Z á p i s

č.. 3/2011

 

ze schůze řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, konané dne 22.6.2011 v Brně-Židenicích.

 

Přítomni: RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Jaroslav Novotný, František Strachota, Jindřich Swaczyna, ing. Václav Švec, Antonín Polívka, ing. Miroslav Brož

Omluveni: MVDr. Martin Polášek

Hosté: Jaroslav Bureš – výcvikář OS Jižní Morava

 

Program:        1. Projednání doletu holuba z nepřiměřeným časovým náskokem ze závodu 

                            Cheb-Katovický memoriál

                        2. Úkoly vyplývající ze závěrů jarní zemské konference

                        3. Organizační zabezpečení zemských závodů Ostende a Brusel

                        4. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek v 19.00 hodin dle navrženého programu.

 

1. Projednání doletu holuba s nepřiměřeným časovým náskokem ze závodu Cheb- Katovický memoriál.

1/1 Ing. Jaroslav Novotný seznámil řídící výbor MSS z doletem holuba 07-0176-745 chovatele Antonína Konečného OS CHPH Jižní Morava ze závodu Cheb-Katovický memoriál, konaného dne 12.6.2011. Čas konstatování holuba 10.04.06 hod.,  rychlost 1306,225 m/min. Předložil výsledky ostatních OS CHPH z tohoto závodu, kde rychlost druhého  holuba v pořadí v rámci Moravy je 1217,508 m/min. Rozdíl rychlosti doletu holuba 07-0176-745 a druhého v pořadí je 89 m/min. Vzhledem k nepříznivému počasí a rozložení doletů holubů v rámci Moravy, je dolet tohoto holuba možno klasifikovat jako dolet holuba s nepřiměřeným časovým náskokem.

2/1 Výcvikář OS CHPH Jižní Morava Jaroslav Bureš informoval řídící výbor o časovém sledu provedení kontroly doletu holuba. Kontrola proběhla 15 minut po nahlášení doletu holuba. Kontrola nezjistila žádné okolnosti porušení Závodního řádu. Jaroslav Bureš předložil členům řídícího výboru MSS závodní dokumentaci a protokol o provedené kontrole. Kontrolu provedli Oldřich Citterbach a Adolf Dohnalem.

2/3 K doletu holuba se vyjádřili všichni členové řídícího výboru. Řídící výbor MSS rozhodl, že OS CHPH Jižní Morava projedná dolet holuba s nepřiměřeným časovým náskokem číslo 07-0176-415 chovatele Antonína Konečného, ze závodu Cheb-Katovický memoriál, konaný den 12.6.2011 do pátku 24.6.2011 do 22.00 hodin. O výsledku jednání bude předseda OS CHPH Jižní Morava Zdeněk Jochman informovat telefonicky ing. Jaroslava Novotného.

 

2. Úkoly vyplývající ze závěrů jarní zemské konference.

2/1 Předseda Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdeněk Uherek přečetl zápis z jarní zemské konference. Úkoly, které uložila konference řídícímu výboru jsou plněny.

2/2 Řídící výbor MSS navrhne prezídiu svazu, navrhnout svazové konferenci zrušení nařízení o začátku oficiálních závodů od 1.5. Řídící výbor navrhuje termín stanovit na poslední víkend měsíce dubna.

2/3 Řídící výbor MSS se zabýval zajištěním programu pro výpočet jednotlivých soutěží, který by byl majetkem svazu.  Ing. Jaroslav Novotný projedná se Stanislavem Škovranem možnost odkoupení tohoto programu, který je v jeho vlastnictví.

2/4 Řídící výbor MSS navrhuje konání svazové konference mimo termín konání Celostátní výstavy. Navrhovaný termín je v první polovině měsíce února.

2/5 Předseda revizní komise ing. Miroslav Brož upozornil na nesprávnost z usnesení jarní zemské konference, kde se uvádí, že konference bere na vědomí zprávu revizní komise. Má být, že konference schvaluje zprávu revizní komise.

2/6 Řídící výbor projednal žádost předsedy OS Haná-Olomouc Františka Hradila, o poskytnutí dotace na provedené kontroly nařízené¨jarní zemskou konferencí OS CHPH Haná-Olomouc u chovatelské dvojice Ladislav a Stanislav Škovran. Stanovisko řídícího výboru MSS je následující: Po skončení závodní sezóny 2011 bude provádění kontrol v OS CHPH Haná-Olomouc vyhodnoceno a v případě splnění nařízení jarní zemské konference o provádění kontrol bude dotace poskytnuta.

 

3. Organizační zabezpečení zemských závodů Ostende a Brusel.

Ostende start 1.7,2011:

RSDr. Zdeněk Uherek informoval o zabezpečení organizace přepravy holubů na zemské závody Ostende a Brusel.

- všechna OS CHPH dostala písemné informace o zajištění závodu Ostende, včetně poukázání plateb za přepravované holuby. RSDr. Zdeněk Uherek upozorňuje předsedy OS CHPH na včasné zaslání plateb za přepravované holuby obdrženou složenkou.

- vedoucím přepravy holubů na závod Ostende bude Zdeněk Kroča, který bude řídit plnění a nakládání boxů do auta. Plnění boxů je stanoveno v průměru na 32 a ½  holubů do boxu. Do boxu, kde nebude ve svozovém místě naplněno 32 holubů, bude počet na 32 holubů doplněn na dalším svozovém místě. Koordinátoři svozových míst předají při nakládání boxů do auta Zdeňku Kročovi číslo boxu a počet holubů v něm, pokud nebyl naplněn na 32 holubů. Řídící výbor MSS spoléhá na serióznost koordinátorů svozových míst, pokud se jedná o plnění holubů do boxů.

- rozvoz prázdných boxů na závod Ostende bude 26.6.2011 což je neděle, podle zaslaného plánu..

