Z á p i s

ZK č.  1/2010

 

Z jarní Zemské konference Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 19.3.2010 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“

 

Přítomni:        předsedové všech 17ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)

 

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek, který po svém úvodním slovu předal

řízení konference místopředsedovi MSS CHPH panu Antonínu Polívkovi.

Místopředseda MSS CHPH  Antonín Polívka řídil konferenci dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Volba návrhové komise                                

2.                  Zpráva pokladníka o výsledku hospodaření MSS v roce 2009

3.                  Zpráva revizní komise o provedení revize pokladny

4.                  Návrh rozpočtu na rok 2010

5.                  Organizace a zabezpečení provádění kontrol v roce 2010

6.                  Zemská výstava MSS 2010, Celostátní výstava 2011

7.                  Zemské závody 2010 Cheb, Oostende a Brussel

8.                  Přeprava zemských závodů v roce 2010

9.                  Soutěže a jejich propozice v roce 2010

10.              Organizační záležitosti - různé

 

1.   Volba návrhové komise

-     Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti Ing. Oldřich Planka, Ing. Rostislav Krpal a Lubomír Kolla.

 

2.   Výsledek hospodaření v roce 2009

-     Zprávu přednesl pokladník MSS Vladimír Bátěk. Zpracováno za období 29.2.2009 - 28.2.2010.

-     Kompletní zpráva je přílohou tohoto zápisu.

 

3.   Zpráva revizní komise o provedení revize pokladny

-     Zprávu za RK přednesl předseda komise Ing. Ludvík Bukva. Konstatoval, že RK zkontrolovala veškeré účty a doklady za uplynulé období, neshledala žádné závady, nebo chyby a že pokladník p.Bátěk vede doklady přehledně a v souladu s předpisy.

-     Kompletní zpráva je přílohou zápisu.

 

4.   Návrh rozpočtu na rok 2010

-     Rozpočet na rok přednesl pokladník MSS Vladimír Bátěk.

-     Rozpočet pro rok 2010 je navržen jako vyrovnaný.

-     Návrh rozpočtu na rok 2010 byl schválen jednohlasně

-     Kompletní návrh je přílohou zápisu.

 

5.   Zabezpečení kontrol v roce 2010

-     Ing. Planka znovu připomněl a upozornil na potřebu vykonávat požadované kontroly důsledně a v souladu s platnými předpisy (viz zápis ZK 2/2009 ze dne 30.10.2009)

-     Upozornil na změnu počtu provedených kontrol v jednotlivých OS. V roce 2010 má každé OS povinnost provést min. 10 kontrol a zápisy z těchto kontrol zaslat do 14ti dnů na adresu

 Ing. Oldřich Planka, Šípková 5, 74601 Opava.

-     Předseda MSS Dr. Uherek vyzval delegáty, aby konference přijala návrh ŘV MSS o provedenífyzických kontrol u min. 80% závodů na holubnících dlouhodobě úspěšných chovatelů MSS – reprezentantů ČMS na mezinárodních výstavách. (viz zápis ŘV č.1/2010 bod 2)

-          Po obsáhlé diskusi byl konferencí tento návrh odsouhlasen a pro rok 2010 byli konferencí vybráni následující chovatelé:        

Zdeněk Gončar (OS Karviná-Ostrava), Marek Skrbek (OS Beskydy),

Ladislav a Stanislav Škovran (OS Haná-Olomouc),

Jaroslav Šik (OS U.Hradiště) a František Slováček (OS Hodonín)

Výsledek hlasování: pro: 36 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 7 hlasů

-     Přesnou metodiku těchto kontrol vypracuje ŘV MSS a oznámí ji na své schůzi 30.3.2010.                          

 

 

 

6.   Zemská výstava 2010 a Celostátní výstava 2011

-          Termín Moravské zemské výstavy byl stanoven na 20.11.2010.

-          ŘV MSS již na své schůzi z 11.2.2010 vyzval jednotlivá OS, aby se přihlásila na pořádání Moravské zemské výstavy do 30.7.2010. Přihlášku zájemci  zašlou na adresu tajemníka MSS MVDr. Martina Poláška.  ŘV upozorňuje případné zájemce, že je nutné, aby byla zajištěna kvalita zemské výstavy na takové úrovni, jako na posledních dvou předešlých.

-          Ing. Milan Bauer vyzval delegáty, aby konference vyslovila pochvalu OS Opava za výborně připravenou Zemskou výstavu v roce 2009. Za ŘV MSS poděkoval předsedovi OS Opava

Ing. Plankovi předseda MSS Dr.Zdeněk Uherek.

Celostátní výstavu v roce 2011 organizačně zajišťuje MSS. Výstava se bude konat ve dnech

7.1. – 8.1. 2011 v Hluku.

-     Předseda MSS Dr. Uherek seznámil delegáty s průběhem příprav organizace Celostátní výstavy a s průběhem jednání o pronájmu sportovní haly v Hluku.

 

7.   Zemské závody 2010 – Cheb, Oostende a Brussel

-     Předseda MSS Dr.Zdeněk Uherek a Ing. Jaroslav Novotný  přednesli návrh ŘV MSS na zařazení

ZZ Brussel do Internacionálního mistrovství Středoevropské federace s tím, že budou akceptovány podmínky tohoto mistrovství, včetně doby startu závodu Brussel.

-          Před hlasováním byla otevřena diskuse na toto téma, při které členové ŘV ve svých vystoupeních apelovali na delegáty jednotlivých OS, aby respektovali výsledek hlasování v závislosti na zachování jednotného startu zemského závodu Brussel a tím celého mistrovství Moravy dlouhých tratí a jeho tradice.

-     Výsledek hlasování o zařazení do Intermistrovství a s tím spojený pozdní start:

      pro: 28 hlasů       (OS U.Hradiště, OS Beskydy, OS Karviná-Ostrava, OS Uničov, OS Valašsko,

 OS Haná-Olomouc, OS Hlučín-Slezsko, OS B.Karpaty, OS Třinec, OS Opava)

      proti: 13 hlasů     (OS Brno, OS Brno-venkov, OS Znojmo, OS J.Morava, OS Hodonín, OS Zlín)    

zdržel: 2 hlasy    (OS Vysočina-nehlasoval)

-     Pásmo Západ (OS Brno,Brno-venkov, Znojmo, J.Morava a Vysočina) nebude akceptovat výsledek hlasování a start závodu Brussel provede dle původního rozhodnutí v ranních hodinách.

-     Pásma Střed  a Jih oznámí svá rozhodnutí o společné době startu Řídícímu výboru do 30.3.2010 (Není shoda jednotlivých OS v těchto pásmech o době startu).

-     Zemský závod Cheb – Katowický memoriál se uskuteční 13.6.2010 dle platných propozic

-     Zemský závod Oostende se uskuteční 3.7.2010 dle platných propozic. Tento závod bude zařazen do Intermistrovství Středoevropské federace.

-          Závod Brussel se uskuteční 31.7.2010. Definitivní podmínky konání tohoto závodu, jeho zařazení do soutěží a koordinace přepravy, stejně jako případná změna propozic MMDT, bude oznámena na schůzi ŘV 30.3.2010.

-          Konečné znění propozic Intermistrovství Středoevropské federace bude oznámeno na schůzce zástupců jednotlivých států 2.4.2010.

 

8.   Přeprava ZZ v roce 2010

-     Přepravu na ZZ Cheb – Katowický memoriál si zajišťují jednotlivá OS samostatně.

-     Konečnou podobu přepravy na ZZ Oostende a Brussel, včetně ceny za holuba na tyto závody

      oznámí ŘV na své schůzi 30.3.2010

 

9.   Soutěže a jejich propozice v roce 2010

-     Jelikož nedošlo ke shodě v konání ZZ Brussel, bude nutné upravit propozice tohoto zemského

      závodu a následně i propozice MMDT, které jsou uvedeny v zápise z ŘV č.1/2010.

-     Změny propozic budou předloženy na schůzi ŘV 30.3.2010.

 

10.  Organizační záležitosti

-          MVDr. Michael Polášek upozornil, že cena rodových kroužků je v ČR nejnižší oproti ostatním středoevropským státům a nebyla změněna již několik let. Jelikož se v blízké budoucnosti ČMS nevyhne pořádání Středoevropské výstavy a na pořádání akce takové velikosti jsou nezbytné finanční prostředky, navrhl postupné navýšení ceny rodových kroužků a zisk z tohoto navýšení ukládat pro potřebu zorganizování Středoevropské výstavy.

 

 

 

 

-          Ing. Novotný vysvětlil, že prezidium ČMS se tímto problémem zabývá a o navýšení ceny rodových kroužků uvažuje. Tato problematika se však týká zejména ČMS a bude tedy diskutována na celostátní úrovni.

-          Předseda OS Vysočina Cyril Drápal upozornil na navyšování počtu členů v základních organizacích o nezávodící chovatele, tzv. „sympatizanty“. Navrhuje, aby vznik a zejména zánik základních organizací  byl ve svazových dokumentech upraven podle počtu závodících chovatelů.

-          Ing. Jaroslav Novotný rozdal jednotlivým delegátům odkontrolované protokoly o vypuštění a upozornil na drobné nedostatky, které se u některých OS objevily.

-          Žádost o společné vydávání výsledků předložila tato OS:

Brno společně s Brno-venkov, Třinec společně s Karviná-Ostrava, J.Morava společně s Hodonín

 

 

 

V Olomouci dne 19.3.2010

 

Zapsal: MVDr. Martin Polášek          

           

 

                                                                                                                           RSDr.Zdeněk Uherek

                                                                                                                           Předseda MSS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přílohy:          1.)Usnesení

2.)Výsledek hospodaření za rok 2009

3.)Zpráva RK

4.)Rozpočet na rok 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----   příloha č.1   ----

 

Usnesení – ZK MSS – 19.3.2010

 

Zemská konference:

 

 

 

bere na vědomí

-        Zprávu pokladníka o výsledku hospodaření za rok 2009

-        zprávu RK o provedení revize pokladny za rok 2009

-        povinnost zabezpečit min.10 kontrol v jednotlivých OS se zaměřením na špičkové chovatele

-        rozhodnutí OS z pásma Západ startovat závod Brussel v ranních hodinách

           

schvaluje

-        rozpočet na rok 2010

-        termín konání Moravské zemské výstavy v roce 2010

-        termín konání Celostátní výstavy 2011

-        provedení fyzických kontrol doletu holubů u vybraných chovatelů při min.80% závodů nad

rámec povinných 10ti kontrol určených ČMSCHPH

-        zařazení závodu Brussel do Intermistrovství Středoevropské federace

 

pověřuje ŘV

-        operativně řešit organizaci zemských závodů MSS

 

ukládá

-        OS z pásem Střed a Jih oznámit ŘV do 30.3.2010 konečnou dobu startu závodu Brussel 

-        ŘV předložit konečné znění propozic MMDT a závodu Brussel do 30.3.2010

-        ŘV vypracovat metodický pokyn ke  kontrolám pro rok 2010

 

Informuje Oblastní sdružení

-        zájemci na pořádání zemské výstavy – termín do 30.7.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----   příloha č. 2   -----

 

Výsledek hospodaření MSS za rok 2009

(zpracováno za období 29.2.2009 – 28.2.2010)

 

 

Příjmy:

-           rodové kroužky 2010                                                                      416 641,- Kč

-           závodní gumičky 2010                                                                    143 500,- Kč

-           úrok účtu                                                                                                 677,- Kč

                                                                                                                      -----------------

                                                                                                                      560 818,- Kč

 

Výdaje:

-           ocenění závodní sezony 2009                                                         66 000,- Kč

-           zpracování výsledků MMDT 2009                                                     7 716,- Kč

-           tisk výsledků MMDT 2009                                                               11.000,- Kč

-           cestovné ŘV + RK + SK                                                                  16 398,- Kč

-           pronájem+občerstvení schůze ŘV+RK+ZK+SK                            21 123,- Kč

-           kontroly dle ZŘ, cestovné+odměna                                                  4 522,- Kč

-           poštovné- pošt.známky                                                                      1 903,- Kč

-           kancelářské potřeby                                                                                77,- Kč

-           telefon + odměna pokladníka                                                          13.000,- Kč

-           poplatky za vedení účtu                                                                      1 861,- Kč

-           rodové kroužky 2010 platba ČMS                                                277 260,- Kč

-           závodní gumičky 2010 platba ČMS                                              143 500,- Kč

-           neplánované výdaje                                                                          14 220,- Kč

                                                                                                                      -----------------

                                                                                                                      578 580,- Kč

 

Výsledek hospodaření:                                                                         - 17 762,- Kč

 

Pohledávky:

-                                                                                                                                0,- Kč

 

Závazky:

-                                                                                                                               0,- Kč

 

Pokladna – hotovost k 28.2.2010

30 388,- Kč

Účet u ČSOB

270 284,- Kč

Celkem finanční prostředky

 300 672,- Kč

 

 

 

 

16.3.2010

 

    Vladimír Bátěk

  pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

----   příloha č.3   ----

 

 

 

 

Zpráva Revizní komise o stavu pokladní knihy za rok 2009

 

 

 

RK MSS, ve složení Ing. Ludvík Bukva, Ing. Václav Ranocha a Jaroslav Strnad, provedla dne 19.3.2009 revizi hospodaření MSS za rok 2009.

 

Byla provedena kontrola příjmových a výdajových dokladů od čísla 315 po číslo 356, které jsou uvedeny v pokladní knize. Poslední doklad je zaznamenán 28.2.2010, proto je k tomuto datu uzavřeno hospodaření MSS CHPH za rok 2009.

 

Na počátku finančního roku byl stav pokladny 13.098,- Kč a na účtě u ČSOB bylo 299.097,- Kč. Celkem 312.195,- Kč.

Ke dni  28.2.2010 je stav financí 300.672,- Kč. Z toho v pokladně  30.388,- Kč a na účtu u ČSOB  270.284,- Kč.

Hotovost v pokladně byla členy RK ověřena a souhlasila.

 

Pokladník př.Bátěk předložil RK přehled příjmů a výdajů dle jednotlivých položek schváleného rozpočtu pro rok 2009. Tímto měla RK dokonalý přehled o čerpání finančních prostředků. Plánované příjmy byly sníženy o 45.500,- Kč z důvodu snížení prodeje závodních gumiček. Plánované výdaje byly sníženy o stejnou částku za nákup těchto gumiček a dále sníženy o 11.420,- Kč v ostatních výdajích.

 

Výsledek hospodaření v roce 2009 činí  –17.762,- Kč a je nižší oproti rozpočtu, který byl plánován jako deficitní ve výši  -30.000,- Kč.

 

RK konstatovala, že pokladník př. Vladimír Bátěk vede doklady přehledně a RK nezjistila žádných závad, nebo chyb.

 

 

 

 

V Olomouci 19.3.2010

 

 

 

 

                                                                                                                Ing.Ludvík Bukva

                                                                                                                předseda RK MSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----   příloha č. 4   -----

 

Rozpočet MSS CHPH na rok 2010

 

 

 

Příjmy:

-           rodové kroužky 2011           (137000 x 3,-)                                   411 000,- Kč

-           závodní gumičky 2011         (200000 x 0,70,-)                             140 000,- Kč

-           zisk CV 2009 – dotace od ČMS                                                     30 000,- Kč

-           úrok účtu                                                                                              1 000,- Kč

                                                                                                                      -----------------

                                                                                                                      582 000,- Kč

 

Výdaje:

-           ocenění závodní sezony 2010                                                         65 000,- Kč

-           zpracování výsledků MMDT 2010                                                     9 000,- Kč

-           tisk výsledků MMDT 2010                                                               11 000,- Kč

-           cestovné ŘV + RK                                                                            18 000,- Kč

-           pronájem+občerstvení schůze ŘV+RK+ZK                                   20 000,- Kč

-           kontroly dle ZŘ, cestovné+odměna                                                15 000,- Kč

-           poštovné- pošt.známky                                                                      3 000,- Kč

-           kancelářské potřeby                                                                           2 000,- Kč

-           telefon + odměna pokladníka                                                          13 000,- Kč

-           poplatky za vedení účtu                                                                      2 000,- Kč

-           rodové kroužky 2011 platba ČMS                                                274 000,- Kč

-           závodní gumičky 2011 platba ČMS                                              140 000,- Kč

-           neplánované výdaje – rezervní fond                                                10 000,- Kč

                                                                                                                      -----------------

                                                                                                                      582 000,- Kč

 

 

 

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.2010

 

 

   Vladimír Bátěk

  pokladník MSS CHPH