Z á p i s

č.  4/2014

z mimořádné schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 07.10.2014 v 18.00 hod. v Holešově, restaurace "Cukrovar“.

 

Přítomni:            ŘV:             RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný,  MVDr.Martin Polášek, 

                                    Aleš Truhlář, František Hradil, Ing.Václav Švec, Marek Skrbek

                        RK:            František Zeman - předseda

                       

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek a přednesl program, dle kterého následně celou schůzi řídil.

 

Program:            1.            Informace předsedy MSS

                        2.            Příprava podzimní Zemské konference

                        3.            Informace výcvikáře MSS k sezoně 2014

                        4.            Návrh programu ZZ a MMDT pro rok 2015

                        5.            Informace pokladníka MSS

                        6.            Návrh na udělení čestného členství

                        7.            Výpočet Intermistrovství

                        8.            Konečné dořešení situace v OS Haná-Olomouc

                        9.            Projednání došlé korespondence

                        10.            Organizační záležitosti

 

1.      Informace předsedy MSS

-            Předseda MSS Dr.Uherek úvodem informoval přítomné o Školení posuzovatelů, které proběhlo v Dolním Němčí. Toto školení bylo vedeno zcela novým způsobem za účasti zahraničních posuzovatelů, kdy byly školiteli představeny jednotlivé partie holubů na konkrétních ukázkách a následně prakticky cvičeny. Školení vedené tímto způsobem bylo přijato velmi kladně a bylo velkým přínosem pro naše posuzovatele. Dr.Uherek informoval, že v dalších letech se bude toto školení opakovat a v rámci spolupráce obdržel ČMS i pozvánku k účasti na školení posuzovatelů SZCHPH, které bude v listopadu v Těrchové.

-            Předseda MSS dále provedl kontrolu plnění usnesení z jarní Zemské konference. Většina bodů je beze zbytku splněna. Stále však není zcela dořešena situace okolo profesionálních kontrolorů, neboť zatím byly na MSS zaslány pouze přihlášky z OS Beskyd a OS Haná. Není také naplněn bod o  začlenění ZO Blatec do nejbližšího a nejvhodnějšího ZS v OS Haná-Olomouc. Dr.Uherek s potěšením konstatoval, že starty ZZ byly natočeny na video a budou promítány na Moravské Zemské výstavě.

     

2.      Příprava podzimní Zemské konference

-            Konference proběhne v pátek 24.10.2014 od 17.30h v Olomouci v prostorách hotelu Hesperia.

-            MVDr.Polášek přednesl návrh programu, který byl členy ŘV doplněn a schválen.

-            Pozvánky spolu s programem zašle tajemník MSS s dostatečným předstihem na předsedy OS.

 

3.      Informace výcvikáře MSS k sezoně 2014

-            Ing.Novotný uvedl, že letošní ročník byl jubilejní 25 (od roku 1990 včetně), kdy spolu soupeří chovatelé MSS v rámci MMDT. Tento rok také došlo k zásadním změnám, co se týká termínů závodů (zejména ZZ Oostende), startů a také společného vypouštění pásmových závodů Mayen 1 a Mayen 2.

-            Ing.Novotný dále zhodnotil starty a průběhy jednotlivých ZZ. Podrobnou zprávu přednese na Zemské konferenci v Hesperii. Podrobnější komentář, včetně vyhodnocení uplynulých ročníků Oostende bude zveřejněn v č. 4 IZ Poštovní holub.

-            Ing.Novotný dále uvedl, že stále ještě není na 100% úrovni hlášení prvních dolétlých holubů, což je nutné do příštích let zlepšit.

-     V diskusi k tomuto bodu vystoupil František Hradil s návrhem, zda by bylo možné společné vypouštění ZZ Oostende společně s ČS CHPH a vyhodnocovat jej i jako celostátní. ŘV MSS tento návrh přednese na Zemské konferenci.

 

4.      Návrh programu ZZ a MMDT pro rok 2015

-     ŘV MSS rozhodl zachovat soutěže a propozice ZZ v nezměněné podobě.

-     ŘV MSS navrhuje následující termíny a vypouštěcí místa ZZ MSS a pásmových závodů MMDT:

      14.6.2015 (Ne)            ZZ Krajková - Katowický memoriál

      20.6.2015 (So)            pásmový závod MMDT

        4.7.2015 (So)            ZZ Bad Bentheim

      18.7.2015 (So)            pásmový závod MMDT

        1.8.2015 (So)            ZZ Oostende

-     V diskusi k tomuto bodu vystoupil Marek Skrbek s připomínkou k přepravě pásmových závodů. ŘV MSS ukládá přepravcům pásmových závodů MMDT plně dodržovat ustanovení Závodního řádu §13 a podmínky vyplývající z Veterinárního zákona č.166/1999 Sb. a zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. ŘV MSS dále ukládá přepravcům pásmových závodů MMDT pořízení videozáznamu z krmení, napájení a startu holubů.

 

5.      Informace pokladníka MSS

-            Pokladník informoval o stavu finančních prostředků na účtech MSS CHPH. Všechny vyfakturované částky byly ze strany OS včas uhrazeny na účet MSS. Celková zpráva o přijatých             a odeslaných položkách bude předložena na podzimní Zemské konferenci.

-     ŘV odsouhlasil proplacení nákladů pro OS Třinec a OS Znojmo za dovoz holubů na ZZ Ostende do jiného OS ve smyslu usnesení jarní zemské konference.

-     ŘV dále odsouhlasil, že zbytek vybraných peněz na ZZ Bad Bentheim – po uhrazení faktury             náhradnímu přepravci, bude poukázán OS Haná za vyfakturované náklady na přípravu a zabezpečení uvedeného závodu.

 

6.      Návrh na udělení čestného členství

-     ŘV MSS jednohlasně odsouhlasil navrhnout na udělení Čestného členství pro rok 2014 RSDr.Zdeňka Uherka.

 

7.      Výpočet Intermistrovství

-     Ing. Novotný informoval, že výpočet Intermistrovství v rámci MSS je téměř kompletní. Chybí výsledky 4 OS, které počítá pan Oleják.

-     Ing. Novotný dále uvedl, že chybí také výsledky závodů holoubat a to od 14.9.2014 taktéž od OS, které počítá pan Oleják a výpočet všech kategorií CM byl pane Olejákem proveden v rozporu s propozicemi soutěží. Po odhalení chyb ve výpočtu MVDr. Poláškem, byl výpočet všech CM u OS Hlučín, Karviná-Ostrava, Opava a Třinec přepočítán.

-            Vzhledem k opakujícím se chybám ve výsledcích a problémům s výpočty nadoblastních soutěží  prováděné panem Olejákem, navrhne ŘV na konferenci, aby od příští sezony výpočet nadoblastních výsledků prováděl jeden výpočtář pro celé MSS a pan Oleják nadále nepočítal nadoblastní soutěže pro nespolehlivost a nedůvěryhodnost výsledků vypočítaných jeho programem.

 

8.      Konečné dořešení situace v OS Haná-Olomouc

-     Jelikož v OS Haná-Olomouc stále nebylo naplněno rozhodnutí ŘV MSS a Zemské konference o zařazení ZO Blatec do nejbližšího a nejvhodnějšího ZS a chovatelé ZO Blatec tak nemohli nasazovat na závody sezony 2014, rozhodl ŘV MSS následovně:

-     ŘV MSS ukládá výboru OS CHPH Haná-Olomouc aby neprodleně zřídilo ZS Blatec, ve kterém bude umožněno nasazování členům ZO Blatec. Rozhodnutí výboru OS o zřízení ZS Blatec zašle výbor OS Haná-Olomouc na adresu tajemníka MSS nejpozději do 24.10.2014! ŘVMSS zajistí pro rok 2015 provádění kontrolní činnosti v ZS Blatec na dodržování Závodního řádu v tomto ZS.

-     ŘV MSS upozorňuje výbor OS Haná-Olomouc, že je dle §10, bodu 1) Stanov povinen splnit nařízení ŘV MSS. V případě nesplnění tohoto nařízení zahájí ŘV MSS se všemi členy výboru OS Haná-Olomouc Disciplinární řízení dle § 2 a § 3 Disciplinárního řádu.

 

9.      Projednání došlé korespondence

-     ŘV MSS projednal dopis z OS Valašsko, ve kterém žádá o změnu ve složení pásem v MSS a zařazení OS Valašsko do jiného pásma ze sportovních důvodů. ŘV MSS konstatuje, že úspěšnost chovatelů OS Valašsko nemůže být měřítkem, neboť v pásmu Jih dosahují průměrně přes 20% úspěšnost (viz výsledky).

      O Složení pásem rozhoduje konference MSS a ŘV nebude navrhovat změnu ve složení pásem pro rok 2015. OS Valašsko však může vypracovat návrh na nové složení pásem a tento předložit na Zemské konferenci.

-     ŘV MSS také projednal připomínku z prezidia od Jana Filipiho, že mu nebylo odpovězeno na odvolání o rozhodnutí ŘV MSS ze dne 28.3.2014 v žádosti OS Svitavy o zařazení hostujícího chovatele Filipi Team z OS Pardubice, závodícího mimo území Moravy, do zemských závodů a soutěží pořádaných MSS v roce 2014. 

      ŘV MSS konstatuje, že připomínka pana Filipiho byla bezdůvodná a nezakládá se na pravdě. ŘV MSS sice obdržel prostřednictvím emailové zprávy kopii odvolání ze dne 9.4.2014, ale ta byla adresována Revizní komisi MSS. Předseda RK MSS František Zeman informoval, že na odvolání pana Filipiho RK odpověděla doporučeným dopisem a předložil ŘV doručenku ze dne 16.4.2014.

      ŘV MSS proto bere tuto záležitost za uzavřenou a dále se k ní nebude vyjadřovat.

 

10. Organizační záležitosti

-     ŘV MSS na základě předložené nabídky rozhodl, že ocenění ZZ a soutěží MSS bude zajišťovat firma Vítěz-poháry zastoupená Martinem Böhmem.

-            Ing.Švec informoval, že proběhne jednání Sportovní komise ze kterého vzejdou návrhy na změny svazových dokumentů a tyto budou předneseny na Zemských konferencích.

 

 

 

 

V Holešově, dne 7.10.2014

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                          

 

 

 

                                                                                                                         RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                         předseda MSS CHPH