Z á p i s

č.  1/2010

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 11.2.2010 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, František Strachota, Vladimír Bátěk,  MVDr.Martin Polášek, Jindřich Swaczyna

RK:      Ing.Ludvík Bukva – předseda

Hosté:                        Josef Kutra, Jan Ponížil

Omluven:       ŘV:      Ing.Oldřich Planka

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu: 

 

Program:        1.         Propozice soutěží MSS v roce 2010

2.                  Kontrolní činnost v roce 2010-organizační zajištění kontrol

3.                  Příprava jarní Zemské konference

4.                  Celostátní výstava v roce 2011

5.                  Dlouhé tratě MMDT v roce 2010

6.                  Organizační záležitosti

 

 

1.      Propozice soutěží MSS v roce 2010

-     Ing.Novotný přednesl definitivní podobu propozic soutěží MSS pro rok 2010 a zdůraznil změny v těchto propozicích:

§         MMDT,  písmeno b) změna:

Výsledky ze třídy otevřené, ve 4 závodech DT ve 4 společných termínech předem označených v závodních plánech OS, se střední vzdáleností v pásmu nad 650 km.

§         MMDT, písmeno d) změna:

Vítězí chovatel s největším počtem umístěných mistrovských holubů (max. 12) ze závodů Oostende a Brussel v konkurenci MSS, u dalších 2 DT v konkurenci pásma MSS

§         GM, písmeno c) změna:

Započítává se sedm závodů z 11 předem určených v programu OS.

§         GM, písmeno d) změna:

2 ze 3 závodů MMDT v konkurenci pásma MSS

§         GM, písmeno g) vypuštěno

§         MMKST, písmeno d) změna:

 Střední vzdálenost závodů je 200 - 500 km.

§         ESO MMDT, písmeno c) změna:

Výsledky ze třídy otevřené v konkurenci pásma MSS

-     Kompletní znění propozic soutěží MSS je vyvěšeno na web.stránce ČMS a bude zveřejněno v Informačním zpravodaji - Poštovní holub.

-     ŘV MSS rozhodl, že hlášení prvních dolétlých holubů ze ZZ Oostende a Brussel je chovatel povinen provést do 30 min. od příletu holuba na koordinátora OS (případně pásma) a koordinátor je povinen přenést tato hlášení na výcvikáře MSS Ing.Novotného do 1 hodiny od příletu holuba.

 

2.      Kontrolní činnost v roce 2010 – organizační zabezpečení kontrol

-          Jednání se účastnil předseda OS Haná-Olomouc Jan Ponížil,který seznámil ŘV MSS s programem zabezpečení a organizací kontrol v roce 2010 v OS Haná-Olomouc.

-          ŘV MSS na základě zkušeností s předcházejících roků, projednal organizační a finanční zajištění provádění  kontrol v roce 2010, především z hlediska jejich zkvalitnění.

-     ŘV MSS vytipuje nejúspěšnější moravské chovatele, dosahující špičkových výsledků v rámci MSS i ČMS CHPH, u kterých jejich mateřské OS provede fyzické kontroly doletů u min. 80% závodů sezóny 2010.

-     Přesnou metodiku kontrol vypracuje ŘV MSS.

-     Předem dohodnuté náklady na tyto kontroly budou hrazeny společně z prostředků mateřských OS a MSSCHPH.

-     Vytipovaní chovatelé budou o kontrolách předem informováni a jejich jména budou oznámena na jarní Zemské konferenci.

 

3.      Příprava jarní Zemské konference

-     Jarní Zemská konference se bude konat 19.3.2010 /pátek/ v 17.00 hod v hotelu Hesperia v Olomouci.

-     Pozvánky s programem konference budou v dostatečném předstihu zaslány na všechny předsedy OS MSS, členy ŘV MSS a členy RK MSS.

-     Revize pokladny za účasti pokladníka a členů RK proběhne 19.3.2010 ve 14 hod v hotelu Hesperia v Olomouci.

 

4.      Celostátní výstava v roce 2011

-     Organizátorem Celostátní výstavy v roce 2011 bude MSS CHPH.

-     Výstava se bude konat v termínu od 7.1.2011 do 8.1.2011

-     ŘV MSS požádal Dr.Zdeňka Uherka, aby sestavil organizační tým pro Celostátní výstavu a ujal se jeho vedení.

-     Předseda MSS Dr. Zdeněk Uherek byl ŘV MSS pověřen, aby předběžně jednal o pronájmu sportovní haly v Hluku.

 

5.      Dlouhé tratě MMDT v roce 2010

-     ŘV MSS projednal problematiku zařazení ZZ Brussel do Internacionálního mistrovství Středoevropské federace s tím, že budou akceptovány všechny podmínky Intermistrovství.

-     ŘV MSS při jednání dospěl k názoru, že je vhodné akceptovat návrh Středoevropské federace s doporučením pro přijetí rozhodnutí na konferencích jednotlivých OS. Avšak rozhodující bude hlasování předsedů OS MSS na jarní Zemské konferenci 19.3.2010 v Olomouci.

 

6.      Organizační záležitosti

-     ŘV MSS vyzývá jednotlivá OS, aby se do 30.7.2010 přihlásila na pořádání Moravské zemské výstavy v roce 2010. ŘV zároveň upozorňuje případné zájemce, že je nutné, aby byla zajištěna kvalita zemské výstavy na takové úrovni, jako na posledních dvou předešlých. Přihlášku zaslat na adresu tajemníka MSS MVDr. Martina Poláška.

-     ŘV MSS opět požádá v letošním roce špičkové chovatele MSS o darování holoubat do aukce, jejíž výtěžek bude použit na ocenění ZZ Oostende.

-     ŘV MSS rozhodl, že na zhotovení ocenění moravských soutěží 2010  bude vypsáno výběrové řízení.

 

 

 

 

 

 

 

V Holešově dne 11.2.2010

Zapsal: MVDr.Martin Polášek

 

 

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      Předseda MSS CHPH