende v nezměněné podobě a druhým závodem byl jednodenní závod, který splňuje podmínky kategorie E pro všechny OS. ŘV MSS navrhuje startovací místo Nordhorn. Z diskuse následně vyšel druhý návrh, aby druhým závodem byl Aachen.

      Hlasování: závod Oostende byl odsouhlasen s výsledkem: pro 46, proti 3, zdržel se 1

                        závod Nordhorn byl odsouhlasen s výsledkem: pro 30, proti 20

                        závod Aachen nebyl odsouhlasen

-     Konference tedy schválila pro MMDT dva společné závody Oostende a Nordhorn a dva závody v pásmu.

-     termíny závodů byly navrženy a schváleny následovně:

              9.6.2012        Cheb-Kat.memoriál

            16.6.2012        1. závod v pásmu

            29.6.2012        Oostende

            14.7.2012        2. Závod v pásmu

            28.7.2012        Nordhorn

-     Konference se dále zabývala možností zaštítění závodu Bochov-holoubata, aby mohly být celkové výsledky závodu použity pro výpočet v nadoblastních soutěžích. MSS nebude tento závod zaštiťovat.

 

6.   Složení výsledkových pásem v roce 2012

-     O složení výsledkových pásem se vedla obšírná diskuse, ve které se vyjádřili zástupci OS Zlín, OS Jižní Morava a OS Valašsko k možným přesunům těchto OS do jiných pásem.

-     Konference rozhodla, že se zástupci všech OS v pásmech sejdou ke společným schůzkám do konce roku 2011 a dohodnou se na složení pásem.

-     Definitivní podobu pásem pro rok 2012 schválí jarní zemská konference.

 

7.   Návrhy na změny ve svazových dokumentech

-     Konference schválila předložit celostátní konferenci tyto návrhy:

-     Upravení a upřesnění znění propozic Celostátního mistrovství (připraví do celostátní konference sportovní komise)

-     Zrušení bodu 4 v § 3 Závodního řádu, který umožňuje hostování.

-     Změnu ZŘ § 17 odst 2. (přednese na celostátní konferenci za RK ing. Brož)

-     Změnu termínu zahájení pořádání oficiálních závodů sezony a to od 23. dubna

 

8.   Moravská zemská výstava Komořany

-     Moravská zemská výstava proběhne dne 19.11.2011 v Komořanech u Brna, pořadatelem je OS CHPH Brno.

-     Informaci o průběhu příprav přednesl předseda OS Brno ing. Vašíček. Seznámil přítomné s propozicemi výstavy a informoval, že tyto propozice byly odeslány na všechna OS. Zdůraznil, že zatím ne všechny OS zaslaly v pořádku výstavní karty a vyzval dotyčné, aby tak co nejrychleji učinily.

-     ŘV MSS upozorňuje, že finanční ocenění bude předáno pouze výherci do vlastních rukou, nebo na jeho přání na účet a nevyzvednuté věcné ceny propadnou pořadateli.

-     Výstavy v pásmech proběhnou v následujících termínech:

            Pásmo Sever             12.11.2011 v Ostravě-Třebovicích

            Pásmo Střed              10.12.2011 v Blatci u Olomouce

            Pásmo Západ             19.11.2011 v Komořanech společně s Moravskou zemskou výstavou

            Pásmo Jih                  17.12.2011 v Uh.Hradišti-Sadech     

 

9.   Celostátní výstava, Středoevropská výstava

-     Celostátní výstava proběhne ve dnech 20.-21.ledna 2012 v Lysé nad Labem

-     Propozice celostátní výstavy jsou k dispozici na webových stránkách svazu a vyšly i v informačním zpravodaji Poštovní holub.

-     Ing. Novotný informoval o změně propozic ve vystavovaných kategoriích: Každé OS má možnost vystavit navíc 1 holuba a 1 holubici v kategorii Standard bez limitu. Podrobné informace jsou v dodatku propozic, který je vyvěšen na webových stránkách svazu

-     Středoevropská výstava se uskuteční 26.1. – 29.1. 2012 v Budapešti. ČR se zúčastní plnohodnotnou kolekcí. Navíc je možno vystavit ukázkovou kolekci 3 holubů ve výkon za život.

 

10.  Diskuse

-     Předseda MSS Dr. Uherek upozornil zájemce o přepravu zemských závodů, aby předložili nabídky obsahující kapacitu auta (počet boxů), velikost boxů, způsob napájení a krmení a navrhovanou cenu při plné kapacitě pro modelový závod Oostende do konce roku 2011 na adresu tajemníka MSS.

-     Ing. Planka vznesl dotaz na účast zahraničních chovatelů v oblastních a nadoblastních soutěžích. Ing. Novotný vysvětlil, že členem svazu nemůže být chovatel jiného státu s chovatelským zařízením mimo ČR. Nadoblastních soutěží se nemůže účastnit.

-     p.Skrbek upozornil na chybný výpočet kategorie ESO holoubat v OS Opava. Konference ukládá OS Opava přepočítat výsledky ESO holoubat a Celostátní mistrovství holoubat podle platných propozic do neděle 30.10.2011

-     Ing. Brož seznámil přítomné s činností RK MSS v roce 2011.

-     předseda MSS Dr. Uherek upozornil na nutnost přeměření souřadnic doletových míst do konce roku 2011 ta OS, která tak dosud neučinila. Předsedové jednotlivých OS budou splnění garantovat na jarní zemské konferenci.

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 27.10.2011

Zapsal: M.Polášek

           

                                                                                                                           RSDr.Zdeněk Uherek

                                                                                                                           Předseda MSS CHPH

 

 

 Přílohy:          1.) Usnesení

2.) Zpráva pokladníka o stavu finančních prostředků

3) Informace o činnosti RK MSS

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1

 

U S N E S E N Í

 

     z podzimní zemské konference  MSS CHPH  konané dne 27.10.2011 v Olomouci

 

A.     Bere na vědomí:

 

1.      Informaci předsedy MSS RSDr.Zdeňka Uherka o činnosti v r.2011.

2.      Informaci pokladníka MSS Ing.Václava Švece o stavu finančních prostředků ke dni 15.10.2011.

3.      Informaci výcvikáře MSS Ing.Jaroslava Novotného o průběhu a hodnocení závodní činnosti a zhodnocení provedených kontrol v r.2011.

4.      Soutěže MSS pro rok 2012 dle platných propozic

5.      Informace o konání středoevropské, celostátní, zemské a pásmových výstav

 

B.     Schvaluje:

 

1.      Program zemské konference a návrhovou komisi ve složení Ing.Oldřich Planka, Zdeněk Adamík a Cyril Drápal

2.      Zemský závod Cheb-Katowický memoriál v konkurenci MSS v termínu 9.6.2012

3.      V rámci MMDT dva společné závody Oostende v termínu 29.6.2012 a Nordhorn v termínu 28.7.2012 a dva závody v pásmech v termínech 16.6.2012 a 14.7.2012

4.      Návrhy na změny ve svazových dokumentech

               -          Upravení a upřesnění znění propozic Celostátního mistrovství (připraví do celostátní konference sportovní komise)

               -          Zrušení bodu 4 v § 3 Závodního řádu, který umožňuje hostování.

               -          Změnu ZŘ § 17 odst 2. (přednese na celostátní konferenci za RK ing.Brož)

               -          Změnu termínu zahájení pořádání oficiálních závodů sezony a to od 23.dubna

5.      Nevyhotovovat výsledky MSS závodů v tištěné podobě

 

C.     Ukládá:

 

1.      Jednotlivým OS dořešit složení výpočtových pásem v MSS na společných schůzkách do 31.12. 2011 (garant. MVDr.Martin Polášek)

2.      Předsedům OS garantovat přeměření souřadnic doletových míst na jarní zemské konferenci.

 

                                        

 

                                                                                      Návrhová komise: ing.Oldřich Planka

                                                                                                                    Zdeněk Adamík

                                                                                                                    Cyril Drápal

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2

 

Zpráva o hospodaření MSS CHPH  k 15.10. 2011

 

                                                                                                  plán                           skutečnost

Počáteční stav k 1.1. 2011

          Účet u ČSOB                                                                                                     454 026,- Kč

          Pokladna                                                                                                               18 572,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                          472 598,- Kč

 

P Ř Í J M Y                                                                         

          Rodové kroužky 2012                                                   145 000,- Kč                 131 951,- Kč

          Úrok účtu                                                                          1 000,- Kč                     3 081,- Kč

          Doplatky z roku 2010 (kroužky, gum. Inter.záv.)                       0,- Kč                   38 050,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                    146.000,- Kč                 173 082,- Kč          

 

Na účtu je uložen - zůstatek z Celostátní výstavy 2011 v Hluku 130 380,- Kč

                             - zůstatek účastnického pop. z Interzávodů 2010 Oostende a Brusel  43 502,- Kč 

 

V Ý D A J E

          Ocenění závodů a soutěží sezóny 2011 – poháry              29 000,- Kč                           -

          Finanční ocenění závodů a soutěží sezóna 2011                36 000,- Kč                           -  

          Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2011                  9 000,- Kč                     9 655,- Kč

          Tisk výsledků závodů a soutěží MSS 2011                       10 000,- Kč                           -

          Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení                25 000,- Kč                   14 459,- Kč

          Cestovné ŘV, RK a kontroly závodů                               20 000,- Kč                   22 254,- Kč

          Poštovné – poštovní známky, obálky                                  2 000,- Kč                        170,- Kč

          Příspěvek na telefon                                                           8 000,- Kč                           -        

          Poplatky za vedení účtu                                                     2 000,- Kč                     1 191,- Kč          

Neplánované výdaje                                                          5 000,- Kč                     6 250,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                    146 000,- Kč                   53 979,- Kč

 

OS CHPH byl vrácen přeplatek za kroužky a gumičky z roku 2010  185 600,- Kč

 

Konečný stav k 15.10. 2011

          Běžný účet u ČSOB                                                                                              77 492,- Kč

          Spořící účet u ČSOB                                                                                           502 491,- Kč

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          C e l k e m                                                                                                          579 983,- Kč

 

 

Příjem za rodové kroužky od OS  461 825,- Kč (131 950 x 3,50) byl poukázán do pokladny ČMS.