- svoz holubů bude ve středu 29.6.2011 dle zaslaného svozového plánu

- počty holubů a boxů v jednotlivých svozových místech, podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvách,:

OS  Beskydy 215 holubů  /  6 boxů                            OS Znojmo 249 holubů   /  7 boxů 

OS Brno 240 holubů  /  7 boxů                                   OS Zlín 338 holubů  /  10 boxů

OS Brno-venkov 133 holubů  /  4 boxy                       OS Vysočina 216 holubů  /  6 boxů

OS Haná 400 holubů  /  11 boxů                                 OS Uničov  /  10 boxů

OS Hlučín 105 holubů  /  3 boxy                                 OS Uh.Hradiště + Valašsko /  

OS Hodonín 380 holubů /  10 boxů                             OS Karviná + Třinec  / 

OS Jižní Morava 207 holubů  /  6 boxů

OS Opava 145 holubů /  4 boxů

Start závodu Ostende bude proveden tak, aby tento závod byl dvoudenní. Výjimkou je pouze

silný západní vítr, který by zaručoval dolet 20% holubů první den, kde by start holubů byl v ranních hodinách. Řídící výbor souhlasí, aby v této mimořádné situaci rozhodli funkcionáři pověření startem holubů. Startérem byl určen řídícím výborem MSS ing. Jaroslav Novotný. V případě problému se startem budou rozhodovat společně s ním Jindřich Swaczyna, MVDr. Martin Polášek a Miroslav Uherek.

 

Brusel start 30.7.2011:

Přepravce severní větev OS CHPH Uh. Hradiště – RSDr. Zdeněk Uherek

- vedoucí přepravy Zdeněk Kroča, který bude řídit plnění a nakládání boxů do auta

- rozvoz prázdných boxů na závod Brusel bude 28.7.2011 což je čtvrtek, podle zaslaného plánu

- svoz holubů bude ve čtvrtek 28.7.2011 dle zaslaného svozového plánu

- počty holubů a boxů v jednotlivých svozových místech, podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvách

OS Opava 184 holubů  /  6 boxů                                OS Hlučín 120 holubů  /  4 boxy

OS Karviná + Třinec 240 holubů  /  9 boxů                 OS Beskydy 214 holubů  /  8 boxů

OS Uničov  420 holubů  /  15 boxů                             OS Haná 480 holubů  /  16 boxů

OS Uh. Hradiště + Valašsko 610 holubů  /  22 Boxů

- přepravce na závod Brusel se omlouvá za chybně uvedenou cenu za 1 holuba 26,- Kč. Cena byla stanovena na 28,- Kč za 1 holuba.

 

Přepravce jižní větev OS CHPH Hodonín – František Strachota

- vedoucí přepravy Jiří Gajdošík, který bude řídit plnění a nakládání boxů do auta

- rozvoz prázdných boxů na závod Brusel bude pro OS Jižní Morava, Brno, Brno-venkov, Znojmo a Vysočina  24.6.2011 což je neděle, podle zaslaného plánu. OS Zlín a Hodonín při svozu holubů

- svoz holubů bude ve čtvrtek 28.7.2011 dle zaslaného svozového plánu

- počty holubů a boxů v jednotlivých svozových místech, podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvách

OS Zlín 403 holubů  /  16 boxů                                   OS Hodonín 586 holubů  /  22 boxů

OS Jižní Morava 220 holubů  /  8 boxů                       OS Brno 295 holubů  /  12 boxů

OS Brno-venkov 177 holubů  /  7 boxů                       OS Znojmo 262 holubů  /  10 boxů

OS Vysočina 280 holubů  / 11 boxů

Start závodu Brusel bude v ranních hodinách. Startérem byl určen řídícím výborem MSS ing. Jaroslav Novotný. V případě problému na startu budou rozhodovat společně s ním Jindřich Swaczyna, MVDr. Martin Polášek a Miroslav Uherek. 

 

4. Organizační záležitosti

- ing. Jaroslav Novotný připomíná předsedům OS CHPH povinnost hlášení prvních doletů holubů ze závodů Ostende a Brusel, ale i při zemských závodech DT v pásmech.

- zasílání protokolů o provedených kontrolách v OS CHPH, neprodleně na adresu: Antonín Polívka, Obecká 34,628 00 Brno

 

Brno 22.6.2011

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                               předseda MSS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s

č. 4/2011

 

z disciplinárního jednání řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, konaného dne 22.6.2011 v 21.00 hodin v Brně-Židenicích.

 

Přítomni: RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, František Strachota, Jindřich Swaczyna, ing. Václav Švec, Antonín Polívka, ing. Miroslav Brož.

 

Jednání řídil předseda Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů RSDr. Zdeněk Uherek, který přečetl žádost pana Jindřicha Svobody o prominutí zbytku trestu.

 

Řídící výbor Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů jako disciplinární orgán, projednal žádost pana Jindřicha Svobody, Hlučínská 187, 747 14 Ludgeřovice, člena ZO CHPH Ludgeřovíce, OS CHPH Hlučín, o prominutí zbytku trestu, který mu byl uložen řídícím výborem Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů dne 16.11.2010 – Dočasné zastavení závodní činnosti na dobu 1 roku.

 

Řídící výbor Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů jako disciplinární orgán rozhodl dle Disciplinárního řádu ČMS CHPH § 9 Odpuštění zbytku disciplinárního trestu

o prominutí zbytku trestu panu Jindřichu Svobodovi  k 30.7.2011.

 

Rozhodnutí bude písemně doručeno panu Jindřichu Svobodovi, Hlučínská 187, 747 14 Ludgeřovice.

 

 

 

V Brně 22.6.2011

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                              RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                              předseda MSS CHPH