Z á p i s

č.  5/2011

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 9.8.2011 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Ing.Václav Švec, 

                                   MVDr.Martin Polášek, František Strachota

                        RK:      Ing.Miroslav Brož, Ph.D. – předseda

Omluveni:                 Antonín Polívka, Jindřich Swaczyna

Hosté:                                    Jaroslav Bartoněk, Lubomír Becha, Tomáš Leikep

           

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Kontrola úkolů ze zápisu 3/2011

2.                  Projednání stížnosti Tomáše Leikepa na OS CHPH Znojmo

3.                  Zemské závody MSS – celkové zhodnocení

4.                  Moravská zemská výstava 2011 – místo konání, ocenění

5.                  Organizační záležitosti

 

1.      Kontrola úkolů ze zápisu 32011

-     Předseda ŘV MSS RSDr. Zdeněk Uherek provedl kontrolu úkolů vyplývajících z minulé schůze ŘV MSS.

 

2.      Projednání stížnosti Tomáše Leikepa

-     Ing.Jaroslav Novotný přednesl ŘV MSS stížnost pana Leikepa na nesprávný postup       disciplinárního jednání OS CHPH Znojmo vůči p.Leikepovi. 

-     Konstatoval, že průběh tří disciplinárních jednání postupně vedených proti panu Leikepovi i jejich závěry jsou v rozporu s Disciplinárním řádem a na základě § 10 odst. 2) Stanov navrhl ŘV zrušit všechna rozhodnutí OS Znojmo. Další postup může být dle rozhodnutí ŘV následující:

a)      OS Znojmo zahájí disciplinární jednání znovu a provede plně v souladu s Disciplinárním řádem

b)      ŘV na základě § 10 odst. 2) Stanov a § 6 odst. 3 Disciplinárního řádu, toto jednání převezme.

c)      Pan Leikep a OS Znojmo se dohodnou na jiném řešení.

-          Na návrh předsedy RK ing. Brože byly obě strany požádány o smírčí jednání, které vyústilo v následující závěr: Tomáš Leikep se před ŘV MSS omluvil za pozdní nahlášení vyzvednutého holuba z Moravské zemské výstavy v Opavě a přítomní členové výboru OS CHPH Znojmo vzhledem k pochybení při řešení tohoto případu tuto věc uzavírají. OS CHPH Znojmo nebude vůči p.Leikepovi v této záležitosti zahajovat nové disciplinární řízení. Součástí této dohody je i stažení stížnosti p.Leikepa vůči OS CHPH Znojmo.

-          OS Znojno zajistí okamžité dopočítání pana Leikepa ve všech závodech letošní sezóny.

 

3.      Zemské závody MSS – celkové zhodnocení

-     ZZ Cheb – Katovický memoriál: Ing.Novotný informoval o vyjádření OS J. Morava k doletu holuba s nepřiměřeným náskokem (viz zápis 3/2011). OS CHPH J. Morava vyřadilo holuba z výsledkových listin.

-     ZZ Oostende – kontroly v ZS: Ing.Novotný informoval o závěrech z provedení kontrol na ZZ Oostende v ZS Litovel, Přerov a Kunovice. Nedostatky, zjištěné v ZS Litovel byly řešeny na úrovni OS. OS Uničov o vyřešení těchto nedostatků zaslalo ŘV MSS zápis a ŘV závěr tohoto jednání bere na vědomí.

-     ZZ Oostende – zhodnocení: ŘV MSS konstatuje, že přeprava na ZZ Oostende a Brusel byla ŘV zajišťována z důvodu žádosti severomoravských OS a v dalších letech bude ŘV MSS na přepravu ZZ vypisovat výběrová řízení. ŘV MSS kladně hodnotí svoz ZZ Oostende, který byl bezproblémový. Svozu se osobně zúčastnil předseda MSS Dr. Uherek, který vše dle aktuální situace koordinoval a tím výrazně přispěl k hladkému průběhu celého svozu. Během přepravy na závod byly pravidelně podávány informace o aktuální poloze, napájení a krmení. Ošetření holubů na ZZ Ostende bylo dle ŘV v naprostém pořádku.

Dr.Uherek konstatoval, že na základě zkušenosti z letošního svozu je v budoucnu nutné, v případě svozu jedním přepravním prostředkem, aby byl omezen počet svozových uzlů. Start ZZ Oostende byl proveden v 10:30 a vzhledem k doletům holubů ŘV konstatuje, že byl proveden dobře.

Ing. Novotný informoval, že nebyl nahlášen holub na 1.místě z OS Haná a na 6.místě z OS U.Hradiště. Oba nenahlášení holubi tak budou vyřazeni z ocenění.

 

-     ZZ Brusel – zhodnocení: ŘV konstatuje, že i přeprava na ZZ Brusel byla bezproblémová, byly dodrženy naplánované kapacity a o průběhu přepravy byly opět podávány pravidelné informace     včetně napájení a krmení holubů. ŘV MSS důkladně zhodnotil zvolený čas startu ZZ Brusel a konstatuje, že vzhledem k informacím dostupným z meteorologických stanic v době startu, aktuálním radarovým datům a aktuální předpovědi, byl odložený start oprávněný. ŘV MSS stojí za rozhodnutím vypuštění holubů v neděli ráno.

     

4.      Moravská zemská výstava 2011

-     ŘV MSS obdržel 2 žádosti na pořádání Moravské zemské výstavy. Žádosti zaslalo OS CHPH Brno a ZO Old Šternberk (OS Uničov).

ŘV rozhodl, že pořadatelem Moravské zemské výstavy v roce 2011 bude OS CHPH Brno.

-     výstava se bude konat 19.11.2011 v Kulturním domě v Komořanech

-     ŘV MSS vypisuje výběrové řízení na ocenění Moravské zemské výstavy v celkové hodnotě do 29.000,- Kč (počty pohárů dle propozic 2010). Termín pro předložení nabídek je do 30.9.2011

 

5.   Organizační záležitosti

-     ŘV MSS důrazně apeluje na ta OS, která dosud nezaplatila závazně přihlášené počty holubů na ZZ Oostende a Brusel, aby tak učinila co nejdříve prostřednictvím složenky, kterou obdrží od přepravce.

-     Ing.Novotný informoval o provedených kontrolách OS CHPH Haná-Olomouc u chovatelské dvojice L.+S.Škovran, tak jak byly nařízené Zemskou konferencí. ŘV MSS konstatuje, že provedené kontroly byly provedeny zodpovědně a protokoly o kontrolách byly zaslány. Ve třech případech však kontrola zajištěna nebyla. ŘV MSS v souladu se zápisem č.3/2011 rozhodl o poskytnutí dotace na kontroly  pro OS Haná.

-     ŘV MSS rozhodl o proplácení nákladů pokladníkovi MSS Ing. Švecovi, spojené s provozováním internetbanking.

-     MVDr. Polášek informoval ŘV o aktuální situaci v přípravě dopingových kontrol. Vzhledem k četným  dotazům z řad chovatelů na diskusních fórech informoval, že dopingové kontroly budou             připraveny pro r.2012. Dále informoval, že cena za provedení analýzy jednoho vzorku          v akreditované laboratoři činí 30.000,- Kč. Společně s ostatními náklady na odběr a přepravu    vzorů do laboratoře se cena může pohybovat okolo 35.000 - 40.000,- Kč za jeden vzorek. Náklady v případě negativního nálezu hradí svaz.

 

 

 

 

V Holešově dne 9.8.2011

Zapsal: MVDr.Martin Polášek                                                                            

 

 

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                       předseda MSS CHPH