Z á p i s

č.  1/2013

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 19.3.2013 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“.

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Václav Švec, František Strachota,  Antonín Polívka, MVDr. Martin Polášek, Jindřich Swaczyna

                        RK:      Lubomír Becha – předseda

                        Hosté: Ing. Miroslav Brož, PhD, Vítězslav Mácha, Miroslav Uherek, František Hradil

           

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek, který ji dále řídil dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Kontrola úkolů vyplývající z minulých zápisů

2.                  Disciplinární jednání - Aleš Králík

3.                  Celostátní výstava 2013 v Hluku

4.                  Zemské soutěže 2013 - propozice

5.                  Hospodaření v roce 2012

6.                  Návrh rozpočtu na rok 2013

7.                  Zemské závody 2013 - přepravci

8.                  Příprava jarní Zemské konference

9.                  Organizační záležitosti

 

1.      Kontrola úkolů

-     Předseda ŘVMSS Dr. Uherek se vrátil k některým bodům vyplývajícím z usnesení Zemské konference a zápisů ŘV. Např. vyzdvihl rozhodnutí o pořádání ZZ Cheb-Kat.mem. jako mezinárodního závodu. Zdůraznil nutnost zapojení se chovatelů-členů MSS do příprav Evropské výstavy a připomněl povinnost rozpracování závěrů z podzimní zprávy předsedy MSS v jednotlivých OS.

-     Zdůraznil, že některá OS stále neplní úkol - Zasílání zápisů z konferencí OS CHPH na adresu tajemníka MSS CHPH!

 

2.      Disciplinární jednání - Aleš Králík

-     ŘV MSS, jako disciplinární orgán, zahájil disciplinární řízení s Alešem Králíkem z OS CHPH Beskyd pro porušení § 2, bodu 1, písmena c) Disciplinárního řádu, kterého se dopustil tím, že napsal a rozeslal dne 29.2.2012 pomlouvačný dopis proti chovatelům Ing. Miroslavovi Brožovi PhD., Ing. Václavovi Ranochovi a Vítězslavovi Máchovi.

-     Řídící výbor MSS Aleše Králíka na disciplinární jednání řádně pozval a on se z jednání omluvil. Jelikož však důvody k neúčasti na disciplinárním jednání nebyly řádně doloženy, rozhodl ŘV MSS v souladu s § 7, odst.1 Disciplinárního řádu zahájit disciplinární jednání proti Alešovi Králíkovi bez jeho účasti.

-     ŘV MSS prostudoval  písemné vyjádření Aleše Králíka a své vyjádření k případu přednesli i navrhovatelé  Ing. Miroslav Brož, PhD. a Vítězslav Mácha. Na základě těchto výpovědí a písemných podkladů dospěli členové ŘV MSS k rozhodnutí, že napsáním a rozesláním pomlouvačného dopisu proti chovatelům Ing. Miroslavovi Brožovi PhD., Ing. Václavovi Ranochovi a Vítězslavovi Máchovi došlo vážným způsobem k narušení mezilidských vztahů. 

-     ŘV MSS na základě těchto skutečností dospěl k jednoznačnému závěru, že v tomto případě došlo k  naplnění  § 2, bodu 1, písmena c) Disciplinárního řádu ČMS CHPH a ukládá Alešovi Králíkovi ve smyslu § 31, odst. 1 Stanov ČMSCHPH disciplinární trest dle §3, odst.1, písm. d) Disciplinárního řádu ČMSCHPH:

·         Dočasné zastavení závodní činnosti na dobu jeden rok

 

3.      Celostátní výstava 2013 v Hluku

-     Antonín Polívka přednesl finanční výsledek Celostátní výstavy

-     Finance z Celostátní výstavy 2013 v částce 139.450,- Kč budou použity na vyrovnání rozdílu mezi zůstatkem z CV 2011 a náklady na vybudování výstavního fundusu.

 

4.   Zemské soutěže 2013 - propozice

-     Propozice Zemských soutěží a závodů byly navrženy shodné jako v loňském roce a ŘVMSS je odsouhlasil.

-     Kompletní znění propozic bude představeno na jarní Zemské konferenci a vyvěšeno na webových stránkách ČMSCHPH.

-     Antonín Polívka předložil i návrh ocenění Zemských soutěží a závodů, které ŘV taktéž odsouhlasil a bude přednesen na jarní Zemské konferenci

 

5.   Hospodaření MSS v roce 2012

-     Pokladník MSS Ing. Švec přednesl zprávu o hospodaření v roce 2012, kterou ŘV odsouhlasil. Zpráva bude přednesena na jarní Zemské konferenci a bude přílohou zápisu.

-     Dr. Uherek zhotovil přesný seznam mobiliáře k výstavám a tento bude založen u tajemníka ČMSCHPH.

-     ŘV MSS informuje, že 8 pohárů, které nebyly vyzvednuty při CV v Hluku propadá organizátorovi a budou využity na ocenění v roce 2013.

 

6.   Návrh rozpočtu na rok 2013

-     Pokladník MSS Ing. Švec vypracoval návrh rozpočtu na rok 2013, který ŘVMSS odsouhlasil.

-     Návrh rozpočtu bude předložen ke schválení na jarní Zemské konferenci.

 

7.   Zemské závody MSS - přepravci

-     ZZ Oostende:

      -           ŘV MSS obdržel na přepravu ZZ Oostende dvě nabídky: OS Uherské Hradiště a OS Opava.

      -           Po prostudování obou nabídek a s přihlédnutím ke kapacitám a přihlášeným holubům ŘVMSS rozhodl, že přepravcem ZZ Oostende bude v roce 2013 OS Uherské Hradiště.

      -           Maximální kapacita přepravního prostředku je 3600 holubů a počet přihlášených holubů je 3343. Cena za holuba je stanovena na 29,- Kč

-     ZZ Bad Bentheim:

-           ŘV MSS obdržel z pásma Sever vyjádření, že si OS Sever odsouhlasil přepravu svých holubů na závod Bad Bentheim bez ohledu na rozhodnutí ŘVMSS. Přepravcem je OS Opava, počet nahlášených holubů 1530 a cena za holuba je 35,- Kč

      -           ŘVMSS akceptoval vlastní rozhodnutí pásma Sever. ŘV nebude tedy zajišťovat přepravu pro tuto část MSS a dále se zabýval zajištěním přepravy pouze pro ostatní OS MSS.

-           Na přepravu ZZ Bad Bentheim se přihlásily OS Haná a OS Hodonín. ŘV MSS vzhledem k počtům nahlášených holubů rozhodl, že je nutné využít obě přepravní kapacity a rozhodl následovně:

                             OS Haná přepraví celé pásmo střed. Počet nahlášených holubů je 1698

                             OS Hodonín přepraví pásma jih a západ. Počet nahlášených holubů je 3094 holubů

                             Cena za holuba je stanovena na 26,- Kč

-           ŘV MSS se snaží, aby chovatelé nepociťovali zvyšující se náklady na přepravu, a proto rozhodl, že uvedené ceny za nasazené holuby (29,-Kč Oostende a 26,-Kč Bad Bentheim) jsou konečné a případné doložené zvýšené náklady, které nepokryje cena za nahlášené holuby, budou vybraným přepravcům dorovnány z pokladny MSSCHPH.

 

8.   Příprava jarní Zemské konference

-     Jarní Zemská konference se uskuteční dne 12.4.2013 v 17.00 v hotelu Hesperia v Olomouci.

-     Konference se účastní pouze předsedové OS, nebo jejich písemně pověření zástupci, dále členové ŘVMSS a členové RK MSS.

-     Pozvánky s programem zašle tajemník MSS s dostatečným předstihem

 

9.   Organizační záležitosti

-     ŘVMSS potvrdil, že pořadatelem Moravské zemské výstavy je OS Hodonín. Výstava se bude konat 23.11.2013 v prostorách kulturního domu Vlkoš. Pásmo Sever bude mít svou výstavu dne 9.11.2013 v Horní Suché.

-     ŘVMSS schválil následující žádosti o společné výsledky:

      Třinec+Karviná-Ostrava pro celou sezonu 2013

      Beskyd+Třinec+Karviná-Ostrava ze závodu Bamberg

      Zlín+Valašsko ze závodů Cheb KM, Oostende, Bad Bentheim, Schweinfurt

      Hodonín+Jižní Morava ze závodů Wertheim1, Slivenec1, Cheb KM, Mayen, Oostende, Rottendorf, Wertheim2, Slivenec2, Leverkusen, Wertheim3, Slivenec3 a Bad Bentheim

      Hodonín+J.Morava+Valašsko+U.Hradiště+Zlín+Haná+Uničov ze závodů Mayen a Leverkusen

      Brno+Brno-venkov ze závodů Aschaffenburg 1-3 a Wertheim

-     Ing.Novotný představil propagační materiály k Evropské výstavě a informoval o průběhu příprav

-     ŘVMSS informuje, že k 31.12.2012 byla valnou hromadou členů OS Bílé Karpaty ukončena jejich činnost a zbylí členové OS Bílé Krapaty byli přijati do OS Uherské Hradiště.

-     ŘV MSS přezkoumal rozhodnutí konference delegátů OS Třinec v kauze s panem Bojkem a z důvodů nedodržení postupu dle § 7 odst. 2,3 a 4 Disciplinárního řádu v této kauze a v souladu s § 10 odst. 2 Stanov, vrací celou záležitost k novému projednání výboru OS CHPH Třinec.   

 

 

V Holešově dne 19.3.2013

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                           

 

 

 

                                                                                                                       RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH