Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Moravskoslezské sdružení

Sekretariát                                                               

Vančurova 54, 615 00 Brno                                                                                    IČO 71248111

tel. 585954028                                                                                            č.úč.195518001/0300

                                                       Zápis č. 1/2005

 

ze schůze řídícího výboru MSS CHPH, konané dne 8.3.2005 (úterý) v 16.00 hod. v Brně-Líšni, zámek „Belcredi“

 

Přítomni: ŘV - Mareš K., Ing. Novotný J., Polívka A., Strachota F., Swaczyna J., Bátěk V. 

                 RK – Ing. Kusák T. ,Ing. Bukva L., Meisl Z.

 

Omluven: ŘV – RSDr. Uherek Z.

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH Mareš K. dle následujícího programu:           

 

Program:

1. Stanovisko ŘV a RK MSS k Olympiádě PH Porto 2005

2. Rozpočet MSS na rok 2005

3. Různé

 

1. Stanovisko ŘV a RK MSS k Olympiádě PH Porto 2005

3.1  Informace Polívka A.

 

3.2  Informace Ing Novotný J.

-          technické důvody (nedodána tištěná forma výsledků)

-          administrativní důvody (nebyly dodány včas výstavní karty, což byl podstatnější důvod, nebylo co kontrolovat)

-          dva PH standard p.Sadila byly diskvalifikováni, neinformoval před začátkem posuzování, že bude sám posuzovat

   

3.3  Usnesení - ŘV a RK MSS se dohodli, že podpoří výše uvedené funkcionáře, aby setrvali ve svých funkcích. Konečné stanovisko budou mít však delegáti – předsedové jednotlivých OS. Mluvčím za ŘV na svazové konferenci byl navržen J. Swazcyna.

          

2. Rozpočet MSS na rok 2005

2.1 Návrh rozpočtu přednesl tajemník Bátěk Vl. Rozpočet vychází z roku 2004 ,jen byl v některých položkách upraven.

     Příjmy:

 

Rod. kroužky 2006,140.000 x 0,57

         79800,-

Záv. gumičky 2006,480.000 x 0,18

         86400,-

 

      Celkem                                                                     166.200,-

 

      Výdaje:

 

Ocenění záv. sezóny 2005

         65000,-

Zpracování výsledků MMDT

           8000,-

Výsledky MMDT - tisk

         10000,-

Cestovné ŘV

           7000,-

Cestovné ZK-delegáti

         18000,-

Cestovné a odměny – kontroly dle ZŘ

           6000,-

Konference, pronájem, občerstvení

           8000,-

Kancelářské potřeby, toner, obálky apod.

           3000,-

Poštovné

           2000,-

Telefon předseda, tajemník

         12600,-        

Výdaje tajemníka

         12000,-

 

      Celkem                                                                     151 600,-

 

       Rozpočet je plánován přebytkový ve výši + 14 600,-Kč.

 

3. Různé

3.1  Ing. Novotný zajistí testování pozitivně dopovaných PH na Vysoké škole chemické v Pardubicích. O výsledcích bude chovatelská veřejnost informována.

3.2  ŘV MSS projednal odvolání OS Karviná-Ostrava z 29.11.2004 ve věci kontroly v ZS Horní Suchá a rozhodl následovně: “Rozhodnutí o odvolání se odkládá do splnění všech uložených bodů zápisu ŘV MSS 3/2004“.

3.3  Termínový kalendář – plán

3.4  Žádost OS Jižní Morava a Hodonín o vydání společných výsledků. ŘV MSS žádosti vyhovuje.

3.5  Žádost OS Beskydy o uznání společných závodů. Jelikož se jedná o závody v rámci pásma Sever, není třeba žádat. Společné výsledky se uznávají automaticky.

3.6  Žádost OS Bílé Karpaty o vydání společných výsledků s OZ Trenčín ze Slovenska. Žádosti se nevyhovuje na základě „Propozic výkonnostních soutěží“ bod 2. tech. ustanovení a „Propozic MSS“ bod 4.3.

3.7  Žádost OS Beskydy o povolení záv. činnosti J. Ličky (syna Z. Ličky – potrestaného za zpronevěru peněz MSS) ze stejných souřadnic holubníku svého otce. Žádosti se nevyhovuje na základě rozhodnutí kárného orgánu MSS z 8.6.1999.

3.8  RK MSS žádá výcvikáře ČMS o zpracování písemného dotazu na sportovní komisi FCI ve věci vydávání samostaných výsledků „holubic“ a používání těchto koeficientů pro olympijské soutěže.

3.9  MSS CHPH má přiděleno od 03/2005 IČO 71248111 a nový účet u ČSOB č. účtu    195518001/0300. Všechny platby směrujte proto na nové číslo účtu!!!

3.10RK MSS žádá ŘV MSS o zasílání zápisů ze schůzí MSS na všechny členy RK. Rovněž žádá o zvaní všech členů RK na schůze MSS. Upozorňuje na schůzování v souladu se Stanovami a Jednacím řádem ČMS. Doporučuje zahajovat schůze čtením posledního    zápisu.

3.11RK MSS provedla kontrolu pokladny MSS CHPH. Revizní zpráva bude přednesena na jarní zemské konferenci.

3.12ŘV MSS upozorňuje opětovně OS Vysočinu na pohledávku z roku 2003 ve výši 3340,- Kč (původně 13290,-, uhrazeno 9950,-, zbývá 3340,-). ŘV navrhne zemské konferenci  zavést sankce.

3.13Počty PH a zájemci o přepravu na DT 2005. Poslední možnost nahlášení nejpozději na zemské konferenci. Termín byl do 15.3.2005 (viz.zápis 2/2004 ze ZK).

3.14Zemská  konference jarní se uskuteční dne 1.4.2005 (pátek) v 16.30 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“, ulice Brněnská.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:Bátěk Vlad., tajemník MSS CHPH                                                     Karel Mareš

                                                                                                                předseda MSS CHPH