Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  

- komise posuzovatelů –

 

Z á p i s se schůze a školení posuzovatelů – Dolní Němčí 9.-10. listopadu 2012

 

Přítomni : Antonín Kavan, Pavel Pocedič, Ing. Jan Konopčík, Ing. Jaromír Výtisk, Daniel Hrbáč, Miroslav Medal, Ing. Stanislav Sadil, Luboš Veselý,  Ing. Ladislav Vojtěšek, František Ištvánek, Ing. Rudolf Hrubý,  Vladimír Čevela, Josef Gajdoš, Josef Konopka, Břetislav Vaňhara, Jaroslav Pěrka (1. den), Jaroslav Kadlček, Ing. Zdeněk Horák (1.den), Vladislav Novák, Ing. Václav Kasal, dr. Zdeněk Uherek, dr. Pavel Opatrný , Oldřich Pecha, Stanislav Trinkl, Ludvík Lekeš, Jan Jonáš.

Čekatelé : Miroslav Uherek, Patrik Macháč.

Hosté : Ing. Jaroslav Novotný -  prezident ČMS, Antonín Polívka – tajemník ČMS, MVDr. Marián Raclavský, Ing. Hajdůch – starosta Dolní Němčí.

 

Omluveni: Jan Janeček, Josef Vacek, Ing. Josef Vacek, Karel Mareš, Karel Šulák, Ing. František Herc.

 

Program : 1)  Přivítání přítomných, zahájení, seznámení s programem

                   2)  Poznatky ze školení mezinárodních posuzovatelů v Budapešti

                    3)  Posuzování moravského výběru Standard bez limitu

                    4)  Rozbor, vyhodnocení   

                    5) Výběr posuzovatelů pro CV 2012 a posuzovatele na Olympiádu 2013

                    6) Zkoušky adeptů – praktické, teorie

                    7) Diskuze, různé, závěr.

Jednání schůze bylo rozvrženo do dvou dnů a většina projednávaných otázek se projednávala po dobu celého školení.

 

1.      Přivítání, seznámení s programem, schválení dvoudenního rozvrhu provedli, za organizátory školení dr. Uherek, za posuzovatele dr. Opatrný. Starosta Ing. Hajdůch přivítal posuzovatele již na třetím setkání, podal informaci o rozvoji města doplněnou fotosnímky. Před zahájením programu byla vzdána čest našim zemřelým kamarádům – posuvatelům pp. Miloslavu Brabcovi z Plzně, Ivo Marcalíkovi z Bohumína a panu Ing. Milanu Bauerovi z Hlučína minutou ticha.

2.      Dr. Zdeněk Uherek podrobně informoval o školení a zkouškách mezinárodních posuzovatelů v Budapešti.Po odstoupení pana Jansena z funkce předsedy komise Standard FCI a jejím převzetím panem Albertem de Jong (NL) dochází k podstatným změnám v pohledu a hodnocení mezinárodního standardu. Poukázal na trendy práce posuzovatelů a měnící se náhled na práci posuzovatelů. Předcházející rok je považován za zlomový pro posuzování. Ne standard jako takový, ale standard výkonný. Dosud byl jednoznačný výklad a náhled na výkon, ale ne na standard. Neplatí krásou k výkonu, ale naopak prvořadý výkon . Není správné rozlišovat holuby standard a výkon, kritéria jsou stejná, jedná se stále o poštovního holuba. Dále provedl rozbor posuzování jednotlivých partií. V průběhu výkladu byly ihned zodpovídány konkrétní dotazy.

3.      Dále vystoupil Ing. Novotný – prezident ČMS, který informoval o činnosti Svazu, současných i budoucích úkolů, které před námi stojí. Tajemník pan Polívka pozdravil přítomné a projednal některé organizační záležitosti.  Za jejich přítomnosti byl proveden výběr posuzovatelů pro CV Hluk 2013. Výbor navrh a schváleni byli posuzovatelé: Oldřich Pecha – Tábor, Jan Jonáš – Praha, za Moravu Jaroslav Kadlček, dr. Uherek, František Ištvánek. Kategorie standard bez limitu Vladislav Novák, Vladimír Čevela a Karel Šulák. Náhradníkem pro obě kategorie Ing. Václav Kasal.

4.      Praktické posuzování výběru Moravy ve standardu bez limitu. Mezi standardy byli úmyslně začleněny i holuby s daleko nižším bodovým hodnocením. Práci organizoval dr. Uherek. Před-posouzení holubů provedli Vl. Novák a Ing. Kasal s cílem, aby při porovnávání celkového bodování bylo stanoveno měřítko, nebo základ, jak by měla být která kategorie hodnocena. Do výběru standardu bylo přivezeno přes 90 holubů z celé Moravy, z nichž většina byla na vysoké až vynikající úrovni. Posuzovatelé byli rozděleni do skupin, střídali se jako posuzovatelé a zapisovatelé a obodovali všechny holuby. Posuzování se protáhlo do pozdních hodin z důvodu, že po bodování se všichni vrátili k holubům a konfrontovala se posouzení jednotlivých posuzovatelů tak, aby se co nejvíce sjednotil pohled a hodnocení jednotlivých partií.

5.      Druhý den byl zahájen vyhodnocením a výběrem 24 kusů + 4 náhradníci standardu bez limitu. Výběr podrobně a velice pečlivě zpracovali pp. Kasal a Novák. U všech vybraných holubů byly rozebrány jednotlivá posouzení všech partií všemi posuzovateli.

K vybraným holubům byla ještě diskuze k vystavovatelům a kroužkům. Jednoznačně vystavovatel musí být členem ČMS, kroužek vydaný ČMS, nikoliv drobnochovu. Pokud mají vystavení holubi kroužky zahraniční majitel musí prokázat vlastnictví holuba. Majitelé vybraných holubů budou informováni.

6.      Vyhodnocení posuzovatelů CV 2012 nebylo provedeno z důvodu nepředání podkladů výpočetní komisí.

Kontrolou usnesení z minulého školení bylo potvrzeno splnění úkolů, pouze úkol vydání publikace k výročí Svazu, trvá nadále neboť Ing. Kasal byl v letošním roce zaneprázdněn a zcela vytížen přípravou expozice poštovního holubářství v Praze.

7.      Při kontrole činnosti posuzovatelů v jednotlivých pásmech bylo zjištěno, že nejlépe si vede Morava – sever. Čeští posuzovatelé z důvodu nízké koncentrace posuzovatelů, někde i absence posuzovatelů v některých OS, zruší tři pásma a budou pásma dvě, od Prahy nahoru vedoucí zůstane Luboš Veselý, od Prahy dolů Jan Jonáš. Moravská strana do konání CV 2013 se rozhodne jak bude v pásmech pracovat a kdo je povede.

Dále ze zápisů bylo zjištěno, že ze zveřejněného seznamu posuzovatelů již někteří zamřeli, někteří ukončili posuzovatelskou činnost, ale především, že pravidelných školení se zúčastňuje cca 30 posuzovatelů, ostatní posuzují pouze ve svých regionech a na dalším odborném růstu již nemají í zájem nebo z jiných důvodů se nemohou zúčastňovat. Z tohoto důvodu bude seznam přepracován a rozdělen na dvě části.

8.      Zkoušky adeptů. V současné době máme dva aktivní adepty, ostatní nahlášení se buď nedostavili ke zkouškám nebo ztratili o posuzování zájem. Na zkoušky byl nahlášen a připraven Miroslav Uherek – UH (vedoucí Josef Gajdoš). Zkušební komise Ing. Kasal a Vladislav Novák. Vyhodnocení praktické části provedl Vl. Novák, teoretické ( ústní, testy) Ing. Kasal. Oba shodně konstatovali vysokou připravenost adepta, který zkoušku splnil na výborně.

9.      Různé.

Byla řešena řada otázek a problémů, na které reagovali všichni posuzovatelé.

-          Výstava standardů Orebský pohár a Nový Orebský pohár. Dvě výstavy ve stejný termín, ve stejném regionu, stejné výstavní podmínky nedělají dojem serioznosti. Pověřen předseda zjistit bližší informace o těchto možná „konkurenčních“ akcích od předsedy OS Trutnov a informovat posuzovatele.

