Z á p i s

č.  1/2011

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 8.2.2011 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Jindřich Swaczyna,

                                   Ing.Václav Švec,  MVDr.Martin Polášek, František Strachota

                        RK:      Ing.Miroslav Brož, Ph.D. - předseda

                                  

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu:

 

 

Program:        1.         Odvolání Martina Černíka  – OS Hlučín

2.                  Stanovisko ŘV k dopisu Zdeňka Meisla

3.                  Zemská konference – úkoly pro ŘV

4.                  Celostátní výstava 2011 – zhodnocení

5.                  Propozice zemských závodů a soutěží

6.                  Návrh rozpočtu na r.2011

7.                  Příprava jarní Zemské konference

8.                  Organizační záležitosti

 

1.      Odvolání Martina Černíka – OS Hlučín

-     ŘV MSS se nebude zabývat odvoláním Martina Černíka z OS Hlučín, protože odvolání nebylo podáno v souladu s § 8 Disciplinárního řádu.

-     Odpověď i s odůvodněním zašle tajemník MSS MVDr.Martin Polášek na adresu Martina Černíka i na předsedu OS Hlučín-Slezsko.

     

2.      Stanovisko ŘV k dopisu Zdeňka Meisla

-     ŘV MSS projednal dopis Zdeňka Meisla.

-     jelikož p.Zdeněk Meisl (jak sám v dopise uvádí) není členem ČMSCHPH, ŘVMSS se nebude dopisem dále zabývat a doporučuje p.Meislovi zahájit jednání s představiteli OS Znojmo.

 

3.      Zemská konference – úkoly pro ŘV

-     předseda ŘV MSS Dr.Zdeněk Uherek provedl kontrolu úkolů vyplývajících z usnesení podzimní       Zemské konference a konstatoval, že všechny úkoly jsou splněny.

 

4.      Celostátní výstava 2011 – zhodnocení

-     Dr.Zdeněk Uherek zhodnotil celostátní výstavu pořádanou MSS CHPH. Vyzdvihl zejména její     vysokou úroveň a poděkoval všem, kteří se na pořádání výstavy podíleli.

-     Antonín Polívka přednesl finanční zprávu z CV a konstatoval, že při příjmech 452.670,- Kč a     výdajích 272.290,- Kč byl celkový zisk z CV 180.380,- Kč.        

-     ŘV MSS bude respektovat usnesení ZK MSS, kdy z celkového zisku odevzdá ČMSCHPH         50.000,-Kč.

-    ŘV MSS žádá prezídium ČMS CHPH, aby zbývající částku 130.380,- Kč použil ŘV MSS na

     zakoupení výstavního fundusu – 500 kusů výstavních klecí, stojanů, krmítek a molina – které

     nezbytně potřebuje pro pořádání příštích Celostátních výstav. ŘV MSS nevlastní žádné výstavní

     klece, ani žádný jiný výstavní materiál, bez kterého se Celostátní výstavy nedají organizovat.

 

5.      Propozice zemských závodů a soutěží

-     Ing.Jaroslav Novotný přednesl znění propozic soutěží a zemských závodů pořádaných MSS.

-     celé znění propozic je vyvěšeno na webových stránkách ČMS a bude také rozesláno na předsedy       jednotlivých OS.

 

6.      Návrh rozpočtu na rok 2011

-     pokladník MSS Ing.Václav Švec vypracoval návrh rozpočtu na rok 2011, který ŘV MSS   odsouhlasil a který bude předložen Zemské konferenci ke schválení.

 

 

 

 

7.      Příprava jarní Zemské konference

-     jarní Zemská konference se bude konat 25.3.2011 od 17.00 v prostorách hotelu Hesperia         v Olomouci.

-     Antonín Polívka přednesl program konference, který ŘVMSS schválil.

-     pozvánky na konferenci s programem zašle na všechny předsedy OS v dostatečném předstihu        tajemník MVDr. Martin Polášek.

 

8.      Organizační záležitosti

-     ŘV MSS se usnesl, že funkci za kontrolní činnost převezme Jindřich Swaczyna a členění         provádění kontrol v rámci MSS vymezí společně s Františkem Strachotou.

-     ŘV MSS oznamuje OS, že přeplatek za rodové kroužky 2011 nebude jednotlivým OS vrácen, ale         bude odečten z faktury za rodové kroužky 2012.

-     ŘV MSS se zabýval návrhem a propozicemi Intermistrovství, které byly na jeho adresu zaslány.           ŘV doporučuje organizátorům vypracovat propozice nové, kde bude garantem slovenský Maraton        klub a tyto propozice předložit do jarní Zemské konference, kde se budou projednávat.

-     místopředseda MSS Antonín Polívka informoval o aktuálním počtu členů MSS:

-         celkem členů:             2049

-         z toho do 18ti let:            86

-       ŘV MSS vyzývá zájemce z řad OS o pořádání Moravské zemské výstavy 2011, aby své žádosti zaslali nejpozději do 30.7.2011 na adresu tajemníka MSS MVDr. Martina Poláška.

 

 

 

 

 

V Holešově dne 8.2.2011

Zapsal: MVDr.Martin Polášek

 

RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      předseda MSS CHPH