Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

 

Zápis ZK 1 / 2007

 

 

jarní zemské konference MSS CHPH, konané dne 30.3.2007 (pátek) v 16.30 hod. v Olomouci – hotel Hesperia.

 

Přítomni:předsedové 16 OS  + ŘV + RK (viz. prez. listina)

 

Nepřítomni:předseda OS Uh. Hradiště,RK-Meisl Zd.

 

Konferenci zahájil a řídil zastupující předseda MSS Ing. Novotný. Přednesl navržený program, který předložil k odsouhlasení. Program konference byl schválen bez připomínek a konference probíhala dle následujícího programu:

 

Program:

 

1.   Volba návrhové komise

2.   Kontrola usnesení z podzimní ZK MSS

3.   Výsledek hospodaření MSS za rok 2006

4.   Zpráva RK MSS za rok 2006

5.   Rozpočet MSS na rok 2007

6.   Informace z prezídia ČMS

7.   Závodní sezona 2007

8.   Výstavy - termínový kalendář

9.   Různé - diskuse

10. Usnesení ZK MSS

 

1. Volba návrhové komise

1.1  Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a zvoleni delegáti J. Palíšek, Ing. Pěšek, Ing. Vašíček.

 

2. Kontrola usnesení z podzimní ZK MSS

2.1 Bod usnesení týkající se ŘV splněn.

2.2 OS CHPH (viz. bod pohledávky) nesplnila platby vůči MSS do 31.12.2006.

 

3. Výsledek hospodaření MSS za rok 2006

3.1 Přednesl tajemník MSS Vl. Bátěk. Zpracováno za období 28.2.2006 – 28.2.2007.

 

Příjmy

 

 

RK 2007  128 100 x 2,80

358.680,-

ZG 2007 313 000 x 0,90

281.700,-

Pohledávky 2005

11.540,-

Neplánované příjmy – sankce K-ZŘ 2006

1.000,-

Neplánované příjmy – sankce VP 2006

    3.041,-

Úrok účtu

    1.925,-

Celkem

657.886,-

Výdaje

 

 

Ocenění záv. sezony 2006

65.000,-

Zpracování výsledků MMDT 2006

  5.000,-

Tisk výsledky MMDT 2006

11.000,-

Cestovné ŘV

13.152,-

Cestovné ZK

18.426,-

Pronájem + občerstvení schůze ŘV + ZK

15.833,-

Kontroly dle ZŘ, cestovné + odměna

  2.969,-

Poštovné-obálky, pošt. známky

  2.650,-

Kancelářské potřeby ,toner,papír a pod.

  2.509,-

Telefon předseda, tajemník

13.240,-

Odměna tajemníka

12.000,-

Poplatky za ved. účtu

  1.840,-

RK + ZG 2007 platba ČMS

                       500.000,-

Nepl. výdaje – brožury „Svaz. dokumenty“

                           7.800,-

Celkem

                       671.419,-

 

Výsledek hospodaření

- 13.533,-

 

Pohledávky

 

 

VY – RK + ZG 2007 (7235x2,80 + 25.000x0,90)

  42.758,-

BE – sankce VP 2006

      159,-

BK – sankce VP 2006

      200,-

TŘ – sankce VP 2006

      600,-

UN –  sankce VP 2006

      600,-

ZN – sankce VP 2006

  1.600,-

OP – sankce VP 2006

  2.400,-

OP – sankce K-ZŘ

     500,-

UH – sankce K-ZŘ

     500,-

Celkem

 49.317,-

 

 

Závazky

 

 

RK + ZG 2007 - doplatek ČMS

  7.270,-

Celkem

  7.270,-

 

Pokladna - hotovost

     32.675,-

Účet u ČSOB

   240.200,-

Celkem finanční prostředky

   272.875,-

 

3.2 V případě zohlednění pohledávek a závazků je výsledek hospodaření roku 2006 přebytkový ve výši + 28.514,-Kč.

 

4. Zpráva RK MSS za rok 2006

4.1 Zprávu přednesl předseda RK Ing. T. Kusák. Kompletní zpráva je přílohou zápisu.

 

5. Rozpočet MSS na rok 2007

5.1 Rozpočet na rok 2007 přednesl tajemník MSS Vl. Bátěk.

 

Příjmy

 

 

RK 2008 , 135.000 x 3,-

405.000,-

ZG 2008 280.000 x 0.70

196.000,-

Úrok účtu

    1.400,-

Celkem

602.400,-

Výdaje

 

 

Ocenění záv. sezony 2007

65.000,-

Zpracování výsledků MMDT 2007

  6.000,-

Tisk výsledky MMDT 2007

11.000,-

Cestovné ŘV

14.000,-

Cestovné ZK

18.000,-

Pronájem + občerstvení schůze ŘV + ZK

18.000,-

Kontroly dle ZŘ,cestovné + odměna

12.000,-

Poštovné-obálky,pošt. známky

 3.000,-

Kancelářské potřeby ,toner,papír a pod.

 3.000,-

Telefon předseda,tajemník

14.400,-

Odměna tajemníka

12.000,-

Poplatky za ved. účtu

  2.000,-

RK 2008 platba ČMS 135.000 x 2,-

                       270.000,-

ZG 2008 platba ČMS 280.000 x 0.70

                       196.000,-

Celkem

                       644.400,-

 

Rozpočet schodkový

- 42.000,-

 

5.2 Z původního návrhu rozpočtu, který byl navržen jako vyrovnaný, byla na návrh J. Palíška OS Zlín vyškrtnuta příjmová položka „členský příspěvek“ 2100 čl. x 20,-Kč = 42.000,-Kč“.Hl. 14 pro, 2 proti.

5.3 Rozpočet 2007 byl ZK schválen – hl. 14 pro, 1 proti, 1 zdržel.

 

6. Informace z prezídia ČMS

6.1 Informace ze zasedání prezídia ČMS přednesl tajemník ČMS A. Polívka. Podrobný výpis těchto informací obsahuje zápis č.3/2007 ze schůze prezídia ČMS, konané dne 3.3.2007.

6.2 Prezídium ČMS dodatečně upozorňuje OS CHPH dát do souladu se Stanovami ČMS do 30.4.2007 počty členů v uvedených ZO:Nedakonice – 6 čl., St. Město – 7 čl., Budišov – 6čl., Vítkov – 7 čl., Hoštice – 7 čl., Nebory – 7 čl.

 

7. Závodní sezona 2007

7.1 ZP DT 2007 – 16.6. Koblenz, 30.6. Oostende, 14.7. Oldenburg, 28.7. Brussel.

      Mistrovská série 3/3.

7.2 Počty přihlášených PH

     

 

  OS CHPH

 

    Koblenz

Oostende

Oldenburg

Brussel

         ks

         ks

ks

ks

Opava

523

193

499

204

Hlučín

317

151

317

169

Karviná-Os

536

247

461

221

Třinec

318

150

319

11

Beskydy

764

329

715

351

Valašsko

381

166

361

180

Brno

796

341

683

372

Olomouc

1412

672

1350

901

Zlín

1370

555

1140

602

Uničov

954

452

903

494

B. Karpaty

210

110

201

110

Znojmo

420

246

381

271

Hodonín

964

560

863

588

Uh. Hradiště

988

486

860

570

Vysočina

567

322

512

344

J. Morava

353

190

297

193

Brno-venkov

524

257

429

291

 

7.3 Přepravu na závody DT Koblenz, Oldenburg si zajistí samostatně dle dohody pásma Sever – Střed – Jih.

7.4 Přepravu na závody DT Oostende, Brussel zajistí pro pásma Sever + Střed OS Zlín, pro pásmo Jih OS Hodonín. Svozové informace upřesní přepravci.

7.5 Hlášení prvních dolétlých PH z DT – na OS musí chovatel hlásit do 0.30 hod. po příletu , koordinátor OS na výcvikáře MSS do 2 hod. po příletu.

7.6 Ocenění soutěží 2007 – změna systému ocenění viz. zápis ŘV 1/2007 bod 4.3 – hl.16 pro, odsouhlaseno.

7.7 Mistrovství mladých chovatelů MSS do 18 let – viz. zápis ŘV 1/2007 bod 4.2 – hl 16 pro, odsouhlaseno

7.8 Starty DT – platí podmínky ZS 2006

7.9 Plán kontrol na DT MSS : Koblenz –        VY, UH, ZL, BE

                                                 Oostende –    HO, BR, BK, HL   

                                                 Oldenburg –   ZN, JM, UN, OP, TŘ

                                                 Brussel –        BV, HA, KAO, VA

 

