Z á p i s

č.  4/2010

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 17.8.2010 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Jindřich Swaczyna,

                                   Vladimír Bátěk,  MVDr.Martin Polášek

RK:      Ing.Ludvík Bukva – předseda

Hosté:                        Ing.Tomáš Kusák, Ing.Stanislav Matuška, Ing.Rostislav Krpal, Jaroslav Kadlček

Omluveni:      ŘV:      Ing.Oldřich Planka, František Strachota

 

Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek, který ve své úvodní řeči nastínil program jednání a přivítal pozvané hosty.          

 

Program:        1.         Celostátní výstava 2011

2.                  Ukončení závodní sezóny 2010

3.                  Moravská zemská výstava 2010

4.                  Termín podzimní konference a zabezpečení voleb

5.                  Organizační záležitosti

 

1.      Celostátní výstava 2011

-     Celostátní výstavu poštovních holubů (CV) organizuje v roce 2011 MSSCHPH.

-     CV se bude konat ve dnech  6.1.- 8.1.2011  ve sportovní hale v Hluku.

-     předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek představil ŘV pracovní tým, který bude pod jeho

      vedením zajišťovat organizaci Celostátní výstavy:

o        RSDr.Zdeněk Uherek – vedoucí týmu

o        Ing.Stanislav Matuška – pronájem prodejních stánků

o        Josef Lopata – stavba prodejních stánků

o        Jaroslav Kadlček – stavba klecí a příprava výstavní plochy

o        Miroslav Uherek – přejímka holubů

o        MVDr.Martin Polášek a Ing.Jaroslav Novotný – výpočet a kontrola výsledků,

zhotovení katalogu

o        Ing.Rostislav Krpal – ubytování

o        Antonín Polívka – finance

o        František Strachota – tombola a večírek

o        Jiří Juřeník – pořadatelská služba

-     Antonín Polívka předložil návrh programu CV:

            - čtvrtek:          15.00 -17.00 hod.       přejímka holubů

                                   16.00 hod                   instruktáž posuzovatelů

17.15 hod.                  posuzování kategorie Standard

20.00.hod                   zpracování výsledků

            - pátek:              9.00 -13.00 hod.       svazová konference

                                   13.00 hod.                  otevření výstavy

                                   16.30 hod.                  slavnostní vyhodnocení soutěží ČMS

                                   19.00 hod                   ukončení prvního dne výstavy

                                   19.00 hod                   společenský večírek

                                   21.00 hod                   vyhodnocení Generálního mistrovství ČR    

            - sobota:           8.00 hod.                  otevření výstavy

                                   11.00 hod.                  dražba

                                   15.00 hod.                  tombola

                                   17.00 hod.                  ukončení výstavy a výdej holubů

      -     Ing.Stanislav Matuška zajistí kompletní zapůjčení mobiliáře potřebného pro chod CV. V této

souvislosti ŘV požádá ČSCHPH o navrácení všech materiálů souvisejících s CV 2010

v Lysé nad Labem. Všechny materiály musí být vráceny do úložného skladu ve Šternberku.     

-     ŘV stanovil následující ceny za pronájem prodejních stánků a reklamu:

o        Stánek pro prodej produktů v hlavním sále                          6.000,- Kč

o        Stánek pro prodej produktů v ostatních prostorách             4.000,- Kč

o        Stánek pro prodej holubů v menším sále                             4.000,- Kč

o        Reklama v katalogu – celá stránky                                       1.000,- Kč

o        Reklama v katalogu – ½ stránky                                             500,- Kč

-     Součástí CV bude i licitační aukce dvaceti holubů od zahraničních chovatelů, za kterou

      si pořadatel bude nárokovat 10% z vydražené částky za holuba. Licitátor této aukce vydraží

      holuby bez nároku na honorář.

