Z á p i s

č.  8/2008

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, rozšířeného o předsedy OS z pásem střed a jih, konané dne 22.11.2008 ve 13.00 hod. v Babicích.

 

Přítomni:        Ing.Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Vladimír Bátěk, František Strachota

                        Ing.Oldřich Planka, Jindřich Swaczyna, MVDr.Martin Polášek

Omluveni:      RSDr. Zdeněk Uherek

 

Hosté:             MVDr. Michael Polášek – OS Zlín, Ing.Ludvík Pešek – OS Uničov, Jan Lukáš – OS Valašsko, Ing.Karel Vašíček – OS Brno,  Ing.Josef, Ondrušek – OS UH.Hradiště, Josef Baránek – OS Bílé Karpaty

 

 

Schůzi zahájil a řídil místopředseda MSS CHPH  Antonín Polívka dle následujícího programu:   

 

Program:        1.         Složení pásem MSS CHPH v r.2009

2.                  Koordinátoři pásem

3.                  Závody MMDT v pásmech pro r.2009

4.                  OS CHPH Bílé Karpaty

5.                  Organizační záležitosti

 

Antonín Polívka ve svém úvodním slovu vyslovil jménem ŘV poděkování OS Uherské Hradiště za uspořádání Moravské zemské výstavy, která jak organizací, tak návštěvností plně uspokojila nejen ŘV, ale i přítomné návštěvníky.

 

1.      Složení pásem v MSS

1.1.            Ing. Novotný přednesl přítomným návrh na složení pásem pro rok 2009:

pásmo Sever:           OS Třinec, OS Karviná-Ostrava, OS Hlučín, OS Opava, OS Beskyd

pásmo Střed:            OS Uničov, OS Haná-Olomouc, OS Brno, OS Zlín

pásmo Jih:                OS Jižní Morava, OS Hodonín, OS Uh.Hradiště, OS Valašsko        

1.2.            Složení pásem v přednesené podobě bylo přítomnými schváleno.

 

2.      Koordinátoři v pásmech

2.1.            Za koordinátory v pásmech byli navrženi a následně schváleni:

pásmo Sever:           Jindřich Swaczyna

pásmo Střed:            MVDr. Michael Polášek

pásmo Jih:                František Strachota

 

3.   Závody MMDT v pásmech

3.1.      Ing.Planka informoval o složení závodů pásma Sever:

            20.6.2009  Emden (pásmo),

              4.7.2009  Oostende

            18.7.2009  Aschaffenburg (pásmo)

              1.8.2009  Maastricht 

3.2.      Zástupci v pásmech Střed a Jih se dohodli na společném svozu pásmových závodů.

3.3.      Složení závodů pro pásma Střed a Jih:

            20.6.2009  Frankfurt (pásmo),

              4.7.2009  Oostende

            18.7.2009  Koblenz (pásmo)

              1.8.2009  Maastricht 

3.4.      Zástupci OS Brno, OS Haná-Olomouc a OS Uničov žádají prodloužit pásmový závod

Koblenz o cca 50 km.

3.5.      Ostatní dotčené OS z pásem Střed a Jih projednají tuto žádost a vyjádření zašlou nejpozději do 20.12.2008 na adresu jednatele MSS MVDr.Martina Poláška.

 

4.      OS Bílé Karpaty

4.1.      OS Bílé Karpaty požádalo OS Zlín a OS Valašsko o začlenění do svých OS.

4.2.      ŘV ukládá OS Zlín a OS Valašsko písemně odpovědět OS B.Karpaty do 31.12.2008 zda souhlasí či nesouhlasí se začleněním OS B. Karpaty do svých OS.  Tuto odpověď zašlou i na adresu jednatele MSS MVDr.Martina Poláška.

4.3.      V případě zamítavého stanoviska bude OS B.Karpaty začleněno do některého ze sousedních OS rozhodnutím prezidia nejpozději do 3.1.2009.

4.4.      OS Uh.Hradiště deklarovalo ústy svého předsedy Ing.Ondruška, že je připraveno OS B.Karpaty začlenit do svého OS.

 

5.   Organizační záležitosti

5.1.      Doplnění Sportovní komise

            5.1.1.   Do  Sportovní komise byli navrženi svými OS tito kandidáti:

                        Lubomír Becha – OS Znojmo

                        Ing. Václav Ranocha – OS Beskyd

                        Marek Skrbek – OS Beskyd

                        František Zeman – OS Brno

                        Zdeněk Adamík – OS Zlín  (navržen za OS Uh.Hradiště)

5.1.2.   ŘV zvolí z uvedených kandidátů na své nejbližší schůzi dva nové členy Sportovní komise

 

 

 

 

 

 

V Babicích dne 22.11.2008

 

Zapsal: Polášek M.    

           

 

                                                                                                          RSDr. Zdeněk Uherek

                                                                                                          Předseda MSS CHPH