Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

 

Zápis ZK 2 / 2007

 

 

podzimní zemské konference předsedů - delegátů MSS CHPH, konané dne 30.11.2007 (pátek) v 17.00 hod. v Olomouci – hotel Hesperia.

 

Přítomni:předsedové 17 OS  + ŘV + RK (viz. prez. listina), účast 100%

 

Hosté: J. Strnad – HO, MVDr. Polášek M. – ZL, Z. Král – BR, RSDr. Uherek Z. - UH

 

Konferenci zahájil a řídil zastupující předseda MSS Ing. Novotný. Přednesl navržený program, který předložil k odsouhlasení. Program konference byl schválen bez připomínek a konference probíhala dle následujícího programu:

 

Program:

 

1.   Kontrola usnesení z jarní ZK MSS

2.   Volba návrhové komise

3.   Volba volební komise

4.   Zpráva předsedy – výcvikáře MSS

5.   Zpráva tajemníka MSS

6.   Zpráva RK MSS

7.   Volby předsedy MSS, ŘV MSS, RK MSS, zástupců do prezidia

8.   Závodní plán DT 2008

9.   Různé org. záležitosti

10. Usnesení ZK MSS

 

1. Kontrola usnesení z jarní ZK MSS

1.1  Všechny body usnesení z jarní ZK MSS byly splněny. Zůstává v platnosti bod připravit vyrovnaný rozpočet na rok 2008.

 

2. Volba návrhové komise

2.1 Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navržení a zvoleni delegáti MVDr. Polášek M., Ing. Pešek L., Ing. Ivan M.

 

3. Volba volební komise

3.1 Do volební komise byli navrženi a zvoleni Polívka A., Ing. Kusák T., Ing. Planka O.

 

4. Zpráva předsedy – výcvikáře MSS

4.1 Předseda MSS Ing. Novotný zhodnotil kladně závodní sezonu DT MSS 2007.

4.2 Přizpůsobení  startů  počasí se podařilo bezezbytku naplnit u Oostende. U Bruselu úspěšnému startu zabránilo počasí.

4.3 Přeprava závodů byla z hlediska regulérnosti bezchybná, ale v budoucnu nás čeká hodně práce na zlepšení přepravních podmínek pro holuby.

4.4 Kontroly nařízené MSS nebo prezidiem probíhaly někde řádně, někde jen formálně, ale i tak byly zjištěny závady v dodržování ZŘ. Znalost ZŘ je všeobecně nedostatečná!

4.5 Vypouštěcí protokoly a starty – v letošní sezoně výborný stav ve všech OS MSS. Byly jen minimální formální nedostatky, proto navrhl předseda upustit od finančních sankcí.

 

5. Zpráva tajemníka MSS

5.1 Tajemník MSS informoval o čerpání plánovaného rozpočtu 2007 k 31.10.2007:

 

Příjmy

 

plán

skutečnost

RK 2008 , 135.000 x 3

405.000,-

394.380,-

ZG 2008 280.000 x 0.70

196.000,-

201.706,-

Úrok účtu

            1.400,-

           1.172,-

Celkem

602.400,-

597.258,-

Výdaje

Ocenění záv. sezony 2007

65.000,-

-

Zpracování výsledků MMDT 2007

  6.000,-

6.449,-

Tisk výsledky MMDT 2007

11.000,-

11.000,-

Cestovné ŘV+RK

14.000,-

  10.404,-

Cestovné ZK

18.000,-

  8.265,-

Pronájem + občerstvení schůze ŘV + RK + ZK

18.000,-

9.338,-

Kontroly dle ZŘ,cestovné + odměna

12.000,-

  2.340,-

Kancelářské potřeby ,toner,papír,atd.

  3.000,-

1.355,-

Poštovné-obálky,pošt. známky apod.