-          Mgr. Jiří Albrecht. Prezident Svazu předal komisi písemný elaborát s názvem Standard a já 5. V podstatě se jedná o to jak a proč se má posuzovat, jak to dělají jinde, jak se to dělalo dřív. Materiál jsme vzali na vědomí, škoda, že pan Mgr. Albrecht, který je dosud pro většinu posuzovatelů neznámou osobou,  se našich školení nezúčastňuje, aby nám své poznatky předal osobně. Je pravdou, že Mgr. Albrecht je vlastníkem posuzovatelského průkazu, ale nikdy se aktivního posuzování nezúčastňoval, CV neposuzoval a nikdy nebyl do seznamu posuzovatelů uveden. Přesto bychom ho ve svém středu uvítali a s jeho pomocí se dopracovali k lepším výsledkům našich holubů na mezinárodním poli.

-         Svazové dokumenty týkající se posuzovatelů. Nebyl podán žádný písemný podnět, ale byl podán návrh na doplnění výstavního řádu ve smyslu povinnosti OS vystavovat standardní holuby a posuzovatelům po dohodě vyplatit částku za cestovné a a částku, jakýsi paušál za odvedenou práci a náhrady nákladů (cca 200,-Kč). Projednat na prezidiu.

-         Ing. Sadil podal informaci o českém výběru standardu bez limitu. Bude proveden ve dnech 15.-16. prosince ve Vysoké u HK. Chovatelé jejichž holubi budou vybráni se musí ve svých oblastech dohodnout o odvozu holubů na CV, neboť v propozicích jsou uvedeny ucelené kolekce jedno-tlivých OS.

-         Potřeba zpracování cizojazyčného manuálu- lexikonu názvosloví a v tomto směru prohlubovat znalosti a uplatnění posuzovatelů.

-         Větší tlak na mladé chovatele, více je zapojovat do činnosti organizací, oblastí, k větší chovatelské aktivitě.

V závěru pp. Josef Konopka a Miroslav Medal zhodnotili průběh školení. Velké poděkování rodině Kadlčků za organizaci a zajištění již třetího školení ve špičkovém prostředí. Žádná teorie nedá posuzovateli tolik, jako když společně s ostatními mohou při praktickém posuzování porovnávat, zdůvodňovat a sjednocovat náhled na posuzování jednotlivých partií.

 

K pořádání školení v příštím roce se nikdo nepřihlásil. Ing. Kasal by mohl zajistit, ale bylo by to vzdále-nostně nedostupné Moravě, proto dán termín do konání CV Hluk 2013 k výběru vhodného místa konání.

 

V závěru předseda ještě jednou poděkoval rodině Kadlčků a dr. Uherkovi za kvalitní zajištění školení. Bylo poblahopřáno k životním výročím Veselý, Kadlečík -60 let, Vańhara, Ing. Herc, Pospíšil – 70 let a Ing. Láďa Vojtěšek - 80 let. Zvláštní poděkování posuzovatelům, kteří jsou velice úspěšní ve svých oblastech a tím reprezentují posuzovatelský sbor : bří. Uherkové, Josef Gajdoš, Jaroslav Kadlček, Ing. Zdeněk Horák, Ing. Výtisk Jaromír, Daniel Hrbáč, Vladislav Novák, Jan Jonáš, Luboš Veselý a další.

 

 

Usnesení :

Schůze posuzovatelů bere na vědomí :-  informace prezidenta ČMS Ing. Novotného

-          informace   tajemníka ČMS Antonína Polívky                                                

-          informace o průběhu mezinárodního školení posuzovatelů ů trendy směr vývoje

-          kontrolu zápisů z předchozích jednání

Schůze navrhuje : posuzovatele na CV 2013 Hluk : Oldřich Pecha, Jan Jonáš, František Ištvánek, Jaroslav 

                                                                                    Kadlček a dr. Zdeněk Uherek

                                – posuzovatel é standard bez limitu : Vladislav Novák, Vladimír Čevela aKarel Šulák

-          náhradník Ing. Václav Kasal

-          Olympiáda Nitra : dr. Uherek

 

Schůze ukládá :- zpracování lexikonu – názvosloví PH do konání školení v roce 2013

-          zpracování dodatku k výstavnímu řádu ohledně náhrad nákladů posuzovatelům

                                                                                                                               Dr. Pavel Opatrný