Z á p i s

č.  5/2010

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 12.10.2010 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Jindřich Swaczyna,

                                   Vladimír Bátěk,  MVDr. Martin Polášek, František Strachota, Ing. Oldřich Planka

Hosté:                        Martin Černík, Ing. Milan Bauer , Richard Bialas, Ing. Robert Halfar

Nepřítomni:   RK:      Ing.Ludvík Bukva-předseda

                                   Jindřich Svoboda, Ing.Zdeněk Horák

 

 

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek, který ve své úvodní řeči přednesl program jednání a přivítal pozvané hosty.          

 

Program:        1.         Odvolání Martina Černíka – OS Hlučín

2.                  Projednání vyjádření OS Hlučín k případu Jindřich Svoboda-závod Oostende

3.                  Projednání žádosti Ing.Miroslava Brože – OS Beskyd

4.                  Projednání zveřejněných stanovisek ing.Zdeňka Horáka k zápisu z

jednání prezidia 21.9.2010 a podání jeho vysvětlení

                        5.         Prováděné kontroly v roce 2010 - zhodnocení

                        6.         Příprava zemské konference

                        7.         Organizační zajištění Moravské zemské výstavy ve Šternberku

                        8.         Příprava Celostátní výstavy 2011 v Hluku

                        9.         Organizační záležitosti

 

1.      Odvolání Martina Černíka – OS Hlučín

-     ŘV MSS projednal odvolání Martina Černíka z OS Hlučín proti rozhodnutí konference OS CHPH Hlučín – vyřazení holuba č.97-034-2431, konstatovaného dne 6.6.2010 ve 14:37:07 hod ze závodu Aschaffenburg 1.

-     ŘV MSS vyslechl jak přítomné zástupce z OS CHPH Hlučín Ing.Milana Bauera, Richarda Bialase a Ing. Roberta Halfara, tak i Martina Černíka a rozhodl takto:

o        ŘV MSS potvrzuje rozhodnutí konference OS CHPH Hlučín ze dne 16.7.2010

     

2.      Projednání vyjádření OS Hlučín k případu Jindřich Svoboda – závod Oostende

-     předseda ŘV MSS informoval přítomné, že se pan Jindřich Svoboda z jednání omluvil.

-     ŘV MSS po projednání celého případu souladu s § 10 Stanov svazu a § 8 Disciplinárního řádu ruší rozhodnutí OS CHPH Hlučín, přebírá případ a zahájí disciplinární jednání s panem Jindřichem Svobodou.

 

3.      Projednání žádosti ing. Brože – OS Beskyd

-     ŘV MSS se zabýval žádostí ing. Miroslava Brože, Ph.D. o možnosti vydávání společných výsledků OS CHPH Beskydy.

-     ŘV MSS konstatuje, že OS CHPH Beskydy musí vydávat společné výsledky všech závodů OS pro Celostátní, nadoblastní a olympijské soutěže a zveřejňovat je na webových stránkách svazu  v souladu s rozhodnutím prezidia.

-     Odpověď Ing.Miroslavovi Brožovi, Ph.D. zašle Ing.Jaroslav Novotný

 

4.      Projednání zveřejňených stanovisek Ing. Horáka na web. stránkách

-     ŘV MSS pozval na své jednání Ing. Zdeňka Horáka a tím mu umožnil  přímou konfrontaci          s jednotlivými členy prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů zastupující Moravskoslezské sdružení, jejichž práci kritizuje prostřednictvím diskusních fór na internetu.

-     Ing. Zdeněk Horák této možnosti nevyužil a jednání se nezúčastnil.

-     ŘV MSS konstatuje, že vyjádření Ing.Zdeňka Horáka k zápisu z jednání prezidia 21.9.2010 jsou nepravdivá, zkreslená, zavádějící a poškozují moravské členy prezidia.

 

 

5.   Prováděné kontroly v roce 2010 - zhodnocení

-     Ing. Planka informoval o průběhu kontrol v jednotlivých OS a  stejně jako v předešlých letech, tak i letos vyslovil velkou nespokojenost s kvalitou těchto kontrol. Zdůraznil, že se vyskytují stále stejné problémy a chyby při prováděných kontrolách a to i přes všechna učiněná opatření, včetně přesných instrukcí, které byly podány na jednotlivá OS.

-     Ing. Planka dále informoval o výsledku prováděných cílených kontrol u min.80% závodů na holubnících dlouhodobě úspěšných chovatelů:

o        Zdeněk Gončar (OS Karviná-Ostrava)         provedena kontrola u 25% závodů

o        Marek Skrbek (OS Beskyd)                          provedena kontrola u 54% závodů

o        Lad. a St.Škovran (OS Haná-Olomouc)       provedena kontrola u 50% závodů

o        Jaroslav Šik (OS Uh.Hradiště)                      provedena kontrola u 54% závodů

o        František Slováček (OS Hodonín)                provedena kontrola u 27% závodů

            V přehledu jsou uvedeny kontroly, které byly zaslány na adresu Ing. Oldřicha Planky.

-     Závěr z provedených kontrol dle usnesení z jarní Zemské konference bude předložen na podzimní Zemské konferenci 26.11.2010 v Hesperii.

 

6.   Příprava Zemské konference

-     Zemská konference se bude konat v pátek 26.11.2010 v 17.00 hodin v Olomouci – hotel Hesperia

-     program konference připraví Antonín Polívka a MVDr. Martin Polášek

-     pozvánky s programem konference budou v dostatečném předstihu zaslány na všechny předsedy OS MSS, členy ŘV MSS a členy RK MSS.

-          ŘV MSS žádá Revizní komisi MSS o provedení revize pokladny a celkového hospodaření za rok 2010 v termínu do 26.11.2010.

 

7.   Organizační zajištění Moravské zemské výstavy ve Šternberku

-     Moravská zemská výstava proběhne 20.11.2010 ve Šternberku

-     Propozice Moravské zemské výstavy jsou k dispozici na web. stránkách ČMS, včetně výstavní karty ke stažení. Propozice byly také odeslány na předsedy všech OS.

-     Ing. Novotný seznámil ŘV MSS s konečnými výsledky soutěží MSS CHPH.

-     kompletní výsledky jsou k dispozici na web. stránkách ČMS.

-     podklady pro ocenění zašle MVDr.Martin Polášek regionálnímu zástupci firmy Vítěz-poháry, Martinu Böhmovi do 18.10.2010

-          ŘV MSS informuje, že výtěžek z internetové aukce pro ocenění ZZ Oostende bude rozdělen dle následujícího klíče: 1. místo 30%, 2. místo 20%, 3. místo 20%, 4. místo 20% a 5. místo 10%.

-          Antonín Polívka informoval o vyhodnocení Intermistrovství, které proběhne na Moravské zemské výstavě 20.11.2010 ve Šternberku.

-          ŘV MSS souhlasil, po dohodě se Slovenským a Polským svazem, s přesunutím vyhodnocení Intermistrovství ze Slovenska na Moravskou zemskou výstavu ve Šternberku

 

8.   Příprava Celostátní výstavy 2011

-     předseda MSS RSDr.Uherek informoval o průběhu zabezpečení CV 2011. Pracovní schůzka proběhne začátkem listopadu 2010 v Hluku.

-     ŘV MSS odsouhlasil, že ocenění na CV 2011 bude zajišťovat firma Ecoteam Matuška.

-     Ing.Novotný předběžně dohodl do aukce při CV 5 holubů od Gaby Vandenabeele, 5 holubů od Filipa Normana a 5 holubů od Marc Vandaele. Do konečného počtu 20ti holubů zbývá zajistit ještě 5 holubů.

 

9.   Organizační záležitosti

-     RSDr.Uherek přednesl, na základě obdrženého dopisu, požadavek na přeměření doletových souřadnic u chovatelů Ladislava a Stanislava Škovrana. Ing.Novotný souřadnice prověřil a konstatoval, že doletové souřadnice odpovídají odchylce použitých metod měření a jsou v souladu se závodním řádem.

-          ŘV MSS informuje že pásmové výstavy se budou konat v následujících termínech:

  6.11.2010 – pásmo sever – Jablunkov

13.11.2010 – pásmo střed – Prusinovice

13.11.2010 – pásmo západ – Rosice

11.12.2010 – pásmo jih – Nedašov na trase Broumov Bylnice

 

-     ŘV MSS informuje, že cena kroužků a závodních gumiček na rok 2011 se vrací na původní 3,-Kč za kroužek a 0,70 Kč za gumičku.

-          ŘV MSS navrhne zemské konferenci, aby pro MSS zůstala na rok 2011 cena 4,- Kč za kroužek a 1,- Kč za gumičku.

 

 

 

 

V Holešově dne 12.10.2010

Zapsal: MVDr.Martin Polášek

 

RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      předseda MSS CHPH