Z á p i s

č.  1/2009

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů rozšířeného o členy výcvikové komise konané dne 28.1.2009 v 16.00 hod. v Brně-Líšni, restaurace „U Libušky“

 

Přítomni:        ŘV:      RSDr.Zdeněk Uherek, Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk,

                                   Ing.Oldřich Planka, Jindřich Swaczyna, MVDr.Martin Polášek, František Strachota

                        RK:      Zdeněk Meisl – předseda

                        VK:      Ing. Stanislav Matuška, Miroslav Uherek

Omluven:       VK:      Vítězslav Mácha

 

Schůzi zahájil a řídil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek dle následujícího programu: 

 

Program:        1.         Příprava závodů MMDT 2009

2.                  Příprava jarní Zemské konference

3.                  Návrhy na úpravu Stanov

4.                  Organizační záležitosti

 

 

1.      Příprava závodů MMDT 2009

1.1.      Stabilizace a konkretizace vypouštěcích míst v Německu

            1.1.1.   Ing. Novotný informoval o změnách propozic FCI

1.1.2.   Na základě změny propozic v Olympijské kategorii – Sport E se ŘV rozhodl pozměnit vypouštěcí místo pásmového závodu  Koblenz na závod Leverkusen.

1.1.3.   Tato změna se týká pásma Střed a pásma Jih a jejím cílem je zajištění min. vzdálenosti

700 km potřebné pro zařazení do kategorie E u všech zúčastněných OS.

1.1.4.   Oblastní sdružení Uherské Hradiště a Hodonín, jakožto přepravci, dodatečně projednají tuto změnu a svá stanoviska oznámí do 28.2.2009 na adresu jednatrele MVDr.Martina Poláška.

1.2.      Dr. Uherek přednesl žádost OZ Senica a Pezinok (Slovensko) o účast na Moravských dlouhých tratích.

            1.2.1.   Ing. Novotný projedná tuto možnost s prezidiem Slovenského svazu.

1.2.2.   V případě účasti slovenských chovatelů na závodech MMDT, budou tyto závody vyhodnoceny mimo MMDT i jako závody mezinárodní.

1.2.3.   Ing.Matuška připraví námět na návrh organizace a vyhodnocení  mezinárodních závodů, který nebude kopírovat Mistrovství Moravy dlouhých tratí.

1.3.      Všechna Oblastní sdružení nahlásí nejpozději do 28.2.2009 na adresu jednatele MVDr.Poláška počty holubů přihlášených na jednotlivé závody MMDT

1.3.1.   Pokud budou některé OS organizovat přepravu mimo své pásmo, tuto skutečnost nahlásí  rovněž na adresu jednatele MVDr.Poláška do 28.2.2009.

1.4.      Jednotliví přepravci připraví cenu za holuba na závody MMDT, kterou přednesou na jarní Zemské konferenci.

1.5.      ŘV projednal žádost OS B.Karpaty o zařazení do pásma MMDT.

            1.5.1.   Na základě rozhodnutí ŘV bude OS B.Karpaty zařazeno pro rok 2009 do pásma Jih.

 

2.      Příprava jarní Zemské konference

2.1.            Termín konání jarní konference je stanoven na 27.3. /pátek/ v 17.00 hodin

2.2.            Místnost k jednání zajistí Vl. Bátěk.

2.3.            Konference se zúčastní pouze předsedové jednotlivých OS nebo jimi pověřený zástupce,  členové ŘV, členové RK a koordinátoři pásem.

2.4.            Pozvánky s programem a místem konání rozešle MVDr. Martin Polášek v dostatečném

předstihu.

 

 

3.      Návrhy na úpravu stanov

3.1.            A. Polívka informoval o průběhu příprav na úpravu Stanov.

3.1.1.   Komise pracuje a termín 15.2.2009 bude dodržen.

3.2.      Vl.Bátěk se vzdal členství v přípravném týmu pro úpravu Stanov.

 

4.      Organizační záležitosti

4.1.            Doplnění Sportovní komise při ŘV MSS

4.1.1.   ŘV jmenoval do Sportovní komise  na základě návrhů jednotlivých OS

(viz. Zápis 8/2008) dva nové členy: p.Lubomíra Bechu a  p.Zdeňka Adamíka.

4.1.2.   Sportovní komise nyní pracuje v následujícím složení:

            Ing.Jaroslav Novotný-předseda, MVDr.Martin Polášek, Ing.Stanislav Matuška,

            Miroslav Uherek, Vítězslav Mácha, Lubomír Becha a Zdeněk Adamík.

4.2.            A. Polívka upozornil, že při hlasování na celostátní konferenci delegátů v Lysé nad Labem hlasovali zástupci OS Beskydy, OS B.Karpaty a OS Uničov v rozporu s přijatým usnesením Moravské zemské konference !

4.3.            Ing. Novotný přednesl informaci o předání ocenění a pamětních diplomů z Olympiády.

4.3.1.   Ocenění bude chovatelům slavnostně předáno na nejbližší schůzi prezidia.

4.3.2.   Chovatelé-reprezentanti na Olympiádě obdrží pozvánku v dostatečném předstihu.

4.4.      MVDr. Polášek a A.Polívka informovali o chystané Internetové aukci ČMSCHPH.

            4.4.1.   Program na provozování aukce vytvoří Ing. Jan Matuška

            4.4.2.   ŘV doporučuje Prezidiu projednat a zrealizovat koupi programu na provozování

internetové aukce.

4.5.      Úkoly pro Sportovní komisi:

            4.5.1.   ŘV ukládá Sportovní komisi určit a předložit seznam 25 oficiálních vypouštěcích

 míst v rámci ČR pro rok 2010.

                        4.5.1.1.            Jednotlivá OS nahlásí min. 2 vypouštěcí místa ve své oblasti a jméno

startéra na adresu jednatele MVDr.Martina Poláška.                                 

            4.5.2.   ŘV ukládá Sportovní komisi přepracovat návrh na „Evidenci průkazů původu z

                        jiných, než mateřských základních organizací“.

4.5.3.      ŘV ukládá Sportovní komisi vypracovat návrh na zařazení Olympijské kategorie -

Sport E do soutěže OS na Celostátní výstavě.

4.5.4.      ŘV ukládá Sportovní komisi projednat a navrhnout zásady v pořádání a vyhodnocování

tzv. „komerčních“závodů.

4.5.5.   Vl. Bátěk zajistí konzultaci s programátorem o možnosti tvorby programu na výpočet

celostátních soutěží, nadoblastních výsledků a koeficientů pro Olympijské soutěže.

4.5.6.   ŘV ukládá MVDr.Martinu Poláškovi dopracovat a dokončit § Vakcinace proti Paramyxo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 28.1.2009

 

Zapsal: Polášek M.    

           

 

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                                     Předseda MSS CHPH