Z á p i s

ZK č.  2/2010

 

Z podzimní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 26.11.2010 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia

 

Přítomni:        předsedové 17 OS + členové ŘV + členové RK (viz prezenční listina)

 

Konferenci zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu:      

 

Program:          1.       Volba návrhové a volební komise                             

                          2.       Informace předsedy MSS o činnosti v roce 2010

                          3.       Informace pokladníka MSS o stavu finančních prostředků

                          4.       Zpráva revizní komise MSS

                          5.       Návrh rozpočtu na rok 2011

                          6.       Zhodnocení internacionál závodů Oostende a Brusel 2010

                          7.       Návrh soutěží v roce 2011 a program MMDT 2011

                          8.       Návrh schválený prezidiem na změny ve svazových dokumentech

                          9.       Volba předsedy MSS, členů ŘV MSS, členů RK MSS a předsedy RK

                                   na období 2011-2013

10.       Diskuse delegátů k projednávaným bodům a celkové problematice

            Oblastních sdružení a MSS

                        11.       Návrh usnesení Zemské konference

                        12.       Závěr konference

 

1.   Volba návrhové komise a volební komise

-    Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti

      Ing. Ludvík Pešek, Josef Palíšek a Lubomír Slováček

-        Do volební komise byli navrženi a schváleni delegáti Antonín Polívka, Ing. Miroslav Ivan a Jan Lukáš

-       Předsedou volební komise byl zvolen Antonín Polívka

 

2.   Informace předsedy MSS o činnosti v roce 2010

-     Předseda MSS RSDr.Zdeněk Uherek obšírně zhodnotil jak uplynulou závodní sezónu 2010, tak i práci ŘV v celém volebním období. Letošní závodní sezóna patřila  z  hlediska náročnosti k těm těžkým. Obšírně se věnoval závodům Oostende a Brusel, pořádaných v letošním roce v rámci Intermistrovství za účasti chovatelů Polska, Slovenska a České republiky. Přes některé nedostatky, zejména v komunikaci výpočtářů a problémech se startem Oostende, proběhly tyto závody bez větších problémů. Vyhodnocení závodů a soutěží  Intermistrovství se uskutečnilo na Moravské zemské výstavě ve Šternberku. Výstava byla ze strany organizátorů na vysoké společenské úrovni. Podle diskusí mezi chovateli se ukazuje, že tito mají zájem v závodech holoubat nasazovat svoje holoubata bez závodního označení pouze k cvičným letům. Podstatně by to zvedlo zájem o nasazovaní holoubat a s tím související ekonomiku dopravy v závodech holoubat. Přestože byl v letošním roce organizován zvýšený počet kontrol, zejména u špičkových chovatelů, s konečným výsledkem nemůžeme být v žádném případě spokojeni. Pokud hodnotil práci ŘV, tak ten pracoval v souladu s potřebami zajištění činnosti chovatelů na Moravě. Řešil i celou řadu disciplinárních přestupků. V současné době jsou všechny tyto přestupky vyřešeny. Členové ŘV aktivně vystupují i na zasedáních prezídia svazu. Protože končí funkční období ŘV, tak poděkoval všem členům ŘV za jejich práci v tomto orgánu. Tímto funkčním obdobím končí i dlouholetý pokladník MSS Vladimír Bátěk, který již nekandiduje. Dr. Uherek mu za dosavadní práci v ŘV poděkoval. Problémem jsou mezilidské vztahy mezi námi chovateli poštovních holubů. Je to problém, který je třeba řešit již na úrovni ZO. Nemáme si co závidět, vždyť chov poštovních holubů je především o každodenní práci a teprve potom se mohou, nebo nemusí dostavit výsledky. Na začátku roku 2011 nás čeká organizace a zajištění Celostátní výstavy 2011 v Hluku. Organizační tým již intenzivně pracuje na jejím bezproblémovém zajištění. V příštím volebním období popřál všem hodně úspěchů.

 

 3.  Informace o stavu finančních prostředků

-     Pokladník MSS Vladimír Bátěk informoval přítomné o průběžném stavu finančních prostředků.

-     Průběžné zhodnocení je přílohou tohoto zápisu

-     Konečná zpráva bude přednesena na jarní Zemské konferenci

     

4.   Zpráva RK MSS

-     Zprávu o kontrole pokladní knihy a pokladních dokladů ke dni 26.11.2010 přednesl předseda RK MSS ing.Ludvík Bukva

-     Zpráva je přílohou zápisu

 

5.   Návrh rozpočtu na rok 2011

-     Návrh rozpočtu na rok 2011 bude předložen na jarní zemské konferenci 2011

 

6.   Zhodnocení internacionál závodů Oostende a Brussel

-     Ing.Novotný zhodnotil program Intermistrovství. Zdůraznil, že Intermistrovství nebylo organizačně dobře zvládnuté a poškodilo program MMDT zejména snížením počtu nasazovaných holubů a také neuspořádáním dvou společných závodů DT pro celé MSS.

-     Ing.Novotný dále uvedl, že v příštích letech bychom měli upustit od zařazení závodů do Intermistrovství a jako prioritu brát moravské soutěže, zaměřit se na vyhovující program DT a přizpůsobit jej zejména moravským chovatelům.

 

7.   Návrh soutěží v roce 2011 a program MMDT 2011

-      Ing.Novotný přednesl návrh ŘV na pořádání závodů a mistrovství MSS 2011

       (viz.zápis ŘV 6/2010) a  informoval o termínech závodů pořádaných MSS v roce 2011:

       -    12.6.    Cheb-Katowický memoriál

       -    18.6.    pásmový závod 1

       -      1.7.    Oostende

       -    16.7.    pásmový závod 2

       -    30.7.    Brusel

-      Mistrovství DT by bylo vyhodnoceno buď ze všech závodů z konkurence pásma, nebo ze dvou společných závodů z konkurence celomoravské a ze dvou pásmových závodů z konkurence pásma

-      Ing.Novotný dále přednesl žádost SZCHPH o možnosti účasti slovenských chovatelů v závodě Cheb-Katowický memoriál

-      Na toto téma se rozvinula velká diskuse, ve které Ing.Bauer podpořil návrh na výpočet všech závodů z konkurence pásma a vyslovil návrh na pořádání pouze jednoho společného závodu, a to Oostende. Tuto myšlenku podpořil i Ing. Ivan. Dále vystoupil MVDr. Michael Polášek se žádostí za pásmo střed o vypouštění pásmových závodů ve stejný víkend, avšak s možností startu v neděli

-      Po ukončení diskuse se hlasovalo o těchto bodech:

       -    MMDT se 2 společnými závody Oostende a Brusel a 2 závody nad 650 km v pásmech: pro 38 / proti 5 / zdržel se 1, návrh přijat.

       -    Výpočet MMDT ze všech závodů z konkurence pásma:

            pro 35 / proti 8 / zdržel se 1, návrh přijat

-       Start pásmových závodů ve stejný víkend s možností startu jak v So, tak v Ne:

pro 33 / proti 10 / zdržel se 1, návrh přijat

-       Možnost účasti slovenských chovatelů na závodě Cheb-Katowický memoriál

pro: 30 / proti 14, návrh přijat

 

8.   Návrhy na změny svazových dokumentů

-     Ing.Novotný informoval o návrhu na změny ve svazových dokumentech, které předkládá prezidium ČMS a jehož celé znění obdrželi všichni předsedové OS v tištěné podobě.

-     Tyto návrhy budou schvalovány na Celostátní konferenci v Hluku.

 

9.   Volba předsedy MSS, členů ŘV MSS, členů RK MSS a předsedy RK MSS

-       Antonín Polívka seznámil se způsobem voleb dle platných stanov ČMS CHPH. Předseda volební komise dále uvedl, že hlasování se zúčastní 17 přítomných předsedů OS, kteří mají dle členské základny svých OS celkem 44 hlasů dle klíče 1:50 = 1 hlas

-       Na návrh volební komise rozhodla zemská konference, že volby budou tajné

-       Antonín Polívka seznámil přítomné delegáty s navrženými kandidáty:

-         kandidát na předsedu MSS: RSDr. Zdeněk Uherek

-         kandidáti do ŘV MSS: Ing.Zdeněk Horák, Ing.Stanislav Matuška, Ing.Jaroslav Novotný,

                                   Ing.Oldřich Planka, Antonín Polívka, MVDr.Martin Polášek,

                                   František Strachota, Jindřich Swaczyna, Ing.Václav Švec

-         kandidáti do RK MSS: Lubomír Becha, Ing.Miroslav Brož Ph.D., Ing.Václav Ranocha

-       volba předsedy MSS: bylo odevzdáno všech 17 hlasovacích lístků a předsedou MSS CHPH pro období 2011-2013 byl zvolen RSDr. Zdeněk Uherek počtem 41 hlasů

-       volba členů ŘV MSS: bylo odevzdáno všech 17 hlasovacích lístků a do ŘV MSS pro období 2011-2013 byli zvoleni:

                                               Ing.Jaroslav Novotný (40 hlasů)

                                          MVDr.Martin Polášek (40 hlasů)

                                          Antonín Polívka (35 hlasů)

                                          František Strachota (35 hlasů)

                                          Jindřich Swaczyna (30 hlasů)

                                           Ing. Václav Švec (28 hlasů)

Do ŘV MSS nebyli zvoleni: Ing.Zdeněk Horák (21 hl.), Ing.Stanislav Matuška (12 hl.) a Ing.Oldřich Planka (10 hl.)

-       volba RK MSS: bylo odevzdáno všech 17 hlasovacích lístků a do RK MSS pro období 2011-2013 byli zvoleni:

                                         Ing.Miroslav Brož Ph.D. (44 hlasů),

                                          Ing.Václav Ranocha (40 hlasů)

                                          Lubomír Becha (37 hlasů)

-       volba předsedy RK MSS: volební komise navrhla, aby kandidátem na předsedu RK MSS byl Ing.Miroslav Brož Ph.D. a aby volba proběhla aklamací. Zemská konference zvolila za předsedu RK MSS Ing.Miroslava Brože Ph.D. a to jednohlasně

-       volba kandidáta na prezidenta ČMSCHPH: Zemská konference jednohlasně schválila jako kandidáta na prezidenta ČMSCHPH  Ing.Jaroslava Novotného

-       volba zástupců do  prezidia ČMSCHPH: Zemská konference jednohlasně odsouhlasila, že 5 členů MSS zastupujících MSS CHPH v prezidiu určí ze svého středu nově zvolený ŘV MSS na svém prvním zasedání

-       volba kandidáta na předsedu ÚRK za MSS: Zemská konference jednohlasně schválila jako kandidáta na předsedu ÚRK ČMSCHPH  Ing.Miroslava Brože Ph.D.

-       volba kandidátů do ÚRK: Zemská konference jednohlasně schválila jako kandidáty do ÚRK ČMSCHPH Lubomíra Bechu a Ing.Václava Ranochu

-       Nově zvolený předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek poděkoval za důvěru, kterou dostal od delegátů ZK MSS a nastínil cestu, jak by se mělo ubírat MSS ve volebních letech 2011-2013

 

10.   Diskuse a organizační záležitosti

-     Předseda MSS RSDr. Uherek seznámil konferenci s návrhem ŘV, aby pořadatel Celostátní výstavy, od následující výstavy, složil kauci ve prospěch ČMSCHPH. Tato kauce by činila 50.000,- Kč a byla by nevratná. Celkový zisk z CV by pak připadl pořadateli.

      Zemská konference odsouhlasila, aby byl tento návrh přednesen na celostátní konferenci.

-     Jindřich Swaczyna (OS KaO) vystoupil s dotazem, zda je možné zařadit zahraniční chovatele do soutěží MSS. Ing. Novotný odpověděl, že toto vzhledem k propozicím možné není.

-     Josef Baránek (OS B.Karpaty) vystoupil s dotazem, zda je možné, aby chovatelům z OS Bílé Karpaty závodícím společně s OZ Trenčín mohly být použity pro výpočet soutěží MSS výsledky společné. Ing.Novotný vysvětlil, že do soutěží mohou být zařazeni. V roce 2009 ale slovenský výpočtář soutěže nespočítal a letos nedodal data. V příštím roce je nutné, aby si OS B. Karpaty zajistilo předání dat od svého výpočtáře.

-     Ing.Novotný upozornil předsedy OS, aby aktualizovali kontakty na svá OS, ZO (adresu, tel.číslo, popř. email) a zaslali je na adresu ing.Novotného.

-     Josef Baránek vystoupil s dotazem, jak se bude řešit přeplatek 1,-Kč/rodový kroužek, který zaslala jednotlivá OS na účet MSS.

      RSDr.Uherek odpověděl, že tento přeplatek bude vyřešen v rámci rozpočtu na rok 2011 a bude se projednávat na jarní konferenci.

-     Ing.Ranocha vznesl dotaz, jak probíhá případ usmrceného sokola u chovatele z Brna.

      Ing.Novotný a Antonín Polívka dnes jednali v 16.00 hodin zde v hotelu Hespéria se zástupci sokolnické organizace o problematice týkající se obou organizací a možnosti případného společného postupu. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů se společně s touto organizací bude snažit iniciovat legislativní změny v rámci ochrany dravců s ohledem na chovatele poštovních holubů.

      Pokud jde o konkrétní případ z Brna, ing.Novotný informoval, že v současné době je v řešení policie ČR a svaz se nemůže do případu oficiálně zapojit a tohoto chovatele zastupovat. V případě potřeby je však svaz ochoten vypomoci zajištěním právní pomoci a  dalšími kroky které vyplynou z posouzení případu.

  

 

 

V Olomouci dne 26.11.2010

 

 

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                                                                    

 

 

                                                                                                            RSDr.Zdeněk Uherek

                                                                                                            předseda MSS CHPH

  

 

 

 Přílohy:          1.)Usnesení

2.)Zpráva o hospodaření

3.)Zpráva RK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1

 

 

Usnesení ze Zemské konference MSS CHPH konané dne 26.11.2010

 

 

Zemská konference MSS CHPH

Zvolila

-         návrhovou komisi: p. Palíšek, ing. Pešek, p. Slováček

-          volební komisi: ing. Ivan, p. Lukáš, p. Polívka

Rozhodla

-         o tajné volbě do orgánů MSS

Bere na vědomí

-         zprávu předsedy MSS o činnosti ŘV MSS za r. 2010

-         průběžnou zprávu pokladníka a RK o stavu hospodaření k datu 26.11.2010

-         zprávu výcvikáře o zhodnocení závodů DT a interzávodů Oostende a Brusel

Schvaluje

-         výsledky voleb do orgánů MSS: předseda ŘV MSS RSDr. Uherek a ŘV MSS: Ing. Novotný, MVDr. Martin Polášek, Ing. Švec, p. Polívka, p. Strachota, p. Swaczyna,       RK MSS:  Ing. Brož, Ing. Ranocha a p. Becha – aklamací předseda RK MSS: Ing. Brož

-         kandidáty pro volbu na celostátní konferenci ČMS CHPH: prezident ČMS CHPH Ing. Novotný a členy prezidia: RSDr. Uherek, Ing. Švec, MVDr. Martin Polášek, p. Polívka, p. Strachota, p. Swaczyna,

-         do ÚRK: předseda Ing. Brož a členy: Ing. Ranocha, p. Becha

-         závody Moravy, dva společné se stejným startem, dva pásmové se startem dle rozhodnutí pásma, všechny výpočty M DT v konkurenci pásma

-         umožnění všem slovenským chovatelům zúčastnit se Katovického memoriálu

Ukládá

-         ŘV MSS rozdělit (jmenovat) jednotlivé funkcionáře ŘV MSS

-         ŘV MSS připravit na jarní Zemskou konferenci MSS závěrečnou zprávu o hospodaření za r. 2010, včetně revizní zprávy a rozpočet na r. 2011

-         OS Vysočina a Brno venkov uhradit pohledávky do rozpočtu MSS do pátku 10.12.2010 (ŘV MSS je oprávněn udělit sankci)

Doporučuje předsedům OS

-         hlasovat na Celostátní konferenci ČMS CHPH pro stanovení kauce 50.000,- Kč pro pořadatele celostátních výstav PH ve prospěch ČMS CHPH

-         volit navržené kandidáty za MSS do vrcholných orgánů ČMS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2  

 

 

Zpráva o hospodaření MSS CHPH k 26.11.2010

 

 

Příjmy:                                                                          plán                         skutečnost

-          rodové kroužky 2011 (137000 x 3,-)             411.000,- Kč              528.540,- Kč

-          závodní gumičky 2011(200000 x 0,70,-)         140.000,- Kč              166.000,- Kč

-          zisk z CV 2010-dotace ČMS                            30.000,- Kč                31.000,- Kč

-          úrok účtu                                                            1.000,- Kč                     855,- Kč

-          neplánované příjmy                                                     0,- Kč               42.825,- Kč

                                                                                  -----------------                      -----------------

                                                                                582.000,- Kč              769.000,- Kč  

 

Výdaje:

-          ocenění závodní sezony 2010                   65.000,- Kč                          34.500,- Kč

-          zpracování výsledků MMDT 2010                        9.000,- Kč                                    -

-          tisk výsledků MMDT 2010                                 11.000,- Kč                          10.000,- Kč 

-          cestovné ŘV + RK + ZK + VVCV                     18.000,- Kč                          18.054,- Kč

-          pronájem+občerstvení schůze ŘV+RK+ZK        20.000,- Kč                          19.610,- Kč

-          poštovné- pošt.známky, obálky                             3.000,- Kč                            2.398,- Kč

-          kancelářské potřeby                                              2.000,- Kč                               209,- Kč

-          telefon + odměna pokladníka                               13.000,- Kč                                    -

-          poplatky za vedení účtu                                         2.000,- Kč                            1.527,- Kč 

-          rodové kroužky 2011 platba ČMS                    274.000,- Kč                        282.000,- Kč

-          závodní gumičky 2011 platba ČMS                   140.000,- Kč                        122.500,- Kč

-          neplánované výdaje                                             10.000,- Kč                          39.505,- Kč

                                                                                    -----------------        -----------------

                                                                                  582.000,- Kč            531.259,- Kč

 

Rozpočet:                                                                    +,-       0,- Kč        + 237.961,- Kč

 

Pohledávky:

-           Vysočina (37,375,-), Brno-venkov (675,-)                                         + 38.050,- Kč

 

Závazky:

-                                                                                                                                 0,- Kč

 

Pokladna – hotovost k 26.11.2010

54.721,- Kč

Účet u ČSOB

483.912,71 Kč

Celkem finanční prostředky k 26.11.2010

538.633,71 Kč

 

 

 

 

 

26.11.2010

 

   Vladimír Bátěk

  pokladník MSS CHPH

 

 

 

Příloha č.3

 

 

Zpráva Revizní komise o kontrole pokladní knihy a pokladních dokladů MSS CHPH

 

 

RK MSS, ve složení ing.Ludvík Bukva, ing.Václav Ranocha a Jaroslav Strnad provedla dne 26.11.2010 revizi hospodaření MSS za období od minulé revize a to od 28.2.2010 do dnešního dne, tj. 26.11.2010.

Tuto revizi provedla RK na požádání ŘV MSS, protože pokladníku i členům RK končí volební období.

 

K dnešnímu dni 26.11.2010 byl členy RK MSS zjištěn stav financí následovně.

V pokladně částku 54.721,- Kč v hotovosti a na účtě u ČSOB částku 483.912,71 Kč. Celkem finanční prostředky činí 538.633,71 Kč. Hotovost v pokladně byla členy RK ověřena a souhlasila.

 

Pokladník MSS CHPH př.Bátěk předložil RK MSS zprávu o hospodaření MSS CHPH k dnešnímu dni. RK MSS nedělá závěry k výsledkům hospodaření v závislosti na rozpočet, protože rozpočet a hospodaření bylo naplánováno na období od jarní konference 2010 do jarní konference 2011.

 

Přítel Vladimír Bátěk jako pokladník zaslouží poděkování za bezchybné vedení pokladní agendy. Na tom se shodla RK MSS jednohlasně.

 

 

 

 

V Olomouci 26.11.2010

 

 

                                                                       za RK MSS

                                                                                                           ing.Ludvík Bukva

                                                                                                          předseda RK MSS