Z á p i s

č.  6/2010

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 16.11.2010 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Jindřich Swaczyna,

                                   Vladimír Bátěk, MVDr.Martin Polášek, František Strachota

Hosté:                        Jindřich Svoboda, Ing. Milan Bauer ,Ing. Radek Halfar, Pavel Hradil ml.,

Josef Palíšek, Ing. Stanislav Matuška, Ing. Rostislav Krpal, Jaroslav Kadlček

Omluveni:      RK:      Ing. Ludvík Bukva - předseda

                        ŘV:      Ing. Oldřich Planka    

 

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu

 

Program:        1.         Disciplinární jednání s Jindřichem Svobodou – OS Hlučín

2.                  Odvolání Pavla Hradila ml. – OS Zlín

3.                  Organizační záležitosti

 

 

1.      Disciplinární jednání s Jindřichem Svobodou – OS Hlučín

-     ŘV MSS, jako disciplinární orgán, zahájil disciplinární řízení s Jindřichem Svobodou z OS CHPH Hlučín-Slezsko pro možné porušení Závodního řádu, kterého se měl dopustit při závodu Oostende dne 3.7.2010

-     ŘV MSS vyslechl vysvětlení Jindřicha Svobody o konstatování holubů dne 3.7.20010 při závodech Louny, Gotha a Oostende a k případu se vyjádřili i zástupci OS Hlučín Ing. Milan Bauer a Ing. Robert Halfar.

-     Na základě všech výpovědí a na základě písemných podkladů dospěl ŘV MSS k rozhodnutí, že se Jindřich Svoboda dne 3.7.2010 dopustil pokusu o podvod tím, že nahlásil koordinátorovi OS Hlučín dolet holuba číslo 06-0289-703 ze závodu Oostende, jehož dolet nebyl regulérním způsobem konstatován. Nahlášení doletu provedl i přesto, že musel vědět, že holub nepřiletěl a nebyl tedy fyzicky přítomen na holubníku, což také zjistila následná kontrola.

-      ŘV MSS na základě těchto skutečností dospěl k závěru, že v tomto případě došlo k vědomému porušení  §19 odst.3, písm. c) Závodního řádu CHPH a ukládá Jindřichovi Svobodovi ve smyslu   § 31, odst. 1 Stanov ČMSCHPH disciplinární trest dle §3, odst.1, písm. e) Disciplinárního řádu  CHPH:

·         Dočasné zastavení závodní činnosti na dobu jeden rok

 

2.      Odvolání Pavla Hradila ml. – OS Zlín

-     ŘV MSS, jako disciplinární orgán, projednal odvolání Pavla Hradila ml. z OS Zlín proti rozhodnutí konference OS CHPH Zlín ze dne 11.9.2010 – trvalé vyloučení z ČMSCHPH.

-     ŘV MSS prostudoval všechny předložené materiály, vyslechl vyjádření předsedy OS Zlín Josefa Palíška a požádal také o vysvětlení Pavla Hradila ml.

-     Na základě všech výpovědí a na základě předložených dokumentů ŘV MSS dospěl k závěru, že Pavel Hradil ml. porušil  § 9,  odst. 1 a 2  Stanov, § 30, odst. 2 a 3 Stanov a § 2 odst 1a) Disciplinárního řádu. Tohoto porušení se dopustil tím, že:

·         Převzal zálohy v celkové částce 117.257,- Kč z pokladny OS CHPH Zlín a nepředložil věrohodné doklady o jejich použití.

·         Převedl peníze z pojistného plnění z pojišťovny Kooperativa 108.678,- Kč na svůj účet bez vědomí výboru OS a členské základny.

·         Zfalšoval doklady o plné moci a předložil zfalšované doklady za opravu zoobusu, která nebyla provedena.

·         Vědomě tak připravil OS CHPH Zlín o celkovou částku 225.935,- Kč.

-     ŘV MSS proto potvrzuje původní rozhodnutí konference OS CHPH Zlín

·         Trvalé vyloučení z Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů

 

3.      Organizační záležitosti

-     ŘV MSS projednal návrh pořádání zemských závodů v roce 2011 a rozhodl, že tento návrh předloží na jednání zemské konference, která se bude konat 26.11.2010 v Olomouci.

·         ZZ Oostende se startem v dopoledních hodinách provedeným tak, aby bylo zaručeno, že závod proběhne jako dvoudenní.

·         ZZ Brussel se startem provedeným v ranních hodinách

-     ŘV MSS spojil svou schůzi i s pracovní schůzkou organizačního týmu pro pořádání CV 2011 v Hluku a tohoto jednání se zúčastnili mimo členy výboru i Ing.Stanislav Matuška, Ing. Rostislav Krpal a Jaroslav Kadlček.

-         ŘV MSS odsouhlasil návrh rozpočtu CV 2011 v Hluku.

 

 

 

V Holešově dne 16.11.2010

Zapsal: MVDr.Martin Polášek

 

RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      předseda MSS CHPH