Z á p i s

č. 7/2008

 

z podzimní zemské konference Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, konané 31.10.2008 v Olomouci – Hotel Hesperia.

 

Přítomni: Dle prezenční listiny zástupci 17 Oblastních sdružení Moravy, OS Hlučín ing. Milan Bauer, OS Opava ing. Oldřich Planka, OS Karviná-Ostrava Jindřich Swaczyna, OS Třinec Vladislav Ližbicki, OS Beskydy Lubomír Slováček, OS Valašsko Jan Lukáš, OS Uničov ing. Ludvík Pešek, OS Zlín Josef Palíšek,  OS Haná Jan Ponížil, OS Brno ing. Karel Vašíček, OS Bílé Karpaty Josef Baránek, OS Jižní Morava Emil Doležel, OS Vysočina Cyril Drápal, OS Brno-venkov ing. Miroslav Ivan, OS Znojmo Jiří Kadlečík, OS Hodonín František Strachota, OS Uh. Hradiště ing. Josef Ondrušek.

Členové ŘV a RK: RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk, Jaroslav Strnad.

 

Program:            1.   Zahájení – úvodní slovo předsedy MSS CHPH

                        2.   Volba návrhové komise

                        3.   Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů

                        4.   Informace z jednání prezídia ČMS CHPH

                        5.   Návrh zemských závodů a soutěží v roce 2009

                        6.   Informace pokladníka o průběžném stavu pokladny

                        7.   Informace o činnosti revizní komise MSS CHPH

                        8.   Vyhodnocení prováděných kontrol v OS CHPH

                        9.   Návrh usnesení zemské konference

                        10. Ukončení jednání zemské konference

 

Konferenci zahájil předseda Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů RSDr. Zdeněk Uherek. Přivítal přítomné delegáty a navrhl program, který byl bez připomínek schválen jednohlasně.

Ve svém úvodním slově zdůraznil význam jednání dnešní konference, především s projednávaným návrhem na zemské závody a soutěže Moravy v roce 2009. Zemské závody mají na Moravě dlouholetý nezastupitelný význam. V těchto závodech se jedná o přímé soutěžení všech chovatelů Moravy za účastni velkého počtu holubů. Je to tradice, která nemá v historii poštovního holubářství České republiky obdoby. Proto je ji třeba udržet a nadále kvalitativně rozvíjet. Zhodnotil práci řídícího výboru MSS CHPH a jeho jednotlivých členů. Velkou pozornost věnoval činnosti řídícího výboru MSS CHPH v předešlých letech. Při této příležitosti zdůraznil jaký obrovský kus práce bylo vykonáno v počátcích zakládání společného soutěžení v rámci celé Moravy. V současné době již Morava plně funguje ke spokojenosti moravských chovatelů a zabezpečuje organizaci zemských závodů, soutěží a výstav pořádaných v rámci Moravy. Do budoucna je třeba v tomto směru dále pokračovat, aby se spokojenost moravských chovatelů s prací řídícího výboru zvyšovala.

 

2. Volba návrhové komise.

Do návrhové komise byli zvoleni: ing. Oldřich Planka, Emil Doležel, Josef Palíšek.

 

3. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů.

Návrh přednesl Antonín Polívka. Prezídium ČMS CHPH projednalo a schválilo na schůzi konané dne 23.10.2008 následující návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů:

3/1 Návrhy na změny a doplnění Závodního řádu:

1.  Potvrzení startovacích protokolů. „Protokol o vypuštění holubů“ bude potvrzen startérem. Startér neurčuje čas startu, pouze dohlíží na správnost a regulérnost vypuštění holubů. Ve vyjímečných případech /nedostavení se startéra/ je povoleno potvrzení nejbližší organizací. 

2. Povinnost vést evidenci rodových kroužků. Základní organizace mají povinnost vést evidenci  rodových kroužků.

3. Evidence průkazů původu rodových kroužků z jiných, než mateřských organizací. Každý chovatel závodící s holuby s rodovými kroužky jiných spolků, než je jeho mateřská organizace, doloží v Základní organizaci před závodní sezónou kopie průkazů původu od těchto holubů. V Základní organizaci budou tyto kopie uloženy po celý průběh závodní sezóny.

4. Rozšíření § 10 bod 8 Závodního řádu. Časová prodleva mezi připojením EKS a začátkem nasazování nesmí být větší než 5 minut.

