Z á p i s

ZK č.  1/2009

 

Z jarní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 27.3.2009 v 18.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“

 

Přítomni:                    předsedové 16 OS + ŘV + RK + sportovní komise (viz prezenční listina)

Omluven:                  RSDr. Zdeněk Uherek – předseda MSSCHPH

Nepřítomen:              předseda OS Uh.Hradiště

 

Konferenci zahájil a řídil místopředseda MSS CHPH  Antonín Polívka dle následujícího programu:        

 

Program:        1.         Volba návrhové komise                                

2.                  Závody MMDT 2009

3.                  Propozice soutěží MSS v roce 2009

4.                  Výsledek hospodaření MSS v roce 2008

5.                  Zpráva revizní komise o provedení revize pokladny

6.                  Návrh rozpočtu na rok 2009

7.                  Zabezpečení provádění kontrol v roce 2009

8.                  Činnost sportovní komise v roce 2009 – stanovení úkolů

9.                  Organizační záležitosti - různé

 

1.   Volba návrhové komise

-     Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti

Ing. Ludvík Pešek, Josef Palíšek a Jan Lukáš.

 

2.   Rezignace předsedy RK MSSCHPH

-     Antonín Polívka informoval o rezignaci Zdeňka Meisla na funkci předsedy Revizní komise MSS.

-     ZK tuto demisi bere na vědomí a souhlasí s návrhem ŘV, aby se novým členem RK stal Ing.Václav Ranocha. Počet hlasů 15 pro, 1 proti.

 

3.   Volba volební komise na volbu předsedy RK MSS a volba předsedy

-     Do volební komise pro volbu předsedy RK MSS byli navrženi a schváleni delegáti

      Ing.Ludvík Pešek, Josef Palíšek, Jan Lukáš.

-     ZK odsouhlasila, že volba předsedy RK proběhne aklamací. Počet hlasů 15 pro, 1 proti.

-     Na předsedu RK byl navržen Ing. Ludvík Bukva, kterého následně ZK zvolila jednohlasně

 

4.   Závody MMDT v roce 2009

-     místopředseda MSS Antonín Polívka informoval přítomné, že od r.2010 bude ŘV směřovat své návrhy na závody MMDT tak, aby min. vzdálenost byla pro každé zúčastněné OS 700 km a připraví podklady k možnosti přerozdělení pásem dle počtu nasazovaných holubů a vzdáleností.

-     Uspořádání pásem pro rok 2009 přednesl Ing.Novotný dle návrhu ŘV (viz zápis 2/2009), které ZK odsouhlasila jednohlasně.

-     O počtech holubů na jednotlivé závody MMDT informoval MVDr.Polášek

-     František Strachota seznámil přítomné o přepravě na závody MMDT v pásmech Střed, Jih a Jihozápad. Přepravu bude zajišťovat OS Hodonín společně s OS Uh.Hradiště.

-     Předseda OS Valašsko p. Lukáš vyslovil požadavek, aby na závod Frankfurt bylo jejich OS přepravováno v zoobusu OS Uh.Hradiště.

-     Orientační ceny za holuba na jednotlivé závody předložili přítomným František Strachota a Jindřich Swaczyna

      pásma Střed, Jih a Jihozápad:                                       pásmo Sever:

      Frankfurt               16,- Kč                                                           Holdorf                        19,- Kč

      Leverkusen           19,- Kč                                                           Aschaffenburg            19,- Kč

      Maastricht             23,- Kč                                                           Maastricht                   24,- Kč

      Oostende             25,- Kč                                                           Oostende                   26,- Kč

-     Antonín Polívka přednesl přítomným návrh ŘV na startéry Zemských závodů:

      RSDr. Zdeněk Uherek – předseda MSS

      Ing. Jaroslav Novotný – hlavní startér

      MVDr. Michael Polášek

      Jindřich Swaczyna

-     ZK odsouhlasila startéry Zemských závodů. Počet hlasů 14 pro, 2 zdržel

 

-     Ing. Novotný upozornil na rozdíl v termínu konání prvního závodu MMDT pásma Sever oproti ostatním pásmům.

-     Po obšírné diskusi se ZK rozhodla hlasovat o tom, zda je možné pro tento rok pořádat pásmové závody v různých termínech.

-     Výsledek hlasování 9 pro, 2 proti, 4 zdržel. ZK odsouhlasila, že pro rok 2009 je možné konání pásmových závodů v různých termínech.

-     Antonín Polívka požádal přítomné o schválení návrhu ocenění soutěží MSS v roce 2009 (viz příloha č.1 zápisu 2/2009).

-     ZK odsouhlasila ocenění soutěží pro rok 2009. Počet hlasů 15 pro, 1 zdržel.

     

5.   Propozice soutěží MSS v roce 2009

-     Ing.Novotný předal všem předsedům propozice soutěží pořádaných MSS v roce 2009, upozornil a zdůraznil změny a požádal ZK o jejich schválení.

-     ZK odsouhlasila propozice soutěží MSS jednohlasně.

-     přesné znění propozic je k dispozici na webových stránkách ČMSCHPH.

 

6.   Výsledek hospodaření v roce 2008

-     Zprávu přednesl pokladník MSS Vl. Bátěk. Zpracováno za období 29.2.2008 - 28.2.2009.

-     Kompletní zpráva je přílohou zápisu.

 

7.   Zpráva revizní komise o provedení revize pokladny

-     Zprávu za RK přednesl člen komise J. Strnad. Uvedl, že RK zkontrolovala veškeré účty a doklady za uplynulé období, vše souhlasilo s pokladní knihou a vedení pokladny a účetnictví je dobré, přehledné a v souladu s předpisy.

-     Kompletní zpráva je přílohou zápisu.

 

8.   Návrh rozpočtu na rok 2009

-     Rozpočet na rok přednesl pokladník MSS Vladimír Bátěk.

-     Rozpočet je navržen jako ztrátový  - 30.000,- Kč.

-     Kompletní návrh je přílohou zápisu.

 

9.   Zabezpečení kontrol v roce 2009

-     Ing. Planka vypracoval a přednesl „Kontrolu závodního provozu v MSS pro rok 2009“.

-     Upozornil na nutnost splnění každého OS provést min. 15 kontrol bez rozdílu, zda jde o kontroly u chovatele, nebo v zasazovacím středisku.

-     Ing. Planka dále předal všem předsedům nově upravené formuláře ke kontrolám oblastním i mezioblastním.

-     Zpráva je v plném znění přílohou zápisu.

 

10.   Činnost sportovní komise v roce 2009

-          Místopředseda MSS Antonín Polívka přednesl následující úkoly pro Sportovní komisi pro rok 2009:

-          Navržení výpočetních pásem pro rok 2010 s dodržením min.vzdálenosti 700 km a odůvodnění tohoto návrhu.

-          Zabezpečení tří cílených kontrol v roce 2009 u těch chovatelů, kteří vykazují dlouhodobě vynikající výsledky s důsledkem potvrzení jejich sportovní úrovně.

-          Vypracování návrhů na změny a doplnění Závodního řádu.

-          Projednání možnosti uvádění ve výsledcích u čísla holuba i kód státu.

-          V roce 2009 svolání min. 2 schůzí Sportovní komise.

 

11.   Organizační záležitosti

-     Ing. Novotný předal zástupcům zbylé Olympijské diplomy a medaile z Olympiády v Dortmundu.

-     Antonín Polívka zdůraznil, že zájemci o pořádání Moravské zemské výstavy v roce 2009 musí podat písemnou žádost nejpozději do 31.5.2009 na tajemníka MSS.

-     ŘV ústy svého místopředsedy vyjádřil nespokojenost s hlasováním delegátů MSS na Celostátní konferenci, kdy někteří zástupci hlasovali v rozporu s usnesením ZK MSS !

-     Antonín Polívka informoval o počtu členů MSS pro rok 2009. MSS má pro tento rok 2129 členů, z toho je 78 členů do 18ti let.

-     Antonín Polívka upozornil předsedy OS, že objednávky gumiček je nutné zaokrouhlovat na tisíce.

-     Ing.Novotný upozornil všechna OS na nutnost nahlášení konkrétních jmen chovatelů do 18ti let svým výpočtářům, aby mohly být vypočítány oblastní soutěže této kategorie.

-     Ing.Novotný zdůraznil, že všechna OS jsou povinna nahlásit do 10.4.2009 koordinátory (jméno a telefonní kontakt) pro závody z Německa. U koordinátorů je nutností aktivní znalost němčiny.

-     Ing.Novotný informoval, že všechny výsledky závodů (OS, pásmo, holubice, roční, holoubata…) musí být k dispozici na webu ČMSCHPH, nebo na spřátelených webech po dobu min. 2 let.

-     ZK jednohlasně odsouhlasila návrh MVDr.Poláška, aby veškerá korespondence mezi ŘV MSS a OS probíhala pouze prostřednictvím emailu.

-     ZK odsouhlasila, že povinnost hlášení doletu prvních holubů ze Zemských závodů se nevztahuje na ty členy Sportovní komise, kteří budou prokazatelně na cílené kontrole u jiného chovatele. Tito členové Sportovní komise musí nahlásit holuba ihned po návratu z kontroly.

