Z á p i s

č.  1/2012

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 21.2.2012 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Václav Švec, František Strachota,  Antonín Polívka, MVDr. Martin Polášek, Jindřich Swaczyna

RK:     Ing. Miroslav Brož, Ph.D. – předseda

Hosté:               Ing. Václav Ranocha, Lubomír Becha

           

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Celostátní výstava a Středoevropská výstava - informace

2.                  Projednání zajištění závodů MMDT 2012 - doprava

3.                  Soutěže MSS v roce 2012 – propozice

4.                  Rozhodnutí o zhotovení výstavních klecí - výrobce

5.                  Projednání došlé korespondence

6.                  Návrh rozpočtu na rok 2012

7.                  Příprava Zemské konference

8.                  Organizační záležitosti

 

1.      Informace o Celostátní a Středoevropské výstavě

-     Předseda ŘV MSS RSDr. Zdeněk Uherek se ve své zprávě zaměřil zejména na hodnocení       sportovní úrovně obou výstav z pozice MSS CHPH. Podíl chovatelů MSS byl v reprezentační kolekci dominantní a výsledky moravských holubů byly na vysoké sportovní úrovni. Tento fakt dokumentuje správnost orientace zaměření závodů a soutěží v MSS. Nicméně si ŘV MSS uvědomuje i rezervy a bude dále pracovat na zlepšení sportovní úrovně v MSS CHPH.

-          Celostátní výstava 2012 v Lysé nad Labem byla zhodnocena na svazové konferenci

-          Dále vyjádřil svůj názor na dělení Oblastních sdružení. Dělení Oblastních sdružení je škodlivé zejména s ohledem na dosažení kvalitních výsledků /koeficientů/, které jsou zásadní pro mezinárodní soutěže na Olympiádě a Středoevropské výstavě.

-          Středoevropská výstava v Maďarsku byla na dobré úrovni. Je škoda, že se jí účastnilo minimálně chovatelů z České republiky.

 

2.      Zajištění přepravy na závody MMDT v roce 2012

-     ŘV MSS obdržel tři nabídky na přepravu závodů MMDT Oostende a Nordhorn. Všechny nabídky             splňovaly požadavky ŘV MSS – viz zápis ŘV 6/2011.

-     Na závod Oostende nabídku předložily:

                              OS Haná-Olomouc kapacitu 1.920 holubů při ceně 33,- Kč

                              OS Uh.Hradiště kapacitu 3.600 holubů při ceně 29,- Kč

                              OS Hodonín kapacitu 3.500 holubů při ceně 28,- Kč

-     Na závod Nordhorn předložily nabídku:

                              OS Haná-Olomouc kapacitu 1.920 holubů, nebo 2.700 holubů

                              OS Uh.Hradiště kapacitu 3.600 holubů

                              OS Hodonín kapacitu 3.500 holubů

-          ŘV MSS vzal v úvahu předběžně nahlášené počty holubů a rozhodl, že na závod Oostende zajistí přepravu OS Uh.Hradiště jedním přepravním prostředkem pro celé MSS. Předběžná cena je stanovena na 29,- Kč/holuba. ŘV MSS konstatuje, že pro bezproblémové zabezpečení svozu na závod Oostende je nutné redukovat počet zasazovacích středisek.

      Do jarní zemské konference bude vypracován předběžný svozný plán pro jednotlivá pásma, včetně zasazovacích středisek (s GPS souřadnicemi) a kontaktních osob. Za pásmo Sever je za vypracování odpovědný Jindřich Swaczyna, za pásmo Střed MVDr. Martin Polášek a za pásma Západ a Jih Ing. Jaroslav Novotný.

-                Na závod Nordhorn  je vzhledem k počtu nahlášených holubů nutné, aby byla přeprava zajištěna dvěma přepravními prostředky. ŘV MSS rozhodl, že přepravu na závod Nordhorn pro pásmo Sever a pro OS Uničov a OS Haná zajistí OS Haná-Olomouc přepravní kapacitou 2.700 holubů.

      Přepravu pro pásma Jih, Západ a pro OS Zlín zajistí OS Hodonín kapacitou 3.500 holubů. Předběžná cena pro oba přepravce je 26,- Kč/holuba

-     Konečná cena za holuba bude dořešena na jarní Zemské konferenci, a proto je nutné, aby jednotlivé OS zaslaly přesné počty nahlášených holubů do 15.3.2012 na adresu tajemníka MSS.

-     ŘV MSS rozhodl, že částky za nahlášené holuby budou přepravcům uhrazeny nejpozději do 30.5.2012.  Ty OS, které nezaplatí nahlášené holuby, nebudou na závod přepraveny!

