Z á p i s

č.  2/2010

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 30.3.2010 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, František Strachota,

                                   Vladimír Bátěk,  MVDr.Martin Polášek, Jindřich Swaczyna, Ing.Oldřich Planka

RK:      Ing.Ludvík Bukva – předseda

Hosté:                        Josef Kutra

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu: 

 

Program:        1.         Mistrovství Moravy dlouhých tratí – konečná podoba

2.                  Zajištění přepravy na Zemské závody

3.                  Metodika provádění kontrol v roce 2010

4.                  Organizační záležitosti

 

1.      Mistrovství Moravy dlouhých tratí

-     Jelikož v pásmech Střed a Jih nedošlo ke shodě ohledně doby startu ZZ Brussel (OS Zlín z pásma Střed a OS Hodonín z pásma Jih budou startovat v ranních hodinách), rozhodl ŘV MSS o změně propozic ZZ Brussel a s tím spojené změně propozic MMDT.

-     OS Uh. Hradiště ústy Dr. Zdeňka Uherka oznámilo, že vzhledem ke vzniklé situaci a s přihlédnutím k regionálnímu rozložení a sportovnímu hledisku bude OS Uh.Hradiště startovat závod Brussel taktéž v ranních hodinách.

-     Změna propozic ZZ Brussel:

§         ZZ Brusel se uskuteční 31.7.2010 a bude vyhodnocen odděleně ve dvou regionech podle doby startu závodu:

Region 1: OS Beskydy, OS Karviná-Ostrava, OS Třinec, OS Opava, OS Uničov, OS Hlučín-Slezsko, OS Haná-Olomouc, OS Valašsko

Region 2: OS Zlín, OS Uh.Hradiště, OS Hodonín, OS J.Morava, OS Vysočina, OS Brno, OS Brno-venkov, OS Znojmo

§         OS v Regionu 1 budou zařazeny do Intermistrovství Středoevropské federace a start závodu bude proveden dle propozic Intermistrovství.

§         OS v Regionu 2 nebudou zařazeni do Intermistrovství a start závodu bude proveden v ranních hodinách.

-     Změna propozic MMDT:    

§         MMDT, písmeno d) změna:

Vítězí chovatel s největším počtem umístěných mistrovských holubů (max. 12) ze závodů Oostende v konkurenci MSS, ze závodu Brussel v konkurenci regionů 1 a 2 dle doby startu, u dalších 2 DT v konkurenci pásma MSS

§         ESO MMDT, písmeno f) změna:

Vítězí holub s největším počtem umístěných závodů v konkurenci pásma MSS, u závodu

Brussel v konkurenci dvou regionů dle doby startu.

-     Kompletní znění propozic soutěží MSS je vyvěšeno na web. stránce ČMS a vyjdou v časopisu „Poštovní holub č.2“

-     Předseda RK MSS Ing.Ludvík Bukva upozornil ŘV na nedodržení znění stanov svazu tím, že nedošlo k respektování výsledku hlasování delegátů o době startu ZZ Brussel na jarní Zemské konferenci. Předseda ŘV Dr.Zdeněk Uherek konstatoval, že ŘV si je plně tohoto vědom, ale vzhledem k zachování celistvosti MMDT a výsledku hlasování, rozhodl o změně propozic MMDT a propozic závodu ZZ Brussel.

 

2.      Zajištění přepravy na ZZ v roce 2010

-          Na závod Cheb – Katowický memoriál si přepravu zajišťují jednotlivá OS samostatně.

-     Přepravu na závody Oostende a Brussel zajistí OS Opava a OS Hodonín.

-     Kamion OS Opava přepraví na oba závody následující OS: Opava, Karviná-Ostrava, Hlučín-Slezsko, Beskydy,Třinec, Haná-Olomouc, Uničov a Valašsko.