Počet hlasů 13 pro, 3 proti.

 

 

 

 

V Olomouci dne 27.3.2009

 

Zapsal: MVDr. Martin Polášek          

           

 

                                                                                                                           RSDr.Zdeněk Uherek

                                                                                                                           Předseda MSS CHPH

 

 

 

 

 

 

 Přílohy:          1.)Usnesení

2.)Výsledek hospodaření za rok 2008

3.)Zpráva RK

4.)Rozpočet na rok 2009

5.)Kontrola závodního provozu v MSS 2009

 

 

 

 

 

 

----   příloha č.1   ----

 

Usnesení – ZK MSS – 27.3.2009

 

Zemská konference:

 

bere na vědomí

-        rezignaci předsedy RK Zdeňka  Meisla

-        informaci k nahlášeným počtům holubů, zajištění přepravy a stanovení ceny za holuba na  závody MSS

 

zvolila

-         společnou návrhovou a volební komisi pro přípravu usnesení a volbu člena RK a následně předsedu

 

rozhodla,

-        že volba předsedy RK MSS bude provedena aklamací

 

zvolila

-        za člena RK prvního náhradníka ing. Václava Ranochu a následně předsedu RK ing. Ludvíka Bukvu

 

schválila 

-        závody MSS – určení pásem

-        startéry na závody Oostende, Maastricht a Mor. Cheb – ing. Novotný, MVDr. Michael Polášek, J. Swaczyna, Dr. Uherek

-        propozice záv. MSS včetně ocenění a soutěží s navrhovanou změnou pásmových termínů startů

-        že povinnost hlášení doletu prvních holubů ze Zemských závodů se nevztahuje na ty členy Sportovní komise, kteří budou prokazatelně na cílené kontrole u jiného chovatele

 

pověřuje ŘV

-        operativně řešit organizaci Zemských závodů MSS

-     stanovit pro r. 2010 závody MMDT tak, aby byla pro všechny účastníky závodů zaručena

      minimální vzdálenost 700 km.

 

schvaluje

-        zprávu RK o výsledku hospodaření za r. 2008

-        výsledek hospodaření za r. 2008

-        rozpočet na r. 2009

-        15 kontrol u všech OS se zaměřením na špičkové chovatele

 

ukládá

-        Řídícímu výboru stanovit náplň činnosti sportovní komise

-        předsedům OS nahlásit osobu se znalostí německého jazyka včetně telefonu pro starty v Německu

 

Informuje Oblastní sdružení

-        zájemci na pořádání zemské výstavy – termín do 31.5.2009

-        veškeré písemné zprávy budou zasílány e-mailovou poštou

 

 

 

 

 

-----   příloha č. 2   -----

 

Výsledek hospodaření MSS za rok 2008

(zpracováno za období 29.2.2008 – 28.2.2009)

 

 

Příjmy:

-           rodové kroužky 2009                       (137635 x 3,-)                       412.905,- Kč

-           závodní gumičky 2009         (280000 x 0,70,-)                             196.000,- Kč

-           zisk z CV 2008 (dotace ČMS)                                                        46.000,- Kč

-           úrok účtu                                                                                              2.513,- Kč

                                                                                                                      -----------------

                                                                                                                      657.418,- Kč

 

Výdaje:

-           ocenění závodní sezony 2008                                                         65.850,- Kč

-           zpracování výsledků MMDT 2008                                         8.998,- Kč

-           tisk výsledků MMDT 2008                                                               11.000,- Kč

-           cestovné ŘV + RK + SK                                                                  26.844,- Kč

-           pronájem+občerstvení schůze ŘV+RK+ZK+SK                15.370,- Kč

-           kontroly dle ZŘ, cestovné+odměna                                                  1.708,- Kč

-           poštovné- pošt.známky                                                                     1.046,- Kč

-           kancelářské potřeby                                                                           1.260,- Kč

-           telefon + odměna pokladníka                                                          13.000,- Kč

-           poplatky za vedení účtu                                                                      1.815,- Kč

-           rodové kroužky 2009 platba ČMS                                    264.490,- Kč

            (odečten přeplatek z r.2008 – 10.780,-)

-           závodní gumičky 2009 platba ČMS                                              196.000,- Kč

-           neplánované výdaje                                                                            7.158,- Kč

                                                                                                                      -----------------

                                                                                                                      614.539,- Kč

 

Výsledek hospodaření:                                                                         + 42.879,- Kč

 

Pohledávky:

-                                                                                                                                0,- Kč

 

Závazky:

-                                                                                                                               0,- Kč

 

Pokladna – hotovost k 28.2.2009

19.337,- Kč

Účet u ČSOB

299.097,- Kč

Celkem finanční prostředky

318.434,- Kč

 

 

 

 

27.3.2009

 

    Vladimír Bátěk

  pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

 

----   příloha č.3   ----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----   příloha č. 4   -----

 

Rozpočet MSS CHPH na rok 2009

 

 

 

Příjmy:

-           rodové kroužky 2010                       (138000 x 3,-)                       414.000,- Kč

-           závodní gumičky 2010         (270000 x 0,70,-                   )           189.000,- Kč

-           zisk CV 2008 – dotace od ČMS                                                              0,- Kč

-           úrok účtu                                                                                              2.000,- Kč

                                                                                                                      -----------------

                                                                                                                      605.000,- Kč

 

Výdaje:

-           ocenění závodní sezony 2009                                                         65.000,- Kč

-           zpracování výsledků MMDT 2009                                         9.000,- Kč

-           tisk výsledků MMDT 2009                                                               11.000,- Kč

-           cestovné ŘV + RK + SK                                                                  25.000,- Kč

-           pronájem+občerstvení schůze ŘV+RK+ZK+SK                18.000,- Kč

-           kontroly dle ZŘ, cestovné+odměna                                                15.000,- Kč

-           poštovné- pošt.známky                                                                      3.000,- Kč

-           kancelářské potřeby                                                                           3.000,- Kč

-           telefon + odměna pokladníka                                                          13.000,- Kč

-           poplatky za vedení účtu                                                                      2.000,- Kč

-           rodové kroužky 2010 platba ČMS                                    276.000,- Kč

-           závodní gumičky 2010 platba ČMS                                              189.000,- Kč

-           neplánované výdaje – rezervní fond                                                  6.000,- Kč

                                                                                                                      -----------------

                                                                                                                      635.000,- Kč

 

 

 

Rozpočet ztrátový ve výši                                                                    - 30.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.3.2009

 

 

   Vladimír Bátěk

  pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

----   příloha č. 5   ----

 

Kontrola závodního provozu MSS CHPH pro r. 2009

 

 

Na základě ustanovení Závodního řádu – hlava V. kontroly závodního provozu § 19, čl. 1. - 7., schválila jarní konference MSS dne 27. 3. 2009 následující program kontrol s tím, že kontrolní činnost závodního provozu přináleží pořadateli soutěží.

 

A. Kontrolní činnost OS CHPH, jako pořadatel soutěží na úrovni OS

 

  1. Oblastní sdružení je ve smyslu závodního řádu povinno provést v r. 2009 celkem 15 kontrol (zaměřené na zasazovací střediska, chovatele), dle plánu kontrol.
  2. Obsah kontrol provádět dle citace § 19, čl. 1. – 5..
  3. Kontrolní komise (2 členové) kontroluje stav věci, nevyvozuje závěry.
  4. Zápis z provedené kontroly – viz příloha ZŘ č. 1, 2 zašle OS CHPH v termínu do 14ti dnů na adresu:   ing. Oldřich Planka, Šípková 5, 746 01  Opava
  5. Pokud OS CHPH neprovedou nařízený objem a skladbu kontrol, budou vůči celému OS vyvozeny závěry dle ZŘ § 21. Osobou zodpovědnou za kontrolní činnost je výbor OS.

 

B. Kontrolní činnost v rámci závodu MSS – DT 2009

 

  1. Zajistí jednotlivá OS mimo vlastní OS – mezioblastní kontrola.
  2. Kontrola se zaměří na kontrolu chovatele, kontrolu holubníku v návaznosti na termín konaného závodu.
  3. Upřednostnit kontrolu předních chovatelů, prvních doletů.
  4. Termíny a závody určené k mezioblastní kontrole:

 

                                   Závod            :                                                         OS – kontrolující:

4/1.     13. 6.              závod v pásmu /SEVER/                            OP, KAO, BE

4/2.     20. 6.              závod v pásmu                                             UH, VY, BR, BK, ZL

4/3.       4. 7.              Oostende                                                     OP, BE, HO, UH, JM

4/4.     18. 7.              závod v pásmu                                             TŘ, BE, HL, HO, VA

4/5.       1. 8.              Maastricht                                                     HL, TŘ, KAO, HA, BV

 

  1. Administrace kontrol viz bod A/4.

 

C. Sumarizace kontrol, závěry

 

-          evidenci realizovaných kontrol a další řízení zajistí člen výboru MSS (ing. Planka)

-          závažná porušení budou neodkladně postoupena k jednání výboru MSS (závodní komise, technická komise).

 

 

 

V Opavě 1. 4. 2009                                                 Zpracoval:

 

                                                                                  Ing. Oldřich  P l a n k a  v. r.

                                                                                   člen řídícího výboru MSS