Z á p i s

č.  3/2013

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, rozšířené o členy organizačního týmu Evropské výstavy 2013, konané dne 29.10.2013 v 16.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“.

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný,  Ing. Václav Švec,  

                                   Antonín Polívka, MVDr. Martin Polášek,

                        RK:      Lubomír Becha – předseda

                        Omluven: František Strachota, Jindřich Swaczyna

                        Hosté: Ing. Karel Vašíček, Ing. Stanislav Matuška

           

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek, který ji dále řídil dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Informace o Moravské zemské výstavě 2013

2.                  Zemská konference - zajištění voleb

3.                  Projednání došlé korespondence

4.                  Hlavní bod programu - Evropská výstava 2014

 

1.      Informace o Moravské zemské výstavě 2013

-     Moravská zemská výstava proběhne dne 23.11.2013 ve Vlkoši, pořadatelem je OS CHPH Hodonín. Propozice výstavy byly rozeslány na jednotlivé předsedy a jsou vyvěšeny včetně výstavní karty na stránkách ČMSCHPH.

-     Jelikož došlo opět ke ztrátě popisků nad výstavní kolekce, rozhodl ŘV MSS, že nechá zhotovit nové popisky, které budou ve vlastnictví MSS. Tyto popisky budou zapůjčeny pořadateli pouze na vratnou kauci 4.000,- Kč a nevratný amortizační poplatek 1.000,- Kč

 

2.      Zemská konference - zajištění voleb

-     Konference se bude konat v pátek 29.11.2013 od 17.00 hodin v hotelu Hesperia v Olomouci.

-     Prostory pro pořádání konference jsou rezervovány v salonku v prvním patře.

-     Konference se účastní výhradně předsedové OS, nebo jejich pověření zástupci. Pozvánky zašle tajemník MSS v dostatečném předstihu na nově zvolené předsedy. Pokud některá OS neohlásí kontakty na nové funkcionáře, bude pozvánka zaslána na stávající předsedy.

-     Organizační přípravu voleb a volební lístky připraví tajemník MSS společně s místopředsedou MSS.

-     ŘV MSS připomíná jednotlivým OS, že návrhy na volbu předsedy MSS, členů ŘV MSS, předsedy RK MSS a členů RK MSS musí být zaslány nejpozději do 15.11.2013 na adresu tajemníka MSS MVDr.Martina Poláška. Tyto návrhy musí být zaslány a potvrzeny formou zápisu z konference delegátů a musí být v souladu s „Organizačním zabezpečením voleb 2013 do všech orgánů Českomoravského svazu“

 

3.      Projednání došlé korespondence

a)   Zápis z výboru OS CHPH Haná-Olomouc o vyřízení žádosti Stanislava Škovrana

-     Výbor OS CHPH Haná-Olomouc se na základě rozhodnutí ŘV MSS (viz. zápis 2/2013) zabýval žádostí Stanislava Škovrana o zahájení disciplinárního jednání vůči chovatelům z OS CHPH Haná Zdeňkovi Suchánkovi a Ladislavovi Borovičkovi. Výbor OS CHPH Haná-Olomouc žádost projednal a rozhodl, že žádosti Stanislava Škovrana nevyhoví a disciplinární jednání proti uvedeným chovatelům nebude vedeno.

1.      ŘV MSS bere rozhodnutí výboru OS Haná na vědomí.

2.      ŘV MSS však konstatuje, že způsob, jakým byl zpochybněn dolet holubů u chovatelů Ladislava a Stanislava Škovrana je nepřijatelný, je v rozporu se Závodním řádem a dle názoru ŘV MSS se blíží k porušení § 2 písm. c) Disciplinárního řádu.

3.      ŘV MSS při studii této kauzy dále zjistil pochybení OS CHPH Haná v nedodržování kontrolní činnosti ve smyslu § 9 bodu 2) Závodního řádu. ŘV MSS upozorňuje OS CHPH Haná-Olomouc, že v případě opakujících se nedostatků s oběhem dokladů i v dalším roce, bude OS CHPH Haná-Olomouc vyřazena ze všech nadoblastních soutěží!

 

 

b)   Žádost předsedů OS CHPH Hlučín a OS CHPH Opava

-     Předsedové OS Opava a Hlučín žádají o radu, jak postupovat v konfliktu s OS Beskyd o navrácení části financí za neuskutečněnou kooperaci na závod Helmstedt, kde byl přepravcem OS CHPH Beskyd. Na tento závod byl proveden pouze rozvoz a následný svoz boxů do jednotlivých OS. Obě OS proto žádají navrácení 2/3 z částky 12,- Kč za holuba, kterou zaplatily předem. 1/3 částky, tedy 4,- Kč za holuba by měla dle finanční kalkulace zůstat přepravci a pokrýt tak náklady za rozvoz a svoz boxů. OS Beskyd však vrátilo oběma OS pouze 1/3 částky (5.964,- Kč) a 2/3 (11.928,- Kč) si z celkové částky(17.892,- Kč) za přepravu ponechal.

-     ŘV MSS je názoru, že 1/3 vrácených financí je vzhledem k neuskutečněnému závodu neadekvátní. Tyto náležitosti však měly být předem zahrnuty a řádně specifikovány ve smlouvě s přepravcem.  ŘV MSS upozorňuje, že je nutné aby byly smluvní vztahy mezi přepravcem a přepravovaným u všech kooperací řádně ošetřeny ve smlouvě o přepravě. Nicméně ŘV MSS také konstatuje, že slušní lidé by se k sobě měli chovat slušně!  

c)   Odpor OS CHPH Beskyd proti vyjádření ŘV MSS k stížnosti výcvikáře OS Beskydy

-     ŘV MSS obdržel odpor OS CHPH Beskyd proti vyjádření ŘV MSS ke stížnosti výcvikáře OS Beskydy Marka Skrbka na výbor OS Beskydy (viz zápis ŘV 2/2013).

-     ŘV MSS jednoznačně trvá na svém původním rozhodnutí, že je nepřijatelné, aby se po ukončení závodní sezony a zveřejnění pořadí v mistrovství OS CHPH Beskydy  měnily propozice závodů (mistrovské série a bodové sazby).

-     Přepočítání závodu Helmstedt (který byl zkrácen na závod Louny) až po závodní sezoně je nepřijatelné. Zdůvodnění změny bodové sazby na 40 bodů z důvodu zkrácení tohoto závodu neobstojí, neboť se místo závodu Helmstedt dne 2.6.2013 uskutečnil závod Louny, který má průměrnou vzdálenost 320 km a všechny ostatní závody s touto průměrnou vzdáleností jsou spočítány za 60 bodů. Navíc došlo v sezoně i k dalším změnám v závodním plánu, kdy např. závod Chomutov (350 km), konaný 26.5.2013 byl zkrácen na závod Praha (260 km), avšak tam se bodová sazba neměnila a Praha byla vypočítána za původních 60 bodů přesto, že ostatní závody v této kilometrové hladině jsou počítány za 40 bodů. Stejně u závodu holoubat z Rakovníku byl tento závod zkrácen na závod Kámen (230 km) a i u tohoto závodu byla ponechána původní bodová sazba 60 bodů.

-     ŘV MSS na základě těchto skutečností konstatuje, že mimořádná konference OS Beskyd byla svolána po ukončené závodní sezoně jednoznačně účelově s jasným záměrem ovlivnit vypočítané mistrovství změnou bodové sazby pouze u jednoho zkráceného závodu a to závodu Helmstedt z 80ti bodů na 40 bodů, což následně také mistrovství OS Beskyd výrazně ovlivnilo.

-    ŘV MSS na svém jednání 29.10.2013 posoudil zásahy do výpočtu mistrovství provedené po skončení závodní sezony jako neregulérní, nezaručující rovné podmínky pro všechny chovatele OS Beskydy. Takto vypočítané mistrovství není ŘV MSS akceptovatelné a uznávané a           z tohoto důvodu také ŘV rozhodl, že nebude mistrovství OS Beskydy zveřejněno v Informačním zpravodaji 4/2013.

d)  Žádost OS CHPH Svitavy

-     ŘV MSS rozhodl, že pokud do termínu konání Moravské zemské konference 29.11.2013 předloží OS CHPH Svitavy oficiální stanovisko ( podložené zápisem z jejich Oblastní konference a vyjádřením všech ZO v OS Svitavy), tak ŘV MSS souhlasí, aby byla žádost předložena ke schválení Moravské zemské konferenci.

 

4.   Evropská výstava 2014

-     Ing. Novotný a Ing. Vašíček informovali o průběhu příprav Evropské výstavy. Jednotliví členové informovali o plnění svých zadaných úkolů a předložili předběžný rozpočet, který bude potřebný k dokončení těchto úkolů. O přípravě Evropské výstavy vede podrobný zápis Antonín Polívka.

-     ŘV MSS rozhodl, že 36 volných vstupenek na Galavečer se rozdělí následovně.  Po dvou kusech do jednotlivých OS celkem 32 vstupenek,  4 vstupenky pro předsedu MSS.  Oblastní sdružení pak předají volné vstupenky svým chovatelům podle svého uvážení. ŘV MSS doporučuje, aby byly upřednostněni ti chovatelé, kteří svou sportovní, nebo funkcionářskou činností významně přispívají k propagaci svého OS.

 

 

V Holešově dne 29.10.2013

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                             

                                                                                                                       RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH