Z á p i s

č.  4/2009

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 22.9.2009 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, František Strachota,

                                   Ing. Oldřich Planka,  MVDr. Martin Polášek, Jindřich Swaczyna

Hosté:                        Josef Kutra, MVDr. Michael Polášek

Nepřítomen:  RK:      Ing. Ludvík Bukva – předseda

Omluven:       ŘV:      Vladimír Bátěk

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu: 

 

Program:        1.         Zhodnocení závodů a soutěží pořádaných v roce 2009

2.                  Zhodnocení organizace přepravy dlouhých tratí 2009

3.                  Vyhodnocení provádění kontrol v roce 2009

4.                  Moravská zemská výstava - propozice

5.                  Příprava soutěží a závodů Moravy v roce 2010

6.                  Zemská konference

7.                  Organizační záležitosti

 

1.      Zhodnocení závodů a soutěží pořádaných v roce 2009

-     Předseda MSS Dr.Zdeněk Uherek zhodnotil sezonu 2009.

Ve svém hodnocení zdůraznil, že se v letošním roce podařilo udělat spoustu pozitivních kroků souvisejících se zlepšením organizace a sportovní úrovně MMDT.

Chválil komunikaci hlavního startéra se startéry pásem při startech moravských nacionálů. Zdůraznil, že start závodu Ostende, v letošním roce  stanovený nejdříve v 11 hodin, se ukázal jako velice rozumný krok, kterým se snad podařilo vyřešit budoucnost startování tohoto závodu. Zastavil se nad klesajícím stavem aktivních chovatelů, účastníků závodů – členů MSSCHPH. 

Připomněl, že je třeba více informovat chovatelskou veřejnost o významu závodů dlouhých tratí, zejména ve vztahu k dalšímu zkvalitňování jejich chovů.

-     Dr.Uherek poté vyzval ostatní členy ŘV k diskusi na toto téma, ze které vyplynulo:

§         Program závodů MMDT (2 celomoravské + 2 pásmové závody) se osvědčil a dle ŘV jej není třeba měnit. Díky tomuto modelu je zajištěno vyžití chovatelské veřejnosti jak v celostátních soutěžích, tak v rámci soutěží FCI.

§         Přeprava na zemské závody je konsolidována a probíhá bez závažnějších problémů.

§         Starty letošních závodů byly jak z organizačního hlediska, tak z hlediska průběhu bezproblémové.

§         Základ je položen takovým způsobem, aby bylo zajištěno dlouhodobé fungování MMDT!

§         Je nezbytně nutné vytvořit pro další roky přesně definovaná doletová pásma v souladu se vzdálenostmi závodů.

§         Zbývá vyřešit otázku, jak zajistit finanční ocenění zemských závodů.

 

2.      Zhodnocení organizace přepravy

-     F.Strachota zhodnotil organizaci přepravy v letošním roce. Konstatoval, že komunikace mezi funkcionáři OS a zajišťovateli přepravy pro pásma střed, jih a jihovýchod nebyla v letošním roce dobrá, a to zejména při hlášení počtů holubů na jednotlivé závody.

-     Zdůraznil nutnost nového a přesného stanovení pásem v MSS s dostatečným předstihem tak, aby mohl být včas vypracován harmonogram svozu holubů na závody.

-     Hlavní startér závodů Ing. Novotný vyzdvihl výbornou spolupráci s posádkami všech zoobusů během přepravy a startu.

 

3.      Provádění kontrol- průběžné výsledky

-     Ing.Planka informoval o průběhu kontrol v jednotlivých OS a  stejně jako v loňském roce vyslovil velkou nespokojenost s kvalitou těchto kontrol. Zdůraznil, že problémy, které se vyskytovaly v loňském roce se opakují  přes učiněná opatření  i letos!

-     Ne všechna OS dodala požadovaný počet kontrol. ŘV vyzývá jednotlivá OS, která dosud nedodala kontroly, aby je zaslala na adresu Ing.Planky nejpozději do 15.10.2009 

-     Kompletní zpráva bude přednesena na Zemské konferenci.

-     ŘV je znepokojen stávající situací a navrhne konferenci delegátů, aby za špatné, nebo neprovedené kontroly byly od roku 2010 udělovány sankce ve formě finančních postihů.

 

 

4.      Propozice Moravské zemské výstavy

-     Moravská zemská výstava se bude konat 21.11.2009 v Oticích u Opavy. Pořadatelem je OS Opava.

-     A. Polívka přednesl Propozice Moravské zemské výstavy, které ŘV schválil.

-     Přesné znění propozic je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněno i na web.stránkách ČMS.

-     Ing.Novotný vytvoří oficiální výstavní kartu, která bude zaslána na emailové adresy všech OS a bude taktéž vyvěšena na web. stránkách ČMS

-     ŘV upozorňuje, že je nutné používat pouze tuto oficiální výstavní kartu!

-     Novinkou na Moravské zemské výstavě bude beseda chovatelů se členy ŘV MSS o stávající situaci na Moravě a o dlouhodobé koncepci pořádání závodů a soutěží v MSS.

-     ŘV vyzve jmenovitě 15 špičkových chovatelů k darování jednoho holouběte, která budou na výstavě vydražena ve veřejné dražbě ve prospěch ocenění závodu Ostende 2010.

-     ŘV rozhodl, že ocenění ve formě pohárů v celkové hodnotě 30.000,- Kč zajistí firma Olympia Mácha a ocenění ve formě poukázek na zboží v celkové hodnotě 35.000,- Kč zajistí firma Raval Ing.Václava Ranochy.

