Z á p i s

č.  3/2014

z mimořádné schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 27.5.2014 v 18.00 hod. v Holešově, restaurace "Cukrovar“.

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný,  MVDr.Martin Polášek, 

                                   Aleš Truhlář, František Hradil

                        Omluven: Ing.Václav Švec, Marek Skrbek, František Zeman

                       

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek a přednesl program, dle kterého následně celou schůzi řídil.

 

Program:        1.         Informace o přípravě Zemských závodů MSS

                        2.         Projednání rozhodnutí výboru OS Beskyd o zařazení chovatelů do pásem

                        3.         Projednání vzniklé situace v OS Haná-Olomouc po zrušení ZS Blatec

 

1.      Informace o přípravě Zemských závodů MSS

-     Ing.Novotný informoval o změně vypouštěcího místa Katowického memoriálu. Vzhledem k účasti slovenských OZ bylo nutné z kapacitních důvodů najít vhodnější vypouštěcí místo. Vypouštěcím místem bude letiště v Krajkové a závod ponese název Krajková-Katowický memoriál.

      Souřadnice vypouštěcího místa jsou: 50:12:22 a 12:31:19

      ŘV MSS upozorňuje jednotlivá OS, aby byly jejich zoobusy na startu včas a po příjezdu se na letišti řadily za sebou od konce letištní dráhy

-     Ing.Novotný dále informoval o změně vypouštěcího místa ZZ Oostende.

      Z důvodu zákazu belgického svazu a vydání oficiálních startovacích míst bylo nutné změnit vypouštěcí místo ZZ Oostende. Novým vypouštěcím místem bude Knokke, které je vzdáleno od původního cca 23 km . Jde o vhodné vypouštěcí místo situované na velkém parkovišti. Název ZZ zůstává Oostende, změní se pouze souřadnice na: +51.19.02          +03.17.44

-     Aleš Truhlář informoval o přípravě internetové aukce, jejíž výtěžek bude použit na rozšíření ocenění ZZ. V současné době jsou zajištěna holoubata od následujících chovatelů:

      Olympia Mácha, Lubomír Kubáček, Marek Skrbek, Zdeněk Jochman, Milan Mazuch, Josef Lamáček, Paseka+Truhlář, bři.Uherkovi, ing.Novotný a František Hradil.

      Předseda MSS Dr.Uherek upozornil, že je nutné oslovit širší spektrum předních chovatelů tak, aby byl celkový počet nabízených holoubat alespoň 20.

      Dr.Uherek a ing.Novotný  proto osloví další přední chovatele s žádostí o darování holouběte do této dražby. Kompletní jmenný seznam bude vyvěšen na webových stránkách svazu.

      ŘV MSS upozorňuje chovatele, kteří věnují svá holoubata, že je nutné zaslat rodokmeny, fotografie holoubat a jejich popis nejpozději do 15.srpna 2014 na emailovou adresu

      Aleše Truhláře: holubi@tiscali.cz

-     ŘV MSS informuje, že dosud nebyla přijata žádná přihláška k pořádání Moravské zemské výstavy. Výstava se bude konat v termínech 15.11. nebo 22.11. a zájemci o pořádání se mohou přihlásit nejpozději do 10.června 2014.

 

2.      Projednání rozhodnutí výboru OS Beskyd o zařazení chovatelů do pásem

-     ŘV se zabýval rozhodnutím výboru OS Beskyd, které během probíhající sezony přesunulo chovatele Eliška Gochová (která závodí na souřadnicích Aleše Králíka) z jednoho výpočetního pásma do druhého na základě toho, že nenasazuje ve své mateřské ZO, ale v jiném ZS.

-     ŘV MSS konstatuje, že chovatelé mají být zařazeni do výpočetních pásem podle územního uspořádání a podle polohy jejich holubníku. V průběhu sezony je navíc nepřípustné měnit uspořádání pásem a není možné přesouvat chovatele z jednoho pásma do druhého.

-     ŘV MSS upozorňuje výbor OS Beskyd, že tvorba pásem v OS slouží k tomu, aby byly vytvořeny co možná nejobjektivnější podmínky pro dolety holubů v OS!

-     ŘV MSS shledává rozhodnutí výboru OS Beskyd v rozporu se smyslem a účelem tvorby výpočetních pásem dle ZŘ a doporučuje výboru OS Beskyd přehodnotit své rozhodnutí v souladu s územním uspořádáním pásem.

-     ŘV MSS informuje, že po dohodě s předsedou OS Beskyd bude změněn název chovatele Eliška Gochová na Eliška Gochová tým.

 

 

3.      Projednání vzniklé situace v OS Haná-Olomouc po zrušení ZS Blatec

-     Jelikož v OS Haná-Olomouc stále nebylo naplněno rozhodnutí o zařazení ZO Blatec do nejbližšího a nejvhodnějšího ZS a chovatelé ZO Blatec stále nemohou nasazovat na závody, požádal ŘV MSS předsedu OS Haná-Olomouc o vysvětlení a o návrh řešení celé situace.

-     Předseda OS Haná-Olomouc František Hradil informoval o stávájící situaci, kdy byla ZO Blatec původně zařazena do ZS Olomouc. Tato varianta se však zejména vzhledem k uspořádání ZS ukázala jako nevhodná. Proto byl proveden rozbor v ostatních možných ZS Luběnice, Horka a Prostějov.

-     František Hradil navrhl řešení celé situace tím, že ZO Blatec bude zařazena do ZS Prostějov, které je svým prostorovým a technickým uspořádáním a vzdáleností nejvhodnější. ŘV MSS se s navrženým řešením předsedy OS Haná-Olomouc ztotožňuje.

-     ŘV MSS upozorňuje výbor OS Haná-Olomouc, že je nutné splnit rozhodnutí Moravské konference a umožnit nasazování členů ZO Blatec v ZS Prostějov. Rozhodnutí výboru OS o složení ZS je plně a výhradně v jeho pravomoci a ZO, které jsou začleněny v ZS jsou povinny toto rozhodnutí respektovat.

-     ŘV MSS konstatuje, že výbor OS Haná-Olomouc učiní rozhodnutí o začlenění chovatelů ZO Blatec do ZS Prostějov neprodleně a informuje všechny zúčastněné nejpozději do termínu 1.6.2014!

-     ŘV MSS upozorňuje výbor OS Haná-Olomouc, že nesplněním rozhodnutí Zemské konference o začlenění ZO Blatec jako celku do nejvhodnějšího ZS se OS Haná-Olomouc vystavuje možnému postihu podle § 2 a § 3 Disciplinárního řádu.

 

 

 

 

 

V Holešově, dne 27.5.2014

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                           

 

 

 

                                                                                                                       RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH