Z á p i s

č.  1/2014

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 18.3.2014 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“.

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný,  Ing.Václav Švec,  

                                   MVDr. Martin Polášek, Marek Skrbek, Aleš Truhlář, František Hradil

                        RK:      František Zeman – předseda

                        Hosté: Antonín Polívka, František Strachota, Stanislav Škovran, Ing.Miroslav Chytil

           

Schůzi zahájil v 17.20 předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek. Upozornil některé členy ŘV MSS na dochvilnost a přednesl program, dle kterého následně celou schůzi řídil.

 

Program:        1.         Projednání stížnosti ZO Blatec

2.                  Podzimní konference - zhodnocení, úkoly pro ŘV

3.                  Zemské soutěže MSS 2014 - propozice a ocenění

4.                  Intermistrovství - organizace přihlášek

5.                  Zemské závody 2014 - přeprava

6.                  Příprava jarní Zemské konference MSS

7.                  Moravská zemská výstava - pořadatel

8.                  Organizační záležitosti

 

1.      Projednání stížnosti ZO Blatec

-     ŘV MSS projednal stížnost ZO Blatec na rozhodnutí výboru OS Haná-Olomouc, týkající se zrušení zasazovacího střediska v jejich ZO.

-     ŘV vyslechl vyjádření předsedy OS Haná-Olomouc  Františka Hradila k tomuto rozhodnutí a také vyslechl vyjádření předsedy ZO Blatec ing. Miroslava Chytila a výcvikáře ZO Blatec Stanislava Škovrana.

-     ŘV MSS  pečlivě prostudoval veškeré dokumenty a zápisy z jednání  OS Haná-Olomouc, týkající se tohoto případu, včetně aktuálního seznamu chovatelů v zasazovacím středisku Blatec na rok 2014.

 -    Na základě zjištění všech skutečností ŘV MSS konstatuje, že zrušení zasazovacího střediska Blatec výborem OS Haná-Olomouc není podloženo relevantním zdůvodněním a stížnost ZO Blatec na rozhodnutí výboru OS CHPH Haná-Olomouc je oprávněná. Výbor OS CHPH Haná-Olomouc nepostupoval v řízení tohoto případu v souladu se svazovými dokumenty a rozhodl v rozporu se ZŘ, konkrétně §3 odst.3) ZŘ.

-     ŘV MSS proto na základě §10 odst. 2) Stanov ruší rozhodnutí výboru OS Haná-Olomouc o zrušení zasazovacího střediska  Blatec.

-     ŘV MSS dále konstatoval, že  OS Haná-Olomouc ve spolupráci s ŘV MSS vypracuje zabezpečení kontrolní činnosti v zasazovacím středisku Blatec v roce 2014 a toto předloží do 30.4.2014 ŘV MSS na adresu tajemníka.  ŘV MSS je připraven spolupracovat ve snaze o zachování regulérnosti závodní sezony ve všech zasazovacích střediscích  a bude výboru OS Haná-Olomouc nápomocen při jeho kontrolní činnosti.

 

2.      Podzimní konference - zhodnocení a úkoly pro ŘV

-     ŘV MSS podrobně projednal zápisy z konferencí ČMS, MSS a prezidia.

-     Předseda MSS RSDr.Uherek připomněl členům ŘV MSS úkoly z prezidia, které jim byly zadány

      a vyslovil přesvědčení, ze se těchto úkolů důstojně zhostí.

 

3.      Zemské soutěže 2014 - propozice a ocenění

-     ŘV MSS schválil návrh propozic Zemských soutěží a závodů v roce 2014, který přednesl Ing.Novotný.

-     Oproti loňskému roku jsou v propozicích Zemských soutěží dvě změny:

      bod 4.3. změněn na: Jednoroční soutěže všech členů OS sdružených v MSS. O zařazení nových členů OS a hostujících chovatelů, s doletovými souřadnicemi mimo území Moravy a Slezska do těchto soutěží rozhoduje ŘV MSS. OS jsou povinna o zařazení těchto členů ŘV požádat.

      bod 4.3.4. změna věkové hranice na 25 let u mladých chovatelů v souladu s propozicemi ČMS.

-     Propozice soutěží i závodů budou v komletním znění vyvěšeny na webových stránkách svazu.

-                Na webových stránkách svazu budou vyvěšeny také propozice soutěží jednotlivých pásem.      Koordinátoři pásem zašlou propozice na emailovou adresu výcvikáře MSS Ing. Novotného

-     ŘV MSS schválil návrh ocenění Zemských soutěží v roce 2014. Ocenění bude předneseno předsedům OS na jarní Zemské konferenci a bude přílohou zápisu z konference.

-     Na návrh Aleše Truhláře rozhodl ŘV o uspořádání internetové aukce holubů od předních chovatelů MSS, jejíž výtěžek bude použit na navýšení ocenění ZZ Oostende a Bad Bentheim. Za zajištění holubů a kompletní organizaci aukce bude odpovídat Aleš Truhlář.

 

4.      Intermistrovství - organizace přihlášek

-     Propozice Intermistrovství jsou zveřejněny na webových stránkách svazu.

-     OS do 25.4.2014 nahlásí jmenovitě seznam přihlášených chovatelů na adresu Ing.Jaroslava Novotného a do stejného termínu zašlou poplatek 70,- Kč za přihlášeného chovatele na účet ČMSCHPH.

 

5.      Zemské závody 2014 - přeprava

-     MVDr.Polášek přednesl členům ŘV počty nahlášených holubů, které jsou na Oostende 3350

      holubů a na Bad Bentheim 6194 holubů. Dále dle přihlášek představil zájemce o přepravu         Zemských závodů. Na závod  Oostende i Bad Bentheim se přihlásily dvě OS se svými

      přepravními prostředky, a to OS Haná-Olomouc a OS Hodonín. Obě přepravní kapacity splňují             dle přihlášek podmínky vydané ŘV MSS.

-     Předseda MSS RSDr.Uherek přednesl jím vypracovaný modelový rozpočet na přepravu ZZ a

      zdůraznil zájemcům, že ceny za 1 holuba nemohou být vyšší, než byly v loňském roce.

-     Na základě přihlášek a předložené kapacity jednotlivých přepravních prostředků ŘV rozhodl, že

      přepravu ZZ Oostende bude zajišťovat OS Hodonín se svým přepravním prostředkem a přeprava

      ZZ Bad Bentheim bude provedena dvěma přepravními prostředky a přepravu budou zajišťovat

      OS Haná-Olomouc a OS Hodonín.

-     Cena za holuba na závod Oostende byla stanovena na 29,-Kč a na závod Bad Bentheim na

      26,-Kč. Tyto ceny jsou pro přepravce závazné a nesmí být překročeny.

-     Přesné a kompletní informace o přepravě přednesou přepravci na jarní Zemské konferenci v

      Hesperii.

-     ŘV MSS rozhodl, že výše uvedení přepravci vypracují a do 10.5.2014 rozešlou na jednotlivá OS

      smlouvu o přepravě, svozný plán, plán rozvozu boxů a podrobné informace o přepravě, včetně

      plánu krmení a napájení.

-     ŘV MSS dále rozhodl, že platby za nahlášené holuby musí jednotlivá OS uhradit přepravci

      nejpozději týden před začátkem závodů MMDT, tedy do 5.6.2014!

-     Marek Skrbek vystoupil s žádostí, aby i přepravci pásmových závodů, zařazených do MMDT přednesli na jarní Zemské konferenci informace o ceně za přepravovaného holuba, včetně rozboru nákladů na 1km. ŘV MSS nemůže určovat ceny za holuba u pásmových závodů, toto je pouze v kompetenci jednotlivých pásem. Nicméně ŘV žádost odsouhlasil a žádá koordinátory jednotlivých pásem, aby na jarní Zemské konferenci přednesli požadované informace o ceně za přepravu na pásmové závody MMDT.

 

6.      Příprava jarní Zemské konference

-     Konference se bude konat v pátek 28.3.2014 od 17.00 hodin v hotelu Hesperia v Olomouci.

-     Jednací sál je již zajištěn a pozvánky s programem jsou již zaslány jednotlivým předsedům, členům ŘV a členům RK.

 

7.      Moravská Zemská výstava - pořadatel

-     ŘV MSS vyzývá zájemce o pořádání Zemské výstavy v roce 2014, aby své přihlášky zaslali na adresu tajemníka MSS MVDr.Poláška nejpozději do 30.4.2014. Přihláška musí obsahovat místo konání výstavy a přesný termín konání výstavy.

 

8.   Organizační záležitosti

-     ŘV MSS obdržel stížnost Ing.Pavla Jemelky z OS Haná-Olomouc na možné porušení závodního řádu chovatelem, který je členem OS CHPH Opava. Chovatel se měl dopustit porušení závodního řádu tím, že v letech 2011-2013 opakovaně nasazoval na závody holuba s rodovým kroužkem, který patří dle průkazu o vlastnictví Ing.Jemelkovi.

      ŘV MSS proto předává stížnost výboru OS CHPH Opava, aby zahájil disciplinární řízení s tímto chovatelem pro možné opakované porušování §5 odst. 1e) Závodního řádu. ŘV MSS zašle výboru OS CHPH Opava potřebné dokumenty k případu. Výbor OS Opava oznámí výsledek disciplinárního řízení tajemníkovi MSS.

-     MVDr.Polášek informoval, že na ŘV MSS byla zaslána zatím pouze 1 přihláška na profesionálního kontrolora, a to z OS Haná-Olomouc. ŘV upozorňuje OS, aby přihlášky na profesionální kontrolory byly zaslány nejpozději do 30.4.2014

-     Žádosti o společné výsledky zatím zaslaly OS Zlín+OS U.Hradiště, OS Brno+OS Brno-venkov, OS Haná+OS Uničov a OS Třinec+OS Karviná-Ostrava. ŘV MSS proto vyzývá OS, které mají zájem o vydávání společných výsledků, aby žádosti předložily nejpozději na jarní Zemské konferenci 28.3.2014. Žádosti musí obsahovat jakých závodů se společné výsledky týkají a podpisy předsedů zúčastněných OS.

-     Aleš Truhlář pořádal ŘV o možnost výpočtu komerčního závodu holoubat v rámci MSS. ŘV MSS informuje, že pro výpočet a uznání koeficientů musí mít jednotlivá OS tento závod zařazen do svých závodních plánů.

-     ŘV MSS projednal dopis paní Meislové a Adámkové. ŘV MSS konstatuje, že dopis postrádá náležitosti řádného odvolání. Rozhodnutí o přijímání nových členů je plně v pravomoci základních organizací a ŘV nepřísluší.ŘV MSS se dále nebude tímto dopisem zabývat.

 

 

 

 

V Holešově dne 18.3.2014

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                           

 

 

 

                                                                                                                       RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH