Z á p i s

ZK č.  1/2008

 

Z jarní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 27.3.2008 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“

 

Přítomni:                    Předsedové 17 OS + ŘV + RK + sportovní komise (viz prezenční listina)

Omluveni:                 Ing.Stanislav Matuška, Karel Mareš – sportovní komise

 

Konferenci zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu:      

 

Program:        1.         Volba návrhové komise                                

2.                  Kontrola usnesení z podzimní konference

3.                  Výsledek hospodaření za rok 2007

4.                  Zpráva revizní komise o provedení revize pokladny

5.                  Návrh rozpočtu na rok 2008

6.                  Moravské závody dlouhých tratí 2008

7.                  Zemský závod Cheb

8.                  Systém kontrol v roce 2008

9.                  Výstavy 2008 – termíny a místa konání

10.              Organizační záležitosti - různé

 

Předseda ŘV MSS Dr. Uherek pronesl úvodní řeč, ve které mj. apeloval na zlepšení vzájemných vztahů mezi chovateli a nastínil svou vizi budoucnosti poštovního holubářství na Moravě.

 

1.   Volba návrhové komise

1.1.      Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti

            Antonín Polívka, Josef Palíšek a Ing.Oldřich Planka.

 

2.   Kontrola usnesení z podzimní konference MSS CHPH

2.1.      A. Polívka seznámil přítomné se splněním úkolů z usnesení podzimní konference. Všechny úkoly byly splněny.

2.2.            Dále A. Polívka upozornil na nutnost předělání razítek OS a ZO na Českomoravský svaz. Některá OS a ZO mají razítka stále nepředělána.

 

3.   Výsledek hospodaření za rok 2007

3.1.      Zprávu přednesl pokladník MSS Vl. Bátěk. Zpracováno za období 28.2.2007 - 29.2.2008.

3.2.      Kompletní zpráva je přílohou zápisu.

 

4.   Zpráva revizní komise o provedení revize pokladny

4.1.      Zprávu za RK přednesl člen komise J. Strnad. Uvedl, že RK zkontrolovala veškeré účty a doklady za období 1.3.2007 – 27.3.2008, vše souhlasilo s pokladní knihou a vedení pokladny a účetnictví        je dobré, přehledné a v souladu s předpisy.

4.2.      RK vyslovila ústy J.Strnada pokladníkovi pochvalu za bezchybné vedení účetnictví.

4.3.      Kompletní zpráva je přílohou zápisu.

 

5.   Návrh rozpočtu na rok 2008

5.1.      Rozpočet na rok přednesl pokladník MSS Vl.Bátěk.

5.2.      Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

5.3.      Kompletní návrh je přílohou zápisu.

 

6.   Moravské závody dlouhých tratí 2008

6.1.      Ing.Novotný předal všem předsedům materiály s propozicemi ZZ na rok 2008 a propozice MMDT, dále informoval o ocenění těchto závodů a soutěží (viz. Zápis ŘV č.2/2008).

6.2.            Konference návrh odsouhlasila ve znění, které je uvedeno v zápise ŘV č.2/2008 mimo soutěže ESO holub MMDT.

6.2.1.   ESO MMDT    -výpočet ze 4 závodů MMDT v konkurenci OS

                                               -započítávají se všechny závody MMDT

6.3.      Přesné znění propozic bude také uvedeno v časopise Poštovní holub a na web. stránce svazu.

 

7.   Moravský zemský závod Cheb

7.1.      Termín konání závodu je stanoven na 8.6.2008 a zúčastní se všechny OS v rámci MSS CHPH mimo OS Bílé Karpaty.

7.2.            Ing. Novotný jedná o novém, odpovídajícím vypouštěcím místě.

7.3.            Ing. Novotný dále nastínil ocenění, které je uvedeno v zápise ŘV č.2/2008.

7.3.1.   Ocenění závodu v konkurenci celé Moravy bylo odsouhlaseno bez připomínek.

7.3.2.   Po obšírné diskusi, týkající se uskupení v pásmech, byla A. Polívkou navržena varianta výpočtu a ocenění ve čtyřech pásmech, která byla odsouhlasena následovně:

            Pásmo 1:        Beskyd, Třinec, Opava, Karviná-Ostrava, Hlučín, Valašsko

            Pásmo 2:        Brno, Brno-venkov, Vysočina, Znojmo¨

            Pásmo 3:        U.Hradiště, Hodonín, Jižní Morava

            Pásmo 4:        Haná-Olomouc, Uničov, Zlín

7.3.3.      Konference uložila sportovní komisi dopracovat a v konečné podobě předložit tato uskupení do 30.4.2008.

 

8.   Systém kontrol v roce 2008

8.1.      Ing. Planka vypracoval a přednesl „Kontrolu závodního provozu v MSS pro rok 2008“.

8.2.      Tato zpráva je v plném znění přílohou zápisu.

 

9.   Výstavy 2008 – termíny a místa konání

9.1.      Konference odsouhlasila termín a místo konání celomoravské výstavy, která se uskuteční 22.11.2008 v kulturním domě v Babicích, pořadatelem je OS Uh.Hradiště.

