Z á p i s

č.  2/2013

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 27.8.2013 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“.

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný,  František Strachota,  

                                   Antonín Polívka, MVDr. Martin Polášek, Jindřich Swaczyna

                        RK:      Lubomír Becha – předseda

                        Omluven: Ing.Václav Švec

                        Hosté: Stanislav Bojko, Miroslav Samiec, Josef Nicielnik, Jiří Sikora

           

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek, který ji dále řídil dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Projednání došlé korespondence

2.                  Zemské závody - letošní zkušenosti s jejich organizací

3.                  Příprava podzimní volební Zemské konference

4.                  Organizační záležitosti

 

1.      Projednání došlé korespondence

a) Stížnost Stanislava Bojka na výbor OS CHPH Třinec:

-     ŘV MSS projednal stížnost Stanislava Bojka, vyslechl vyjádření pana Bojka k tomuto případu a také vyslechl vyjádření předsedy ZO Nebory p.Sikory i předsedy OS Třinec pana Samiece.

-     ŘV MSS konstatuje, že stížnost Stanislav Bojka na výbor OS CHPH Třinec je neopodstatněná. Na základě vyjádření obou stran ŘVMSS doporučuje, aby výbor OS CHPH Třinec pozval pana Bojka na svou nejbližší schůzi k dojednání skutečností, na kterých se dohodli při dnešním jednání ŘVMSS.

b) Žádost Stanislava Škovrana - OS CHPH Haná-Olomouc

-     ŘV MSS projednal žádost Stanislava Škovrana o zahájení disciplinárního jednání vůči chovatelům z OS CHPH Haná Zdeňkovi Suchánkovi a Ladislavovi Borovičkovi.

-     ŘV MSS rozhodl, že žádost bude postoupena výboru OS CHPH Haná-Olomouc k projednání na nejbližší schůzi a výsledek jednání, včetně písemně doložených dokladů bude výborem OS CHPH Haná-Olomouc dodán nejpozději do 30.9.2013 na adresu tajemníka MSS.

c)  Žádost OS CHPH Svitavy

-     ŘV MSS obdržel a projednal žádost OS CHPH Svitavy o zařazení do MSSCHPH.

-     ŘV MSS nemá negativní stanovisko vůči přijetí OS Svitavy do MSS, ale zásadní pro konečné rozhodnutí bude stanovisko ČSCHPH a prezidia ČMSCHPH.

 -    Žádost bude definitivně uzavřena na nejbližším jednání prezidia ČMSCHPH.

d)  Odvolání výcvikáře OS CHPH Beskydy Marka Skrbka proti rozhodnutí výboru OS CHPH Beskydy

-     ŘV MSS považuje za nepřijatelné, aby se po ukončení závodní sezony a zveřejnění pořadí v mistrovství OS CHPH Beskydy (je zveřejněno na webových stránkách výpočtáře) měnily propozice závodů (mistrovské série a bodové sazby).

-     ŘV MSS důrazně upozorňuje výbor OS CHPH Beskydy, že nemá pravomoc měnit rozhodnutí oblastní konference, které se týkalo výpočtu závodů.

e)   Žádost výcvikáře OS CHPH Beskydy Marka Skrbka

-     ŘV MSS obdržel žádost o vyjádření k dotazu, zda může ze souřadnic trestaného chovatele Aleše Králíka závodit s holoubaty slečna Lenka Bezecná.

-     Dle názoru ŘV MSS nemůže ze souřadnic chovatele, kterému byla zastavena činnost, závodit žádný jiný chovatel a to po celou dobu trestu.

 

2.      Zemské závody - letošní zkušenosti s organizací

-     Ing.Jaroslav Novotný informoval, že všechny starty závodů OS sdružených v MSSCHPH jsou řádně doloženy startovními protokoly.

-     ŘV MSS předpokládá, že i v následujících letech bude pokračovat Cheb-Katovický memoriál jako mezinárodní závod s účastí slovenských chovatelů.

-     ŘV MSS požádá Slovenský svaz o spolupráci při letošním vyhodnocení interzávodu Cheb-KM.

-     ŘV MSS rozhodl, že od příští sezony nebude v termínu konání Katowického memoriálu umožněno odstartovat z tohoto startovacího místa žádný jiný závod, tak aby se neopakovala situace z letošního roku.

-     ŘV MSS připraví pro sezonu 2014 návrhy zemských závodů a návrh mistrovství Moravy dlouhých tratí a tyto předloží na podzimní Zemské konferenci.

 

3.      Příprava podzimní volební Zemské konference

-     Konference se bude konat v pátek 29.11.2013 od 17.00 hodin v hotelu Hesperia v Olomouci.

-     Pozvánky s programem zašle tajemník MSS jednotlivým předsedům s dostatečným předstihem.

-     ŘV MSS připomíná jednotlivým OS, že návrhy na volbu předsedy MSS, členů ŘV MSS, předsedy RK MSS a členů RK MSS musí být zaslány nejpozději do 15.11.2013 na adresu tajemníka MSS.

 

4.   Organizační záležitosti

-     ZO CHPH Prostějov zaslala návrh na udělení Čestného členství pro pana Oldřicha Dostála. Tento návrh ŘV MSS neodsouhlasil a na udělení Čestného členství bude pro rok 2013 navrhovat Ing.Zdeňka Hlačíka.

-     ŘV MSS upozorňuje, že v případě zasílání návrhů na Čestné členství v ČMSCHPH, musí žádost obsahovat krátký životopis člena a zdůvodnění návrhu.

-     Předseda OS CHPH Haná-Olomouc zaslal na ŘV MSS návrh na zavedení profesionálních kontrolorů. ŘV MSS tímto žádá jednotlivá OS, aby navrhly z řad svých členů chovatele, kteří svými zkušenostmi a morálními vlastnostmi splňují podmínky pro práci kontrolora. Návrhy zasílejte na adresu tajemníka MSS.

-     Moravská zemská výstava 2013 proběhne 23.11.2013 ve Vlkoši. Pořadatelem je OS CHPH Hodonín. Ocenění ve formě pohárů bude zajišťovat firma Economic Ing.Matušky.

-     Předseda MSS RSDr.Zdeněk Uherek předložil  náklady na přepravu ZZ Ostende v roce 2013. ŘV MSS rozhodl o dorovnání nákladů ve výši 10.000,- Kč

 

 

 

 

V Holešově dne 27.8.2013

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                           

 

 

 

                                                                                                                       RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      předseda MSS CHPH