Z á p i s

č.  2/2009

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů rozšířeného o členy výcvikové komise konané dne 17.3.2009 v 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk, Ing. Oldřich Planka, Jindřich Swaczyna, MVDr. Martin Polášek, František Strachota

                        SK:      Ing. Stanislav Matuška, Miroslav Uherek, Zdeněk Adamík, Lubomír Becha

Omluven:       ŘV:      Ing. Oldřich Planka

SK:      Vítězslav Mácha

Nepřítomen:  RK:      Zdeněk Meisl

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu:

 

Program:        1.         Konečné zařazení OS do jednotlivých pásem

2.                  Nahlášené počty na jednotlivé závody MMDT

3.                  Zajištění přepravy na závody MMDT včetně ceny za holuba

4.                  Soutěže MSS CHPH a jejich ocenění

5.                  Příprava Zemské konference

6.                  Organizační záležitosti

 

1.      Konečné zařazení Oblastních sdružení do jednotlivých pásem

 

-          OS Brno-venkov, Vysočina a Znojmo požádala o dodatečné zařazení do soutěží MMDT a pásem MMDT. Dotčená OS se zúčastní stejného závodního programu jako pásma Jih a Střed.

-          Ing. Novotný navrhl složení pásem ponechat dle předchozího návrhu (zápis ŘV č. 8/2008) a pro nově příchozí OS Brno-venkov, Znojmo a Vysočina vytvořit 4. pásmo:

pásmo 1 Sever:  OS Třinec, OS Karviná-Ostrava, OS Hlučín, OS Opava, OS Beskyd

pásmo 2 Střed:   OS Uničov, OS Haná-Olomouc, OS Brno, OS Zlín

pásmo 3 Jih:       OS Jižní Morava, OS Hodonín, OS Uh.Hradiště, OS Valašsko

pásmo 4 Jihozápad:      OS Brno-venkov, OS Znojmo, OS Vysočina

Složení pásem v přednesené podobě bylo ŘV MSS schváleno a bude předloženo zemské konferenci ke schválení.

 

2.      Nahlášené počty na jednotlivé závody MMDT

 

-          MVDr. Polášek informoval o nahlášených počtech holubů od všech OS na závody MMDT a tyto počty předal p. Strachotovi a p. Swaczynovi, kteří přepravu organizují.

 

3.      Zajištění přepravy na závody MMDT včetně ceny za holuba

 

-          Pásmo Sever má přepravu na všechny závody MMDT zajištěnu. Na závody Oostende a Maastricht sveze pásmo Sever i OS Haná a Uničov.

-          Přepravu pásem Střed, Jih a Jihozápad zajišťuje OS Hodonín a OS Uh.Hradiště následovně:

Frankfurt: OS Hodonín a OS Uh. Hradiště

Oostende: OS Uh. Hradiště 

Leverkusen: OS Hodonín a OS Uh. Hradiště

Maastricht: OS Hodonín  

-          F.Strachota projedná možnost přepravy nástavby zapůjčené od OS Uh. Hradiště se stejným přepravcem, který přepravuje nástavbu OS Hodonín. Ing. Novotný a MVDr. Polášek vypracují harmonogram svozu pro dotčená pásma.

-          OS Haná a Uničov si přepravu pásmových závodů Frankfurt a Leverkusen zajišťují sami. OS Znojmo si zajišťuje přepravu na závod Frankfurt.

-          Informativní ceny za holuba na jednotlivé závody předloží p. Strachota a p. Swaczyna na Zemské konferenci 27.3. v Hesperii.

-          OS z pásma Sever byla upozorněna na nutnost pořádání prvního závodu MMDT ve schváleném termínu 20.6.2009. Tento termín je podmínkou společného vyhodnocení MMDT 2009

-          Pro rok 2010 ŘV MSS připraví podklady k možnosti přerozdělení pásem dle počtu nasazovaných holubů a vzdáleností, které budou korespondovat s podmínkami Olymp.kategorie E, to je minimální vzdálenost 700 km.

 

4.      Soutěže MSS CHPH a jejich ocenění

 

-          ŘV MSS upřesňuje návrh soutěže MMDT ze dne 31.10.2008 (zápis ZK 2/2008): Mistrovství Moravy dlouhých tratí 2009 počítat z celomoravských výsledků 2 společných zemských závodů Ostende a Maastricht a z výsledků OS ze 2 pásmových závodů. Mistrovské družstvo 3/3. Započítávají se všechny 4 závody bez možnosti škrtání.

-          Ostatní soutěže MSS CHPH zůstávají shodné s rokem 2008. Byly provedeny pouze korektury korespondující se změnami podmínek FCI.

-          ŘV MSS schválil startéry závodů MMDT a závodu Cheb – Katovický memoriál:

RSDr. Zdeněk Uherek – předseda MSS

Ing.Jaroslav Novotný – hlavní startér

MVDr. Michael Polášek

Jindřich Swaczyna

-          Po obšírné diskusi navrhl ŘV MSS ocenění soutěží MSS CHPH, které je přílohou tohoto zápisu.

 

5.      Příprava Zemské konference

 

-          Zemská konference proběhne 27.3.2009 od 18.00 v Olomouci - Hotel Hesperia. Pozvánky na Zemskou konferenci byly zaslány na předsedy všech OS, členy ŘV a členy RK. Předseda MSS Dr. Uherek pozval na zasedání ZK i členy sportovní komise.

-          Pokladník MSS CHPH Vladimír Bátěk nastínil návrh rozpočtu pro r. 2009, který přednese na ZK. Termín revize pokladny si dojedná pokladník p. Bátěk se členy RK.

-          ŘV MSS odsouhlasil podávání občerstvení na ZK v rozsahu večeře, káva, minerálka.

-          V nepřítomnosti předsedy MSS RSDr. Zdeňka Uherka bude Zemskou konferenci řídit místopředseda ŘV MSS Antonín Polívka.

 

6.      Organizační záležitosti

 

-          Ing. Novotný informoval přítomné, že zisk z Celostátní výstavy v Lysé n. Labem činí pro MSS CHPH 0,- Kč.

-          Předseda MSS Dr. Uherek nastínil svou vizi, jak by měla Sportovní komise pracovat v roce 2009. ŘV ukládá předsedovi Sportovní komise svolat v r. 2009 minimálně 2 schůze této komise.

-          Předseda MSS Dr. Uherek přednesl dopis předsedy RK Zdeňka Meisla a následnou odpověď na tento dopis. ŘV MSS souhlasí s odpovědí předsedy MSS, ve kterém byl p. Meisl vyzván k předložení konkrétních podkladů k problematice uvedené ve svém dopise. Ve své další odpovědi p. Meisl požadované podklady nedodal.

-          ŘV MSS obdržel od p.Meisla k datu 15.3.2008 demisi ze zdravotních důvodů na funkci předsedy RK MSS. ŘV MSS rozhodl, že volba nového člena RK proběhne na ZK a navrhuje jako kandidáta Ing.Václav Ranochu, který získal v řádných volbách na tuto funkci jako 4. v pořadí nejvíce hlasů.

-          ŘV upozorňuje zájemce o pořádání Zemské výstavy MSS v r.2009, že přihlášky je možné podávat do konce května 2009.

-          A. Polívka informoval o dopise předsedy ZO Brodek (OS Haná) p.Ježíka. Po prostudování dopisu ŘV MSS pověřuje člena SK Ing.Matušku k projednání celé kauzy jak s p.Ježíkem, tak s předsedou OS Haná p. Ponížilem.

-          Ing.Novotný informoval, že všechna OS, která budou mít ve svých závodních plánech vypouštěcí místa z Německa, mohou startovat pouze z povolených startovacích míst. Povolená startovací místa jsou k dispozici na webu ČMSCHPH. Jednotlivá OS se mohou obrátit s žádostí o pomoc při hledání vhodného vypouštěcího místa na Ing.Novotného, který má přesnou mapu s povolenými startovacími místy.

-          Ing.Novotný informoval, že všechny výsledky závodů (OS, pásmo, holubice, roční, holoubata…) musí být k dispozici na webu ČMSCHPH, nebo na spřátelených webech po dobu min. 2 let.

-          Ing.Novotný uvedl, že aktualizovaný test pro školení vedoucích zasazovacích středisek je k dispozici na webu ČMSCHPH. Výsledky testů jsou jednotlivá OS povinna zaslat na adresu tajemníka MSS formou zápisu.

-          ŘV MSS bere na vědomí žádost OS Hodonín a OS Jižní Morava o vydávání společných výsledků ze všech závodů konaných v r.2009

-          ŘV MSS bere na vědomí žádost OS Hodonín, OS J.Morava a OS Uh. Hradiště o vydání společných výsledků ze závodu Würzburg 4.7.2009.

-          ŘV MSS žádá OS Zlín o vyjádření k žádosti OS Valašsko o vydání společných výsledků ze všech závodů MMDT, závodu Cheb - Kat. memoriál. a závodů Würzburg, Northausen a Wertheim.

 

 

 

 

 

Přílohy: č.1 Návrh ocenění soutěží MSS CHPH 2009         

 

 

 

 

 

 

 

 

V Holešově dne 17.3.2009

 

Zapsal: MVDr. Polášek M.     

           

 

                                                                                                          RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                          Předseda MSS CHPH 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Schválený návrh ocenění soutěží pořádaných MSS CHPH v roce 2009.

 

 

1. Generální mistrovství

1. – 10. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 2000,- Kč

2. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

3. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

 

2. Mistrovství Moravy dlouhých tratí

1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 3000,- Kč

2. místo poukázka na zboží v hodnotě 2000,- Kč

3. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

ESO holub  1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě   500,- Kč

 

3. Mistrovství Moravy krátkých a středních tratí

1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

2. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

3. místo poukázka na zboží v hodnotě   500,- Kč

ESO holub  1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě   500,- Kč

 

4. Soutěž mladých chovatelů do 18-ti roků

1. – 5. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

2. místo poukázka na zboží v hodnotě   500,- Kč

3. místo poukázka na zboží v hodnotě   500,- Kč

4. místo poukázka na zboží v hodnotě   300,- Kč

5. místo poukázka na zboží v hodnotě   300,- Kč

 

5. Zemský závod Ostende

Jednotlivci  1. – 5. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 3000,- Kč

2. místo poukázka na zboží v hodnotě 2000,- Kč

3. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

Holubice  1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

Série  1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě   500,- Kč

ESO Ostende  1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě   500,- Kč

Super ESO Ostende  1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě   500,- Kč

 

6. Zemský závod Maastricht

Jednotlivci  1. – 5. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 2000,- Kč

2. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

3. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

Holubice  1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

Série  1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 500,- Kč

 

7. Zemský závod Cheb

Jednotlivci  1. – 10. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 2000,- Kč

2. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

3. místo poukázka na zboží v hodnotě 1000,- Kč

Vyhodnocení v pásmech

Pásmo sever 1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 500,- Kč

Pásmo střed  1. - 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 500 ,- Kč

Pásmo jih  1. – 3. místo pohár

1. místo poukázka na zboží v hodnotě 500,- Kč

 

8. Vyhodnocení mezinárodního závodu Ostende a Maastricht

Ostende  1. – 5. místo pohár + věcná cena v hodnotě 500,- Kč

Maastricht 1. – 5. místo pohár + věcná cena v hodnotě 500,- Kč