Z á p i s

č.  2/2014

z mimořádné schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 28.3.2014 v 16.30 hod. v Olomouci, hotel "Hesperia“.

 

Přítomni:       ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný,  Ing.Václav Švec,  

                                   MVDr. Martin Polášek, Marek Skrbek, Aleš Truhlář, František Hradil

                       

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek a přednesl program, dle kterého následně celou schůzi řídil.

 

Program:       1.         Projednání žádosti OS Svitavy

                        2.         Projednání rozhodnutí konference OS Haná-Olomouc

 

1.    Projednání žádosti OS Svitavy

-     ŘV MSS projednal v souladu s bodem 4.3. Propozic Zemských soutěží a bodem 5 Propozic Zemských závodů žádost OS Svitavy o zařazení hostujícího chovatele Filipi Team z OS Pardubice, závodícího mimo území Moravy, do zemských závodů a soutěží pořádaných MSS v roce 2014.

-     ŘV MSS zvážil všechny dostupné skutečnosti a na základě hlasování rozhodl, že žádosti NEVYHOVUJE a chovatelský tým Filipi nebude zařazen do soutěží a zemských závodů pořádaných MSS.

 

2.    Projednání rozhodnutí konference OS Haná-Olomouc

-     ŘV se zabýval rozhodnutím konference OS Haná-Olomouc, které nerespektovalo nařízení ŘV MSS (viz zápis ŘV 1/2014), znovu rozhodlo o zrušení ZS Blatec a jednotlivé členy ZO Blatec začlenilo do různých ZS.

-     ŘV MSS opět konstatoval, že důvody ke zrušení ZS Blatec nejsou zásadní a neodpovídají plně znění ZŘ. ŘV ale konstatoval, že nezruší rozhodnutí konference OS a toto bere na vědomí.

-     OS Haná-Olomouc však dle názoru ŘV MSS opět postupovala při začlenění chovatelů ZO Blatec v rozporu se svazovými dokumenty. Při zrušení ZS musí výbor OS začlenit celou ZO se všemi jejími členy do nejbližšího a nejvhodnějšího ZS. Je nepřípustné, aby OS dělila ZO rozmístila jednotlivé členy do různých a pro ně vzdálenostně diskriminačních ZS.

-     ŘV MSS rozhodl, že celou záležitost přednese konferenci, která učiní konečné rozhodnutí.

 

 

 

 

V Olomouci, dne 28.3.2014

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                          

 

 

 

                                                                                                                       RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH