Z á p i s

č.  4/2012

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, rozšířeného o členy organizačního týmu CV, konané dne 24.11.2012 ve 12.00 hod. ve Šternberku.

 

Přítomni:        RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Václav Švec,  Antonín Polívka,                                    MVDr. Martin Polášek, Jindřich Swaczyna, Ing.Stanislav Matuška

Omluveni:      František Strachota, Ing. Rostislav Krpal, Miroslav Uherek

           

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek

Na schůzi se projednávalo organizační zajištění Celostátní výstavy v Hluku dle následujícího programu:

-         Program:       1)         prodejní stánky

                             2)        prodej vstupenek pátek + sobota

                             3)        tombola + společenský večírek

                       4)        ubytování

                       5)        dražba holubů

                       6)        výstavní plocha, stavba a bourání klecí

                       7)        hlídání holubů + pořadatelská služba

                       8)        příjem a výdej holubů

                       9)        katalog

                       10)      organizace posuzování

                       11)      výpočet  výsledků posuzování

                       12)      zahraniční hosté

1.      Prodejní stánky

-     Informaci podal ing.Matuška, v současné době je rezervováno 5 stánků. Maximální celková kapacita je 11 prodejních stánků.

-     ŘV rozhodl, že cena za prodejní stánek je 4.000,- Kč + věcný dar do tomboly v hodnotě 500,-Kč

      (věcný dar bude z portfolia prodejce) – předání 11.1.2013 ve výstavních prostorách

-     Zájemci o prodejní stánky se budou obracet na adresu ing.Stanislava Matušky

2.      Prodej vstupenek

-     Předseda Dr.Uherek informoval, že obsluha prodeje vstupenek je zajištěna. Za prodej vstupenek je odpovědný J.Fridrich.

-     Na sobotu je zajištěna bezpečnostní agentura, která bude dozorovat u vstupů na CV.

-     Ceny vstupenek byly odsouhlaseny následovně:

      Vstupenka jednodenní Pátek 150,- Kč

      Vstupenka jednodenní Sobota 200,- Kč

      Vstupenka dvoudenní Pá+So 250,- Kč

-     ŘV odsouhlasil tisk vstupenek na jednotlivé dny.    

3.      Tombola a společenský večírek

-     Dr.Uherek informoval o prostorách pro Galavečer, které zajistil. Stejně tak je zajištěna i živá hudba. Na Galavečeru bude předáno ocenění 10ti nejúspěšnějším chovatelům Generálního mistrovství České republiky.

-     Jelikož je Galavečer nezisková část Celostátní výstavy, žádá ŘV MSS oblastní sdružení  Moravy o finanční příspěvek v min.hodnotě 1.000,- Kč, který bude použit na obnovu úrovně společenské části CV - Galavečera.

-     Finanční příspěvky zašlou OS na účet MSSCHPH č. 195518001/0300 , do zprávy pro příjemce bude uvedeno "CV".

-     Finanční příspěvek již přislíbili OS Uh.Hradiště, OS Karviná-Ostrava a firma Economic Matuška.

-     Organizaci tomboly má na starosti František Strachota.

-     Tombola bude rozdělena do tří částí. Hlavní tombola bude obsahovat budníky, sedačky a donáškový koš a bude ve velkém sále společně s klasickou tombolou, která bude obsahovat zejména holubářské produkty. Třetí tombola bude na Galavečeru a obsahem bude odpovídat této  akci.

-     ŘV MSS rozhodl, že uvolní částku 5.000,- Kč z výtěžku CV, kterou použije pro nákup produktů do tomboly. Nákup bude proveden u firmy Olympia Mácha

-     ŘV MSS také  vyzývá chovatelskou veřejnost o věnování darů do tomboly. (holubářské výrobky, uzeniny, vína, cukroví...)

-     Předseda MSS Dr.Uherek informoval, že kompletní výstavní fundus (klece, podstavce, molino a krmítka) je zajištěn tak, aby byl včas k dispozici pro pořadatele CV v Hluku.

-     ŘV MSS rozhodla že Ocenění Celostátních soutěží ve formě pohárů zajistí firma Economic Matuška.

4.   Ubytování

-     Ubytování je zajištěno. Organizaci ubytování zajišťuje ing.Krpal

-     Ubytování pro prvních 10 chovatelů v Generálním mistrovství je taktéž zajištěno. Organizační výbor hradí prvním 10ti chovatelům v Generálním mistrovství vstupenku pro dva na Galavečer a ubytování pro dva v penzionu včetně dopravy z galavečeru do penzionu. ŘV MSS zašle pozvánky pro tyto chovatele a zájemci o ubytování se nahlásí přímo RSDr.Zdeňku Uherkovi. 

5.   Dražba holubů

-     Holandskou dražbu zajišťuje ing.Švec. ŘV MSS vyzývá zájemce, kteří chtějí nabídnout holuby prostřednictvím holandské dražby, aby se nahlásili na adresu ing.Václava Švece dle propozic CV.

-     Součástí výstavy bude i licitační dražba 16ti holubů od nejúspěšnějších chovatelů České republiky.  Do aukce darovali po jednom holubovi následující chovatelé:

      Zdeněk Gončar, Olympia Mácha, Marek Skrbek, Ecoteam Matuška, Lubomír Kubáček, M.+M.Polášek,  Jaroslav Novotný, bři.Uherkovi, Zdeněk Jochman, Ladislav Pešek, Václav Slavík, Kodl-Frenzl, Petr Marek, Jiří Svoboda a Václav Pexa(2ks).

-     Výtěžek z licitační dražby bude ve prospěch pořadatele výstavy.

6.   Výstavní plocha, stavba a bourání klecí

-     Dr.Uherek informoval, že vše je zajištěno.

-     Nový výstavní fundus bude po ukončení výstavy uskladněn v prostorách Sportovní haly v Hluku.

7.   Pořadatelská služba

-     Pořadatelskou službu má na starosti Jiří Juřeník.

-     Hlídání holubů, krmení, napájení zajišťují chovatelé ZO Hluk a Dolní Němčí.                                

8.   Příjem a výdej holubů

-     Zajišťuje Miroslav Uherek dle zvyklostí.

9.   Katalog

-     Zajišťují ing.Novotný a MVDr.Polášek.

-     ŘV MSS upozorňuje OS na včasnost zasílání podkladů dle propozic CV.

-     ŘV MSS rozhodl, že bude vydáno 1.500 katalogů

-     MVDr.Polášek a ing.Novotný připraví katalog tak, aby byl dodán do tiskárny nejpozději 5.1.2013.

10.   Organizace posuzování

-     Organizaci posuzování zajistí RSDr.Uherek.

11.   Výpočet výsledků posuzování

-     Za výpočet výsledků posuzování odpovídá MVDr.Polášek.

-     Výběr kolekce pro Olympiádu v Nitře proběhne dle zápisu z prezidia.       

12.   Zahraniční hosté

-     Zahraniční delegace pozve oficiálně prezident ČMS ing.Novotný.

-     Ubytování pro zahraniční delegace je zajištěno

 

 

 

Ve Šternberku dne 24.11.2012

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                           

 

 

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH