Zápis ze schůze URK ČMS CHPH dne 11. 1. 2013 v Hluku

 

 

 

Účastníci schůze URK:

 

Ing. Miroslav Brož, Ph. D. - předseda

   p. Jaroslav Neděla           - člen (předseda RK ČS)

   p. Lubomír Becha            - člen (předseda RK MSS)

Ing. Václav Ranocha          - člen

Ing. Jan Jakubec                 - pokladník ČMS / částečně - při kontrole pokladny

 

Omluvil se:

    p. Václav Kratochvíl      - člen

 

Hlavní úkoly schůze URK:

 

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola usnesení z minulé celostátní konference

3) Projednání zprávy URK pro dnešní konferenci

4) Diskuse

 

K jednotlivým bodům:

 

ad 1) Členové URK provedli kontrolu některých položek výpisu z pokladní knihy, přičemž nebyly shledány žádné závady. Na základě toho se komise shodla, že pokladna je vedena přehledně a velmi kvalifikovaně, za což patří poděkování Ing. Janu Jakubcovi.

 

Jen základní čísla:

                                               plán                          skutečnost

Příjmy:                          1 160 000 Kč                 1 599 552,64 Kč

Výdaje:                            830 000 Kč                    760 629,12 Kč                   

rozdíl:                                                                +  838 923,52 Kč

 

Tři položky jsou v příloze k čerpání rozpočtu, které uvedl Ing. Jakubec ve své zprávě.

 

K 31. 12. 2012 je na všech účtech ČMS částka 3 087 737,48 Kč.

 

Velmi závažným nedostatkem je nevyučtování CV v roce 2011 v Hluku ze strany MSS tak, jak bylo rozhodnuto na Prezidiu dne 12. 4. 2011 (viz Zápis č.3/2011 - bod 11).

 

Dále schází částka 18 000 Kč za ČS z celostátní výstavy v Lysé nad Labem v roce 2012 (stanovena částka 30 000 Kč).

 

ad 2) Po kontrole usnesení z celostátní konference, konané dne 11. 2. 2012 v Jihlavě URK konstatovala, že všechny body byly splněny.

 

ad 3) Projednání zprávy URK, která bude přednesena na dnešní celostátní konferenci. Už v Lysé nad Labem jsme se dohodli, že vzhledem ke složení URK budeme jednotlivé problémy řešit pomocí e-mailů a telefonů, což dobře fungovalo.

ad 4) Návrh do diskuse měl p. Jaroslav Neděla, aby Sportovní komise pro další období navrhla pro Prezidium objektivnější vyhodnocování celostátních soutěží s tím, že počet závodů v jednotlivých kategoriích je u OS rozdílný. 

 

 

Co se nám podařilo změnit na úrovni Svazu:

 

a) Na minulé konferenci jsme v naší zprávě upozornili na zásadní nedodržování čl. 15 Jednacího řádu, kdy nebyla dodržována povinnost schvalovat veškeré změny zásadních Svazových dokumentů 2/3 většinou a projednání na Zemské konferenci. Konstatujeme, že od této konference byl tento bod dodržován.

 

b) Na základě podnětu Ing. Pastyříka na konferenci 7. 1. 2011 v Hluku se změnil termín evidence členů ČMS k 31. 12. běžného roku tak, aby tajemník mohl spočítat stav členů k 5. 1. následujícího roku a tím je možno i na dnešní konferenci stanovit počet mandátů dle letošního roku.

 

c) Společně s pokladníkem Ing. Jakubcem (i Ing. Švecem) jsme vyslovili požadavek, aby stav finančních prostředků byl vždy k 31. 12. kalendářního roku. Toto bylo odsouhlašeno a takto funguje.

 

Co se nepodařilo:

 

Naše některé návrhy na CK dne 11. 2. 2012 v Jihlavě nebyly odsouhlašeny 2/3 většinou hlavně proto, že velký počet zástupců jednotlivých OS se zdrželo hlasování.

 

Proto jsme se dnes dohodli, že veškeré naše náměty a návrhy ke zlepšení činnosti Svazu budeme předkládat na schůzích Prezidia buď prostřednictvím předsedy URK nebo tajemníka Svazu.

 

Za URK vám všem přejeme zdraví a dobré výsledky v roce 2013.

 

 

 

 

 

 

V Hluku                                                                                         Ing. Miroslav Brož, Ph.D.                                                                    

dne 11. 1. 2013                                                                              předseda URK ČMS CHPH