Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

Sekretariát                                                               

Vančurova 54, 615 00 Brno                                                                                    IČO 71248111

tel. 585954028                                                                                            č.úč.195518001/0300

 

Zápis ZK 1 / 2006

 

jarní zemské konference předsedů - delegátů MSS CHPH ,konané dne 31.3.2006 (pátek) v 16.30 hod. v Olomouci – hotel Hesperia.

 

Přítomni:předsedové 16 OS  + ŘV + RK (viz. prez. listina)

 

Nepřítomni:předseda OS Hodonín,ŘV-Mareš K.,Strachota Fr.

 

Konferenci zahájil a řídil za omluveného předsedu MSS K. Mareše člen ŘV MSS A. Polívka. Přednesl navržený program, který předložil k odsouhlasení. Program konference byl schválen bez připomínek a konference probíhala dle následujícího programu:

           

Program:

 

1.   Volba návrhové komise

2.   Kontrola usnesení z podzimní ZK MSS

3.   Informace z prezídia ČMS

4.   Výsledek hospodaření MSS za rok 2005

5.   Zpráva RK MSS za rok 2005

6.   Rozpočet MSS na rok 2006

7.   Závodní sezona 2006

8.   Výstavy MSS - termínový kalendář

9.   Různé

10. Usnesení ZK MSS

 

1. Volba návrhové komise

1.1  Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a zvoleni delegáti J. Palíšek, Ing. Planka, C. Drápal.

 

2. Kontrola usnesení z podzimní ZK MSS

2.1 Nesplněn bod 10.3 b  pohledávka OS Beskydy ve výši 4600,-Kč po úpravě – náhradní termín stanoven do 30.4.2006.

2.2 Nesplněn bod 10.3 e  ŘV MSS zpracovat plán kontrol pro DT 2006.Náhradní termín do 31.5.2006.

 

3. Informace z prezídia ČMS

3.1 Informace k ptačí chřipce – platí opatření vydáná SVS Praha.Závody pošt. holubů je možné pořádat jen v rámci ČR.Závody ze zahraničí jsou zakázány.V případě většího výskytu na území ČR,by se situace řešila změnou opatření.Aktuální informace jsou umístěny na webových stránkách ČMS.

3.2 Celostátní   soutěže 2006     pokud   nebudou   povoleny   závody  ze zahraničí , nebudou vyhodnocovány    celostátní   soutěže  v   rámci   ČR. Budou  vyhodnoceny  jen  celostátní soutěže v rámci zemských sdružení ČS a MSS.

3.3 Změna celostátních propozic 2006 – pro výpočet všech celost. soutěží lze použít samostatných výsledků v rámci pásem OS s min. 50 záv. chovateli.Mistrovství ročáků – z 8 předem určených závodů v záv. plánu OS se započítává 5 nejlepších závodů s max. 5 umístěnými ročáky.Max. počet mistrů 25.Eso holoubě – snížení celkového počtu vítěz. km z 500 na 400.

3.4 Změněné olympijské podmínky sport. kat. A,B,C,D,E platí.Kategorie A do 350 km!Podmínky jsou na webových stránkách ČMS.

3.5 Informaci o hospodaření ČMS podal tajemník ČMS A. Polívka.Detailní položkový výsledek hospodaření ČMS za rok 2005 bude otištěn v IZ 2/2006.

3.6 Pravidla hlášení zalétlých PH – jsou podrobně zpracovány a budou zveřejněny v IZ 2/2006 a jsou umístěny na webových stránkách včetně adresáře ZO.

3.7 Celostátní výstava 2007 se uskuteční 12 – 14.1.2007 v Hluku – prezident ČMS Ing. Novotný navrhl , aby pořadatelem od roku 2007 bylo prezidium svazu.Výstavy budou konány na dvou stabilních místech (Čechy - Morava) se dvěma stabilními týmy pořadatelské služby.MSS navrhlo Hluk – ze 16 delegátů , hl.14 pro , 1 proti , 1 zdržel.ŘV MSS byl pověřen ZK vybrat šéfa moravského pořadatelského týmu – hl. 14 pro , 1 proti , 1 zdržel.

3.8 Viceprezidentem ČMS byl zvolen prezídiem J. Toušek z ČS CHPH.

3.9 Vadné a chybějící rod. kroužky je možné reklamovat nejpozději do 30.6.2006 u tajemníka ČMS.

3.10 Na člena výcvikové komise ČMS rezignoval Ing. Novotný.ZK MSS navrhla místo Ing. Novotného St. Škovrana.St. Škovran byl schválen – hl. 12 pro , 4 zdrželi.    

 

4. Výsledek hospodaření MSS za rok 2005

4.1 Přednesl tajemník MSS Vl. Bátěk.Zpracováno za období 28.2.2005 – 28.2.2006..

 

Příjmy

 

 

RK + ZG 2006

839.355,-

Sankce VP 2005

    2.200,-

Úrok účtu

    1.819,-

Celkem

843.374,-

Výdaje

 

 

Ocenění záv. sezony 2005

65.647,-

Zpracování výsledků MMDT

  5.819,-

Tisk výsledky MMDT

11.000,-

Cestovné ŘV

13.842,-

Cestovné ZK

17.298,-

Schůze ŘV + ZK pronájem , občerstvení

17.220,-

Kontroly dle ZŘ,cestovné + odměna

2.580,-

Kancelářské potřeby ,toner,papír,atd.

1.929,-

Poštovné-obálky,pošt. známky

3.224,-

Telefon předseda,tajemník

13.200,-

Odměna tajemníka

12.000,-

Poplatky za ved. účtu

  2.404,-

RK + ZG 2006 platba ČMS

                       670.415,-

Celkem

                       836.578,-

 

Výsledek hospodaření

+ 6.796,-

 

Pohledávky

 

 

OS Vysočina pohl. z r.2003 

   3.340,-

OS Vysočina sankce VP 2005

    3.000,-

OS Beskydy sankce VP 2005 

   4.600,-

OS Třinec sankce VP 2005

      600,-

Celkem

 11.540,-

 

Pokladna - hotovost

     15.354,-

Účet u ČSOB 

   271.054,-

Celkem finanční prostředky

   286.408,-

 

5. Zpráva RK za rok 2005

5.1 Zprávu přednesl předseda RK Ing. T. Kusák.Kompletní zpráva je přílohou zápisu.

5.2 Návrh RK uhradit za 1 chovatele s ESR 60,- Kč nebyl přijat.- hl. 1 pro,15 proti.

 

6. Rozpočet MSS na rok 2006

6.1 Rozpočet na rok 2006 přednesl tajemník MSS Vl. Bátěk.

 

Příjmy

 

 

RK 2007 , 140.000 x 2.80

392.000,-

ZG 2007 400.000 x 0.90

360.000,-

Úrok účtu

    2.000,-

Celkem

754.000,-

Výdaje

 

 

Ocenění záv. sezony 2006

65.000,-

Zpracování výsledků MMDT

  6.000,-

Tisk výsledky MMDT

10.000,-

Cestovné ŘV

14.000,-

Cestovné ZK

18.000,-

Schůze ŘV + ZK pronájem , občerstvení

18.000,-

Kontroly dle ZŘ,cestovné + odměna

15.000,-

Kancelářské potřeby ,toner,papír,atd.

 3.000,-

Poštovné-obálky,pošt. známky

 3.000,-

Telefon předseda,tajemník

13.200,-

Odměna tajemníka

12.000,-

Poplatky za ved. účtu

  2.000,-

RK 2007 platba ČMS 140.000 x 2,-

                       280.000,-

ZG 2007 platba ČMS 400.000 x 0.71

                       284.000,-

Celkem

                       743.200,-

 

Rozpočet přebytkový

+ 10.800,-

 

6.2 Rozpočet 2006 byl ZK schválen – hl. 15 pro , 1 zdržel.

 

7. Závodní sezona 2006

7.1 ZP DT 2006 – 17.6. Koblenz ,1.7. Oostende , 15.7. Oldenburg , 29.7. Harlingen.      Mistrovská série 3/3.

7.2 Počty přihlášených PH

     

 

  OS CHPH

 

    Koblenz

Oostende

Oldenburg

Harlingen

         ks

         ks

ks

ks

Opava

557

215

526

224

Hlučín

459

120

447

130

Karviná-Os

544

225

426

252

Třinec

360

121

328

166

Beskydy

755

332

709

324

Valašsko

421

167

325

177

Brno

920

422

783

420

Olomouc

1548

772

1445

1071

Zlín

1366

633

1154

671

Uničov

914

476

921

498

B. Karpaty

230

152

225

153

Znojmo

428

218

337

213

Hodonín

962

625

890

621

Uh. Hradiště

975

530

850

530

Vysočina

520

320

492

322

J. Morava

304

214

282

226

Brno-venkov

 

 

 

 

 

7.3 Přepravu na jednotlivé závody DT si zajistí samostatně dle dohody pásma Sever – Střed – Jih.

7.4 Hlášení prvních dolétlých PH z DT – na OS musí chovatel hlásit do 0.30 hod. po příletu , koordinátor OS na výcvikáře MSS do 2 hod. po příletu (hl. 10 pro,1 proti,10 zdrželo).

7.5 Ruší se usnesení o vyřazení nenahlášeného PH z výsledků MSS – DT (poř 1-20).Usnesení bylo přijato v rozporu s ZŘ.Platí , že nebude oceněn!

7.6 Supereso Oostende – změna propozic MSS , vítězí PH s nejvyšším počtem umístěných Oostende , při rovnosti rozhoduje koeficient (hl. 15 pro,1 proti). 

 

8. Výstavy MSS - termínový kalendář 

8.1 Výstava Sever – 4.11.2006  Horní Suchá

      Výstava Jih – 4.11.2006  Rosice

      Výstava Střed – 11.11.2006  ?

      Výstava Celomoravská – 25.11.2006  Šumice , poř. OS  BK

 

 

 

9. Různé

9.1 Org. směrnice ČMS (Stanovy ,ZŘ,JŘ,DŘ,atd.)budou distribuovány na jednotlivé OS do 30.4.2006.

9.2 ZK pověřuje výpočtáře St. Škovrana za MSS zveřejňováním předběžných výsledků jednotlivých OS na internetu.

9.3 Převod majetku z ČSCH na ČMS CHPH řešit v rámci jednotlivých ZO (každý případ je jiný) , využít právníka prezidia ČMS, podklady k projednání na Ing. Novotného.

9.4 Objednávky rod. kroužků a závod gumiček pro rok 2007 zaslat na tajemníka MSS Vl. Báťka nejpozději do 30.4.2006.Záv. gumičky zaokrouhlit na tisíce!

   

10. Usnesení ZK MSS

Zemská konference MSS CHPH:

10.1 Bere na vědomí:

a)      informace z jednání prezidia ČMS

b)      informace k závodní sezoně 2006

c)      informace k přepravě DT

d)      informace k převodu majetku z ČSCH

10.2 Schvaluje:

a)      místo konání CV na Moravě – Hluk

b)      St. Škovrana za člena výcvikové komise

c)      zprávu o výsledku hospodaření

d)      zprávu RK MSS

e)      rozpočet MSS na r. 2006

f)        termínový kalendář výstav MSS

g)      výpočtáře St. Škovrana za MSS umísťováním předběžných výsledků OS na internetu

10.3 Ukládá:

a)      ŘV MSS jmenovat šéfa a následně pořadatelský tým pro pořádání CV na Moravě

b)      ŘV MSS zpracovat plán kontrol dle ZŘ

c)      OS Beskydy uhradit pohledávku za VP 2005 ve výši 4600,- Kč

d)      OS CHPH objednat rod. kroužky a záv. gumičky pro rok 2007

10.4 Revokuje:

a)      vyřazení PH z prvních 20 umístěných u závodů DT, bylo přijato v rozporu s ZŘ 

 

 

Návrhová komise: Josef Palíšek, ing. Oldřich Planka,Cyril Drápal

 

 

Usnesení schváleno:16 hlasů pro.

 

 

 

 

                                                                                                                          Karel Mareš

                                                                                                                   předseda MSS CHPH

     

 

      Zapsal:Bátěk Vlad.,tajemník MSS                                                      

 

      Příloha:kopie revizní zprávy RK MSS z 22.3.2006