8. Výstavy - termínový kalendář 

8.1 Výstava Sever – 3.11.2007  Bolatice, OS Opava

      Výstava Jih + Střed  – 3.11.2007  Komořany, OS Brno

      Celomoravská výstava– 24.11.2007  poř. Sever, upřesní

      Celostátní výstava 18-20.1.2008  Hluk

 

9. Různé - diskuse

9.1 Odvolání ZS Jarošov proti rozhodnutí ŘV MSS - hl. 12 proti , 4 zdrželi, zamítnuto

9.2 Vydávání společných výsledků OS J. Morava + Hodonín - hl. 16 pro, schváleno

9.3 Vakcinace PH – je povoleno používat u PH jen mrtvé vakcíny

9.4 Celomoravský Cheb 10.6.2007 – zúčastní se pásma Sever + Střed.Pásmo Jih se nezúčastní.

9.5 P. Florián – OP, používání záv. gumiček vícekrát – hl. 13 proti, 3 zdrželi, zamítnuto

9.6 L. Slováček BE, zveřejnit detailní finanční výsledek CV – není v kompetenci MSS, je možno písemně požádat o zveřejnění prezidium ČMS.

   

10. Usnesení ZK MSS

Zemská konference MSS CHPH:

10.1 Bere na vědomí:

a)      splnění usnesení zemské konference z 27.10.2006

b)     informace z prezídia ČMS

c)      zhodnocení CV – výstava po stránce organizační a společenské splnila požadavky prezídia

10.2 Schvaluje:

a)      výsledek hospodaření MSS za rok 2006 přednesený tajemníkem

b)     prominutí sankce 500,- Kč OS Vysočina za opožděné dodání protokolu o kontrole

c)      zprávu přednesenou předsedou RK ing. Kusákem

d)      rozpočet na r. 2007 předložený pokladníkem MSS jako schodkový ( nebyl schválen příspěvek 20,- Kč za člena ).  Příjem = 602.400,- Kč, výdaje = 644.400 Kč, schodek 42.000,- Kč bude pokryt zůstatkem z účtu MSS

e)      přepravu závodů DT MSS (cenová kalkulace může být ještě upřesněna v souvislosti se zavedeným mýtným apod. – nebude se o mnoho lišit oproti r. 2006)

f)       propozice a ocenění soutěží a závodů MSS na r. 2007

g)      termíny výstav MSS 2007. Pásmo sever 3.11.2007 , pásmo střed a jih společně 3.11.2007, Moravská výstava 24.11.2007

h)      kontroly jednotlivých OS na závody DT MSS

i)        vydání společných výsledků OS J.Morava a Hodonín

j)       pořádání CV 2008 v Hluku organizovanou prezidiem svazu

k)      ponechání finančního zůstatku z CV na účtu svazu. (možnost pořádání středoevropské výstavy)

l)        zamítnutí žádosti ZS Jarošov o zrušení rozhodnutí ŘV ve věci udělení disciplinárního trestu

10.3 Ukládá:

a)      předsedům OS CHPH dodržovat termíny plateb

b)     OS UH uhradit sankce K-ZŘ 500,- Kč do 30.4.2007

c)      ŘV MSS připravit pro podzimní zemskou konferenci 2007 návrh vyrovnaného rozpočtu MSS na rok 2008 (povýšením příjmů, popř.snížením výdajů)

d)      předsedům OS zajistit provedení 15-ti kontrol v závodní sezóně 2007 dle rozhodnutí prezidia svazu

e)      OS dodržet změněný termín objednávky kroužků na rok 2008 do10.4.2007

f)        ukládá výboru OS UH provést kontrolu závodní dokumentace ve všech zasazovacích střediscích  OS UH za r. 2005 a 2006. Výsledek provedené kontroly zaslat ŘV MSS do 31.5.2007.

g)      předsedům OS doplnění závodních plánů (u OS, které měly závady) v termínu do 14.4.2007

h)      předsedům OS zajistit že závodní gumičky použité na závod nesmí být použity opakovaně (platí i pro závody holoubat).

 

 

Usnesení schváleno:16 hlasů pro.

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                           zast. předseda MSS CHPH

     

 

 

Zapsal:Bátěk Vlad.,tajemník MSS                                                      

 

Příloha:

kopie revizní zprávy RK MSS z 21.3.2007

Propozice zemských soutěží MSS

Propozice zemských závodů MSS