Z á p i s

č.  6/2011

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 11.10.2011 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Ing.Václav Švec, František Strachota,

                                   MVDr. Martin Polášek, Jindřich Swaczyna

                        RK:      Ing. Miroslav Brož, Ph.D. – předseda

Omluven:                  Antonín Polívka

           

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Kontrola úkolů ze zápisu 5/2011

2.                  Nadoblastní soutěže 2011 – konečné výsledky

3.                  Zemská výstava MSS –  propozice, výběr zhotovitele pohárů

4.                  Příprava Zemských závodů 2012 – vypouštěcí místa

5.                  Příprava podzimní Zemské konference

6.                  Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů

7.                  Organizační záležitosti

 

1.      Kontrola úkolů ze zápisu 32011

-     Předseda ŘV MSS RSDr. Zdeněk Uherek provedl kontrolu úkolů vyplývajících z minulé schůze ŘV MSS. Všechny úkoly byly splněny.

 

2.      Soutěže 2011

-     Ing.Jaroslav Novotný informoval o problémech s výpočtem celostátních soutěží v OS z pásma Sever (OS Třinec, OS Valašsko, OS Karviná-Opava, OS Hlučín, OS Opava).

      ŘV MSS na základě zjištěných chyb v postupu výpočtu není přesvědčen o správnosti těchto výsledků a nařizuje všem dotčeným OS zkontrolovat tyto výsledky a nechat je přepočítat u výpočtáře Stanislava Škovrana do 16.10.2011!

      Při nesplnění tohoto nařízení nedoporučí ŘV MSS zařazení výsledků těchto OS do celostátních soutěží 2011.

      ŘV MSS dále nařizuje všem OS z pásma sever změnit pro příští rok výpočetní program soutěží tak, aby byl jednotný s programem, který využívají ostatní OS.

-     ŘV MSS rozhodl o nezařazení chovatelského týmu Truhlář+Paseka „B“ do nadoblastních Zemských soutěží 2011.

      Odůvodnění: schválením tohoto týmu výborem OS Zlín došlo k nedodržení § 5 Závodního řádu a nedodržení Propozic výkonnostních soutěží v bodě 2.4., kdy chovatel může mít pouze jedno soutěžní družstvo.

      ŘV MSS doporučí prezidiu nezařadit chovatelský tým Truhlář+Paseka „B“ i do celostátních soutěží 2011.

-     ŘV MSS požádá výpočtáře Stanislava Škovrana o překontrolování výkonnostních soutěží 2011 chovatelů ve smyslu dodržení Propozic výkonnostních soutěží v bodě 2.1, kdy v nadoblastních soutěžích družstev smí chovatel soutěžit pouze na základě výsledků z vlastní OS.

-     ŘV projednal návrh Ing. Novotného na netisknutí výsledků ZZ MSS 2011. Informace jsou dostupné na webu svazu. Návrh projedná konference MSS.

 

3.   Moravská Zemská výstava 2011

-     Moravská Zemská výstava se bude konat 19.11. v Komořanech u Brna, pořadatelem je OS Brno

-     ŘV MSS odsouhlasil propozice Moravské zemské výstavy 2011.

-     Propozice budou vyvěšeny na webových stránkách svazu www.postovniholub.cz

-     ŘV MSS upozorňuje všechny OS, že termín zaslání podkladů je do 20.10.2011

-     ŘV MSS rozhodl, že zhotovitelem pohárů pro Zemskou výstavu bude firma Vítěz-poháry,          zastoupená Martinem Böhmem.

-     Finanční ocenění připraví ing.Václav Švec

-     ŘV MSS odsouhlasil, že finanční ocenění bude předáno pouze do vlastních rukou. V případě odůvodněné nepřítomnosti chovatele lze finanční ocenění předat na plnou moc. V opačných případech nebude finanční ocenění vydáno. Věcné ceny (poháry) nepřevzaté během předávání ocenění propadnou MSS.

 

 

4.   Příprava zemských závodů 2012

-     ŘV žádá zájemce o přepravu Zemských závodů 2012, aby předložili nabídku, která bude obsahovat: kapacitu auta (počet boxů), velikost boxů, způsob napájení a krmení, navrhovanou cenu při plné kapacitě pro modelový závod Oostende

-     ŘV MSS navrhuje Zemský závod Cheb-Katovický memoriál pořádat v roce 2012 jako celomoravský, nikoli internacionál.

-     ŘV MSS navrhne konferenci pro rok 2012 pořádání 2 zemských závodů a 2 závodů v pásmech.

-     Pro 2 společné závody navrhuje ŘV MSS jako první závod Oostende a jako druhý závod Nordhorn, který je v rozmezí 705 – 870 km (splňuje kategorii E pro všechny OS) a má kompromisní směr mezi vypouštěcími místy Aachen a Oldenburg.

 

5.   Příprava podzimní Zemské konference

-     podzimní konference se bude konat  27.10.2011 od 17.00 hod v Olomouci – Hotel Hesperia.

-     pozvánky zašle tajemník MSS předsedům OS v dostatečném předstihu.

 

6.   Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů

-          ŘV MSS navrhne prezidiu zrušit v § 3 Závodního řádu bod 4., který umožňuje hostování.

-          ŘV MSS projednal návrh OS Zlín na změnu § 13 Závodního řádu a tento návrh neschválil.

-          ŘV MSS projednal návrh předsedy RK  na změnu ZŘ § 17 odst 2. Návrh bude předložen prezídiu svazu.

 

7.   Organizační záležitosti

-     ŘV MSS navrhuje na udělení čestného členství pana ing. Milana Bauera

-     ŘV MSS projednal žádost OS Třinec o prominutí sankcí za nesplněnou nadoblastní kontrolu.

      ŘV MSS žádosti vyhovuje, ale pro r.2012 ukládá OS Třinec provést 3 nadoblastní kontroly a upozorňuje, že v případě nesplnění se budou sankce sčítat.

-     Předseda MSS Dr. Uherek informoval, že školení posuzovatelů proběhne ve dnech 14.-15.10.2011 za účasti prezidenta ČMS, předsedy MSS, předsedy ČS a tří zástupců SZCHPH, kteří dlouhodobě posuzují celostátní výstavy a Olympiády.

      ŘV MSS odsouhlasil, že na tuto akci bude uvolněno 5.000,- Kč z rozpočtu.

-     ŘV MSS projednal žádost o zařazení komerčního závodu holoubat Bochov v kompletní konkurenci do nadoblastních soutěží. Závod nemůže být zařazen do nadoblastních soutěží, protože pořadatel nesplňuje §1 bod 1 Závodního řádu.

-     ŘV MSS navrhuje pro delegaci na Středoevropskou výstavu RSDr. Zdeňka Uherka a Ing. Jaroslava Novotného. Jako posuzovatele Středoevropské výstavy navrhuje ŘVMSS RSDr. Zdeňka Uherka

-     Ing. Novotný přednesl informace ze zasedání FCI:

      -           od roku 2013 budou jednotné kroužky FCI splňující normu stanovenou FCI.

      -           28.7.2012 proběhne Olympijský závod z Berlína, startovné za holuba je 15€, z čehož ½  bude vyčleněna na ocenění. Účast svazu bude projednána na prezídiu.

      -           26.1.-29.1.2012 se uskuteční Středoevropská výstava v Budapešti

      -           23.1.-27.1.2013 proběhne Olympiáda poštovních holubů, kterou hostí Slovensko – Nitra.

      -           od 15.4.-15.5.2012 bude probíhat přejímka holoubat na Olympijský závod holoubat.        Kolekce za stát je 25 + 10

      -           Olympiáda 2015 proběhne v Číně

     

 

V Holešově dne 11.10.2011

Zapsal: MVDr. Martin Polášek                                                                           

 

 

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH