Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

 

Zápis ZK 2 / 2006

 

podzimní zemské konference předsedů - delegátů MSS CHPH, konané dne 27.10.2006 (pátek) v 17.00 hod. v Olomouci – hotel Hesperia.

 

Přítomni: předsedové 17 OS + ŘV + RK (viz. prez. listina)

 

Nepřítomni: ŘV-Mareš K., Polívka A.

 

Konferenci zahájil a řídil za omluveného předsedu MSS K. Mareše člen ŘV MSS Ing. Novotný. Přednesl navržený program, který předložil k odsouhlasení. Program konference byl schválen bez připomínek a konference probíhala dle následujícího programu:

 

Program:

 

1.   Volba návrhové komise

2.   Kontrola usnesení z jarní ZK MSS

3.   Rezignace předsedy MSS

4.   Informace výcvikáře MSS

5.   Zpráva tajemníka MSS

6.   Informace z prezidia ČMS

7.   Celostátní výstava 2007

8.   Závodní plán DT 2007

9.   Diskuse - různé

10. Usnesení ZK MSS

 

1. Volba návrhové komise

1.1  Do návrhové komise pro vypracování usnesení ZK byli navrženi a zvoleni delegáti Ing. Ivan M., Skrbek M., Polášek M.

 

2. Kontrola usnesení z jarní ZK MSS

2.1 Všechny body usnesení byly splněny.

 

3. Rezignace předsedy MSS

3.1 Ing. Novotný přečetl dopis stávajícího předsedy K. Mareše, kterým rezignuje z důvodů pracovního vytížení na svoji funkci předsedy MSS.

3.2 ZK MSS rozhodla jednohlasně nevolit v mimořádných volbách předsedu MSS z důvodu končícího volebního období (podzim 2007).

3.3 ZK MSS pověřila vedením MSS do řádných voleb (podzim 2007) Ing. Novotného (16 hl. pro, 1 hl. zdržel).

 

4. Informace výcvikáře MSS

4.1 Výcvikář MSS hodnotil závodní plán 2006 jako dobrý. Výjimkou bylo Oostende, které se letělo za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek. 

4.2 Kritika hlášení doletu prvních 1-20 PH na DT. Nebude oceněno celkem 5 PH (viz. zápis ŘV 4/2006 bod 2.1).

4.3 Kontroly dle ZŘ (viz. zápis ŘV 4/2006 bod 2.2). Kontrolu provedlo OS Valašsko (oprava). Dodatečné zaslání kopií kontrol ZK MSS neschválila (OS UH,VY).

4.4 Startovací protokoly – nedostatky a následné sankce: OS Beskydy 2400,-Kč, B. Karpaty 200,- Kč, Hlučín 600,- Kč, Opava 2400,- Kč, Třinec 600,-Kč, Uničov 600,-Kč, Valašsko 200,- Kč, Znojmo 1600,-Kč. Sankce OS uhradí do 31.12.2006 nejpozději! 

 

5. Zpráva tajemníka MSS

5.1 Tajemník MSS informoval o čerpání plánovaného rozpočtu 2006 k 30.9.2006:

 

Příjmy

 

plán

skutečnost k 30.9.

RK 2007 , 140.000 x 2.80

392.000,-

158.088,-

ZG 2007 400.000 x 0.90

360.000,-

111.780,-

Úrok účtu

            2.000,-

           1.271,-

Celkem

754.000,-

271.139,-

Výdaje

 

plán

skutečnost k 30.9.

Ocenění záv. sezony 2006

65.000,-

-

Zpracování výsledků MMDT

  6.000,-

-

Tisk výsledky MMDT

10.000,-

11.000,-

Cestovné ŘV

14.000,-

  8.898,-

Cestovné ZK

18.000,-

  8.874,-

Schůze ŘV + ZK pronájem , občerstvení

18.000,-

  9.590,-

Kontroly dle ZŘ,cestovné + odměna

15.000,-

  2.969,-

Kancelářské potřeby ,toner,papír,atd.

  3.000,-

    690,-

Poštovné-obálky,pošt. známky

  3.000,-

 1.639,-

Telefon předseda,tajemník

13.200,-

 6.600,-

Odměna tajemníka

12.000,-

-

Poplatky za ved. účtu

   2.000,-

 1.038,-

RK 2007 platba ČMS 140.000 x 2,-

       280.000,-

-

ZG 2007 platba ČMS 400.000 x 0.71

       284.000,-

-

Neplánované výdaje

-

 7.800,-

Celkem

743.200,-

       59.098,-

 

 

Pokladna - hotovost

     41.334,22

Účet u ČSOB 

   463.956,88

Celkem finanční prostředky k 30.9.2006

   505.291,10

 

6. Informace z prezidia ČMS

6.1 ÚRK ČMS provede důkladnou kontrolu veškeré závodní dokumentace (kontrolní listy, pásky, gumičky) u špičkových holubů (1-5. v celostátním pořadí) v olympijských kategoriích. OS předají dokumentaci při přejímce PH na CV do rukou Ing. Kusáka. 

6.2 Kategorie „E“ nebude v naší olympijské kolekci zastoupena

6.3 Prezídium schválilo složení posuzovatelské komise na CV v Hluku (viz. zápis prezidia ČMS 4/2006).

6.4 Výsledky všech celostátních soutěží 2006 vyhlášených prezídiem jsou umístěny na webu svazu.

6.5 Kritika zástupce ČR Ing. Kasala za neúčast na zasedání FCI komise Standard.

6.6 Probíhá schvalovací řízení polského elektronického systému (EKS) VIZION. Předběžná cena základního vybavení cca. 13.000,-Kč. Na náš trh se rovněž tlačí nový holandský EKS MEGA. Cenově srovnatelný s polským systémem, zákl. vybavení cca. 12.500,-Kč.

6.7 Test znalostí ZŘ pro vedoucí ZS a výcvikáře. Předsedové OS odpovídají za každoroční školení ved. ZS a výcvikářů zakončené schváleným testem. O provedeném školení a testech zašle každé OS zápis tajemníkovi ČMS do 30.4. každého roku.

 

7. Celostátní výstava 2007

7.1 Informaci podal Ing. Novotný, který omluvil nepřítomnost RSDr. Uherka. Příprava probíhá bez problémů. Manažerský tým pracuje pod vedením RSDr. Uherka.

7.2 Večírek – je kladen velký důraz na úroveň večírku, žívá hudba, občerstvení, malá a velká večeře, ke vstupence 0,7 l vína atd.

7.3 Připravuje se vydání svazových odznaků a svazových triček.

7.4 Termín výstavy 12-14.1.2007 se kříží s německou výstavou, slovenská výstava je týden před naší.

7.5 Vzorový holubník – losy za 200,-Kč mají možnost objednat OS předem na adrese Ing. Ondrušek Josef, 687 71 Záhorovice 271, tel.572 691 073, 732 770 329.

7.6 Tombola – dary sponzorské od jednotlivých chovatelů nahlaste prosím předem na adresu Strachota Fr. tel.602 569 208. F. Strachota povede evidenci sponzorských darů.

 

8. Závodní plán DT 2007

8.1 Po obšírné diskusi schválila ZK MSS pro rok 2007 následující závodní plán:

      16.6. Koblenz

      30.6. Oostende

      14.7. Oldenburg

      28.7. Brusel

8.2 Úvaha o závodním plánu DT s 3 závody nad 800 km (pro kat. E) pro celou Moravu byla přesunuta na podzimní ZK 2007.

 

9. Diskuse - různé

9.1 J. Baránek – BK, OS dodržte termín zaslání výstavních karet na Moravskoslezskou výstavu v Šumicích.

9.2 L. Slováček – BE, OS Beskydy nabízí OS společný závod 10.6.2007 z Chebu. OS při stavbě závodních plánů 2007 pamatujte na tuto nabídku – Celomoravský Cheb na dobrovolné bázi s velkou účastí PH.

9.3 Ing. Ivan M. – BV, úprava ZŘ mrtvé noční doby - zkrácení v termínu doletu DT (Oostende, Oldenburg, Harlingen).

9.4 Ing. Kusák T. – před. RK, ŘV připravit návrh na jarní ZK na úpravu financování MSS v závislosti poklesu nákupu záv. gumiček oproti nárůstu EKS.

9.5 J. Lukáš – VA, požadují umožnit společné závody OS Valašska + Bílé Karpaty a společné výsledky závodů v roce 2007, není problém – deklarovat v záv. plánech.

 

10. Usnesení ZK MSS

Zemská konference MSS CHPH:

10.1 Bere na vědomí:

a)      rezignaci předsedy MSS K. Mareše

b)      informace výcvikáře MSS

c)      zprávu pokladní tajemníka MSS

d)      informace z prezidia ČMS

e)      informace Ing. Novotného o průběhu příprav CV 2007

10.2 Schvaluje:

a)      volbu zastupujícího předsedy MSS Ing. Novotného

b)      sankce OS za startovací protokoly viz. bod 4.4

c)      závodní plán DT 2007 viz. bod 8.1

10.3 Ukládá:

a)      ŘV připravit financování MSS viz. bod 9.4

b)      OS CHPH uhradit všechny platby vůči MSS do 31.12.2006

 

Návrhová komise: Ing. Ivan Miroslav, Skrbek Marek, Polášek Martin

 

 

Usnesení schváleno:17 hlasů pro.

 

 

 

 

                                                                                                             Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                         zast. předseda MSS CHPH

     

 

      Zapsal:Bátěk Vlad.,tajemník MSS