Zápis č. 1 / 2012

 

ze schůze URK ČMS CHPH, konané dne 20. ledna 2012 v Lysé nad Labem

 

 

Přítomni: Ing. Miroslav Brož, PhD - předseda URK

                p. Jaroslav Neděla, p. Václav Kratochvil, p. Lubomír Becha, Ing. Václav Ranocha - členové URK

                Ing. Jan Jakubec - část.- pokladník ČMS   

 

Program jednání:

 

1)  Zahájení

2)  Revize pokladny ČMS CHPH

3)  Kontrola usnesení Celostátní konference ze 7. 1. 2011

4)  Jednotlivé body k jednání URK

      a) Zásadní dodržování čl. 15 Jednacího řádu

      b) Schvalování pásem v OS

      c) Zamezení volby potrestaných členů Svazu

      d) Systematické kontroly u chovatelů s mimořádnými výsledky

      e) Informace ke stížnosti p. T. Leikepa

      f) Požadavek p. J. Albrechta

      g) Stížnost p. M. Meislové

5)  Diskuze

6)  Závěr

 

K jednotlivým bodům jednání: 

 

ad 1) URK se sešla poprvé v tomto volebním období v úplném složení.

 

ad 2) Revize pokladny proběhla velice dobře, pokladník Ing. Jan Jakubec měl výborně připraveny podklady, kontrolované doklady byly v pořádku - informace bude ve zprávě URK na CK ČMS CHPH dne 11. 2. 2012.

 

ad 3) Usnesení z CK 7. 1. 2011 byla splněna. Požadavek na prověření počtu delegátů vyřešen, bude potřebné doplnit Jednací řád dle rozhodnutí Prezidia ze dne 12. 4. 2011 v zápise č. 3 /2011 - bod 3.  

 

ad 4) Všechny výše uvedené body byly detailně projednány a byla vyjádřena názorová shoda na jejich řešení.

 

ad 5) V diskusi byl předložen návrh na doplnění názvu URK na Ústřední kontrolní a revizní komisi (UKRK). Dále na vydání průkazů pro členy URK (UKRK) pro možnost kontroly všech složek Svazu. Oba návrhy byly URK odsouhlaseny.

 

ad 6) Předseda URK poděkoval všem členům za aktivní přístup a schůzi ukončil. Detailní informace budou ve zprávě URK na CK ČMS CHPH den 11. 2. 2012.

                

 

Návrhy bodů k projednání na CK 11. 2. 2012

 

-         doplnit JŘ čl. č. 8 - viz Prezidium 12. 4. 2011 - bod 3

 

-         změnit rozhodovací pravomoc v otázce vytváření pásem v OS z výboru OS na souhlas Konference OS (viz Zemská konference MSS ze dne 27. 11. 2011 - bod 7 - § 17 - odst. 2)

 

-         doplnit volební řád nebo Stanovy k zamezení výkonu funkce členům Svazu, kteří byli potrestáni za podvod nebo jiné vážné porušení základních dokumentů Svazu, ve vedení OS a vyšších složkách Svazu - viz ZK ČS - „konference 3. 12. 2011 - usnesení konference ukládá“- bod b)

 

-         realizovat změnu názvu z URK na UKRK včetně změny pravomoci viz ZK ČS - „konference ukládá“  bod c)

 

-         doplnit ZŘ o povinnost důsledných a systematických kontrol u chovatelů s mimořádnými výsledky pořadatelem závodu operativně v probíhající sezoně - viz ZK MSS 1. 4. 2011- zpráva RK MSS - bod 4.

 

 

 

Krmelíně                                                                               

dne 27. 1. 2012

                                                                                                           Miroslav Brož

                                                                                                           předseda URK