-     Kamion OS Hodonín přepraví na oba závody následující OS: Hodonín, Uh.Hradiště, J.Morava, Zlín, Vysočina, Znojmo, Brno a Brno-venkov.

-     Orientační ceny za holuba na závody Oostende a Brussel:

-           Přepravce Hodonín:   Oostende        26,- Kč

                                                           Brussel           23,- Kč

            -           Přepravce Opava:      Oostende        29,- Kč

                                                           Brussel           27,- Kč

-     Ceny za holuba na pásmové závody jsou čistě na rozhodnutí pásem a jejich přepravců

-     Přepravci zašlou jednotlivým OS a tajemníkovi MSS s dostatečným předstihem svozné plány, včetně plánu na ošetření holubů během přepravy.

-     Startéry pro ZZ Oostende, Brussel a Cheb jsou stejně jako v loňském roce:

            RSDr. Zdeněk Uherek – předseda MSS

            Ing. Jaroslav Novotný – hlavní startér

            MVDr. Michael Polášek

            Jindřich Swaczyna

 

3.      Metodika provádění kontrol v roce 2010

-     Ing Jaroslav Novotný předložil ŘV Metodiku provádění kontrol v roce 2010, kterou ŘV schválil.

-     Metodika je přílohou tohoto zápisu.

-     ŘV rozhodl, že těm OS, které mají povinnost provést min. 80% fyzických kontrol u svých vybraných chovatelů (viz zápis ZK 1/2010), MSS uhradí 500,- Kč za každou kontrolu provedenou nad rámec 10ti kontrol uložených ČMSCHPH.

-     ŘV rozhodl, že nesplnění podmínky provedení 80% fyzických kontrol bude sankcionováno         pokutou 10.000,- Kč pro dotyčné OS.

-     Ing. Oldřich Planka vypracuje plán mezioblastních kontrol na závody MMDT do 5.4.2010.

 

4.      Organizační záležitosti

-     Dr.Zdeněk Uherek informoval o přípravě Celostátní výstavy 2011, o podmínkách pronájmu sportovní haly v Hluku a nastínil program organizace této akce.

-     ŘV vyzývá jednotlivé chovatele, členy MSSCHPH, kteří jsou schopni a ochotni přispět k organizaci

      CV 2011, aby se přihlásili přímo na předsedu MSS RSDr.Zdeňka Uherka.

-     ŘV připomíná zájemcům o pořádání Moravské zemské výstavy 2010, aby své žádosti zaslali do 30.7.2010 na adresu tajemníka MSS MVDr. Martina Poláška

-     ŘV upozorňuje, že zájemci o zabezpečení ocenění na Moravské zemské výstavě mohou své žádosti zaslat do 30.7.2010 na adresu tajemníka MSS MVDr. Martina Poláška. Na základě přihlášek pak ŘV MSS provede výběrové řízení  na ocenění Zemské výstavy 2010.

-     Antonín Polívka seznámil ŘV s oceněním soutěží MSS v roce 2010. Ocenění v rámci pásma si zajišťují jednotlivá pásma samostatně. Ocenění Intermistrovství bude dohodnuto 2.4.2010 na schůzi zástupců jednotlivých států v Krmelíně.

-     ŘV projednal žádost  ZO Old Šternberk týkající se rozdělení boxů v OS Uničov. ŘV upozorňuje

OS Uničov na dodržování stanov ohledně práv členů a jejich využívání společného majetku.

ŘV žádá OS Uničov o zachování rovného přístupu k využívání společného majetku OS a ukládá

OS Uničov zaslat vyjádření o vzniklé situaci do 15.4.2010 na adresu tajemníka MSS

MVDr. Martina Poláška

 

 

 

Přílohy:

1.                  Propozice Zemských závodů

2.                  Metodika kontrol v roce 2010

 

 

 

 

V Holešově dne 30.3.2010

Zapsal: MVDr. Martin Polášek

 

 

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      Předseda MSS CHPH