Z á p i s

ZK č.  1/2011

 

 

Z jarní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 1.4.2011 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“

 

Přítomni:        předsedové, nebo zástupci všech 17ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)

Omluveni:      RK: ing.Václav Ranocha, Lubomír Becha

 

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek a dále ji řídil dle následujícího programu:        

 

Program:        1.         Volba návrhové komise, volba mandátové komise

2.                  Zpráva mandátové komise

3.                  Zpráva předsedy MSS RSDr. Zdeňka Uherka

4.                  Zpráva předsedy RK MSS ing.Miroslava Brože, Ph.D.                              

5.                  Zpráva pokladníka ing. Václava Švece o hospodaření MSS v roce 2010

6.                  Návrh rozpočtu na rok 2011

7.                  Zemské závody Cheb, Oostende a Brusel

8.                  Přeprava ZZ 2011

9.                  Kontrolní činnost v roce 2011

10.              Interzávody 2011 – stanovisko MSS CHPH

11.              Organizační záležitosti - různé

12.              Přijetí usnesení jarní Zemské konference MSS CHPH

13.              Ukončení konference

 

1.   Volba návrhové komise, volba mandátové komise

-     Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti: ing.Oldřich Planka, ing.Rostislav Krpal a ing.Milan Bauer.

-     Do mandátové komise byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti:

      Antonín Polívka, Cyril Drápal a ing.Miroslav Ivan

 

2.   Zpráva mandátové komise

-     Zprávu přednesl Antonín Polívka. Seznámil přítomné s novým volebním systémem, kdy platí 1 hlas na 50 členů a za každý započatý počet členů je další hlas.

-     Konstatoval, že je přítomno všech 17 předsedů, či jejich zástupců, kteří dohromady mají 50 hlasů.

 

3.   Zpráva předsedy MSS CHPH

-          Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek ve svém úvodním obšírném vystoupení zhodnotil činnost MSS v roce 2010 a nastínil úkoly pro rok 2011.

-          Kladně hodnotil organizaci CV 2011 z hlediska jejího organizačního zabezpečení a spokojenosti návštěvníků. Poděkoval organizačnímu týmu za jeho dobře odvedenou práci. Problém je s předáváním materiálu a jeho převozem mezi pořadateli CV v Čechách a na Moravě. V letošním roce bylo nutno chybějící materiál nechat vyrobit na náklady pořadatele CV což bylo MSS. Doporučuje, aby ČS a MSS  mělo tento materiál ve svém vlastnictví. ŘV MSS požádal prezídium svazu o souhlas se zakoupením klecí pro MSS z finančních prostředků CV 2011. ŘV MSS je přesvědčen, že prezídium tento návrh odpovědně posoudí a žádosti ŘV MSS vyhoví.

-          Dále přednesl doporučení, aby Antonín Polívka zpracoval kolik finančních prostředků z pořádání CV přineslo MSS a kolik ČS.

-          Zhodnotil kontrolní činnost v roce 2010 a konstatoval, že všechna OS, kterým byla uložena kontrola špičkových chovatelů své úkoly splnila. Přesto zdůraznil potřebu zkvalitnění kontrol zejména chovatelů dosahujících špičkové výsledky  na základě kterých reprezentují Českou republiku na mezinárodních výstavách. Práce ŘV MSS byla zaměřena na základní úkoly, které si pro rok 2010 stanovil. Zabezpečení bezproblémového průběhu závodní sezony 2010, zejména s ohledem na dodržování Závodního řádu, organizační zajištění zemských závodů, organizaci Moravské zemské výstavy spojené s vyhodnocením pořádaného Intermistrovství a organizační zajištění CV 2011 v Hluku. Tyto hlavní  úkoly byly splněny.

-          Zamyslel se nad vhodností konání svazové konference při příležitosti konání CV. Z jeho pohledu by bylo vhodnější konat svazovou konferenci v jiném termínu než je CV. K projednávání  zásadních rozhodnutí by bylo více času a zejména pohody, než je při CV, kde někteří funkcionáři mají celou řadu povinností s organizací CV.