Příjem za závodní gumičky od OS  93 800,- Kč (134 000 x 0,70) byl poukázán do pokladny ČMS.

 

                         

15.10. 2011                                                                            Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                               pokladník MSS CHPH

 

 

 

Příloha č. 3

 

 

Informace předsedy RK MSS CHPH na konferenci v Olomouci dne 27.10.2011

 

-         revizní zpráva k pokladně bude přednesena na jarní konferenci, neboť na základě rozhodnutí ŘV bude uzávěrka vždy ke konci kalendářního roku

-         RK MSS se sešla 9.4.2011 v plném složení, kde jsem kolegy informoval a zároveň jsme si ujasnili názory na další činnost RK. Příští schůzku svolám počátkem příštího roku tak, abychom mohli připravit zprávu RK pro jarní konferenci.

-         na RK MSS byla podána oficiálně jediná stížnost a to od pana Tomáše Leikepa z OS Znojmo. Celá záležitost byla projednána na ŘV MSS dne 9.8.2011 v Holešově za přítomnosti zástupců OS Znojmo a stěžovatele. Po diskusi bylo zřejmé, že výbor OS Znojmo nepostupoval zcela v souladu s Disciplinárním řádem Svazu a proto celou záležitost musí převzít ŘV MSS.Jelikož tato stížnost byla adresována na dvě nezávislé složky Svazu (ŘV a RK MSS), podal jsem návrh na docílení smíru obou stran při dnešním jednání, neboť jsem si byl vědom, že celá záležitost se může táhnout dlouho. Navíc ji nebude jednoduché uspokojivě uzavřít, neboť je řešena nekoncepčně a s velkým zpožděním (skutek se stal v roce 2009).

Zde jsem si dovolil vyslovit prognózu, že by se ŘV musel touto stížností několikrát zabývat, což jsem říci nemusel, neboť jsem věděl, že se tak už nestane.

V závěru jsem za RK poděkoval předsedovi OS Znojmo p. Lubomíru Bechovi a jeho kolegům za konstruktivní přístup.

 

-         dále jsem velmi důrazně upozornil na nutnost dodržovat článek 15 Jednacího řádu (totéž jsem učinil na Prezidiu dne 18.10.2011 v Humpolci), aby veškeré změny a doplňky základních dokumentů Svazu byly předem projednány a schváleny na té Zemské konferenci, která je navrhuje (dnes provedl Ing. Novotný). Jako důsledek nedodržování tohoto článku jsem uvedl letošní Celostátní konferenci Svazu dne 7.1.2011, kde byly živelně provedeny úpravy některých základních dokumentů (úprava počtu delegátů, pásma), tak změněna koncepce u pořádání celostátních výstav.

Tento článek 15 Jednacího řádu byl vytvořen zkušenými funkcionáři Svazu proto, aby nebylo možno řešit některé zásadní věci přímo na Celostátní konferenci, přičemž delegáti za jednotlivá OS nemají žádný mandát k těmto změnám od členské základny. Navíc není nic horšího, než nedodržovat vlastní předpisy.

 

-         V dalším bodě jsem informoval, že se zúčastňuji pravidelně zasedání ŘV MSS (jedenkrát jsem se omluvil), aktivně se snažím pomáhat řešit problémy na základě mých dlouholetých zkušeností se úrovni ZO (Nová Bělá) a OS (Ostrava), přičemž trvám na dodržování usnesení konferencí (např. start Ostende a jiné).

-         Závody mladých holubů

Na potřebu cvičit mladé holuby je zřejmě už v současné době jednoznačný názor většiny chovatelů. Přesto lze chovatele rozdělit do tří základních skupin:

a)     holuby pravidelně nasazují a závodí s nimi

b)    holuby nasazují, ale nekonstatují

c)    holuby nenasazují, neboť je nechtějí psát a gumovat nebo čipovat.

 

-         Současný stav neumožňuje holuby nasazovat pouze ke cvičení, což je oprávněně kritizováno jak řadou chovatelů, tak i funkcionářů. Nekriticky přejímat závody mladých holubů např. v Belgii je podle mých osobních informaci nesprávné, neboť je podstatný rozdíl v pohledu mezi většinou chovatelů v Belgii, kteří závodí pouze s mladými holuby a našimi chovateli, kteří výcvik mladých považují za průpravu nadějí pro další léta a oprávněný způsob výběru.

Návrh: Umožnit nasazování tréninkově, rozdělit v ZO boxy pro část závodících holubů a část pro holuby ke cvičení. Start provádět samozřejmě společně.