-     ŘV schválil výrobu pevných a graficky identických tabulek nad vystavované holuby, které budou používány na Moravské zemské výstavě.

 

5.      Příprava soutěží a závodů Moravy v roce 2010

-     Ing. Novotný přednesl návrhy na změny v propozicích soutěží MSS pro rok 2010.

-     ŘV navrhne na Zemské konferenci následující změny v propozicích soutěží:

§         MMDT,  písmeno b) změnit:

Výsledky ze třídy otevřené, ve 4 závodech DT ve 4 společných termínech předem označených v závodních plánech OS, se střední vzdáleností v pásmu nad 650 km.

§         MMDT, písmeno d) změnit:

Vítězí chovatel s největším počtem umístěných mistrovských holubů (max. 12) ze závodů Oostende a Brussel v konkurenci MSS, u dalších 2 DT v konkurenci pásma MSS

§         GM, písmeno d) změnit:

2 ze 3 závodů MMDT v konkurenci pásma MSS

§         GM, písmeno g) vypustit

§         ESO MMDT, písmeno c) změnit:

Výsledky ze třídy otevřené v konkurenci pásma MSS

-     ŘV vytvořil návrh pásem MMDT pro rok 2010, který předloží ke schválení na Zemské konferenci:

§         pásmo Sever: OS Třinec, OS Karviná-Ostrava, OS Hlučín, OS Opava, OS Beskyd

§         pásmo Střed: OS Uničov, OS Haná-Olomouc, OS Zlín

§         pásmo Západ: OS Vysočina, OS Znojmo, OS J.Morava, OS Brno, OS Brno-venkov

§         pásmo Jih: OS U.Hradiště, OS Hodonín, OS Valašsko

 

6.      Zemská konference-příprava

-     Podzimní Zemská konference se bude konat 30.10.2009 v 17.00 hod v hotelu Hesperia v Olomouci.

-     A. Polívka navrhl program Zemské konference, který byl ŘV schválen

-     Pozvánky s programem konference budou v dostatečném předstihu zaslány na všechny předsedy OS, členy ŘV a členy RK.

 

7.      Organizační záležitosti

-     Dr.Uherek přednesl stížnost p.Bojka na krmení, napájení a přepravu holubů MMDT v pásmu Sever.

Ke stížnosti se vyjádřil J.Swaczyna, který podal vysvětlení s tím, že výbor pásma Sever bude hledat nová technická řešení pro zajištění lepší kvality krmení a napájení při závodech MMDT v roce 2010.

Celá problematika bude diskutována 3.10.2009 na schůzi výboru MSS-pásma Sever, případně na Zemské konferenci.

-     ŘV ústy Ing.Novotného upozorňuje, že zatím žádné OS nevyhodnotilo soutěž mladých chovatelů!        Je bezpodmínečně nutné tuto soutěž ve všech OS vyhodnotit a výsledky zaslat na výcvikáte MSS Ing.Novotného.           

-     ŘV schválil termíny pásmových výstav MSS:

§         pásmo Sever             14.11.2009

§         pásmo Střed              14.11.2009

§         pásmo Jih                    5.12.2009

-     ŘV na základě dlouhodobě špatné situace ve fluktuaci ZO a tím způsobeného tříštění OS odsouhlasil předložit prezidiu návrh na změnu podmínek přechodu ZO do jiných OS, a to Stop stav přechodu ZO do jiných OS od roku 2010.

-     ŘV žádá jednotlivá OS, aby podala návrhy na nové členy ÚRK a tyto návrhy zaslala nejpozději 15.10.2009 na adresu tajemníka MSS MVDr.Poláška.

-     Ing. Novotný informoval přítomné o schůzi prezidia ČMSCHPH.

-     ŘV navrhuje, aby se Celostátní konference konala při CV v Lysé nad Labem. Pokud není možno konat konferenci při CV, navrhuje ŘV náhradní termín  6.února 2010

-     Předseda ŘV Dr.Uherek přednesl dopis z OZ Trenčín, ve kterém je diskutována možnost účasti tohoto OZ na závodech MMDT a vytvoření tzv. Intermistrovství Moravy a Slovenska.

      ŘV nemá výhrady k začlenění OZ Trenčín do seriálu MMDT a dává tímto prostor k jednání.

      Zároveň ale upozorňuje, že iniciativa musí být vyvíjena především ze strany žadatelů.

-     Po zhodnocení výsledků OS v sezónách 2008 a 2009 a aktivní účasti chovatelů jednotlivých OS v závodech, navrhuje ŘV MSS prezidiu ČMS zrušení OS Bílé Karpaty k 31.12.2009 a začlenění jejich chovatelů do okolních OS dle vlastního rozhodnutí chovatelů.

-     ŘV oznamuje, že činnost Sportovní komise při ŘV MSS se pro neplnění úkolů této komise pozastavuje. Na podzimní Zemské konferenci bude ustavena nová Sportovní komise.

-     Na dnešním zasedání byla projednána aktivita jednotlivých členů MSS v prezidiu ČMS a jejich podíl práce v tomto orgánu.Bylo konstatováno, že ne všichni zvolení členové prezidia za Moravu odvádějí potřebné penzum práce a ne zcela si plní povinnosti v zastupování Moravy v prezidiu.

 

 

 

 

 

Přílohy:

č.1       Propozice Moravské zemské výstavy 2009

 

 

 

 

V Holešově dne 22.9.2009

Zapsal: MVDr.Martin Polášek

 

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      Předseda MSS CHPH