Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

 

Zápis ZK 1 / 2005

 

jarní zemské konference delegátů MSS CHPH, konané dne 1.4.2005 (pátek) v 16.30 hod. v Olomouci – hotel Hesperia.

 

Přítomni:zástupci všech 17 OS (viz. prez. listina) + ŘV + RK MSS CHPH

Omluveni:ŘV-RSDr. Uherek Z., RK-Ing. Bukva L., Meisl Zd.

 

Konferenci zahájil a řídil předseda MSS CHPH K. Mareš. Přednesl navržený program a předložil tento program k odsouhlasení. Program konference byl schválen bez připomínek a konference probíhala dle následujícího programu:

           

Program:

 

1.   Volba návrhové komise

2.   Informace z mimořádné svazové konference ČMS CHPH

3.   Zpráva o činnosti MSS za rok 2004

4.   Výsledek hospodaření MSS za rok 2004

5.   Zpráva revizní komise za rok 2004

6.   Rozpočet MSS CHPH na rok 2005

7.   Závodní sezona 2005

8.   Výstavy MSS CHPH-termínový kalendář

9.   Různé

10. Usnesení z jarní zemské konference MSS CHPH

 

1. Volba návrhové komise

1.1  Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni členové J. Palíšek, Ing. L. Pešek, Vl. Bátěk.

 

2. Informace z mimořádné svazové konference ČMS CHPH

2.1 Předseda K. Mareš zevrubně seznámil s výsledky mimořádné svazové konference konané dne 12.3.2005 v Jihlavě (viz. zápis mim. svaz. konf. z 12.3.2005)

2.2 Zemská konference MSS nesouhlasí s návrhem ČS CHPH s vyčleněním funkce tajemníka ČMS z prezidia ČMS. Jako důvod uvádí to, že tajemník je rovněž předsedou OS a neměl by být jen administrativním pracovníkem a měl by mít možnost podílet se na rozhodování.

2.3 ŘV MSS upozorňuje OS CHPH na odesílání druhé kopie zas. listu v den nasazování na předsedu OS. Týká se jen výcvikářů OS CHPH.

2.4 Do standardní komise FCI za ČMS byl navržen Ing. V. Kasal, do sportovní komise FCI za ČMS byl navržen J. Kondrys.

2.5 Do nově tvořené výcvikové komise při ČMS by mělo MSS navrhnout 2 členy. Byli navrženi 3 kandidáti Martin Polášek, Stanislav Škovran, Ing. Václav Švec. Byli zvoleni a zastupovat MSS budou M. Polášek a Ing. V. Švec. Hlasování M. Polášek 13 hlasů, Ing V. Švec 13 hlasů, St. Škovran 9 hlasů.

2.6 ŘV MSS upozorňuje OS CHPH na volbu nového prezidenta ČMS CHPH, která se uskuteční na podzim 2005. OS CHPH mají možnost navrhnout svoje kandidáty do podzimní zemské konference MSS.  

 

3. Zpráva o činnosti MSS za rok 2004

3.1 Zprávu přednesl předseda K. Mareš. Ocenil nové sjednocení celé Moravy jak po stránce organizační tak i sportovní. Vyzvedl jednotlivé úspěchy zástupců MSS v celostátních soutěžích a rovněž upozornil na úspěchy zástupců MSS na Celostátní výstavě na Kladně. Závěrem se omluvil moravským zástupcům, kteří reprezentovali ČR na olympiádě v Portu. Spolu s výcvikářem předal účastníkům olympiády v Portu diplomy FCI za účast.

 

4. Výsledek hospodaření MSS za rok 2004

4.1 Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2004 přednesl tajemník MSS Vl. Bátěk. Seznámil podrobně s jednotlivými příjmovými a výdajovými položkami hospodaření.

      Příjmy MSS za rok 2004 celkem                                                                         938.483,-

      Výdaje MSS za rok 2004 celkem                                                                        847.133,-

      Výsledek hospodaření – přebytek                                                                        +91.350,- 

      Pohledávka MSS z roku 2003 – OS Vysočina                                                        3.340,-

      Pokladna MSS hotovost                                                                                        63.675,22

      Účet                                                                                                                     215.937,18

      Celkem finanční prostředky k 1.3.2005                                                                279.612,40

 

5. Zpráva revizní komise za rok 2004

5.1 Zprávu přednesl předseda RK Ing. T. Kusák. Kompletní zpráva je přílohou zápisu.

 

6. Rozpočet MSS CHPH na rok 2005

6.1 Návrh rozpočtu přednesl tajemník Bátěk Vl. Rozpočet vychází z roku 2004, jen byl v některých položkách upraven.

     Příjmy:

Rod. kroužky 2006,140.000 x 0,57

         79800,-

Záv. gumičky 2006,480.000 x 0,18

         86400,-

      Celkem                                                                     166.200,-

 

      Výdaje:

Ocenění záv. sezóny 2005

         65000,-

Zpracování výsledků MMDT

           8000,-

Výsledky MMDT - tisk

         10000,-

Cestovné ŘV

           7000,-

Cestovné ZK-delegáti

         18000,-

Cestovné a odměny – kontroly dle ZŘ

           6000,-

Konference, pronájem, občerstvení

           8000,-

Kancelářské potřeby, toner, obálky apod.

