Z á p i s

č.  3/2012

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 21.8.2012 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Václav Švec, František Strachota,  Antonín Polívka, MVDr. Martin Polášek, Jindřich Swaczyna

                        RK:      Lubomír Becha. – předseda

                        Hosté: Ing. Rostislav Krpal, Miroslav Uherek

           

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek, který v úvodu poblahopřál jménem ŘV p.Antonínu Polívkovi a ing.Jaroslavu Novotnému k jejich životním jubileům.

Schůzi dále řídil dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Kontrola úkolů vyplývající z minulých zápisů

2.                  Zemské závody 2012 - zhodnocení

3.                  Soutěže pořádáné MSS – zpracování výsledků

4.                  Zajištění výstavních klecí – současný stav

5.                  Moravská zemská výstava 2012

6.                  Organizační záležitosti

7.                  Příprava Celostátní výstavy 2013

 

1.      Kontrola úkolů

-                Zasílání zápisů ze schůzí OS CHPH na adresu tajemníka MSS CHPH – úkol trvá

-     Ostatní úkoly vyplývající ze zápisů Zemské konference a ŘV byly splněny

 

2.      Zemské závody 2012 - zhodnocení

-     Kontroly startovních protokolů: Ing.Novotný informoval, že protokoly byly zasílány ve velké většině v pořádku. Za celou sezonu nebyly doručeny pouze 4 protokoly. Z těchto závodů zašlou dotčená OS (Beskyd, Valašsko, Opava, Hlučín) kopie startovních protokolů na adresu výcvikáře MSS nejpozději do 15.9.2012

      Odpovědnost za odeslání protokolu je na pořadateli závodu a jednotlivá OS nemohou tuto odpovědnost převádět na startéra závodu.

      Ing.Novotný upozornil, že z vypouštěcího místa Bochov přicházejí startovní protokoly nepotvrzené startérem. ŘV MSS doporučí ČS CHPH, aby garantovali startéra, nebo aby toto startovací místo bylo zrušeno.

-     Zhodnocení Zemských závodů: Ing.Novotný zhodnotil ZZ z pohledu startu a průběhu závodů. ZZ Cheb a Oostende byly hodnoceny jako bezproblémové. ZZ Nordhorn musel být z důvodů silně nepříznivé předpovědi počasí přesunut na náhradní místo startu. Po dohodě z určenými startéry závodu bylo vybráno takové místo startu, aby zajistilo co možná nejvíce chovatelům vzdálenost nad 700 km. Bohužel ani v tomto místě nebylo možno holuby vypustit a proto byl dán povel na přesun směr Koblenz a holuby vypustit mimo startovací místo tak, aby byl start proveden před frontou. Závod dopadl velmi dobře po stránce sportovní. Po stránce organizační ale nikoli, protože nebyla dodržena min.vzdálenost 700 km pro všechny chovatele MSS.

      ŘV MSS konstatoval, že rozhodnutí přesunout závod bylo jednoznačně správné, protože průběh počasí neumožňoval v Nordhornu start ani v dalších dnech.

-     Přeprava na ZZ Oostende a Nordhorn: ŘV MSS konstatoval, že ZZ Ostende (přepravce OS Uh.Hradiště) proběhl z hlediska přepravy velmi dobře, organizace byla vynikající, boxy nebyly přeplněné a připravenost kamionu byla rovněž výborná. ŘV MSS rovněž nemá výhrady k přepravě na závod Nordhorn, kterou organizovalo OS Hodonín. Nespokojen je ovšem z přepravou na tento závod, kterou organizovalo OS Haná. Na tuto přepravu byla vyřčena kritika zejména, co se týká připravenosti kamionu z hlediska zoohygieny.

      ŘV MSS si uvědomuje v tomto případě i svou část pochybení a konstatuje, že v příštích letech bude nutné zpřísnit výběr přepravce na ZZ a přesně určit podmínky pro přepravce včetně připravenosti přepravních prostředků.

-     Pásmové závody si koordinovala jednotlivá pásma bez zásahů ŘV MSS, závody proběhly v pořádků.

 

3.      Soutěže pořádané MSS - výsledky

-     Ing.Novotný informoval, že uzavřeny jsou zatím soutěže MMDT, ESO MMDT, ESO a SuperESO ZZ Oostende.

-     Ostatní soutěže, vypsané MSS, jsou závislé na výpočtu jednotlivých OS a zatím nejsou dopočítány.

-     Všechny výsledky budou po vypočítání průběžně vyvěšovány na stránkách ČMSCHPH.

       

4.   Zajištění výstavních klecí – současný stav

-     Předseda MSS Dr.Uherek informoval, že kompletní výstavní fundus (klece, podstavce, molino a krmítka) je zajištěn tak, aby byl včas k dispozici pro pořadatele CV v Hluku.

 

5.   Moravská zemská výstava 2012

-     Moravská Zemská výstava se uskuteční dne 24.11.2012 ve Šternberku, pořadatelem je ZO Old. Šternberk.

-     ŘV MSS vypracuje propozice výstavy, které předá pořadateli do 30.9.2012

-     Při příležitosti 20.výročí konání Zemské výstavy MSS, rozhodl ŘV o ocenění funkcionářů, kteří se zasloužili o vznik soutěžení na dlouhých tratích Moravy.

-     Výstava pásma Sever se uskuteční 17.11.2012, výstava pásma Střed se uskuteční 10.11.2012 v Žerotíně.

 

6.   Organizační záležitosti

-          Předseda MSS obdržel další dopis od p.Bojka, ve kterém opakovaně nesouhlasí s rozhodnutím ŘV MSS uvedeném v zápise ŘV 2/2012. ŘV MSS zaslal p.Bojkovi dne 20.6.2012 rozhodnutí, které je konečné a ŘV MSS se dále nebude případem p.Bojka zabývat.

-          Ing. Švec poukázal na nedodržování schválených závodních plánů tím, že se zkracují závody a mění se jejich termíny. K těmto změnám dochází pod dojmem špatné předpovědi počasí, která v mnohých případech neodpovídá skutečnosti v den plánovaného závodu. Uvedená situace sportovně poškozuje některé chovatele a změna termínu startu působí problém mnohým chovatelům v organizaci jejich rodinného života. Ing. Švec požádal, v souladu s § 33 odst. 2. Stanov ČMS CHPH prezidium svazu o výklad znění § 17 odst. 1. Závodního řádu CHPH. Při nesplnění účasti nejméně 20 chovatelů a 150 holubů je třeba jasně specifikovat zda lze, či nelze vydávat výsledky na různých úrovních svazu

-                 Antonín Polívka přednesl předběžné zhodnocení kontrol. Konstatoval výrazné zlepšení oproti  roku 2011, kdy všechny OS provádějí v letošním roce kontroly a počet kontrol se zvýšil.

Antonín Polívka dále konstatoval, že tři OS (J.Morava, Hodonín, Znojmo) nesplnily         povinnost  provést nadoblastní kontrolu. ŘV MSS proto uděluje pokutu OS J.Morava,      OS Hodonín a OS Znojmo ve výši 1.000,- Kč. Pokuta bude uhrazena nejpozději 15.9.2012  na č.ú.: 195518001/0300

            Podrobné zhodnocení kontrol bude panem Polívkou předneseno na podzimní Zemské konferenci.

-           MVDr. Polášek informoval o provedení první dopingové kontroly. Tato kontrola byla provedena u chovatele Lubomíra Kubáčka (OS Uničov) a výsledek kontroly byl NEGATIVNÍ.

            Podrobné zhodnocení, informace a budoucnost dopingových kontrol bude otištěno v následujícím čísle časopisu Poštovní holub.

-           ŘV MSS obdržel žádost OS J.Morava a Brno-venkov o vydávání společných výsledků ze závodů holoubat. ŘV MSS tuto žádost schválil.

-           ŘV MSS projednal stížnost Ing.Slouky, týkající se účasti na závodech týmu Cesava a.s.Ivanová. ŘV si vyžádá podklady od OS Brno-venkov a do 30ti dnů rozhodne.

-           ŘV MSS projednal změnu § 18 Závodního řádu ČMS. ŘV MSS doporučí společně s ČS CHPH  doplnit § 18 o větu „holubi vyřazení ze závodu (při vyřazení holuba, chovatele nebo ZS)             nesnižují počet holubů na závod původně zasazených“.

 

7.   Příprava Celostátní výstavy 2013

-     RSDr. Zdeněk Uherek přednesl informace o průběhu příprav CV 2013.

-     Výstava se bude konat ve dnech 10.-12.ledna 2013 v prostorách sportovní haly v Hluku.

-     Sportovní hala i komletní mobiliář je zajištěn. Organizační výbor pracuje na svých úkolech. Miroslav Uherek – příjem holubů, ing. Stanislav Matuška – prodejní stánky, ing. Václav Švec – dražba, MVDr. Martin Polášek a ing. Jaroslav Novotný – výpočet, katalog, František Strachota – tombola, ing. Rostislav Krpal – ubytování.

-     Antonín Polívka předložil návrh rozpočtu Celostátní výstavy 2013.

-     Antonín Polívka přednesl návrh propozic Celostátní výstavy, který ŘV schválil a předloží je prezidiu.

-     Kolekce jednotlivých OS bude složena ze 12ti holubů, z nichž bude 10 soutěžních a dva holubi (holub a holubice) budou v kategorii výkon za život nesoutěžní.

-     Samostatnou kolekci bude tvořit Standard bez limitu, kdy bude vystaveno 24 holubů z Českého sdružení a 24 holubů z Moravskoslezského sdružení Tito holubi budou vybráni na Zemských výstavách. Počet holubů a holubic v kolekci je na rozhodnutí zemských sdružení.

-     Ing.Rostislav Krpal prověří možnosti ubytování pro prvních 10 chovatelů v generálním mistrovství ČR. Pořadatel výstavy by hradil každému chovateli jeden nocleh pro dvě osoby a vstupenku na galavečer s předáváním ocenění.

-     Součástí Celostátní výstavy bude holandská dražba a také velká tombola, ve které budou hlavním lákadlem sestavy budníků, sedaček a donáškové koše pro holuby.

     

                 

 

 

 

V Holešově dne 21.8.2012

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                           

 

 

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH