Zápis ZK 2 / 2005

 

podzimní zemské konference předsedů - delegátů MSS CHPH, konané dne 11.11.2005 (pátek) v 16.30 hod. v Olomouci – hotel Hesperia.

 

Přítomni:předsedové 16 OS + ŘV + RK (viz. prez. listina)

 

Nepřítomní:předseda OS J. Morava, ŘV-RSDr. Uherek Z., RK-Meisl Zd.

 

Konferenci zahájil a řídil předseda MSS CHPH K. Mareš. Přednesl navržený program a předložil tento program k odsouhlasení. Program konference byl schválen bez připomínek a konference probíhala dle následujícího programu:

           

Program:

 

1.      Volba návrhové komise

2.      Úvodní informace předsedy

3.      Kontrola usnesení z jarní zemské konference MSS

4.      Zprávy funkcionářů – předseda, výcvikář, tajemník

5.      Informace tajemníka ČMS CHPH – A. Polívka

6.      Výstavy

7.      Závodní plán 2006

8.      Doplňující volba do ŘV MSS

9.      Různé

10.  Usnesení ZK MSS

 

1. Volba návrhové komise

1.1  Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a zvoleni delegáti J. Palíšek, Ing. L. Pešek, Černík.

 

2. Úvodní informace předsedy

2.1 Předseda MSS K. Mareš odůvodnil změnu původně plánovaného termínu konání ZK (28.10.2005).

 

3. Kontrola usnesení z jarní zemské konference MSS

3.1 OS Vysočina uhradí dlužnou částku z roku 2003 ve výši 3.340,-Kč do jarní ZK MSS.

3.2 Plánované kontroly v souladu se ZŘ neprovedly OS – TŘ , HL , VY , UN , UH , HA , KAO. Od r. 2006 rozhodla ZK zavést za neprovedení plánované kontroly sankci ve výši 500,-Kč/OS, odpovídá předseda OS.  

 

4. Zprávy funkcionářů – předseda , výcvikář , tajemník

4.1 Zpráva předseda – K. Mareš

-         seznámil s počty nasazovaných PH na jednotlivé závody DT a porovnal s rokem 2004

-         porovnal účast chovatelů na DT a konstatoval účast na DT v roce 2005 celkem 1514 závodících chovatelů

-         odůvodnil odložení startu závodu Oldenburg

-         informoval o stavu členské základny MSS, 17 OS – 2293 členů dle evidence

 

4.2 Zpráva výcvikář – Ing.  J. Novotný 

-         podal zprávu o stavu vypouštěcích protokolů jednotlivých OS CHPH v roce 2005

-         uvedl závady a sankce za vypouštěcí protokoly, viz. zápis ŘV 2/2005 bod 2.4

4.3 Zpráva tajemník – Vl. Bátěk

-         informoval o čerpání plánovaného rozpočtu MSS 2005, specifikoval pohledávky OS, uvedl stav finančních prostředků k 31.10.2005

Příjmy

 

plán

skutečnost

Rod. kroužky 2006

440.655,-

407.655,-

Záv. gumičky 2006

398.700,-

355.905,-

Celkem

839.355,-

763.560,-

Zaplacena záloha na ČMS RK + ZG 2006

600.000,-

Výdaje

 

plán

čerpáno

Ocenění záv. sezony 2005

65.000,-

-

Zpracování výsledků MMDT

8.000,-

5.819,-

Výsledky MMDT tisk

10.000,-

11.000,-

Cestovné ŘV

7.000,-

9.540,-

Cestovné ZK - delegáti

18.000,-

8.220,-

Cestovné a odměny kontroly dle ZŘ

6.000,-

2.580,-

Konference,pronájem,občerstvení

8.000,-

10.868,-

Kancelářské potřeby ,toner,papír,atd.