           3000,-

Poštovné

           2000,-

Telefon předseda, tajemník

         13200,-        

Výdaje tajemníka

         12000,-

      Celkem                                                                     152 200,-

       Rozpočet je plánován přebytkový ve výši + 14 000,-Kč.

 

7. Závodní sezona 2005

7.1 Počty přihlášených PH na DT 2004:

     

 

  OS CHPH

 

    Oostende

     Brussel

         ks

         ks

Opava

166

164

Hlučín

236

245

Karviná-Os

331

372

Třinec

155

170

Beskydy

382

378

Brno

500

500

Olomouc

1339

1207

Zlín

620

697

Uničov

585

597

B. Karpaty

170

171

Znojmo

395

415

Hodonín

701

712

Uh. Hradiště

690

726

Vysočina

379

386

J. Morava

280

280

Valašsko

189

189

Brno-venkov

305

307

Součet

7423

7516

     Pásmo střed + sever – Oostende 4693 ks, Brussel 4690 ks.

7.2 Přeprava závodů Koblenz a Oldenburg je zajišťována dle dohody v pásmech sever, střed, jih. Cena Koblenz 18,- Kč/kus pro střed. Cena Oldenburg 19,- Kč/kus pro střed.

      Přepravu Oostende zajišťuje pro sever + střed OS Haná 27,-Kč/kus, pro jih OS Hodonín. Přepravu Brussel zajišťuje pro sever + střed OS Zlín 25,-Kč/kus, pro jih OS Hodonín.

7.3 Prvotní dokumentace závodní činnosti – vypouštěcí protokoly. V loňském roce došlo k zásadnímu zhoršení kvality a věrohodnosti těchto dokladů. Naprosto běžně se vyskytovalo odesílání protokolu ze zahraničních závodů až z českého území, nebo odesílání z míst odlišných od místa vypuštění, protokoly nepotvrzené razítkem z místa startu, nebo dokonce rozdíly mezi údaji na protokolu a výpočtem závodu. Tento nepřijatelný stav byl částečně asi i podmíněn zrušením finančních sankcí.

 

      Sankce pro sezonu 2005:

a) Formální chyby …………………………….sankce    200,- Kč

příklady: chybějící čas startu, datum startu, místo startu, datum vystavení protokolu, chybějící údaj o další přepravované OS.

b) Nesprávné údaje ……………………………sankce   400,- Kč

příklady: rozdílné údaje o místě, času a datu startu ve srovnání s výpočtem závodu v případě, že OS doloží regulérnost vypočítaného závodu.

c) Zásadní nesrovnalosti ………………………sankce    600,- Kč

příklady: rozdíl mezi místem startu a potvrzením o vypuštění nad 5 km, rozdíl mezi místem startu a odesláním protokolu nad 10 km (platí i pro zahraniční závody).

d) Neregulérní start ……………………………sankce   1000,- Kč

příklady: chybějící potvrzení z místa startu, nedoručený protokol, důvodné pochybnosti o věrohodnosti protokolu, závod vypočítaný v rozporu s ověřenými údaji na protokolu.

Opakování závad v bodu d) v jedné sezóně je důvodem k vyřazení příslušných závodů OS ze všech nadoblastních soutěží toho roku.

Sankce odsouhlaseny 17 hlasy delegátů pro.

 

7.4 Výcvikáři OS CHPH sdělí emailové adresy svých OS na výcvikáře MSS Ing. Novotného nejpozději do 30.4.2005.

 

8. Výstavy MSS CHPH-termínový kalendář 

8.1 Výstava MSS –celomoravská –19.11.2005, poř. OS B.Karpaty, Šumice

8.2 Výstava pásmo střed – 12.11.2005-poř. OS Zlín, Prusinovice.

8.3 Výstava pásmo sever-5.11.2005 – poř. OS Hlučín, Ostrava - Třebovice

8.4 Výstava pásmo jih –5.11.2005 –poř. OS J. Morava, Hustopeče

 

9. Různé

9.1 Středoevropský maraton klub – pod patronací Slovenska.Informaci z jednání na Slovensku podal předseda RK Ing. Kusák.V roce 2005 se nezúčastníme. Hlasování 1 pro, 16 proti. Pro rok 2006 zvážíme svoji účast a dalšího jednání v září – říjnu se zúčastníme.

9.2 MSS CHPH má IČO 71248111 a nové konto u ČSOB 195518001/0300.Všechny poplatky směrujte na nové číslo konta!

9.3 A. Polívka tajemník ČMS tlumočil rezignaci RSDr.Uherka Zdeňka na svoji funkci v řídícím výboru MSS. Jako důvody uvádí RSDr. Uherek personální složení ŘV MSS a zejména nemožnost spolupráce s tajemníkem VL. Báťkem. Konference jeho rezignaci přijala s výsledkem hlasování 15 pro, 2 se zdrželi. Zároveň ZK rozhodla, že uvolněné místo zůstane neobsazeno do podzimní ZK. K rezignaci se vyjádřil tajemník MSS Vl. Bátěk, který uvedl, že si není vědom žádného oficiálního sporu s RSDr. Uherkem.

   

10. Usnesení z jarní zemské konference MSS CHPH

Zemská konference MSS CHPH:

10.1 Bere na vědomí:

a)      informaci z jednání ŘV MSS CHPH ze dne 8.3.2005 v Brně

b)      informaci z mimořádné svazové konference ČMS CHPH  ze dne 12.3.2005 v Jihlavě

c)      informaci o testování pozitivně dopovaných PH (propozice budou zpracovány dodatečně jako součást ZŘ)

10.2 Schvaluje:

a)      kandidáty do pracovní výcvikové komise: Martina Poláška a ing. Václava Švece

b)      zprávu o hospodaření MSS CHPH za r. 2004 – viz. bod 4.1

c)      termín do 30.6.2005 úhradu dlužné částky 3.340,- Kč OS Vysočina – pokud nesplní uloží podzimní ZK sankce

d)      zprávu KRK MSS CHPH o provedené revizi za r. 2004 – příloha zápisu

e)      rozpočet MSS CHPH na r. 2005 – viz. bod 6.1

f)        v souladu se ZŘ kontroly jednotlivých OS na závody DT

Koblenz – Jižní Morava, Brno venkov, Zlín, Beskydy, Třinec

Oostende – Hodonín, Brno, Bílé Karpaty, Hlučín

Oldenburg – Znojmo, Vysočina, Uničov, Opava

Brusel – Uherské Hradiště, Haná, Karviná .- Ostrava, Valašsko

 

Jednotlivá OS vydají pověření ke kontrole u chovatele a vyhotoví zápis ve třech vyhotoveních (1x výcvikář ing. Novotný, 1x OS kontrolovaného chovatele, 1x chovatel)

g)      sankce za nedodržování ZŘ – Vypouštěcí protokoly viz. bod 7.3

h)      počty přepravovaných PH na závody Moravy DT a jednotlivé přepravce (přepravci zpracují svozový plán pro přepravovaná OS)

i)        termíny výstav MSS CHPH

  5.11.2005 – Morava sever, Morava jih

12.11.2005 – Morava střed

19.11.2005 – celomoravská

      j)    doplnění usnesení bodu 4.3. z podzimní  konference MSS CHPH ze dne 19.11.2004 –

            v případě sporných startů DT – zoobus přepravce musí vždy dojet na místo stratu a         

            teprve potom může rozhodnout jmenovaná komise

k)      prominutí zbytku trestu uzavření ZS ZO Horní Suchá – byly splněny podmínky dle zápisu    ŘV MSS 3/2004

l)        rezignaci RSDr. Zdeňka Uherka na funkci člena ŘV MSS (jednotlivá OS CHPH předloží návrhy na doplnění - na podzimní konferenci MSS CHPH  proběhne volba nového člena

m)    termín podzimní zemské konference MSS 28.10.2005 

10.3 Ukládá:

a)      předsedům OS CHPH předložit do 28.10.2005 MSS CHPH návrhy na kandidáty na prezidenta ČMS CHPH

b)      předsedům OS CHPH zaslat tajemníkovi MSS p. Polívkovi do 30.4.2005 stav nemovitého majetku jednotlivých ZO CHPH, který je zapsán na katastrech nemovitostí na Český svaz chovatelů (doložit částečným výpisem z KN)

c)      výcvikovým referentům OS – vlastní kontrolní listy zasílat na předsedy OS CHPH, popř. na jiného pověřeného funkcionáře OS CHPH

d)      ŘV MSS zabývat se diskuzí dnešní zemské konference a tuto rozpracovat

 

Návrhová komise: Josef Palíšek, ing. Ludvík Pešek,Vladimír Bátěk

 

Usnesení schváleno:16 hlasů pro,1 se zdržel.

 

                                                                                                                          Karel Mareš

      Zapsal:Bátěk Vlad.,tajemník MSS                                                       předseda MSS CHPH

 

      Příloha:kopie revizní zprávy RK MSS z 8.3.2005