Z á p i s

č.  3/2009

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů rozšířeného o členy výcvikové komise konané dne 9.6.2009 v 17.30 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:  ŘV: RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk, MVDr.Martin Polášek, František Strachota

                  SK: Ing. Stanislav Matuška, Miroslav Uherek, Vítězslav Mácha, Lubomír Becha

Omluven: ŘV: Ing. Oldřich Planka, Jindřich Swaczyna, SK: Zdeněk Adamík

Nepřítomen:  RK:      Ing.Ludvík Bukva

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu: 

 

Program:        1.         Závody MMDT a jejich přeprava

2.                  Úkoly pro Sportovní komisi

3.                  Organizační záležitosti

 

1.      Závody MMDT a jejich přeprava

-          pásmo Sever má organizaci přepravy zajištěnu. (viz zápis ŘV 2/2009)

-          předseda MSS Dr.Uherek společně s F.Strachotou  seznámili přítomné s organizací přepravy na závody MMDT pro pásma Střed, Jih a Jihozápad.

-          závody Frankfurt, Leverkusen a Maastricht budou přepravovány v kooperaci OS Hodonín a OS Uh.Hradiště. Na závod Oostende bude přepravcem OS Uh.Hradiště.

-          Ceny za holuba na jednotlivé závody byly schváleny na jarní Zemské konferenci a jsou neměnné (viz. Zápis ZK 1/2009). 

-          F. Strachota zaslal na všechny předsedy OS z pásem Jih, Střed a Jihozápad svozový plán na závody MMDT.

-          Vedoucím kamionem pro oba Zemské závody a také pro pásmové závody Frankfurt a Leverkusen je určen kamion OS Uh.Hradiště.

-          S tímto kamionem bude komunikovat startér závodů a podle pokynů řidičů tohoto kamionu se budou řídit ostatní kamiony na startu.

-          ŘV připomíná a upozorňuje  přepravce závodů MMDT na nutnost vypracování harmonogramu krmení a napájení holubů během přepravy, který zašlou všem zúčastněným OS.

 

2.      Úkoly pro Sportovní komisi

-          A. Polívka jménem ŘV připomenul členům Sportovní komise úkoly vyplývající ze zápisů ŘV 2/2009 a ZK 1/2009:

§               navržení nových výpočetních pásem MMDT pro rok 2010 s dodržením min.vzdálenosti 700 km pro všechny účastníky závodu.

§               zabezpečení 3 cílených kontrol v letošním roce u chovatelů, kteří dlouhodobě dosahují špičkových výsledků.

§               projednání možnosti uvádění u čísla holuba ve výsledcích i znační státu s výpočtáři.

§               projednání možnosti duplicitního zpracování výsledků všech celostátních soutěží pořádaných v roce 2009.

§               samostatné provádění kontrol jak v zasazovacích střediscích, tak u jednotlivých účastníků závodů v souladu s Závodním řádem.

§               svolání nejméně 2 schůzí sportovní komise v letošním roce s konkrétním projednáváním

§               dané problematiky.

-          Sportovní komise se sejde na své první schůzi nejpozději začátkem srpna, kde prodiskutuje své návrhy a v konečné podobě je předloží ŘV.

-          ŘV pověřuje členy SK, aby svolali pracovní schůzku s chovateli ve svých regionech, na které jim přednesou představu o pořádání MMDT v roce 2010.

 

 

 

 

3.      Organizační záležitosti

-          Ing.Matuška přednesl návrh na pořádání Moravského závodu holoubat v r.2010. Již v letošním roce se uskuteční pilotní ročník se startem v Bochově.

-          ŘV připravil předběžné termíny Moravských závodů pro rok 2010

§               Cheb Kat.mem.                        13.6.2010 (Ne)

§               první dlouhá trať v pásmu        19.6.2010 (So)

§               Oostende                                    3.7.2010 (So)

§               druhá dlouhá trať v pásmu       17.7.2010 (So)

§               druhá trať maraton                   31.7.2010 (So)

§               Bochov – holoubata                  19.9.2010 (Ne)

-          Konání pásmových závodů MMDT ve stejných termínech

-          ŘV ukládá jednotlivým OS, aby podaly informace o svých startovacích místech, včetně kontaktu na určeného startéra.

-          ŘV ukládá jednotlivým OS, aby nahlásily do 30.9.2010 na tajemníka MSS informace o min. 2 startovacích místech ve svých  Oblastních sdruženích, včetně kontaktu na startéra a přesných zeměpisných souřadnic.

-          Ing. Novotný informoval o přípravném jednání k Evropské výstavě, které se uskuteční 24.6.2009 v Chorzowě v Polsku. Jako zástupci  ČMSCHPH se jednání zúčastní Vítězslav Mácha a Ing. Stanislav Matuška.

-          Ing.Novotný informoval o chystaném školení dopingových komisařů, které proběhne v lednu 2010 v Německu. ČMSCHPH by měl na toto školení vyslat dva své komisaře. ŘV navrhuje, aby se školení za MSSCHPH  zúčastnil MVDr.Martin Polášek.

-          A.Polívka upozorňuje, že zápis o školení vedoucích zasazovacích středisek doposud nezaslaly tyto OS:

-                                                         Olomouc-Haná                     Karviná-Ostrava

                                                           Třinec                                    Bílé Karpaty

                                                           Brno-venkov                        Hodonín

                                                           Vysočina

            Termín zaslání zápisu na adresu tajemníka ČMSCHPH byl 30.5.2009 !

-          Ing. Novotný byl pověřen ŘV, aby jeho jménem zaslal děkovný dopis startérovi p. Kraftovi, za precizní organizaci startu Moravského závodu Cheb – Katovický memoriál

-          A. Polívka informoval, že na pořádání Moravské zemské výstavy se přihlásilo pouze OS Opava.

-          ŘV odhlasoval, že pořadatelem Moravské zemské výstavy v r. 2009 bude OS Opava.

-          Předběžné termíny konání výstavy stanovil ŘV na 21.11.2009, nebo 28.11.2009. Konečný termín si vybere pořadatel a tento oznámí do 31.7.2009 tajemníkovi MSS.

-          Propozice Moravské zemské výstavy vypracuje ŘV a budou zaslány pořadateli v dostatečném předstihu.

 

 

 

 

 

V Holešově dne 9.6.2009

 

Zapsal: MVDr. Martin Polášek          

 

 

           

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                      Předseda MSS CHPH