-          Doporučil, aby prezídium svazu připravilo návrh na jednoznačné určení, za jakých podmínek vzniká a zaniká OS, a kdo o těchto záležitostech rozhoduje.

-          V nastávajícím období bude jedna ze zásadních podmínek pro práci funkcionářů na všech organizačních složkách svazu snižování finančních nákladů na naši činnost. Je třeba hledat možnosti ve vzájemném propojení závodních plánů, a tím možnosti kooperací mezi OS  v závodní sezoně.

-          V letošním roce bude ŘV MSS pořádat 3 zemské závody, Cheb “Katovický memoriál“, Ostende a Brusel. Při organizaci těchto závodů budeme vycházet s maximálního ekonomického zajištění přepravy především na závody Ostende a Brusel.

-          Velice závažnou problematikou je otázka vzájemných vztahu mezi chovateli. Osočování, závist, podezřívání je jev, který by mezi chovateli neměl být tolerován. Važme si všech chovatelů, těch úspěšných i těch řadových chovatelů.

-          Závěrem popřál všech chovatelům úspěšnou závodní sezonu 2011, a hlavně hodně zdraví, které  potřebujeme k dosažení našich cílů.

 

4.   Zpráva předsedy RK MSS

-     Zprávu přednesl předseda RK MSS ing. Miroslav Brož, Ph.D.

-     Kompletní zpráva je přílohou tohoto zápisu

-     ing. Novotný, jako prezident ČMS, vyslovil nesouhlas s bodem 3 zprávy RK „Stanovisko ke svazovým dokumentům“. Upozornil, že prezidium při předkládání návrhů postupuje korektně a návrhy na změny svazových dokumentů byly zaslány na předsedy OS s měsíčním předstihem ve stejné podobě, v jaké byly projednány.

 

5.   Zpráva pokladníka o hospodaření MSS v roce 2011

-     Zprávu přednesl pokladník MSS ing.Václav Švec a je přílohou tohoto zápisu

-     Výsledek hospodaření MSS za rok 2010 byl konferencí jednohlasně schválen

 

6.   Návrh rozpočtu na rok 2011

-     Návrh rozpočtu na rok 2011 přednesl pokladník ing.Václav Švec

-     Rozpočet na rok 2011 je navržen jako vyrovnaný a byl konferencí jednohlasně odsouhlasen

-     Rozpočet je přílohou tohoto zápisu

 

7.   Zemské závody 2011 – Cheb, Oostende a Brusel

-     ing. Jaroslav Novotný informoval, že propozice zemských závodů i soutěží MSS jsou k dispozici na web.stránkách svazu a byly zveřejněny i v zápisech z jednání ŘV MSS

-     Upozornil na nutnost hlášení prvních dolétlých holubů ze ZZ Oostende a Brusel do 30ti min. po doletu a jejich následnou kontrolu! Hlášení holubů provádět i z pásmových závodů, zařazených do MMDT.

-          Zemských závodů Ostende a Brusel se účastní i chovatelé z OS Senica a Pezinok, kteří mají dohodnutou kooperaci s OS MSSCHPH Jejich holubi budou započítány do společných výsledků MSS.

-     informoval o společném startu se slovenskými chovateli ze závodu Cheb-Katowický memoriál. Vyhodnocení závodu bude však pouze v rámci ZZ Moravy a Slovenska

-     start ZZ Oostende bude proveden dle počasí tak, aby byl závodem dvoudenním. Start ZZ Brusel bude proveden v ranních hodinách, ale taktéž dle aktuálního počasí.

 

8.   Přeprava ZZ v roce 2011

-     Přepravu na ZZ Cheb – Katowický memoriál si zajišťují jednotlivá OS samostatně.

-     Přeprava na ZZ Oostende bude provedena pouze jedním přepravním prostředkem, který dá k dispozici OS Uh.Hradiště. Cena za holuba je 29 Kč.

      Vzhledem k náročnosti svozu byla navržena a schválena následující svozová místa:

      OS Uh.Hradište a OS Valašsko: Kunovice, OS Opava: Služovice, Hlučín: Ludgeřovice, OS Karviná-Ostrava a OS Třinec: Dětmarovice, OS Beskydy: Krmelín, OS Uničov: Litovel, OS Haná: Přerov, OS Zlín: Holešov, OS Hodonín: Hodonín., OS J.Morava: V.Pavlovice, OS Znojmo: Hoštěradice, OS Brno: Židenice, OS Brno-venkov: Vojkovice, OS Vysočina: V.Bíteš, Slovensko: Holíč

-     Přepravu na ZZ Brusel zajistí společně OS Uh.Hradiště a OS Hodonín za cenu 28,- Kč/holub  a do 15.4.2011 předloží ŘV konečnou podobu přepravy.

 

9.   Interzávody 2011

-     Stanovisko ŘV MSS k interzávodům bylo zveřejněno v zápisech č.1/2011 a 2/2011

-     Antonín Polívka informoval, že organizátoři interzávodů ing. Kusák a Vítězslav Mácha nebudou pokračovat v této iniciativě a organizaci interzávodů přebírá Slovenský Maraton Klub pod vedením Jana Buča. Zájemci o účast  v interzávodech se mohou přihlásit u Slovenského Maratón klubu.

-     ing.Novotný zdůraznil, že ZZ Oostende a Brusel se mohou zúčastnit společně s MSS pouze chovatelé ze Slovenska, kteří mají dohodnutu kooperaci s OS MSSCHPH.

 

10.  Kontrolní činnost v roce 2011

-     ing. Novotný přednesl konferenci informace a pokyny ke kontrolní činnosti v MSS v roce 2011.

-     Tyto pokyny, včetně plánu mezioblastních kontrol na ZZ jsou přílohou zápisu.

-     ing. Novotný dále upozornil, že je nutné používat jen předepsané formuláře a vyplňovat veškeré údaje týkající se dané kontroly. Formuláře odeslat do 10ti dnů na adresu:

      Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno

-     Metodický pokyn k provádění kontrol byl zaslán již v loňském roce na předsedy jednotlivých OS

 

11.  Organizační záležitosti

-     Všem předsedům OS byly předány bodovací lístky jejich holubů z CV v Hluku.

-     Konference navrhla a odsouhlasila kandidáty za MSS do sportovní komise ČMS: Jan Lukáš, Miroslav Uherek, Marek Skrbek

-     Lubomír Slováček (OS Beskyd) vznesl dotaz, jak budou proplaceny provedené kontroly nad  rámec povinných 10ti kontrol v OS (viz. Zápis 2/2010). Předseda MSS Dr.Uherek informoval, že dotčené OS mají podat žádost o proplacení kontrol na adresu tajemníka MSS.

-     Josef Baránek (OS B.Karpaty) vznesl námitku, že zaslal elektronickou poštou včas žádost o vydávání společných výsledků s OZ Trnava. Tato žádost však nebyla emailem obdržena. Konference rozhodla (pro 42 hlasů, zdržel se 8 hlasů), že pokud OS B. Karpaty věrohodně doloží a do 7 dnů zašle poštou na adresu tajemníka MSS výpis z odeslané pošty, kde bude patrný datum odeslání, bude žádost o kooperaci uznána.

      Pozn: OS B.Karpaty již doložilo výpisem z odeslané pošty, že žádost zaslalo včas dne 15.2.2011.

-     Josef Baránek požádal konferenci o zařazení OS B.Karpaty do některého z pásem pro výpočet ze závodu Cheb-Kat.mem. Konference jednohlasně schválila, že OS B.Karpaty bude zařazeno do pásma Jih.

-     ing.Ivan (OS Brno-venkov) vznesl připomínku k termínu zahájení závodní sezóny 1.5., který je dle jeho názoru nevyhovující. Ing.Novotný informoval, že pro letošní rok je tento termín již odsouhlasen Svazovou konferencí a platí.

-     ing. Bauer (OS Hlučín) navrhl konferenci, aby  organizačnímu výboru vyslovila poděkování za organizaci CV v Hluku.

-     RSDr.Uherek navrhl, aby bylo ČMS doporučeno zakoupení výpočetního programu, který by byl jednotný a byl ve vlastnictví ČMS.

-     Josef Palíšek (OS Zlín) vznesl dotaz, zda platí usnesení ZK o kauci 50.000,- Kč při pořádání CV. Ing.Novotný informoval, že toto bude projednávat prezidium na schůzi 12.4.2011.

-     V návaznosti na připomínku J. Palíška informoval RSDr.Uherek  přítomné, že po poslední CV v Lysé n.Labem chyběly popisy se jmenovkou OS nad výstavní klece, krytky na rodové kroužky pro bodování standard a některé pláště pro pořadatele. Toto vše bylo před třemi lety zakoupeno z výnosu CV v Hluku a pro letošní CV muselo být opět zakoupeno z výnosu CV v Hluku.

-     ing.Pešek (Uničov), František Hradil (Haná), Ing.Brož vystoupili s návrhem, aby prováděné kontroly byly zprofesionalizovány a profesionální kontroloři zaplaceni. Ing.Planka- kontroly jsou dané a jsou úkolem OS, které jsou povinny je zařídit.

-     RSDr.Uherek kritizoval OS Haná za způsob zařazování závodů jednotlivců do plánu OS a upozornil na fakt, že takto pořádané závody musí umožňovat účast všem chovatelům v OS a musí být prováděny kontroly i u těchto závodů.

-     Lubomír Slováček vystoupil s návrhem, aby byly provedeny kontroly u chovatelské dvojice L.+S.Škovran ze závodů jednotlivců v plánu OS Haná. Marek Skrbek (OS Beskyd) vystoupil s návrhem, aby OS Haná provedla kontroly u chovatelů L.+S.Škovran ze všech závodů sezóny.

-     Po obšírné diskusi konference rozhodla (pro 37 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 13 hlasů), že OS Haná zajistí v sezóně 2011 kontrolu chovatelů L.+S.Škovran u všech závodů sezony.

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 1.4.2011

Zapsal: M.Polášek     

                                                                                                                           RSDr.Zdeněk Uherek

                                                                                                                           Předseda MSS CHPH

 

 Přílohy:          1.) Usnesení

2.) Výsledek hospodaření za rok 2010

3.) Rozpočet na rok 2011

4.) Kontrola závodního provozu v MSS 2011

5.) Zpráva RK MSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1

 

U S N E S E N Í

 

     z jarní zemské konference  MSS CHPH  konané dne 1.4.2011 v Olomouci

 

A.     Bere na vědomí:

 

1.      Informaci Ing.Novotného o přípravě závodní sezony2011 ve všech souvislostech.

2.      Zprávu Revizní komise přednesenou předsedou Ing.Brožem.

 

B.     Schvaluje:

 

1.      Zprávu předsedy MSS Dr.Uherka o činnosti za r.2010

2.      Zprávu o hospodaření MSS za r.2010 přednesenou Ing.Švecem – viz příloha zápisu.

3.      Rozpočet pro r.2011 jako vyrovnaný,přednesený Ing.Švecem – viz příloha zápisu .

4.      Provést odpočet přeplatků za rodové kroužky a gumičky r.2010 z účtované částky za r.2011- viz pokladní zpráva.

5.      Plán kontrol závodní sezony  2011.

-         výsledek kontrol na všech úrovních zasílat do 10-ti dnů na adresu p.Polívky

-         používat jen předepsané formuláře a vyplňovat veškeré údaje týkající se dané kontroly

-         plán mezioblastních kontrol uveden v příloze zápisu

-         u pásmových závodů (DT) zaslat soupisy hlášených PH v jednotlivých pásmech e-meilovou poštou na adresu Ing.Novotný

6.      Kandidáty na členy Sportovní komise ČMS ve složení: Skrbek Marek, Lukáš Jan, Uherek Miroslav

7.      Zařazení OS Bílé Karpaty pro závod Cheb-Katovický memoriál do pásma Jih.

8.      V případě doložení výpisu vyhotovení závodních výsledků OS Bílé Karpaty  společně s OZ Trenčín.

9.      Poděkování organizátorům a pořadatelům CV PH 2011 za příkladnou úroveň výstavy jak po stránce společenské,tak ekonomické.