  3.000,-

 2.177,-

Telefon předseda,tajemník

14.400,-

-

Odměna tajemníka

12.000,-

-

Poplatky za ved. účtu

   2.000,-

 1.029,-

RK 2008 platba ČMS 135.000 x 2,-

       270.000,-

-

ZG 2008 platba ČMS 280.000 x 0.70

       196.000,-

-

Neplánované výdaje – nákup GPS

-

 4.340,-

Celkem

644.400,-

       56.697,-

 

Pokladna - hotovost

     25.824,-

Účet u ČSOB 

   829.501,-

Celkem finanční prostředky k 31.10.2007

   855.325,-

 

Pohledávky k 31.10.2007

TŘ – RK + ZG 2008

  30.400,-

BR – ZG 2008,doplatek

      350,-

OP – ZG 2008,doplatek

        70,-

BE – ZG 2008,doplatek

      400,-

VA – RK + ZG 2008,doplatek

      474,-

Celkem

 31.694,-

 

      Poznámka:Doplatky u ZG 2008 jsou zapříčiněny nezaokrouhlením objednávky ZG na tisíce!!! Nutno zaokrouhlovat objednávky ZG na celé tisíce!!!

 

5.2 Schůzovní činnost – ŘV MSS zasedal v roce 2007 3x (19.2.-22.8.-17.10.) v Brně Líšni. ZK MSS se uskutečnily 2 – jarní 30.3., podzimní 30.11.2007 v Olomouci.

5.3 Členská základna MSS CHPH

      Od vzniku ČMS CHPH :                           2004                     2007                      úbytek

      - Evidující chovatelé (100,-Kč/čl.)            2.336                    2.159                  -177 chov.     

      - Závodící (aktivní) chovatelé                   2.003                    1.840                  -163 chov.

 

                                                                         1998                     2007                      úbytek

      - Závodící (aktivní) chovatelé                   2.194                    1.840                  -354 chov.

 

6. Zpráva RK MSS

6.1 Předseda RK MSS Ing. Kusák informoval o provedené dílčí kontrole pokladny MSS. Při revizi pokladny MSS k 31.10.2007 nebylo shledáno závad. Finanční údaje souhlasí se zprávou tajemníka MSS.

6.2 RK MSS navrhla pro rok 2008 zpracovat vyrovnaný rozpočet a výpadek zisku ze závodních gumiček kompenzovat členským příspěvkem 30,- Kč / člen MSS.

 

7. Volby předsedy MSS, ŘV MSS, RK MSS, zástupců do prezidia

7.1 Předsedou volební komise byl zvolen Antonín Polívka, který seznámil se způsobem voleb vrcholných orgánů MSS dle platných stanov ČMS CHPH. Delegáti schválili tajnou volbu předsedy, 6-ti členného ŘV MSS a 3 členné RK MSS. Předseda volební komise uvedl, že hlasování se zúčastní 17 přítomných předsedů OS, kteří mají dle členské základny svých OS celkem 50 hlasů. Byl navržen klíč 1:50 = 1 hlas.

7.2 Volba předsedy MSS - kandidát byl jediný a to RSDr. Uherek Zdeněk. Rozdáno bylo 17 volebních lístků mezi 17 předsedů OS. Odevzdáno bylo 17 vol. lístků.Předsedou MSS CHPH pro období 2008 – 2010 byl zvolen RSDr. Uherek Zdeněk (48 hlasů).     

7.3 Volba ŘV MSS - do ŘV kandidovali Zd. Adamík, Vl. Bátěk, A. Polívka, Ing. J. Novotný, J. Swaczyna, F. Strachota, J. Kadlečík,J. Lukáš, Ing. O. Planka, MVDr. M. Polášek. Rozdáno bylo 17 vol. lístků, odevzdáno 17 vol. lístků. Do ŘV MSS pro období 2008 – 2010 byli zvoleni MVDr. Polášek 48 hl., Polívka 43 hl., Ing. Novotný 43 hl., Swazcyna 40 hl., Bátěk 40 hl., Ing. Planka 32 hl. Náhradníkem byl zvolen Strachota 29 hl.

7.4 Volba RK MSS - do RK kandidovali Ing. Bukva, Z. Král, Z. Meisl, Ing. Ranocha, J. Strnad. Rozdáno bylo 17 vol. lístků, odevzdáno 17 vol. lístků. Do RK MSS pro období 2008 – 2010 byli zvoleni Meisl 47 hl., Ing. Bukva 35 hl., Strnad 32 hl. Náhradníkem byl zvolen Ing. Ranocha 26 hl.

7.5 Volba zástupců MSS do prezidia ČMS – ZK MSS rozhodla , že na prvním zasedání ŘV MSS budou jmenováni zástupci MSS do prezidia ČMS z členů ŘV.

7.6 ZK MSS navrhla na funkci prezidenta ČMS svého kandidáta Ing. J. Novotného.

7.7 Nově zvolený předseda MSS RSDr. Uherek Z. poděkoval za důvěru a mandát ,který dostal od delegátů ZK MSS. Nastínil cestu jak by se mělo ubírat MSS ve volebních letech 2008-2010.Zdůraznil cenu kompromisů, spolupráce a vzájemné tolerance mezi jednotlivými OS CHPH.

7.8 Předseda RSDr. Uherek Zd. převzal vedení zemské konference MSS a odstupujícímu předsedovy Ing. Novotnému a ŘV+RK MSS poděkoval za vykonanou práci ve prospěch MSS CHPH.

 

8. Závodní plán DT 2008

8.1 Ing. Novotný zdůvodnil návrh odstupujícího ŘV MSS závodního plánu DT ve složení Koblenz, Oostende, Oldenburg, Harlingen.

8.2 Po obšírné dlouhotrvající diskusi v které se vyjádřila většina delegátů jednotlivých OS přijala ZK MSS pro rok 2008 následující závodní plán DT:

      14.6.     volitelný závod - v pásmech Sever-Střed-Jih,vz. 600-800 km

      28.6.     Oostende - společný závod MSS, olymp. „E“

      12.7.     volitelný závod - v pásmech Sever-Střed-Jih, vz. nad 800 km, olymp „E“

      26.7.     Harlingen - společný závod MSS, olymp. „E“

8.3 Mistrovská série pro mistrovství DT MSS, způsob výpočtu společného mistrovství DT MSS, starty společných závodů (Oostende, Harlingen) budou řešeny na jarní konferenci MSS v 03/2008.

 

9. Různé - org. záležitosti

9.1 Kontroly MMDT nařízené MSS – neprovedla OS Haná, závod Brussel, uhradí do 31.12.2007 sankci 500,-Kč.

9.2 Statut čestného členství ČMS CHPH řeší prezidium ČMS. 

9.3 Zřízení sportovní komise při MSS CHPH – úkol pro ŘV MSS.

   

10. Usnesení ZK MSS

Zemská konference MSS CHPH:

10.1 Bere na vědomí:

a)      splnění usnesení ZK 1/2007

b)     zprávu předsedy – výcvikáře MSS

c)      zprávu tajemníka MSS

d)      zprávu RK MSS

10.2 Schvaluje:

a)      volbu návrhové komise

b)     volbu volební komise

c)      informace volební komise o způsobu voleb

d)      kandidáty do všech orgánů MSS

e)      výsledky voleb – předseda MSS - RSDr. Uherek Zd.

                               – ŘV MSS - MVDr. Polášek M.,Polívka A.,Ing. Novotný J.,

                                                    Swaczyna J.,Bátěk Vl.,Ing. Planka O.,náhr. Strachota F.

                               – RK MSS - Meisl Zd. ,Ing. Bukva L.,Strnad J.,náhr. Ing. Ranocha V.

f)       kandidáta na prezidenta ČMS Ing. Novotného

g)      závodní plán DT MSS 2008 – 14.6. volitelný závod v pásmu

                                                       28.6. Oostende

                                                       12.7. volitelný závod v pásmu

                                                        26.7. Harlingen

10.3 Ukládá:

a)      ŘV MSS jmenovat obsazení funkcí v ŘV

b)     ŘV MSS jmenovat zástupce do prezidia ČMS

c)      ŘV MSS připravit pro jarní ZK vyrovnaný rozpočet

d)      ŘV MSS připravit návrh výpočtu společného mistrovství DT MSS pro rok 2008

e)      ŘV MSS zasadit se o zavedení statutu čestného členství ČMS

f)        ŘV MSS zřídit při MSS CHPH sportovní komisi

g)      OS Haná uhradit do 31.12.2007 sankci 500,- Kč za neprovedení kontroly na závod DT Brussel

h)      OS CHPH uhradit pohledávky viz. bod 5.1 zápisu do 31.12.2007

i)        OS CHPH závodní gumičky objednávat počty zaokrouhlené na celé tisíce

 

 

Návrhová komise: MVDr. Polášek M., Ing. Pešek L., Ing. Ivan M.

 

 

Usnesení schváleno:17 hlasů pro

 

 

 

 

 

                                                                                                              RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                              předseda MSS CHPH

     

 

 

      Zapsal:Bátěk Vlad.,tajemník MSS