5. Povinnost vakcinace proti Paramyxoviróze.

a) V souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. ukládá metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, povinnost vakcinace proti Newcastelské chorobě /Paraxyxoviróze/.

b) Poštovní holubi musí být v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním / přepravou na závody, výstavami/ vakcinováni proti Newcastelské chorobě / Paramyxxoviróze holubů/.

c) Vakcinace může být provedena pouze inaktivovanými vakcínami registrovanými v ČR.

e) Každý chovatel je povinen před začátkem závodní sezóny doložit vedoucímu zasazovacího střediska „Veterinární potvrzení o provedené vakcinaci!“ , kde bude uvedeno jméno chovatele, počet vakcinovaných holubů, datum vakcinace a druh vakcíny.

f) Originál „Veterinárního potvrzení“ všech chovatelů /účastníků závodu/ musí být k dispozici při každé přepravě na závod v zoobusu. Výcvikový referent Oblastního sdružení uloží kopii „Veterinárního potvrzení“ v archivu Oblastního sdružení.

 

3/2 Návrhy na změnu Stanov:

1. V § 19 odst. 2 nahradit původní text takto : Vznik a zánik Oblastních sdružení schvaluje prezídium svazu. Úpravu promítnout i do § 11 odst. 18.

 

3/3 Návrhy na změnu soutěží v Celostátním mistrovství:

1. Celostátní mistrovství ročních holubů. Celostátní mistrovství ročních holubů se bude počítat jako součet koeficientů 5-ti nejlepších ročních holubů chovatele dle Propozic ESO roční holub.

2. Celostátní mistrovství holoubat. Změna v Propozicích mistrovství holoubat 4.1.4. písmeno d takto: Z 5-ti předem označených závodů v plánu Oblastního sdružení  jsou započítávány 3 dle nejlepšího umístnění.

3. Celostátní mistrovství mladých chovatelů. Snížení horní věkové hranice na 18 roků / to je 7 až 18 roků/. Výpočet soutěže ponechat stávajícím způsobem.

 

3/4 K povinnosti vakcinace proti Paramaxoviróze a předložení „Veterinárního potvrzení o provedené vakcinaci“ upozornil předseda OS Vysočina Cyril Drápal na podstatně zvýšené náklady chovatelů při vakcinaci veterinárním lékařem. Dosavadní praxe, že chovatelé si vzájemně holuby vakcinují vakcínou registrovanou v ČR a zakoupenou u veterinárních lékařů je dostatečná. Prezídium svazu by mělo tuto záležitost znovu projednat a všechny tyto okolnosti týkající se vakcinace posoudit.

 

 

 

 

 

4. Informace z jednání prezídia ČMS CHPH.

4/1 Informaci podal ing. Jaroslav Novotný. Je připravován evropský Závodní řád. První verze k projedná stanovisek jednotlivých svazu již je k dispozici. Upozornil na některé důležité návrhy, které bude předkládat direktoriát FCI k projednání a schválení kongresu při Olympiádě v Německu. Jedná se o Olympijskou kategorii A – zvýšení horní hranice na 400 km, kategorii D – zvýšení celkového počtu km na 3500, kategorii E – snížení spodní hranice na 700 km, kategorii Standard H a He – snížení počtu nalétaných km o 500.

4/2 Předseda řídícího výboru MSS RSDr. Zdeněk Uherek informoval zemskou konferenci, že s funkce člena prezídia odstoupil na vlastní žádost pro pracovní zaneprázdnění ing. Oldřich Planka. V této funkci ho nahradí František Strachota, řádně zvolený na podzimní zemské konferenci MSS 2007.

 

5. Návrh zemských závodů a soutěží pořádaných v roce 2009.

5/1 Návrh navržený řídícím výborem MSS CHPH předložil ing. Jaroslav Novotný. Návrh vychází ze stanovisek a návrhů 12 Oblastních sdružení. Respektuje zájem společných zemských závodů a společného vyhodnocení mistrovství Moravy dlouhých tratí v roce 2009.

1. V roce 2009 budou pořádány 2 společné zemské závody Moravy. Ostende 4.7.2009 se startem nejdříve v 11.00 hodin a  Maastricht 1.8.2009 se startem v ranních hodinách.

2. Další 2 společné závody budou uspořádány v pásmech sever, střed a jih, podle dohody v jednotlivých pásmech.

3. Mistrovství Moravy dlouhých tratí 2009 se bude počítat z celomoravských výsledků 2 společných zemských závodů Ostende a Maastricht a z výsledků pásem ze 2 pásmových závodů. Mistrovské družstvo 3/3. Započítávají se všechny 4 závody bez možnosti škrtání.

5/2 S tímto návrhem souhlasí OS Brno, OS Jižní Morava, OS Hodonín, OS Bílé Karpaty, OS Zlín, OS Uh. Hradiště, OS Valašsko, OD Haná, OS Uničov, OS Beskydy, OS Opava, OS Hlučín, OS Karviná-Ostrava, OS Třinec.

S tímto návrhem nesouhlasí OS Znojmo, OS Brno-venkov, OS Vysočina. Zamítavé stanovisko odůvodnil předseda OS Brno-venkov ing. Miroslav Ivan.

Tyto OS poletí svůj vlastní program dlouhých tratí, který nebude započítáván do mistrovství Moravy dlouhých tratí v roce 2009.

5/3 Předsedové OS pásma sever, střed a jih, by se měli sejít a utvořit s konečnou platností jejich složení, organizaci přepravy a zvolit si koordinátory do 30.12.2008.

5/4 Všechno ostatní co se týká programu dlouhých tratí, složení pásem, přeprava, cena za přepravovaného holuba, podmínky přepravy holubů v kamionu, bude projednáno na příští schůzi řídícího výboru MSS CHPH, která se bude konat 22.11.2008 při Moravské výstavě v Babicích.

5/5 Zemský závod Cheb „Katovický memoriál“ se bude konat 7.6..2009.

 

6. Informace pokladníka o průběžném stavu pokladny.

6/1 Informaci předložil pokladník MSS CHPH Vladimír Bátěk. Podle jednotlivých položek pokladny je k 30.9.2008 stav finančních prostředků následující:

Příjem                          - plán roku 2008            666.080,- Kč

                                    - skutečnost                    556.630,- Kč

Výdaje                         - plán roku 2008            656.300,- Kč

                                    - skutečnost                    517.879,- Kč

Finanční prostředky            - pokladna                        16.024,- Kč

                                    - spořitelna                     297.655,- Kč

Celkem                                                            313.679,- Kč                                                

Nezaplacené faktury k 30.9.2008:  OS Znojmo 29.450,- Kč, OS Karviná-Ostrava 33.790,- Kč, OS Beskydy 47.855,- Kč. Celkem 111.095,- Kč. Nezaplacené faktury uhradit do 30.11.2008.  Revize pokladny bude provedena koncem února 2009, před jarní zemskou konferencí.

 

 

7. Informace o činnosti revizní komise MSS CHPH.

7/1 Informaci přednesl v zastoupení předsedy revizní komise MSS CHPH Jaroslav Strnad. Revizní komise doporučuje přítomnost startérů při vypouštění holubů s následným potvrzením startu. V dopravním prostředku musí být vždy  dva řidiči, nebo řidič a průvodce. Dbát na vydávání výsledků a zveřejňování všech závodů započítávaných do jednotlivých soutěží. Při zabezpečení provádění kontrol se musí zlepšit práce výborů OS CHPH.

 

8. Vyhodnocení prováděných kontrol OS CHPH.

8/1 Ing. Oldřich Planka předložil sumář provedených kontrol OS CHPH v roce 2008. OS CHPH bylo uloženo provést celkem 15 kontrol, z toho 5 x v zasazovacím středisku a 1 x mezioblastní kontrolu při závodech dlouhých tratí. Kontrolní činnost dle Závodního řádu § 19 článek 1 – 5.

8/2 Výsledek provedených kontrol je následující:

OS Beskydy 19 kontrol, OS Bílé Karpaty 11 kontrol, OS Brno 18 kontrol, OS Brno-venkov 18 kontrol, OS Haná 20 kontrol, OS Hlučín 16 kontrol, OS Hodonín 20 kontrol, OS Jižní-Morava 20 kontrol, OS Karviná-Ostrava 14 kontrol, OS Opava 23 kontrol, OS Třinec 21 kontrol, OS Uh. Hradiště 28 kontrol, OS Uničov 25 kontrol, OS Valašsko 14 kontrol, OS Vysočina 15 kontrol, OS Zlín 23 kontrol, OS Znojmo 12 kontrol.

Mezioblastní kontroly neprovedly / není protokol/ : OS Haná, OS Třinec, OS Uh. Hradiště, OS Uničov, OS Valašsko, OS Vysočina, OS Znojmo.

8/3 O udělení sankce za neprovedení mezioblastní kontroly rozhodne řídící výbor MSS CHPH na schůzi, která se bude konat 22.11.2008.

8/4 Na základě zkušeností z letošního roku, navrhuje ing. Oldřich Planka úpravu formulářů pro kontroly, zejména o jasnou adresnost,  kdo, odkud a u koho byla kontrola provedena.

 

Návrhy, náměty, připomínky předsedů OS CHPH.

- Ing. Josef Ondrušek předseda OS Uh. Hradiště, pozval všechny moravské chovatele na Moravskou zemskou výstavu, která se bude konat 22.11.2008 v Kulturním domě v Babicích u Uherského Hradiště. Seznámil s uspořádáním výstavy a zajištěním příjemného společenského prostření, včetně dobrého občerstvení. Upozornil na včasné zaslání vyplněných výstavních karet na elektronickou poštu MVDr. Martina Poláška: martin.polasek@centrum.cz Výstavní karta je ke stažení na webových stránkách svazu.

- Lubomír Slováček předseda OS Beskydy, se tázal řídícího výboru MSS , jak bylo vyřešeno porušení Závodního řádu v Základní organizaci Frýdek 2  z OS Beskydy, která umožnila nasazování na závody holoubat Zdeňku Ličkovi. Odpověď výcvikáře řídícího výboru MSS,  projednání tohoto případu je plně v kompetenci výboru OS Beskydy, který by měl v uvedené věci neprodleně konat.

- Lubomír Slováček předseda OS Beskydy navrhuje řídícímu výboru MSS, aby členem sportovní komise se stal Marek Skrbek. Předseda sportovní komise ing. Jaroslav Novotný vyzval předsedy OS k zaslání návrhů na doplnění sportovní komise do 22.11.2008.

- Ing. Milan Bauer předseda OS Hlučín ocenil konstruktivní jednání většiny předsedů OS při projednávání programu zemských závodů a závodů dlouhých tratí v pásmech, současně navrhuje, aby pevný program dlouhých tratí platil na Moravě po více roků.  

- Jan Lukáš předseda OS Valašsko žádá řídící výbor MSS o přesnou formulaci možnosti vydávání pásmových výsledků v rámci OS, popřípadě projednání v prezídiu ČMS o možnosti zařazení tohoto bodu na program svazové konference.. 

 

9. Návrh usnesení zemské konference.

Návrh usnesení z podzimní zemské konference Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, konané dne 31.10.2008 v Olomouci, přednesl ing. Oldřich Planka. 

 

1. Konference bere na vědomí:

a)  úvodní slovo předsedy MSS RSDr. Zdeňka Uherka ve věci zhodnocení práce MSS

     CHPH a jednotlivých členů řídícího výboru.

b)  informace o jednání prezídia ČMS CHPH přednesenou ing. Jaroslavem Novotným

     /viz zápis z prezídia 5/2008/

c)  průběžnou zprávu pokladníka MSS CHPH Vladimíra Báťka k datu 30.9.2008 – příjmy 

     555.630,- Kč, výdaje 517.879,- Kč.

d)  zprávu předsedy revizní komise MSS CHPH Zdeňka Meisla přednesenou členem revizní

     komise MSS CHPH Jaroslavem Strnadem

e)  vyhodnocení prováděných kontrol v OS CHPH v roce 2008 přednesenou členem řídícího

     výboru MSS CHP ing. Oldřichem Plankou

 

2. Konference doporučuje:

a)  předsedům OS CHPH hlasovat na svazové konferenci, která se bude konat 2.1.2009

     v Lysé nad Labem pro návrhy změn a doplněné svazových dokumentů

 

3. Konference schvaluje:

a)  návrh na uspořádání soutěže dlouhých tratí Moravy pro rok 2009:.

     - v roce 2009 budou  uspořádány 2 společné zemské závody Moravy, Ostende

       4.7.2009 se startem nejdříve v 11.00 hodin a Maastricht 1.8.2009 se startem

       v ranních hodinách

     - 2 společné závody v pásmech sever, střed a jich

Hlasování : PRO  14 OS CHPH

                   PROTI  OS CHPH Vysočina, Znojmo a Brno-venkov

 

Usnesení bylo schváleno jednohlasně.

 

10. Ukončení jednání konference.

Předseda Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdeněk Uherek poděkoval delegátům za konstruktivní přístup při jednání a konferenci v 21.00 hodin ukončil.

 

V Olomouci 31.10.2008

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                                RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                předseda MSS CHPH