-     Na CV bude připraveno i cca 80 klecí pro Holandskou dražbu. Klecné za holuba v Holandské   

      dražbě bylo stanoveno na 200,- Kč a pořadatel si již nebude nárokovat další provize.

-                                                                                                   Zájemci o Holandskou dražbu mohou posílat přihlášky na adresu:

Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno, email: polivka.a@email.cz

-     Ubytování si bude možno objednat od 1.11.2010 u Ing.Rostislava Krpala.

-     Zájemci o prodejní stánky se mohou přihlásit od 1.11.2010 u ing. Stanislava Matušky.

     

2.      Ukončení závodní sezóny 2010

-     Ing.Jaroslav Novotný informoval, že definitivní uzavření výsledků MSS proběhne až

      po ukončení soutěže GM MSS, tedy po ukončení sezóny holoubat.

-     ŘV MSS nechá vyhotovit tištěné výsledky MMDT v počtu 1 ks do každé ZO.

-     pásmové výsledky si organizují jednotlivá pásma samostatně.

-     zhodnocení provádění kontrol v rámci MSS bude z důvodu nepřítomnosti Ing.Planky projednáno

      na příští schůzi ŘV MSS.

-     finanční prostředky na ocenění Intermistrovství vybere pokladník Vladimír Bátěk na základě

      přihlášených holubů na závody Oostende a Brussel (start v 11 hod).

 

3.      Moravská zemská výstava 2010

-     Moravská zemská výstava se uskuteční 20.11.2010

-     na základě podané přihlášky pověřuje ŘV MSS organizací Moravské zemské výstavy

sdružení chovatelů poštovních holubů ZO 0334 Old Šternberk.

-     Propozice výstavy jsou v příloze tohoto zápisu.

-     Ocenění výstavy ve formě pohárů bude na základě přihlášky zajišťovat firma Vítěz-poháry

      zastoupená p.Martinem Böhmem.

-     na Moravské zemské výstavě budou předána holoubata z internetové aukce, jejíž výtěžek

      bude použit na ocenění ZZ Oostende. Vyvolávací cena byla ŘV stanovena na 500,- Kč.

Do internetové aukce, která proběhne v měsíci říjnu,věnovali svá holoubata následující

chovatelé:

      Ing.Jaroslav Novotný, bři.Uherkové, M.+M.Polášek, Olympia Mácha, Lubomír Kubáček,

      Marek Skrbek, Jiří Svoboda, Karel Klemens, Ing.Stanislav Matuška a Zdeněk Jochman

-     ŘV MSS děkuje všem jmenovaným chovatelům za věnování holoubat.

 

4.      Podzimní zemská konference

-     Podzimní Zemská konference se bude konat 26.11.2010 v 17.00 hod v prostorách hotelu Hesperia v Olomouci.

-                Pozvánky s programem konference budou v dostatečném předstihu zaslány na všechny předsedy OS, členy ŘV a členy RK.

 

5.   Organizační záležitosti

-     ŘV MSS projednal záležitost doletu holuba pana Jindřicha Svobody ze závodu Oostende.

-     ŘV MSS vyslovuje nespokojenost s průběhem šetření případu ze strany OS CHPH Hlučín a

žádá výbor OS CHPH Hlučín, aby předložil ŘV MSS do 10.9.2010 závěr z šetření případu,

včetně jeho řešení a také žádá,aby doložil vyjádření výrobce o případné technické závadě na EKS

pana Jindřicha Svobody.

-     Ing.Jaroslav Novotný informoval o konání MS v Polsku, které proběhne 3.9.2010. Zastupováním

      ČMS CHPH na této akci byl pověřen pan Vítězslav Mácha.

 

 

Příloha: Propozice Moravské zemské výstavy 2010

 

V Holešově dne 17.8.2010

Zapsal: MVDr.Martin Polášek

 

RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      předseda MSS CHPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  r  o  p  o  z  i  c  e

 

Moravské zemské výstavy

poštovních holubů

2010

 

 

1. Pořadatel výstavy :

 

Moravská zemská výstava se bude konat dne  20.11.2010  ve Šternberku. Pořadatelem výstavy je z pověření řídícího výboru Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů Základní organizace 0334 Old Šternberk.

 

2. Program výstavy:              7.00  - 8.30 hodin        přejímka holubů

                                               9.00             hodin       otevření výstavy

                                               11.30           hodin       vyhodnocení soutěží Moravy 2010 

                                               14.00           hodin       dražba holubů

                                               16.00           hodin       ukončení výstavy – výdej holubů

 

3. Vystavované kategorie :

a/ každé Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů vystaví kolekci 8 holubů,     nejúspěšnějších v pořádaných zemských závodech a soutěžích Moravy 2010.

b/ vítěz generálního mistrovství Moravy 2010 vystaví kolekci 3 holubů.

c/ vítěz mistrovství Moravy dlouhých tratí 2010 vystaví kolekci 3 holubů.

d/ vítěz mistrovství Moravy krátkých a středních tratí 2010 vystaví kolekci 3 holubů.

e/ první 3 holuby v soutěži ESO holub dlouhých tratí 2010 a ESO holub krátkých a středních tratí 2010.

f/ první 3 holuby v pořadí zemských závodů Moravy 2010 Cheb, Ostende a Brusel / u Bruselu 3 holuby pásmo1, 3 holuby pásmo 2/.

g/ vítěz soutěže mladých chovatelů Moravy 2010 vystaví kolekci 5 holubů.

Celkem bude vystaveno 165 holubů.

 

4. Klecné:

Klecné za kolekci 8 holubů Oblastního sdružení ve výši 100,- Kč za jednoho holuba uhradí předávající zástupce Oblastního sdružení při přejímce holubů pořadateli. Klecné za vystavené holuby  v kategorii b, c, d, e, f, g,  nebude pořadatelem požadováno.

 

5. Organizační záležitosti:

 

1. Řídící výbor Moravskoslezského sdružení vydá výstavní kartu, která bude ke stažení na webových stránkách svazu:  www.postovniholub.cz.

 

2. Seznam vystavovaných holubů s uvedením vystavované kategorie v kolekci Oblastního sdružení, 3  holuby vítěze  generálního mistrovství Moravy 2010, 3 holuby vítěze mistrovství Moravy dlouhých tratí 2010, 3 holuby vítěze mistrovství Moravy krátkých a středních tratí 2010,  první 3 holuby v soutěži ESO holub dlouhých tratí 2010, první 3 holuby v soutěži ESO holub krátkých a středních tratí 2010, první 3 holuby v pořadí zemských závodů 2010 a 5 holubů vítěze soutěže mladých chovatelů 2010,  za celé Oblastní sdružení, potvrzené předsedou Oblastního sdružení, zašlou Oblastní sdružení nejpozději do 5.11.2010 na adresu Ing. Stanislav Matuška, Uničovská 16, 785 01 Šternberk.

 

3. Vyplněné výstavní karty všech vystavovaných holubů Oblastního sdružení (včetně kategorií b,c,d,e,f,g) s uvedením vystavované kategorie, vyplněné ve všech kolonkách, zašlou Oblastní sdružení nejpozději do 5.11.2010 elektronicky na MVDr. Martina Poláška,

email: martin.polasek@centrum.cz

 

4. Vystavovaní holubi musí být zdraví a vakcinovaní proti pseudomoru holubů. Vakcinace a zdravotní stav musí být doložen veterinárním potvrzením ne starším 3 dnů, které bude předáno pořadatelům při přejímce holubů.

 

5. Při předávání holubů zástupcem Oblastního sdružení pořadatelům, odevzdá předávající seznam holubů za celé Oblastní sdružení vystavený dvojmo spolu s veterinárním potvrzením. Jeden mu potvrdí pořadatel a vrátí. Tento bude předložen pověřeným zástupcem Oblastního sdružení po skončení výstavy při vydávání holubů.

 

6. Dražba holubů – prodejní stánky:

 

1. Zájemci o prodej holubů v dražbě se přihlásí nejpozději do 10.11.2010 u ing. Stanislava Matušky, Uničovská 16, 785 01 Šternberk. Telefon 775995701.

 

2. Zájemci o prodejní stánky se přihlásí nejpozději do 10.11.2010 u ing. Stanislava Matušky, Uničovská 16, 785 01 Šternberk. Telefon 775995701.

 

7. Vyhodnocení soutěží Moravy 2010:

 

1. Generální mistrovství Moravy 2010

1.  -  10.   místo pohár

1.   místo   2.000,- Kč

2.   místo   1.000,- Kč

3.   místo   1.000,- Kč

 

2. Mistrovství Moravy dlouhých tratí 2010

1.  -  5   místo  pohár

1.   místo   2.000,- Kč

2.   místo   1.000,- Kč

3.   místo   1.000,- Kč

 

ESO holub   1.  -  3.  místo pohár

1.   místo    1.000,- Kč

 

3. Mistrovství Moravy krátkých a středních tratí 2010

1.   -   5  místo pohár

1.   místo   1.000,- Kč

2.   místo   1.000,- Kč

3.   místo      500,- Kč

ESO holub    1.   -   3.  místo pohár

1.   místo      500,- Kč

 

4. Soutěž mladých chovatelů Moravy 2010

1.   -   5   místo pohár

1.   místo     1.000,- Kč

2.   místo        500,- Kč

3.   místo        500,- Kč

4.   místo        500,- Kč

5.   místo        500,- Kč

 

5. Zemský závod Ostende 2010

Jednotlivci    1.   -   5.  místo pohár

1.    místo   3.000,- Kč

2.    místo   2.000,- Kč

3.    místo   1.000,- Kč

Holubice       1.   -   3. místo pohár

1.    místo   1.000,- Kč

Soutěž družstev    1.   -   3.  místo pohár

1.    místo      500,- Kč

ESO Ostende    1.   -   3.  místo pohár

1.    místo      500,- Kč

Super ESO Ostende   1.   -   3.   místo pohár

1.    místo      500,- Kč

 

6. Zemský závod Brusel

Jednotlivci  pásmo 1  1.  -  5. místo pohár, pásmo  2   1.   -   5. místo  pohár

1.    místo  pásmo 1   1.000,- Kč,   pásmo 2   1.000,- Kč

2.    místo  pásmo 1      500,- Kč,   pásmo 2      500,- Kč

3.    místo  pásmo 1      500,- Kč,   pásmo 2      500,- Kč

Holubice   pásmo 1   1.  -  3. místo pohár,   pásmo 2   1.  -  3. místo pohár

1.    místo pásmo 1       500,- Kč,   pásmo 2      500,- Kč

Soutěž družstev  pásmo 1   1.  -  3. místo pohár, pásmo 2  1.  -  3. místo pohár

1.    místo pásmo 1       500,- Kč,   pásmo 2      500,- Kč

 

 

Zemský závod Cheb – Katovický memoriál

Jednotlivci   1.  -   10.  místo pohár

1.    místo     1.000,- Kč

2.    místo     1.000,- Kč

3.    místo     1.000,- Kč

Vyhodnocení pásmo sever    1.  -  3.  místo pohár

1.    místo        500,- Kč

Vyhodnocení pásmo střed    1.  -   3.  místo  pohár

1.    místo        500,- Kč

Vyhodnocení pásmo jih        1.  -   3. místo pohár

1.    místo        500,- Kč

Vyhodnocení pásma západ   1.  -   3. místo pohár

1.    místo        500,- Kč

 

 

 

Holešov 17.8.2010

 

 

 

 

                                                                                              RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                              předseda MSS CHPH