Z  Á  P  I  S

 

ze schůze výcvikové komise prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů,

konané dne 15.10.2009 ve Velkém Meziříčí.

 

Přítomni:      Petr Husák, Stanislav Škovran, Ing.Václav Švec

Omluven:     Ing. Stanislav Matuška

Hosté:         Ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka

 

Program:    1. Zahájení

                   2. Návrh OS CHPH Svitavy na změnu propozic soutěží

                   3. Projednání změn Propozic výkonnostních soutěží na rok 2010

                   4. Vypouštěcí místa a zabezpečení vypouštění poštovních holubů

                   5. Různé

                   6. Závěr 

 

ad. 1.

Schůzi zahájil předseda výcvikové komise Petr Husák, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

 

ad. 2.

OS CHPH Svitavy navrhlo změnu propozic soutěží na rok 2010 tak, aby byly v závodních plánech oblastních sdružení předem stanoveny určené závody, ze kterých by byl proveden výpočet do všech vyšších soutěží (např. KT 6 závodů, ST 6 závodů, DT 4 závody, celkem 16 závodů).

Výcviková komise projednala tento návrh a konstatovala, že nelze omezovat počet závodů pro výpočet soutěží holubů - ESO a Olympijské kategorie. Výpočet soutěží chovatelů – CM a podobně se provádí z předem označených závodů v plánech OS CHPH.

Výcviková komise nedoporučuje návrh OS CHPH Svitavy ke schválení. 

 

ad. 3

Výcviková komise projednala a navrhuje ke schválení tyto změny Propozic výkonnostních soutěží 2010:

 

V bodu 4.1.2. Celostátní mistrovství, ve druhé odrážce změnit text

výsledky z třídy otevřené v konkurenci nejméně 50 chovatelů účastníků závodu

 

V bodu 4.1.3. Mistrovství ročních holubů zrušit text pod písmenem b) a změnit text pod písmenem

c)  v konkurenci nejméně 50 chovatelů účastníků závodu

 

V bodu 4.1.4. Mistrovství holoubat zrušit text pod písmenem b) a změnit text pod písmenem

c)  výsledky z třídy holoubat v konkurenci nejméně 40 chovatelů účastníků závodu

 

4.1.5. ESO holub = Olympijská kategorie H

a)  jednoroční soutěž holubů

      b)  v konkurenci nejméně 20 účastníků závodu a 250 nasazených holubů 

c)      započítává se 6 závodů se skutečnou vzdáleností na holubník nad 300 km

d)      vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů Kf

4.1.6. ESO holubice

a)  jednoroční soutěž holubic

      b)  v konkurenci nejméně 20 účastníků závodu a 250 nasazených holubů   

c)  započítává se 6 závodů se skutečnou vzdáleností na holubník nad 100 km

d)  vítězí holubice s nejnižším součtem koeficientů Kf

4.1.7. ESO ročních holubů = Olympijská kategorie G

a)  jednoroční soutěž ročních holubů bez rozdílu pohlaví

      b)  v konkurenci nejméně 20 účastníků závodu a 250 nasazených holubů   

c)  započítává se 5 závodů se skutečnou vzdáleností na holubník nad 100 km

d)  vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů Kf

4.1.8. ESO holoubat = Olympijská kategorie F

a)  jednoroční soutěž holoubat bez rozdílu pohlaví

      b)  výsledky z třídy holoubat v konkurenci nejméně 20 účastníků závodu a 250 nasazených holubů   

c)  započítává se 3 závody se skutečnou vzdáleností na holubník nad 100 km

d)  vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů Kf

4.1.9. Super ESO (SE)

a)  jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví

b)  v konkurenci nejméně 20 účastníků závodu a 250 nasazených holubů 

c)  10 nejlepších závodů se součtem skutečných vzdáleností minimálně 3000 km.

      d)  vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů Kf z 10 započítávaných závodů

V souvislosti s uvedenými změnami propozic navrhuje výcviková komise doplnit § 1 odst. 1       Závodního řádu CHPH takto:

za větu Je výhradně .........povolených klubů. vložit větu Oficiální závod musí být deklarován v závodním plánu pořadatele závodu a účast v něm musí být umožněna všem členům pořadatelské organizace.

 

ad. 4.

Do dnešního dne pouze malá část Oblastních sdružení splnila úkol ze schůze prezidia 1.9. 2009 a zaslala seznam vhodných vypouštěcích míst v jejich oblasti. Výcviková komise žádá Oblastní sdružení, aby nejpozději do 30.10.2009 zaslali na adresu tajemníka svazu seznam vhodných vypouštěcích míst v jejich oblasti. Seznam musí obsahovat údaje: název místa, popis vypouštěcího místa (parkoviště, louka, cesta), souřadnice navrhovaného vypouštěcího místa, jméno chovatele zodpovědného za starty holubů z daného vypouštěcího místa, jeho adresa a telefon.

 

Návrh povinností a práv chovatele, který zabezpečuje vypouštění poštovních holubů v daném vypouštěcím místě – komisař vypouštění.  ( Funkci startéra řeší § 14 odst. 1 Závodního řádu CHPH.)

-  vybrat vhodné vypouštěcí místo, které zaručuje regulérní startovní podmínky a bezpečný vzlet   

   závodníků, určit zeměpisné souřadnice tohoto vypouštěcího místa

-  kontrolovat zda vypouštění holubů probíhá podle ustanovení § 14 odst.2  Závodního řádu CHPH

-  po provedeném startu zkontrolovat, zda v dopravním prostředku nezůstal uvězněn nějaký holub

-  zkontrolovat údaje uvedené v „Protokolu o vypuštění holubů“ ( hlavně místo startu, datum a čas)

   a tento potvrdit

-  respektovat čas vypuštění stanovený pořadatelem závodu a být mu nápomocen při rozhodování za  

   zhoršených klimatických podmínek

- v případě, že není možno vypustit holuby na určeném ( zaměřeném)  vypouštěcím místě, určit náhradní

   místo startu a zajistit souřadnice tohoto místa

- vykázat z místa startu další přepravce s holuby, kteří v daný čas nestartují – v návaznost na ustanovení

   § 14 odst. 2 písm. c.  Závodního řádu CHPH

- za zabezpečení těchto úkonů náleží komisaři vypouštění odměna 100,- Kč plus cestovní náklady na 

   místo startu dle dohody s pořadatelem závodu   

 

V souvislosti s uvedeným navrhuje výcviková komise doplnit § 14 odst. 4  Závodního řádu CHPH větou

Ve výsledkové listině za názvem závodu bude uvedena zkratka NMS ( náhradní místo startu).  

 

ad. 5.

Vzhledem k možným záměnám čísel holubů jiných států, navrhuje výcviková komise následující:

V případě, že chovatel má na kontrolním listě uvedeného holuba s označením cizího státu, uvede výpočtář první písmeno státu místo druhé pomlčky v čísle holuba ( mezi číslo spolku a identifikační číslo holuba).

 

ad. 6.

Závěrem předseda výcvikové komise poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

 

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí 15.10.2009                                                   Zapsal  Ing. Václav Švec