 

 

C.     Ukládá:

 

1.      Řešit na úrovni ČMS CHPH  termín konání svazové konference  mimo termín CV.

2.      Vypracovat přehlednou směrnici pro realizování kontrol závodní činnosti na všech stupních .

3.      Oblasnímu sdružení Haná provádět kontroly u chovatelů  L.+S.Škovran u všech závodů dle plánu OS se zaměřením – důrazem na dolety.

4.      Dořešit koordinaci dopravy PH na závod Brusel 2011 v termínu do 15.4.2011 (OS UH,OS HO).

5.      Vyčíslit ekonomický efekt z uskutečněných CV PH v minulých letech – p.Polívka.

6.      Nepožadovat finanční úhradu-pokutu za provádění kontrol – vyjmenovaná OS s 80% povinností splnila.

 

                                        

                                                              Návrhová komise: ing.Oldřich Planka

                                                                                            ing. Milan Bauer

                                                                                            ing. Rostislav Krpal

 

 

 

 

 

Příloha č.2

 

Zpráva o hospodaření MSS CHPH za rok 2010

 

           

                                                                                        plán                            skutečnost

Počáteční stav k 1.1. 2010

              účet u ČSOB                                                                                        270 554,- Kč

              pokladna                                                                                                 35 155,- Kč

              -------------------------------------------------------------------------------------------------

              c e l k e m                                                                                             305 709,- Kč

 

P Ř Í J M Y                                                                

              rodové kroužky 2011                                      411.000,- Kč                 528 540,- Kč

              závodní gumičky 2011                                     140.000,- Kč                 166 000,- Kč

              zisk z CV 2010-dotace ČMS                            30.000,- Kč                   31 000,- Kč

              úrok účtu                                                             1.000,- Kč                     1 254,- Kč

              neplánované příjmy                                                     0,- Kč                   42 825,- Kč

              -------------------------------------------------------------------------------------------------

              c e l k e m                                                       582.000,- Kč                 769 619,- Kč        

 

V Ý D A J E

              ocenění závodní sezony 2010                               65.000,- Kč                 64 500,- Kč

              zpracování výsledků MMDT 2010                        9.000,- Kč                   6 976,- Kč

              tisk výsledků MMDT 2010                                 11.000,- Kč                 10 000,- Kč        

              cestovné ŘV + RK + ZK + VVCV                     18.000,- Kč                 28 304,- Kč

              pronájem+občerstvení schůze ŘV+RK+ZK         20.000,- Kč                 31 184,- Kč

              poštovné- pošt.známky, obálky                             3.000,- Kč                   2 470,- Kč

              kancelářské potřeby                                              2.000,- Kč                      209,- Kč

              telefon + odměna pokladníka                               13.000,- Kč                 13 000,- Kč

              poplatky za vedení účtu                                         2.000,- Kč                   2 082,- Kč        

              rodové kroužky 2011 platba ČMS                    274.000,- Kč               282 000,- Kč

              závodní gumičky 2011 platba ČMS                   140.000,- Kč               122 500,- Kč

              neplánované výdaje                                             10.000,- Kč                 39 505,- Kč

              -------------------------------------------------------------------------------------------------

              c e l k e m                                                         582.000,- Kč               602 730,- Kč

 

Konečný stav k 31.12. 2010

              účet u ČSOB                                                                                        454 026,- Kč

              pokladna                                                                                                 18 572,- Kč

              -------------------------------------------------------------------------------------------------

              c e l k e m                                                                                             472 598,- Kč

 

 

VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ  ZA  ROK  2010                  0,- Kč               166 889,- Kč

 

 

              přeplatek za rodové kroužky v roce 2010 ( 128 460 x 1,- Kč)              128 460,- Kč

              přeplatek za závodní gumičky v roce 2010 (159 000 x 0,30 Kč)              47 700,- Kč

                         

 

                                                                                    Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                        pokladník MSS CHPH

 

Příloha č.3

 

Rozpočet MSS CHPH na rok 2011

 

 

P Ř Í J M Y:

 

                   Rodové kroužky 2012                                                            145 000,- Kč

                   Úrok z účtu                                                                                 1 000,- Kč

                   ---------------------------------------------------------------------------------------

                   C e l k e m                                                                              146 000,- Kč

 

 

V Ý D A J E:

                   Ocenění závodů a soutěží sezóny 2011 - poháry                        29 000,- Kč

                   Finanční ocenění závodů a soutěží sezóny 2011                          36 000,- Kč

                   Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2011                            9 000,- Kč

                   Tisk výsledků závodů a soutěží MSS 2011                                10 000,- Kč

                   Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení                          25 000,- Kč

                   Cestovné ŘV, RK a kontroly závodů                                         20 000,- Kč

                   Poštovné – poštovné známky, obálky                                          2 000,- Kč

                   Příspěvek na telefon                                                                    8 000,- Kč

                   Poplatky za vedení účtu                                                               2 000,- Kč

                   Neplánované výdaje                                                                    5 000,- Kč

                   ---------------------------------------------------------------------------------------

                   C e l k e m                                                                              146 000,- Kč

 

Rozpočet MSS CHPH na rok 2011 je navržen jako vyrovnaný

 

Zůstatek z Celostátní výstavy 2011 v Hluku 130 380,- Kč

Zůstatek účastnického poplatku z Interzávodů 2010 Oostende a Brusel  43 502,- Kč 

Příjem za rodové kroužky od OS  507 500,- Kč (145 000 x 3,50) bude poukázán do pokladny ČMS.

Příjem za závodní gumičky od OS  122 500,- Kč (175 000 x 0,70) bude poukázán do pokladny ČMS.

                  

 

                                                                                       Zpracoval   Ing. Václav Švec

                                                                                                           pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

 

Příloha č.4

 

 

 

Kontrola závodního provozu MSS CHPH pro r. 2011

 

 

Kontrolní činnost v rámci závodu MSS – DT 2011

 

  1. Zajistí jednotlivá OS v rámci své působnosti u chovatelů s výbornými výsledky a ve střediscích.
  2. Zajistí jednotlivá OS bezprostředně po doletu prvních holubů ze Zemských závodů MSS.
  3. Zajistí jednotlivá OS mimo vlastní OS – mezioblastní kontrola. Kontrola se zaměří na kontrolu chovatele, kontrolu holubníku v návaznosti na termín konaného závodu a kontroly při nasazování.
  4. Termíny a závody určené k mezioblastní kontrole:

 

                                   Závod            :                                  OS – kontrolující:

            18. 6.              závod v pásmu                     KaO, HA, UH, BM

              1. 7.              Oostende                              OP, ZL, HO, Vy

            16. 7.              závod v pásmu                     BE, BK, VA, ZN

            30. 7.              Brusel                                    TŘ, UN, JM, BV, HL

 

  1. Protokoly z kontrol zasílat hned po provedení na adresu

Polívka Antonín, Obecká 34, 628 00 Brno

 

 

                                                                                  Vypracoval:   ing. Jaroslav Novotný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.5

 

Zpráva Revizní komise MSS CHPH ze dne 1. dubna 2011, přednesená na konferenci v Olomouci

 

    Pane předsedo, členové ŘV MSS, zástupci jednotlivých OS.

 

   Zprávu revizní komise jsem napsal poněkud netradičně, neboť jsem přesvědčen, že naše záliba má hodně bolavých míst, které bychom měli společně řešit. Na tom se shodla celá naše komise, kde mimo mne jsou ještě p. Lubomír Becha a Ing. Václav Ranocha.

  Předem bych chtěl poděkovat delegátům konference MSS dne 26. listopadu 2010 za důvěru při našem zvolení, neboť jsem tak nemohl učinit osobně kvůli mé nepřítomnosti z pracovních důvodů. Přestože mi vaše volba nezpůsobila žádné nadšení, neboť chci být především chovatelem PH a v různých funkcích jsem se angažoval více jak dost, rozhodl jsem se svou roli splnit co nejlépe.

 

Zprávu RK MSS jsem pro přehlednost rozdělil do těchto bodů:

 

1.      Kontrola usnesení podzimní konference ze dne 26.11.2010.

2.      Zpráva o revizi hospodaření za rok 2010 včetně stanoviska k rozpočtu za rok 2011.

3.      Stanovisko ke svazovým dokumentům a jejich změnám.

4.      Filosofie RK MSS ke kontrolám výsledků naší hlavní činnosti - závodům poštovních holubů.

5.      Závěr.

 

ad 1.)  Kontrola usnesení podzimní konference

  Revizní komise MSS CHPH (dále jen RK) provedla dnes, tj. 1.4.2011 kontrolu usnesení z podzimní konference. V bodě „Ukládá“ - ŘV - jmenovat jednotlivé funkcionáře - bylo splněno.

-         připravit zprávu o hospodaření za rok 2010 a rozpočet na rok 2011- bude na dnešní konferenci ve zprávě pokladníka Ing. V. Švece

-         revizní zpráva - nepatří ŘV, ale RK, což tímto předkládáme

-         OS Vysočina a Brno venkov uhradit pohledávky - splněno

V bodě „Doporučuje předsedům OS“ - hlasovat na Celostátní konferenci ČMS pro stanovení kauce 50.000,- Kč - nebylo v programu celostátní konference.

 

ad 2.)  Zpráva o revizi hospodaření za rok 2010 včetně stanoviska k rozpočtu na rok 2011                                                                                                             

  Revize hospodaření za rok 2010 včetně vedení pokladní knihy, účtu, hotovosti a dokladu o stavu účtu u ČSOB byla provedena dnes, tj. 1.4.2011. Dnešní revize navázala na kontrolu ze dne 26.11.2010, což bylo vyjádřeno ve Zprávě RK na podzimní konferenci a bylo proto kontrolováno hlavně období od 27.11. do 31.12.2010.

  Všechny doklady o příjmech a výdajích jsou v pořádku, přičemž pokladna je vedena přehledně a kvalifikovaně.

  Na schůzi ŘV MSS jsme se shodli na účetním roku v souladu s kalendářním rokem:

-         k 1.1.2010 jsme měli celkem 305 709 Kč

-         příjmy za r. 2010:                   769 619 Kč

-         výdaje za r. 2010:                   602 730 Kč

-         výsledek hospodaření:           166 889 Kč za rok 2010  

-         konečný stav k 31.12.2010:  472 598 Kč, z toho 454 026 Kč na účtu u ČSOB.

 

  Z výsledku hospodaření je zřejmá dobrá finanční situace MSS a zároveň je dodržena zásada, aby převážná část finančních prostředků byla na účtu v bance. Tuto podmínku budeme bedlivě hlídat, neboť většina z nás má v paměti defraudaci velké části finančních prostředků v roce 1998 bývalým pokladníkem, přičemž k dnešnímu dni nebyla ani koruna zpět vrácena.

  Mimo tento stav jsou v pokladně vedeny přeplatky za kroužky a gumičky, které budou zúčtovány v roce 2011 (viz zpráva pokladníka).

  K rozpočtu na rok 2011 nemáme výhrady, neboť je sestaven jako vyrovnaný, což nedokáže ani česká vláda. Při své kontrolní činnosti se zaměříme hlavně na výdaje.

  V plánu je uvažována hodnota 146 tis. Kč jak na straně příjmů, tak výdajů. Lze očekávat ještě další vývoj financí v souvislosti např. s CV v lednu 2011, ale to bude záviset na rozhodnutí Prezidia a ŘV MSS. Zde bych rád za RK vyzvedl velmi úspěšnou výstavu v Hluku 2011, kde tým pod vedením předsedy MSS RSDr. Zdeňka Uherka odvedl mimořádnou práci a zaslouží i naše uznání.

 

ad 3.)  Stanovisko ke svazovým dokumentům a jejich změnám

  Ve svazových dokumentech je nutno téměř každý rok doplňovat některé statě a upravovat jejich znění dle vývoje situace. Tyto úpravy se provádějí zpravidla na celostátní konferenci, která je 1x v roce. Chceme na tento proces upozornit, aby nedocházelo k takovým úpravám jako se stalo u §17 Závodního řádu, kde zásadní rozhodování o pásmech v OS rozhoduje výbor OS, jak je napsáno v dodatku schváleném celostátní konferenci dne 7.1.2011.

  S touto změnou jako revizní komise MSS CHPH zásadně nesouhlasíme z důvodů popření jakékoliv demokracie, neboť takováto zásadní rozhodování přísluší konferenci OS. Tímto dodatkem byl popřen demokratický princip Svazu, který je uveden v první větě §10 Stanov ČMS CHPH.

  Proto navrhujeme, aby veškeré připomínky a požadavky na úpravu svazových dokumentů byly zaslány včas na tajemníka Svazu, aby je bylo možno projednat na všech orgánech Svazu a takto byly předloženy vždy na konferenci ČMS CHPH. Doporučujeme, aby Prezidium zpracovalo včas termínový harmonogram, neboť stejný postup bude navrhovat i URK.

 

ad 4.)  Filosofie RK MSS ke kontrolám výsledků naší hlavní činnosti - závodům poštovních holubů

  Přestože v §17 Stanov svazu je velmi nedostatečně stanovena činnost RK zemského sdružení v oblasti veškeré činnosti, budeme velmi aktivně poukazovat na nedostatky, které se objevují na úrovni OS a MSS CHPH.

  Jedním ze základních nedostatků je nedostatečná a laxní kontrola závodních výsledků jednotlivých chovatelů, především těch, kteří dosahují mnohdy až výsledků mimořádných.

  Sám jsem chovatelem PH více jak 50 let a nikdy jsem nikomu nezáviděl žádný úspěch, ale považuji za velmi potřebné, aby mimořádné výsledky byly potvrzeny důslednými kontrolami. Podle mne je v zájmu každého poctivého chovatele vlastní zájem o kvalitní kontroly, aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, případně pomluvám.

  Za základní článek kontroly by měla sloužit základní organizace a vedení OS, což funguje mnohdy velmi nedostatečně. Je proto na vyšších orgánech, především ŘV MSS a ČMS CHPH, aby zabezpečily nekompromisní kontrolu nad nižšími složkami.

 Pro upřesnění na dnešní konferenci pouze zdůrazňuji, že to není povinnost RK, ale výše uvedených orgánů.

  Chci podtrhnout, že RK MSS, ale i URK ČMS CHPH bude pod mým vedením ctít tuto základní filosofii.

 

ad 5.)  Závěr

  V závěru chci říci, že naše představy se v mnohém shodují s představami předsedy MSS RSDr. Zdeňka Uherka, tak členů ŘV MSS. Shoda určitě není náhodná, ale je dána podobnými názory na další řešení naší společné záliby.

  Budeme podporovat především slušné funkcionáře, kteří vedou svěřené úseky zodpovědně a demokratickým způsobem bez preferování osobních zájmů.

  Dále chceme zdůraznit, že jsme zájmovou organizaci a RK má velmi kritický pohled na placeni funkcionářů, jak se realizuje v některých organizacích.

  V ČMS máme placeného tajemníka a lze ocenit některé náročné funkce, ale až na základě kvalitně vykonané práce. Dalším zvyšováním finančních nároků na chovatele je urychlován pokles členské základny.

  U ostatních funkcionářů je správné v plné výši hradit náklady, ale vlastní činnost provádíme pro naše členy zdarma. Zde ovšem rozhodují morální kvality každého jednotlivce.

  Doporučujeme na dnešní konferenci, aby tyto návrhy RK byly uvedeny v návrhu usnesení z dnešního jednání.

 

                                                                   Děkuji za pozornost

 

                                                                                                 Ing. Miroslav Brož, Ph.D.

                                                                                                 předseda RK MSS CHPH