3.000,-

470,-

Poštovné,obálky

2.000,-

1.574,-

Telefon předseda,tajemník

13.200,-

6.600,-

Výdaje tajemníka

12.000,-

-

Celkem

152.200,-

56.671,-

Výpis pohledávek

 

částka

OS Vysočina z r.2003

3.340,-

OS J.Morava ZG 2006

450,-

OS Hlučín ZG 2006

45,-

OS Hodonín RK + ZG 2006

75.300,-

OS Beskydy–sankce vyp.prot.2005 z. ŘV 2/2005

5600,-

OS Zlín                      --------//--------         

400,-

OS Brno                     --------//--------   

600,-

OS J.Morava              --------//-------- 

200,-

OS Třinec                   -------//---------

600,-

OS Vysočina              -------//---------

3.000,-

Celkem

89.535,-

 

Účet banka

331.249,73

Hotovost - pokladna

54.264,22

Celkem finanční prostředky

385.513,95

Pohledávky MSS

89.535,-

 

5. Informace tajemníka ČMS CHPH – A. Polívka

5.1 Informoval o zasedání prezídia ČMS. Bylo odsouhlaseno pořadí celostátních soutěží.MSS nemělo nedostatky.

5.2 Schváleny byly doplňky ZŘ viz. zápis prezídia ČMS 2/2005, bod 2.

5.3 OS CHPH zašlou a nahlásí kategorii „Výkon za život H – HE“ do 30.11.2005 na výcvikáře Ing. Novotného.

5.4 Prezídium navrhne svazové konferenci (SK) ČMS paritní zastoupení v prezídiu 5 členů ČS a 5 členů MSS, oddělení funkce člena prezídia a tajemníka svazu.

5.5 Prezídium navrhne SK k odsouhlasení změny a doplňky Stanov a Jednacího řádu ČMS, viz.zápis prezídia 2/2005, bod.3.

5.6 SK ČMS 3.12.2005 projedná a schválí nový Závodní řád, Výstavní řád, Archivační řád, Zásady organizace výstav.

5.7 SK ČMS schválí výcvikovou komisi (za MSS – Ing. Novotný, Ing. Švec, M. Polášek) a posuzovatelskou komisi (za MSS Březa T., Supek J.) a zvolí prezidenta svazu (OS Brno navrhlo za kandidáta Ing. Novotného).

5.8 Rodové kroužky 2006 budou dodány do ČR do konce 11/2005 a budou distribuovány na OS netříděné.

5.9 ZO – OS které potřebují potvrzení,že ČMS je nástupnickou organizací ČSCH, se obrátí na tajemníka ČMS A. Polívku.

5.10 Viceprezident ČMS Ing. Novotný poslal dopis formulovaný jako žádost vyjádřit stanovisko ČMS CHPH do sdělovacích prostředků – ČT, Nova, Prima v souvislosti s chovem poštovních holubů.

5.11 ZK MSS doporučila kandidaturu Ing. Novotného na prezidenta svazu hlasy 15 pro, 1 zdržel.

5.12 ZK MSS souhlasí s paritním zastoupení v ČMS (5 čl.ČS + 5 čl.MSS) hlasy 16 pro.

5.13 ZK MSS nedoporučila oddělení funkce člena prezídia a tajemníka svazu, hlasy 13 proti, 2 pro ,1 zdržel.

 

6. Výstavy

6.1 Prezídium ČMS provádí všechny možné kroky, aby se CV 2006 v Klatovech uskutečnila. Byla zaslána žádost – dopis na Ministerstvo zemědělství ČR, Státní veterinární správu ČR o udělení výjimky. Přílohu tvořilo stanovisko okolních států (Německa) k možnosti udělení výjimky.

6.2 Pokud nebude možné CV 2006 uspořádat, měl by se uskutečnit „Chovatelský den s vyhodnocením celostátních soutěží 2005“. Pořadatel ČS CHPH, v blízkosti Prahy.

 

7. Závodní plán 2006

7.1 Byl navržen a schválen závodní plán DT 2006 včetně termínů, v níže uvedené podobě (hlasy 14 pro, 1 proti, 1 zdržel)

     

7.2 Mistrovské soutěže MSS CHPH pro rok 2006 se nemění a jsou shodné s rokem 2005. Budou zveřejněny na webových stránkách ČMS CHPH.

7.3 Start u velmi dlouhých tratí Oostende, Harlingen bude proveden tak, aby 20% vítězů ve všech OS MSS dolétlo 1.den. Pokud to nebude reálné vzhledem k počasí, bude proveden pozdní start. Rozhodnutí bylo přijato hlasy 11 pro, 5 proti.

7.4 ZK MSS přijala usnesení „V zemském závodě DT musí být každý PH v oceňovaném pořadí (1-20) telefonicky hlášen. Nehlášený PH bude z výsledků MSS vyřazen“. ZK návrh usnesení přijala hlasy 10 pro, 6 proti.

7.5 Formulář hlášení doletů z DT MSS zašle koordinátor za OS na výcvikáře MSS.  

 

8. Doplňující volba do ŘV MSS

8.1 V doplňující volbě do ŘV MSS byl za odstupujícího RSDr. Uherka zvolen 1. náhradník z řádných voleb výboru Cyril Drápal z OS Vysočina. Na uvolněné místo nebyl navržen předsedy OS jiný kandidát. Hlasy 8 pro ,4 proti , 4 zdrželi. 

 

9. Různé

9.1 Žádost OS Svitavy o začlenění do mistrovství DT MSS 2006. ZK MSS projednala tuto žádost a po diskusi rozhodla žádosti nevyhovět. Hlasy 7 pro, 8 proti, 1 zdržel.

9.2 Počty chovatelů závodících elektronickými konstatovacími systémy (EKS) v r.2005 nenahlásily do podzimní ZK OS – BK ,BR,HA,HL,HO,BV,KAO,OP,BE,TŘ,UH,VY,ZL. Nahlaste telefonicky nebo písemně na tajemníka do 15.12.2005.

   

10. Usnesení ZK MSS

 

Zemská konference MSS CHPH:

 

10.1 Bere na vědomí:

a)      úvodní informaci předsedy

b)      zprávu předsedy, výcvikáře, tajemníka MSS včetně hospodaření

c)      informaci tajemníka ČMS A. Polívku

d)      neschválení dotace pro pořadatele výstav MSS

e)      nevyhovění žádosti OS Svitavy o zařazení do soutěží MSS DT viz.bod 9.1

f)        nesouhlas s oddělením funkce člena prezídia a tajemníka svazu viz.bod 5.13

 

10.2 Schvaluje:

a)      kandidaturu Ing. Novotného na prezidenta ČMS viz. bod 5.11

b)      paritní zastoupení v prezídiu ČMS (5 čl. ČS + 5 čl. MSS) viz. bod 5.12

c)      závodní plán 2006 DT MSS viz.bod 7.1

d)      mistrovské soutěže MSS 2006 viz. bod 7.2

e)      provedení startu u velmi dlouhých tratí viz. bod 7.3

f)        vyřazení nenahlášených PH ze závodu DT viz. bod 7.4

g)      zasílání formuláře hlášení doletu viz. bod 7.5

h)      doplňující volbu do ŘV MSS viz. bod 8.1

i)        po prověření RK sankce za vypouštěcí protokoly (zápis ŘV 2/2005)

 

10.3 Ukládá:

a)      OS Vysočina uhradit pohledávku 3.340,-Kč z r. 2003 do jarní ZK

b)      OS CHPH uhradit všechny pohledávky do 31.12.2005 (viz. bod 4.3)

c)      Výcvikářům OS CHPH nahlásit kategorii „Výkon za život H -HE“ do 30.11.2005

d)      Výcvikářům OS CHPH nahlásit počty chovatelů závodících EKS do 15.12.2005

e)      ŘV MSS zpracovat plán kontrol pro závody DT 2006 včetně sankčního řádu za neprovedení kontroly (odměna pro OS za provedení kontroly 500,- Kč + cestovné, sankce za neprovedení kontroly 500,- Kč)

 

 

Návrhová komise: Palíšek, Ing. Pešek,Černík

 

Usnesení schváleno:16 hlasů pro

 

 

               Zapsal:Bátěk Vlad.,                                                        Karel Mareš

                   tajemník MSS                                                       předseda MSS CHPH