 

3.   Soutěže MSS 2012 - propozice

-     Propozice soutěží MSS CHPH zůstávají v nezměněné podobě a budou vyvěšeny na webových stránkách svazu www.postovniholub.cz

-     Na webových stránkách svazu budou vyvěšeny také propozice soutěží jednotlivých pásem.      Koordinátoři pásem zašlou propozice na emailovou adresu výcvikáře MSS Ing. Novotného

 

4.   Rozhodnutí o zhotovení výstavních klecí

-     ŘV převzal výsledek výběrového řízení na zhotovení klecí od SZCHPH. Dodáním klecí bude pověřen p.Seliga. Cena za komplet 3 klecí je 14 €, což je cca 117,- Kč za jednu klec a ŘV plánuje zhotovení celkem 600 výstavních klecí v ceně cca 70.000,- Kč.

-     Na výrobu 100 ks podstavců pod klece osloví ŘV MSS tři výrobce: Miroslava Hurtíka (Veselí n.Moravou), Františka Sedláka (Komořany) a Miloše Novotného (Sudice). Zhotovitele vybere  ŘV na základě nejlepší nabídky.

-     ŘV MSS také rozhodl o nákupu 1.200 ks krmítek a 230m molina.

-     Realizace celého projektu – konec září 2012          

 

5.   Projednání došlé korespondence

-     ŘV obdržel žádost OS CHPH Jihlava o začlenění do MSS. ŘV MSS konstatuje, že tato žádost  byla již projednána na zasedání prezidia dne 20.1.2012 – viz zápis prezidia 1/2012

-     ŘV obdržel dopis ze ZO Old Šternberk. Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek projednal stížnost            s předsedou OS Uničov ing. Peškem. Na základě vyjádření předsedy OS Uničov byly požadavky            ze strany ZO Old Šternberk splněny a ŘV MSS se již dále touto kauzou nebude zabývat.

-     ŘV MSS projednal stížnost Marie Meislové na výbor OS Znojmo. ŘV konstatuje, že ve stížnosti jsou nesrovnalosti a stížnost není důvodná. Touto stížností se navíc již zabývala URK a ŘV MSS respektuje její rozhodnutí.

-     ŘV MSS obdržel a schvaluje následující žádosti o vydávání společných výsledků:

      OS Hodonín společně s OS J.Morava

      OS Třinec společně s OS Karviná-Ostrava

      OS Bílé Karpaty společně s OZ Trenčín (SK)

 

6.   Návrh rozpočtu pro rok 2012

-     pokladník MSS Ing. Václav Švec přednesl ŘV návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření.

-     ŘV MSS souhlasí s návrhem rozpočtu pro rok 2012, který je navržen jako vyrovnaný.

      Návrh bude předložen na jarní zemské konferenci ke schválení.

 

7.   Příprava jarní Zemské konference

-     jarní konference se bude konat v pátek 30.3.2012 od 17.00 hod v Olomouci – Hotel Hesperia.

-     předběžný program konference: zprávy pokladníka, předsedy RK a výcvikáře MSS,

      rozpočet na rok 2012, zabezpečení přepravy zemských závodů, kontroly v roce 2012 a

      informace o zabezpečení CV v roce 2013

-     konference se účastní výhradně předsedové jednotlivých OS, členové ŘV MSS a členové RK MSS

-     pozvánky zašle tajemník MSS předsedům OS v dostatečném předstihu.

 

8.   Organizační záležitosti

-     ŘV MSS vyzývá zájemce z řad OS o pořádání Moravské zemské výstavy 2012, žádosti zašlete nejpozději do 30.3.2012 na adresu tajemníka MSS MVDr. Martina Poláška.

-     ŘV MSS nesouhlasí se současným systémem hlasování na Celostátní konferenci v oblasti zastupování delegátů. ŘV MSS navrhne, aby zatupovat předsedu OS při hlasování na konferencích mohl pouze pověřený chovatel z vlastního OS.

-     předseda RK MSS Ing. Miroslav Brož, Ph.D. upozornil na zápis z podzimní konference delegátů OS CHPH Beskyd. Konference delegátů 26.11.2011 nebyla svolána v souladu s článkem 8 bod 2c Jednacího řádu Svazu. ŘV MSS proto v souladu s § 10 odst. 2) Stanov ruší všechna rozhodnutí podzimní konference delegátů OS Beskyd.

-     předseda RK MSS Ing. Miroslav Brož, Ph.D. vznesl dotaz, proč není na webu ČMS CHPH        zveřejněno celkové pořadí chovatelů v mistrovství OS Beskyd.

      Výcvikář MSS Ing. Jaroslav Novotný odpověděl, že na webových stránkách svazu jsou zveřejněny pouze ty soutěže, které jsou jednotlivými OS nebo jejich výpočtáři zaslány.

      Vyžadovány a kontrolovány jsou pouze kompletní výsledky jednotlivých závodů a výsledky zemských a celostátních soutěží.

-     Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek přednesl první informace týkající se Celostátní výstavy v roce 2013, kterou pořádá MSS. Seznámil přítomné se jmény těch chovatelů, kteří by měli tvořit       základ pořadatelského týmu a zdůraznil zejména nutnost zabezpečení vysoké úrovně výstavy po společenské stránce.

     

 

 

V Holešově dne 21.2.2012

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                           

 

 

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH