Z á p i s

č. 2/2012

 

ze schůze řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, konané dne 29.5.2012 v Holešově, restaurace „Cukrovar“.

 

Přítomni: RSDr. Zdeněk Uherek, František Strachota, Jindřich Swaczyna, ing. Václav Švec, MVDr. Martin Polášek, Antonín Polívka.

Lubomír Becha předseda revizní komise

Omluveni: ing. Jaroslav Novotný

 

Program:        1. Úkoly z jarní zemské konference

                        2. Informace o zabezpečení zemských závodů 2012

                        3. Organizační zajištění Celostátní výstavy 2013 v Hluku

                        4. Informace o zajištění výroby a dodání výstavních klecí

                        5. Stanovení pořadatele zemské výstavy 2012

                        6. Vyhodnocení testů vedoucích zasazovacích středisek

                        7. Kontroly v závodní sezóně 2012- dopingové kontroly

                        8. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek v 17.15 hodin. Navrhl program, který byl schválen.

 

1. Úkoly z jarní zemské konference.

Zhodnocení plnění úkolů z jarní zemské konference MSS CHPH provedl RSDr. Zdeněk Uherek.

- Zabezpečit v závodní sezóně 2012 provádění kontrol – úkol splněn.

- Určit svozová místa pro zemské závody  do 10.4.2012 – úkol splněn.

- Sestavení kolekce holoubat na Slovensko do 10.4.2012 – úkol splněn.

- Zabezpečení předání holoubat na Slovensko – úkol splněn.

- Zasílání zápisů ze schůzí OS CHPH na adresu tajemníka MSS CHPH – úkol trvá

 

2. Informace o zabezpečení zemských závodů 2012.

Závod Ostende:

- Rozdělení boxů provedl přepravce OS CHPH Uh. Hradiště podle přihlášených holubů na tento závod. Rozdělovník bude zaslán předsedům OS CHPH spolu se složenkou na zaplacení přepravy. Platbu uhradit nejpozději do 27.6.2012. Počet holubů do boxu 29 kusů.

- Rozvoz boxů bude proveden podle vypracovaného harmonogramu přepravcem OS CHPH Uh. Hradiště, který bude zaslán  předsedům OS CHPH.

- OS CHPH, které nezaplatí plánované počty holubů do stanoveného termínu 27.6.2012, nebude zařazeno do přepravy.

- Řídící výbor MSS CHPH na základě rozhodnutí jarní zemské konference MSS CHPH odsouhlasil úhradu  9.700,- Kč přepravci OS CHPH Uh. Hradiště za nižší počet přihlášených holubů, než byla původní kalkulace..

Závod Nordhorn:

- Přepravce jižní větev OS CHPH Hodonín, předloží předsedům přepravovaných OS CHPH svozový plán do 5.6.2012.

- Plnění do boxů, auto 27 holubů, vlek 26 holubů.

- Přepravce severní větev OS CHPH Haná-Olomouc, již rozeslal předsedům OS CHPH svozový plán.

- Plnění holubů do boxů 32 kusů.

Kontroly budou prováděny dle rozpisu viz příloha zápisu z jarní zemské konference. Protokoly zaslat ihned po provedení kontroly na adresu: Antonín Polívka, Obecká 34,628 00 Brno.

Závod Pomezí „Katovický memoriál“

- Přepravci jednotlivé OS CHPH.

- Výcvikář MSS CHPH a startér tohoto závodu ing. Jaroslav Novotný zajistí, aby v daný čas startovali pouze holubi moravských OS CHPH..

- Pokud budou na místě startu jiná přepravní auta musí startovat v jiném čase.

 

3. Organizační zajištění Celostátní výstavy 2012 v Hluku.

- Řídící výbor MSS CHPH odsouhlasil organizační tým v tomto složení:

RSDr.. Zdeněk Uherek – vedoucí organizačního týmu, výstavní plocha, prodejní stánky, pořadatelská služba.

František Strachota – holubářský večírek, tombola.

Ing. Jaroslav Novotný + MVDr. Martin Polášek – kontrola dokumentace, výpočet výsledků, katalog.

Miroslav Uherek – příjem a výdej holubů.

Ing. Stanislav Matuška – prodejní stánky.

Ing. Rostislav Krpal – ubytování.

Ing. Václav Švec – holandská dražba.

Antonín Polívka – finance, vyúčtování výstavy.

- Řídící výbor navrhuje prezídiu rozšířit kolekci OS CHPH o 2 nesoutěžní holuby H a He v kategorii výkon za život. Podmínka minimálně jedno umístnění v daném roce ve 20% vítězů.

- Řídící výbor navrhuje prezídiu provést výběr holubů v kategorii Standard bez výkonu na zemských výstavách ČS CHPH a MSS CHPH. Kategorii Standard bez výkonu by tvořilo 15 holubů z ČS CHPH a 15 holubů z MSS CHPH.

 

4. Informace o zajištění výroby a dodání výstavních klecí.

Informaci podal RSDr. Zdeněk Uherek.

- Výstavní klece dodá ing. Stanislav Matuška. Objednávka byla zaslána na 194 trojklecí a 20 jednoklecí.

- Stojany pod klece vyrobí Miloš Novotný.

- Krmítka v počtu 1200 kusů dodá Jaroslav Reiterman.

- Bude zakoupeno molino, celkem 250 metrů.

- Vše musí být předáno RSDr. Zdeňku Uherkovi do konce měsíce září 2012

 

5. Stanovení pořadatele zemské výstavy 2012.

- Řídící výbor odsouhlasil na základě podaných žádostí pořadatele zemské výstavy 2012. Organizátorem výstavy bude Základní organizace OLD Šternberk,  výstava se bude konat ve Šternberku. Termín oznámí organizátor do 30.7.2012 tajemníku MSS CHPH.

- Organizátorem zemské výstavy 2013 bude OS CHPH Hodonín.

 

6. Vyhodnocení testů vedoucích zasazovacích středisek.

- Vyhodnocení provedl Antonín Polívka. Všechny OS CHPH MSS CHPH provedly školení vedoucích zasazovacích středisek schválených výbory OS CHPH na rok 2012, zakončené testem. 

 

7. Kontroly v závodní sezóně 2012 – dopingové kontroly.

- Informaci podal MVDr. Martin Polášek. Podmínky odběru a následné přepravy byly upřesněny s akreditovanou laboratoří v Gentbrugge v Belgii.

 

8. Organizační záležitosti.

- RSDr. Zdeněk Uherek předložil řídícímu výboru MSS CHPH dopis Stanislava Bojka z OS CHPH Třinec. Řídící výbor MSS CHPH bere na vědomí znění zápisu ze schůze delegátů OS CHPH Třinec, konané dne 9.3.2012 bod 10.

- Řídící výbor MSS CHPH konstatoval nepoměr závodících chovatelů vůči podané evidenci členů OS CHPH na rok 2012 u některých OS CHPH. Řídící výbor MSS CHPH bude nadále toto sledovat.

 

Holešov 29.5.2012

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                  RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                  předseda MSS CHPH