9.2.      Termíny výstav pásma Sever, Střed a Jih konference stanovila na 8.11.2008, na místě konání těchto výstav se jednotlivá pásma dohodnou.

 

10.   Organizační záležitosti

10.1.    Ing Randják vznesl dotaz týkající se odpovědi ŘV na zaslanou "Žádost o vyřešení případu člena ZO Frýdek Zdeňka Ličky".

10.1.1. Konference souhlasí se stanoviskem ŘV, aby byla žádost projednávána je třeba k ní doložit:     1. Žádost Zdeňka Ličky, která musí obsahovat konkrétní údaje na základě čeho

 podává tuto žádost, včetně návrhu na konkrétní řešení.

2. Doporučení a garanci této žádosti výborem OS Beskydy, podepsanou předsedou a všemi členy Výboru OS Beskydy.

10.2.    J.Baránek vznesl dotaz na rodové kroužky, zda je možno objednat kroužky od libovolného čísla a nikoli jen od čísla jedna.

            10.2.1. Ing.Novotný potvrdil, že takto objednávat rodové kroužky je možné.

10.3.    Možnost používání i jiných přístrojů na měření souřadnic, než je uvedeno z ZŘ .

            10.3.1. Tato možnost bude posouzena v rámci prezidia a výcviková komise případně vypracuje

                        a předloží návrh.

10.4.    St. Škovran navrhl posunout konání jarních konferencí do první poloviny měsíce března.

10.5.    C.Drápal požádal o provedení kontroly v OS Bílé Karpaty na počet závodících členů.

10.5.1. Konference uložila předsedovi OS B.Karpaty napsat vyjádření o tom, kolik členů se bude aktivně účastnit sezóny 2008 a zaslat na adresu jednatele MSS M.Poláška do 30.4.2008.

10.6.    A. Polívka informoval o dopise ze ZO St.Město, ve kterém tato ZO žádá o umožnění nasazování v ZS St.Město pouze na nácviky, na závody by nasazovalo v jiném ZS – schváleno

10.7.    A. Polívka informoval o nutnosti zřízení „Technické komise“ při ŘV a požádal o navržení možných kandidátů z řad členské základny do 30.4, vedoucím této komise byl jmenován A. Polívka.

10.8.    Ing.Novotný informoval o možnosti účasti na mezinár. závodu Berlín dne 31.8.2008.

 

V Olomouci dne 27.3.2008

 

Zapsal: Polášek M.    

           

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      Předseda MSS CHPH

 Přílohy:           1.)Usnesení

2.)Výsledek hospodaření za rok 2007

3.)Zpráva RK

4.)Rozpočet na rok 2008

5.)Kontrola závodního provozu v MSS 2008

 

----   příloha č.1   ----

 

Usnesení jarní zemské konference

 

1. Zemská konference bere na vědomí:

a) splnění usnesení z podzimní zemské konference MSS CHPH   

b) úvodní slovo předsedy MSS  CHPH RSDr. Zdeňka Uherka k činnosti MSS v nastávajícím

    tříletém funkčním období

c) zprávu revizní komise MSS CHPH přednesenou Jaroslavem Strnadem

 

2. Zemská konference schvaluje:

a) volbu návrhové komise ve složení Polívka A., Palíšek J., ing. Planka O.

b) zprávu o výsledku hospodaření MSS CHPH za rok 2008 s konečným zůstatkem 

     295.682,95 na kontě v bance  a hotovosti 25.870,72 u pokladníka

c) návrh vyrovnaného rozpočtu MSS CHPH na rok 2008   v položkách příjmy 655.300,- Kč 

    a výdaje 655.300,- Kč, s rezervou 43.800,- Kč

d) program zemských závodů 2008 Cheb, Ostende, Harlingen

e) propozice a vyhodnocení moravských soutěží v roce 2008

f) propozice a vyhodnocení moravských zemských závodů 2008

g) termíny výstav v roce 2008, pásma jih, střed a sever v termínu 8.11.2008, celomoravská

    výstava v termínu 22.11.2008 v Babicích, pořadatel OS Uh. Hradiště

 

3. Zemská konference ukládá:

a) OS CHPH provedení mezioblastních kontrol v zemských závodech dle odsouhlaseného

    rozpisu

b) OS CHPH provedení 15-ti kontrol v roce 2008 ve vlastním OS CHPH. Zasílání protokolů

     o kontrole do 14-ti dnů. na dohodnuté adresy

c) ŘV MSS CHPH provést ověření členské základny v OS Bílé Karpaty do 30.5.2008

d) ŘV MSS CHPH ustanovit na základě návrhů OS CHPH 3 člennou technickou komisi

    při ŘV MSS CHPH

e) OS CHPH zaslat do 30.4.2008 na adresu tajemníka svazu počty holubů zájemců o závod

    Berlín, který se bude konat 31.8.2008

 

 

 

-----   příloha č. 2   -----

 

Výsledek hospodaření MSS za rok 2007

(zpracováno za období 28.2.2007 – 29.2.2008)

 

 

Příjmy:

-          rodové kroužky 2008              (138560 x 3,-)             415.680,- Kč

-          závodní gumičky 2008 (303000 x 0,70,-)        212.100,- Kč

-          neplánované příjmy                                                            600,- Kč

-          úrok účtu                                                                        2.108,- Kč

                                                                                              -----------------

                                                                                              630.488,- Kč

 

Výdaje:

-          ocenění závodní sezony 2007                            66.500,- Kč

-          zpracování výsledků MMDT 2007                                  6.449,- Kč

-          tisk výsledků MMDT 2007                                           11.000,- Kč

-          cestovné ŘV + RK                                                       13.608,- Kč

-          cestovné zemská konference (ZK)                                18.213,- Kč

-          pronájem+občerstvení schůze ŘV+RK+ZK                  20.491,- Kč

-          kontroly dle ZŘ, cestovné+odměna                                 2.340,- Kč

-          poštovné- pošt.známky, obálky                                       3.292,- Kč

-          kancelářské potřeby                                                        2.029,- Kč

-          telefon tajemníka                                                             7.200,- Kč

-          odměna tajemníka                                                         12.000,- Kč

-          poplatky za vedení účtu                                                   1.683,- Kč

-          rodové kroužky 2008 platba-záloha ČMS                   287.900,- Kč

-          závodní gumičky 2008 platba ČMS                             212.100,- Kč

-          neplánované výdaje (GPS, smut.věnec)                           4.894,- Kč

                                                                                              -----------------

                                                                                              669.699,- Kč

 

Výsledek hospodaření:                                                        - 39.211,- Kč

 

Pohledávky:

-           rodové kroužky 2008 u ČMS vrácení přeplatku            10.780,- Kč

 

Závazky:

-                                                                                                        0,- Kč

 

Pokladna – hotovost k 29.2.2008

25.870,- Kč

Účet u ČSOB

295.682,- Kč

Celkem finanční prostředky

321.552,- Kč

 

V částce 321.552,- Kč je zahrnut příjem rozpočtu 2008 ve výši 46.000,- Kč – zisk CV 2008

 

Finanční rezerva MSS je proto pro rok 2008 275.552,- Kč

 

 

 

27.3.2008                                                                                                                                                                                         Vladimír Bátěk

  pokladník MSS CHPH

 

 

 

----   příloha č.3   ----

 

ČSCH MSS CHPH  – RK MSS

 

 

 

Zpráva RK MSS CHPH ze dne 27.3.2008

 

 

 

          Dnešního dne tj. 27.3.2008 byla provedena revize  účetnictví MSS CHPH a stavu

 

poklady u pokladníka MSS  pana Vladimíra Báťka v Luběnicích u Olomouce.

 

 

         RK ve složení  - předseda Z.Meisl ,ing.Bukva a J.Strnad  konstatuje , že  kontrolovala

 

všechny předložené položky a účty od 1.3.2007 k dnešnímu dni a dává na vědomí, že doložené

 

doklady byly v pořádku a souhlasí s předloženou pokladní knihou.

 

        Dle dokladů je v současné době na účtu MSS CHPH celkem : 295682,95  a v příruční

 

pokladně bylo předloženo a přepočítáno 25870,72 Kč v hotovosti.

 

        RK závěrem konstatuje , že  pokladna  a celkové  účetnictví MSS je vedeno přítelem

 

Vladimírem Báťkem  příkladně a   v souladu se stávajícími předpisy.

 

 

1 x místopředseda MSS     Antonín Polívka

1 x tajemník MSS              MVDr Martin Polášek

1 x předseda RK               Zdeněk Meisl

 

 

 

 

        V Luběnicích dne 27.3.2008                                                                Zdeněk Meisl

                     15.00 hod.                                                                           předseda RK     v.r.

 

 

 

 

-----   příloha č. 4   -----

 

Rozpočet MSS na rok 2008

 

 

 

Příjmy:

-          rodové kroužky 2009              (135000 x 3,-)             405.000,- Kč

-          závodní gumičky 2009 (290000 x 0,70,-)        203.000,- Kč

-          zisk CV 2008 – dotace od ČMS                                  46.000,- Kč

-          úrok účtu                                                                        1.300,- Kč

                                                                                              -----------------

                                                                                              655.300,- Kč

 

Výdaje:

-          ocenění závodní sezony 2008                            65.000,- Kč

-          zpracování výsledků MMDT 2008                                  6.500,- Kč

-          tisk výsledků MMDT 2008                                           11.000,- Kč

-          cestovné ŘV + RK                                                       15.000,- Kč

-          pronájem+občerstvení schůze ŘV+RK+ZK                  10.000,- Kč

-          kontroly dle ZŘ, cestovné+odměna                               10.000,- Kč

-          poštovné- pošt.známky, obálky                                       3.000,- Kč

-          kancelářské potřeby                                                        3.000,- Kč

-          telefon + odměna pokladníka                                        13.000,- Kč

-          poplatky za vedení účtu                                                   2.000,- Kč

-          rodové kroužky 2009 platba ČMS                              270.000,- Kč

-          závodní gumičky 2009 platba ČMS                             203.000,- Kč

-          neplánované výdaje – rezervní fond                               43.800,- Kč

                                                                                              -----------------

                                                                                              655.300,- Kč

 

 

 

Rozpočet vyrovnaný ve výši                                               655.300,- Kč

 

 

27.3.2009                                                                                                                                                                                         Vladimír Bátěk

  pokladník MSS CHPH

 

 

 

 

----   příloha č. 5   ----

 

Kontrola závodního provozu MSS CHPH pro r. 2008

 

 

Na základě ustanovení Závodního řádu – hlava V. kontroly závodního provozu § 19, čl. 1. - 7., schválila jarní konference MSS dne 27. 3. 2008 následující program kontrol s tím, že kontrolní činnost závodního provozu přináleží pořadateli soutěží.

 

A. Kontrolní činnost OS CHPH, jako pořadatel soutěží na úrovni OS

 

  1. Oblastní sdružení je ve smyslu závodního řádu povinno provést v r. 2008 celkem 15 kontrol.

     Tyto budou zaměřeny v 10ti případech na kontrolu zasazovacích středisek    /OS zpracuje plán kontrol/ a dále 5x kontrolu u chovatele.

  1. Obsah kontrol provádět dle citace § 19, čl. 1. – 5..
  2. Kontrolní komise (2 členové) kontroluje stav věci, nevyvozuje závěry.
  3. Zápis z provedené kontroly – viz příloha ZŘ č. 1, 2 zašle OS CHPH v termínu do 14ti dnů na adresu:   ing. Oldřich Planka, Šípková 5, 746 01  Opava
  4. Pokud OS CHPH neprovedou nařízený objem a skladbu kontrol, budou vůči celému OS vyvozeny závěry dle ZŘ § 21. Osobou zodpovědnou za kontrolní činnost je výbor OS.

 

B. Kontrolní činnost v rámci závodu MSS – DT 2008

 

  1. Zajistí jednotlivá OS mimo vlastní OS – mezioblastní kontrola.
  2. Kontrola se zaměří na kontrolu chovatele, kontrolu holubníku v návaznosti na termín konaného závodu.
  3. Upřednostnit kontrolu předních chovatelů, prvních doletů.
  4. Termíny a závody určené k mezioblastní kontrole:

 

                                   Závod            :                                                         OS – kontrolující:

4/1.     14. 6.              závod v pásmu                                             UH, VY, ZL, BE

4/2.     28. 6.              Ostende                                                        HO, BR, BK, HL

4/3.     12. 7.              závod v pásmu                                             ZN, JM, UN, OP, TŘ

4/4.     26. 7.              Harlingen                                                      BV, HA, KAO, VA

 

  1. Administrace kontrol viz bod A/4.

 

C. Sumarizace kontrol, závěry

 

-          evidenci realizovaných kontrol a další řízení zajistí člen výboru MSS (ing. Planka)

-          závažná porušení budou neodkladně postoupena k jednání výboru MSS (závodní komise, technická komise).

 

 

 

V Opavě 28. 3. 2008                                                          Zpracoval:

 

                                                                                  Ing. Oldřich  P l a n k a  v. r.

                                                                                   člen řídícího výboru MSS